Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

IoTビジュアライズ今昔 (第8回 #iotlt : 5分)

n0bisuke
October 15, 2015
1.1k

IoTビジュアライズ今昔 (第8回 #iotlt : 5分)

Freeboardでビジュアライズをいい感じにする話。

PubNub、Dweet.io、Milkcocoaもいいね。

n0bisuke

October 15, 2015
Tweet

More Decks by n0bisuke

Transcript

 1. *P5ϏδϡΞϥΠζࠓੲ
  株式会社LIG  菅原  のびすけ    
  @n0bisuke  
   sugawara.ryousuke
  d͜Ε͔Βͷ*P5͸άϥϑԽ͡Όͳ͍ͩΖ͏͔d

  View full-size slide

 2. ࣗݾ঺հ
  ੁݪ ͷͼ͚͢ LIG inc. ΤϯδχΞ (৽ଔ2೥໨ʹ)
  ग़਎ٶ৓ੜ·Εؠखҭͪ
  ಛٕΘΜͦ͜͹ ഋ෼

  Ωʔϫʔυ
  .JMLDPDPBɺ(`TΞΧσϛʔɺՈ௞ԁ
  #BB4 *P5 ϦΞϧλΠϜ௨৴ͳͲ͕޷͖
  ࠷ۙ͸ςΫχΧϧϥΠςΟϯά͕૿͖͑ͯͨ

  View full-size slide

 3. ࠷ۙ͸IoTྖҬʹ΋ྗೖΕͯ·͢ɻ
  ͓΋͠ΖϝσΟΞΛ͍࣋ͬͯΔWeb੍࡞ձࣾ

  View full-size slide

 4. IoTྖҬ(͕த৺ʹͳΓͦ͏)ͰͷϝσΟΞ΍
  ϓϩϞʔγϣϯ΋΍͍͖ͬͯ·͢ɻ
  ࢀߟ: ՝֎׆ಈͰษڧձΛओ࠵͍ͯͨ͠Βձࣾͷࣄۀʹͳͬͨ࿩
  #IoTLT http://liginc.co.jp/183367
  (͍͍Ͷ਺ 800௒͑·
  ͨ͠ɻ͏Ε͍͠)

  View full-size slide

 5. ࠓ೔͸ IoT/ϏδϡΞϥΠζपΓ
  ʹࢸΔ·Ͱͷ࿩Ͱ͢ɻ

  View full-size slide

 6. IoTͱσʔλϏδϡΞϥΠζ
  ͷ͜Ε·Ͱɻ

  View full-size slide

 7. IoTͷྲྀΕҎલɻ
  Webͷਓ͕ηϯαʔσʔλΛѻ͏
  બ୒ࢶ͸΄΅ߟ͑ΒΕͳ͔ͬͨ
  IoT ݪ࢝࣌୅ (~BC6000)

  View full-size slide

 8. Webٕज़Ͱѻ͑ΔϚΠίϯϘʔυ
  ීٴʹΑΓɺ؆୯ʹ
  ηϯαʔσʔλΛWebʹͭͳ͛Δ
  ͜ͱ͕ग़དྷΔΑ͏ʹͳΓ·ͨ͠ɻ
  IoT ݹ୅ (BC2000)

  View full-size slide

 9. େྔͷσʔλ͕ऩू͞Εͯ
  ׆༻Λߟ͑ΔϑΣʔζ΁
  IoT தੈ (AC500)
  ػցֶशͱ͔

  View full-size slide

 10. ׆༻͢Δʹ͋ͨΓɺσʔλΛ
  ϏδϡΞϥΠζ͍ͨ͠ͱ͍͏
  χʔζ͕ߴ·͍ͬͯ·͢ɻ
  IoT ۙ୅(2015)
  ※ը૾͸શؔ͘܎͋Γ·ͤΜɻ

  View full-size slide

 11. ·ͱΊΔͱ͜Μͳײ͡
  *P5ͷྲྀΕͰϚΠίϯϘʔυͰηϯαʔσʔλΛ؆୯ʹ࢖
  ͏͜ͱ͕ग़དྷΔΑ͏ʹͳΓ·ͨ͠ɻ
  ϚΠίϯϘʔυ͕8FCٕज़Ͱѻ͑ΔΑ͏ʹͳΓɺ؆୯ʹη
  ϯαʔσʔλΛ8FCʹͭͳ͛Δ͜ͱ͕ग़དྷΔΑ͏ʹͳΓ·͠
  ͨɻ
  େྔͷσʔλ͕ऩू͞Εͯ׆༻Λߟ͑ΔϑΣʔζʹͳΓ·
  ͨ͠ɻ
  ׆༻͢Δʹ͋ͨΓɺσʔλΛϏδϡΞϥΠζ͍ͨ͠ͱ͍͏
  χʔζ͕ߴ·͍ͬͯ·͢ɻ

  View full-size slide

 12. …ϏδϡΞϥΠζͬͯ
  ͚ͬ͜͏େมɻ
  IoT ݱ୅ (2015)
  (D3.js, WebGL, Canvas… ͦͬͪ·Ͱखग़͢..?)

  View full-size slide

 13. ઌ೔ɺ͜Μͳ΋ͷΛ࡞Γ·ͨ͠ɻ
  (௧ײͨ͠খ࿩)

  View full-size slide

 14. Edison + ਓײηϯα
  Edison ਓײηϯα

  View full-size slide

 15. ਓײηϯαͰਓͷग़ೖΓΛՄࢹԽ

  View full-size slide

 16. ߏ੒͸͜Μͳײ͡
  MRAA
  Milkcocoa
  Chart.js
  σʔλΠϯϓοτ σʔλΞ΢τϓοτ

  View full-size slide

 17. දଆ͕ҙ֎ͱͭΒ͍
  MRAA
  Milkcocoa
  Chart.js
  σʔλΠϯϓοτ σʔλΞ΢τϓοτ

  View full-size slide

 18. IoT/σʔλϏδϡΞϥΠζ͸
  Ξ΢τϓοτଆ͕ҙ֎ͱπϥΠ

  View full-size slide

 19. ৼΓฦΓɺIoTLT vol6Ͱͷ࿩
  “ษڧձͷ੝Γ্͕ΓΛϦΞϧλΠϜʹՄࢹԽͨ͠࿩”
  Λ͠·ͨ͠ɻ

  View full-size slide

 20. ৼΓฦΓɺIoTLT vol6Ͱͷ࿩
  ՄࢹԽͷ෦෼͍͍ײ͡
  ʹ΍ͬͯ͘ΕΔαʔϏ
  εͳ͍͔ͳ͊
  ͭ
  @n0bisuke
  @kiyopikko

  View full-size slide

 21. IUUQGSFFCPBSEJP
  freeboard

  View full-size slide

 22. freeboard
  ɾϓϩάϥϛϯάෆཁ
  ɾσβΠϯෆཁ
  ɾઃఆ͢Δ͚ͩͰσʔλΛϏδϡΞϥΠζ
  (άϥϑԽ)ͯ͘͠ΕΔ
  ɾάϥϑͷछྨ΋બ΂Δ
  ɾσʔλͷΠϯϓοτϦιʔε΋બ΂Δ
  (֎෦αʔϏεՄ)
  ׂͱٻΊ͍ͯͨ෺ͷཧ૝ܗʹ͍ۙ

  View full-size slide

 23. ࿈ܞͯ͠ΔαʔϏε (ൈਮ)
  PubNub Dweet.io
  SDK͕ଟ࠼!
  ొ࿥ෆཁʂ
  ɾ͍ͮΕ΋Node.jsͷSDK͕͋ΓWeb։ൃͳϊϦͰར༻Մೳ
  ɾαʔόʔ΍DBΛ༻ҙͤͣʹɺ
  ϦΞϧλΠϜʹσʔλΛڞ༗/อଘ͕ग़དྷΔBEαʔϏε(BaaS)

  View full-size slide

 24. ͖ͬ͞ͷ࿩ʹ΋ͲΔͱ

  View full-size slide

 25. ΍Γ͔ͨͬͨ͜ͱ
  ΦϑΟεʹ౔೔ग़ۈ͍ͯ͠Δਓ͕͍
  ͨΒ֬ೝ(ͦͯ͠։͚ͯ΋Β͍͍ͨ)
  ΦϑΟεϏϧ͕౔೔։͔ͳ͍ɻ

  View full-size slide

 26. ϑϧεΫϥονͩͱ͜ΜͳΠϝʔδ
  ΦϑΟεʹ౔೔ग़ۈ͍ͯ͠Δਓ֬ೝ
  ਓײηϯα ϚΠίϯϘʔυ
  αʔόʔαΠυϓϩάϥϜ
  αʔόʔαΠυϓϩάϥϜ
  σʔλϕʔε
  σβΠϯ
  ϑϩϯτΤϯυϓϩάϥϜ (JavaScript)
  Πϯϑϥ༻ҙ
  ίʔσΟϯά (HTML/CSS)
  ΦϑΟεͷਓΛ֬ೝ

  View full-size slide

 27. ϑϧεΫϥονͩͱ͜ΜͳΠϝʔδ
  ΦϑΟεʹ౔೔ग़ۈ͍ͯ͠Δਓ֬ೝ
  ਓײηϯα ϚΠίϯϘʔυ
  αʔόʔαΠυϓϩάϥϜ
  αʔόʔαΠυϓϩάϥϜ
  σʔλϕʔε
  σβΠϯ
  ϑϩϯτΤϯυϓϩάϥϜ (JavaScript)
  Πϯϑϥ༻ҙ
  ίʔσΟϯά (HTML/CSS)
  ΦϑΟεͷਓΛ֬ೝ
  खॱଟ͍Αɻɻɻ
  (͜͜Λૣ͘ɾखܰʹ͍ͨ͠ʂ)

  View full-size slide

 28. ͏·͘WebαʔϏε࢖͍·͠ΐ
  ਓײηϯα ϚΠίϯϘʔυ
  αʔόʔαΠυϓϩάϥϜ
  αʔόʔαΠυϓϩάϥϜ
  σʔλϕʔε
  σβΠϯ
  ϑϩϯτΤϯυϓϩάϥϜ (JavaScript)
  Πϯϑϥ༻ҙ
  ίʔσΟϯά (HTML/CSS)

  View full-size slide

 29. ͏·͘WebαʔϏε࢖͍·͠ΐ
  ਓײηϯα ϚΠίϯϘʔυ
  αʔόʔαΠυϓϩάϥϜ
  αʔόʔαΠυϓϩάϥϜ
  σʔλϕʔε
  σβΠϯ
  ϑϩϯτΤϯυϓϩάϥϜ (JavaScript)
  Πϯϑϥ༻ҙ
  ίʔσΟϯά (HTML/CSS)

  View full-size slide

 30. IoT͸ྖҬ͕޿͍͔Β
  ؾ࣋ͪ΍࣮૷Օॴ͕ൃࢄ͕ͪ͠ɻ

  View full-size slide

 31. ֎෦αʔϏεΛ׆༻ͯ͠
  ࣮ݱ͍ͨ͜͠ͱʹूத͠·͠ΐ͏ʂ

  View full-size slide

 32. Ұ౓ลΓΛݟ౉ͯ͠ɺ
  ೰Ή΂͖ͱ͜ΖͰ೰΋͏ʂ

  View full-size slide

 33. ·ͱΊ
  ɾϏδϡΞϥΠζ·Ͱࣗ෼Ͱ΍Δͷ͸େม
  ɾ'SFFCPBSE͸Ξ΢τϓοτΛ؆୯ʹग़དྷΔ
  ɾ1VC/VC %XFFUJP .JMLDPDPB
  ɾαʔϏεΛ׆༻ͯ͠ɺ
  ࣮ݱ͍ͨ͜͠ͱΛ࣮ݱ͢ΔͨΊͷ࠷దղΛʂ

  View full-size slide

 34. -*(͕αʔϏε੝Γ্͛·͢Αɻ
  ɾٕज़ܥͳࣥචͨ͠Γ
  ɾΠϕϯτ։͍ͨΓ
  ɾొஃͨ͠Γ
  ɾΠϯλʔϯ΍ΞϧόΠτืू͠
  ͯ·͢ʂ
  ࠙਌ձͰ੠͔͚͍ͯͩ͘͞ʙ
  Ҏ্Ͱ͢ʂ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ
  ࢓ࣄతͳ࿩ɻ

  View full-size slide