$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

サポートを求めてAppleに電話するまでの道のり

kameike
September 01, 2018
1.8k

 サポートを求めてAppleに電話するまでの道のり

kameike

September 01, 2018
Tweet

Transcript

 1. αϙʔτΛٻΊͯ"QQMFʹ
  ి࿩Λ͢Δ·ͰͷಓͷΓ


  QJYJWJOD
  !LBNFJLF

  View Slide

 2. !LBNFJLF


  wϐΫγϒגࣜձࣾͰಇ͍͍ͯ·͢
  w෱Ԭग़਎ɺڈ೥ͷ݄͙Β͍͔Β౦ژͰಇ͍͍ͯ·͢

  View Slide 3. View Slide 4. ຊ୊

  View Slide
 5. d

  View Slide 6. ͸ϦϦʔε ༧ఆ

  View Slide 7. ೔લ͙Β͍ʹ৹ࠪ௨աࡁΈ

  View Slide 8. ϓϨεϦϦʔεͷ࣌ؒલʹ͸
  ετΞʹग़ͦ͏ʂ

  View Slide 9. ެ։ޙ࣌ؒܦͬͯ
  ແࣄετΞͰݟ͑ΔΑ͏ʹͳͬͨ

  View Slide 10. ফඅܕ՝ۚΞΠςϜ͕
  ͳ͔ͳ͔൓ө͞Εͳ͍

  View Slide 11. ཧ૝ ݱ࣮

  View Slide 12. View Slide 13. View Slide 14. ཧ૝

  View Slide 15. ஌ͬͯΔʂ

  View Slide 16. ফඅܕ՝ۚΞΠςϜ͸
  ΞϓϦຊମͱ൓ө͕ผʂ

  View Slide 17. લྫͩͱ՝ۚΞΠςϜͷ൓ө
  ͙࣌ؒΒ͍͔͔ͬͨΒ͍͠ʜ
  ؾ௕ʹ଴ͱ͏☺

  View Slide 18. ࣌ؒܦա͙Β͍͔ΒෆԺͳۭؾ͕

  View Slide 19. ໰୊͕੾Γ෼͚Εͳ͍

  View Slide 20. ໰͍߹ΘͤΑ͏ʂ

  View Slide 21. ϝʔϧ͸Ӧۀ೔͙Β͍͔͔ΔΑ

  View Slide 22. ໌೔ϦϦʔε༧ఆͩ͠ʜ

  View Slide 23. ".+45

  View Slide
 24. View Slide 25. ੢ւ؛ӦۀதͰ͸ʜ

  View Slide 26. μϝݩͰి࿩͔͚ͯΈΔ͔ʜ

  View Slide 27. ͔͚Δͧʂ

  View Slide 28. ձࣾͷి࿩

  View Slide 29. View Slide 30. Ϙλϯ͕͍ͬͺ͍͋Δʜ

  View Slide 31. ֎ઢ͔͚Εͨʂ

  View Slide 32. ͜ͷ൪߸͸
  ͓ܨ͗Ͱ͖·ͤΜ

  View Slide 33. ͚ɺܞଳʜ

  View Slide 34. ʮࠃࡍి࿩ʹ͸ରԠ͍ͯ͠·ͤΜʯ

  View Slide 35. ܞଳͷTJNͷαΠτʹߦ͖
  ࠃࡍి࿩ϓϥϯΛΦϯʂ

  View Slide 36. ਃ͠ࠐΈ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢ʂ
  ։௨ʹ͸਺Ӧۀ೔
  ͔͔Γ·͢ʂ

  View Slide
 37. View Slide 38. ࠃࡍి࿩Λதܧͯ͘͠ΕΔճઢ͸
  ͍Ζ͍Ζ͋ΔΒ͍͠

  View Slide 39. ɾ,%%*ʮʯ
  ɾ/55$PNNVOJDBUJPOTʮʯ
  ɾιϑτόϯΫςϨίϜʮʯ

  View Slide 40. ి࿩ͷԻ

  View Slide 41. ʮ͸͡Ί·͓ͯ͠ి࿩͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢ʜʯ

  View Slide
 42. View Slide 43. ॳճͷΈඞཁ
  ॅॴ౳৭ʑฉ͔ΕΔɻ

  View Slide 44. ʮ੥ٻॻ͸ޙ೔༣ૹ͠·͢ʙʯ

  View Slide 45. ʮͦΕͰ͸͓ܨ͗͠·͢Ͷʙʙʯ

  View Slide 46. ి࿩ͷԻ

  View Slide 47. )FMMP

  View Slide
 48. View Slide 49. ͔͜͜ΒӳޠͰ͢

  View Slide 50. ετΞͰ՝ۚΞΠςϜ͕൓ө͞Ε·ͤΜ
  ॿ͚ͯ

  View Slide 51. ͔ͬͪ͜Βͩͱݟ͍͑ͯΔͬΆ͍Αɺ͋ΔΑ

  View Slide 52. ͏ʔΜ೔ຊ͔Βͩͱݟ͑ͳ͍Μ͚ͩͲ

  View Slide 53. ೔ຊޠετΞͰݟͯ΋
  ஋ஈ͕ग़͍ͯΔ͔ݟͯ΄͍͠ͷ͚ͩͲ

  View Slide 54. ೔ຊޠΑ͘ΘΒ͔ͳ͍͚Ͳ͋ΔΑ͏ʹݟ͑ΔΑ

  View Slide 55. ຊ౰ʹʁ͔ͬͪ͜Βݟ͑ͯͳ͍Αʁ
  Ձ֨ଳͷͱ͜Ζͱ͔ରԠ͍ͯ͠Δ͔ݟΕΔʁ
  ࠓͷॴΞΠςϜͷϦετ͕Ͱͳ͍Μͩʜ
  DPQZSJHIUͷԼͱ͔ݟͯΈͯ

  View Slide 56. ετΞ͕೔ຊޠͩ͠Α͘Θ͔Βͳ͍΍ʜ

  View Slide 57. View Slide 58. ͔֬ʹ೉ͦ͠͏ʜ

  View Slide 59. ϝʔϧαϙʔτʹ͠Α͏ʂ
  ͪΐͬͱ঱ঢ়ΛϏσΦʹͯ͠ૹͬͯ

  View Slide 60. ৄ͍͠ਓʹ·Θ͢Α
  ໌೔தʹฦ৴͢ΔΑ͏ʹݴ͓͔ͬͯ͘Β

  View Slide 61. 0,

  View Slide 62. ʢϓϨεϦϦʔε͸ؒʹ߹Θͳ͍ͳʜʣ

  View Slide 63. (PPE&WFOJOH

  View Slide 64. (PPE/*()5

  View Slide 65. ".+45

  View Slide 66. X

  View Slide 67. 2VJDL5JNFͰ঱ঢ়Λ࿥ըͯ͠ૹΓ·ͨ͠

  View Slide 68. ৺഑ͯͨ͠ίϛϡχέʔγϣϯʹ͍ͭͯ
  Ի్࣭੾Ε஗Ԇ΋΄ͱΜͲͳ͘ؾʹͳΒͳ͔ͬͨ
  ձ࿩ͪΌΜͱ୯ޠϕʔεͰ΋࿩ͤ͹ҙਤΛټΜͰ͘ΕΔ

  View Slide 69. ޙ೔ஊ

  View Slide 70. ϓϨεϦϦʔε΍Λ஗Βͤͯ΋Β͍
  ࢝຤ॻΛॻ͍ͨΓ
  ίʔυϕʔεͰո͍͠఺Λݟ͚ͭ
  ಛٸ৹ࠪதΛਐΊΔத

  View Slide 71. View Slide 72. ফඅܕ՝ۚΞΠςϜ
  ൓өϥά࣌ؒ

  View Slide
 73. View Slide
 74. View Slide 75. ແࣄग़ͨΑʂ࣌ؒҎ্΋͔͔Δͱࢥͬͯͳ͔ͬͨ

  View Slide 76. ൓ө͞ΕͯΑ͔ͬͨͶʙʂ

  View Slide 77. ·ͱΊ
  ফඅܕ՝ۚΞΠςϜɺ൓өʹ͔͔࣌ؒΔ͜ͱ͕͋Δ
  ࠃࡍి࿩Λͭͳ͙ࡍʹ͸͍Ζ͍Ζͱน͕͋Δ
  ίϛϡχέʔγϣϯ͸ͳΜͱ͔ͳΔʂବ໨ݩʂ
  ి࿩Λ͢Δͱϝʔϧαϙʔτͷ͕࣌ؒ୹ॖͰ͖Δ

  View Slide 78. ஫ɿͦͷޙ͍ͬͺ͍ٳΈ·ͨ͠

  View Slide
 79. View Slide