Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Grand Frontend Osaka 2016 オープニングトーク 資料

9a3e3b2f5f1f4d5a3258ebe38b3693b7?s=47 se_kamo
August 29, 2016
98

Grand Frontend Osaka 2016 オープニングトーク 資料

Grand Frontend Osaka 2016(2日目)のオープニングトークで使用した資料です。

9a3e3b2f5f1f4d5a3258ebe38b3693b7?s=128

se_kamo

August 29, 2016
Tweet

Transcript

 1. Grand Frontend Osaka 2016 Wakai Shinichiro @se_kamo

 2. ͓͸Α͏͍͟͝·͢ɻ

 3. ຊ೔͸ɺ͓ӽ͍͖ͨͩ͠ ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢ɻ

 4. Wakai @se_kamo גࣜձࣾάϥουΩϡʔϒ ΤϯδχΞ ؔ੢ϑϩϯτΤϯυUG GFO 2016 ౷ׅ ݉ ࣮ߦҕһ௕

  ަ໺ϲݪ ೔ຊҨ࢈ϓϩδΣΫτ ٕज़෦௕
 5. 1. GFO 2016 ֓ཁ 2. ձ৔ॾ஫ҙɾ഑෍෺ 3. εέδϡʔϧ 4. ৺ಘ

 6. 1. GFO 2016 ֓ཁ 2. ձ৔ॾ஫ҙɾ഑෍෺ 3. εέδϡʔϧ 4. ৺ಘ

 7. ɹGFO 2016 ʹ͍ͭͯ ᶃ • ςʔϚ͸ʮϑϩϯτΤϯυͷ࠷ઌ୺ʯ • ڈ೥ʹҾ͖ଓ͖ɺ̏೥໨ͷΠϕϯτͰ͢ • 1೔໨ʹ

  "Try Tech Kansai" ͱ୊ͨ͠ϋοΧιϯاը • 2೔໨ʹ "Grand Frontend Osaka 2016" ͱͯ͠ηϛφʔܕ ͷΠϕϯτ • ௌߨܗࣜͷελΠϧʹཹ·Βͳ͍ΫϦΤΠςΟϒͳΠϕϯτ
 8. ɹGFO 2016 ʹ͍ͭͯ ᶄ • ηογϣϯ • ίϯςετ • LTେձ

 9. ηογϣϯ

 10. ίϯςετ ᶃ • ʮTry Tech Kansaiʯͱ୊ͨ͠ϋοΧιϯاը • ੍࡞ͷςʔϚ͸ ʮ͋ͳͨʹͱͬͯͷॳΊͯͷ ٕज़ମݧʯɻ

  • ϝϯλʔ෇͖ͷϋοΧιϯΠϕϯτ • ຊ೔ɺ੒ՌൃදΛߦ͍·͢
 11. ίϯςετᶄ • p5.js, Angular 2, Vue.js 2, Node.js + WP-API,

  σʔλϏδϡΞϥΠθʔγϣϯ • kintoneAPI (αΠϘ΢ζ), OnsenUI(ΞγΞϧ) • ࠷৽ٕज़ͷൃදΛ͓ݟಀ͠ͳ͘
 12. LTେձ • ࠷ޙʹ౰೔ืूͰLTେձΛߦ͍·͢ • ࢀՃر๬ͷํ͸ड෇ʹਃ੥Λ͓ئ͍͠·͢ • ·ͩ10࣌Ͱ͢ɺؒʹ߹͍·͢Ͷ

 13. 1. GFO 2016 ֓ཁ 2. ձ৔ॾ஫ҙɾ഑෍෺ 3. εέδϡʔϧ 4. ৺ಘ

 14. ձ৔ॾ஫ҙ ᶃ OIH(Osaka Innovation Hub )

 15. ձ৔ॾ஫ҙ ᶄ • τΠϨ • Wi-fi • ٤Ԏॴ

 16. ձ৔ॾ஫ҙᶅ • ձ৔಺Ͱ͸Ұ෦ࡱӨ͕ೖΓ·͢ • ձ৔಺ͷҿ৯ͷ࣋ͪࠐΈ͸OK • Wi-Fi ఏڙ͕͋Γ·͢ • ձ৔಺͸ېԎͰ͢

  • ΰϛ͸֤͓ࣗ࣋ͪؼΓ͍ͩ͘͞
 17. ഑෍෺ʹ͍ͭͯ • GFO 2016 ύϯϑϨοτ • εϙϯαʔ༷ ࢿྉ • ໊ࡳ

  άϥϯϑϩϯτͰͷ഑෍ࢿྉ͸ɺ ඞͣɺࣺͯͣʹ͓࣋ͪؼΓԼ͍͞ɻ
 18. 1. GFO 2016 ֓ཁ 2. ձ৔ॾ஫ҙɾ഑෍෺ 3. εέδϡʔϧ 4. ৺ಘ

 19. εέδϡʔϧʹ͍ͭͯᶃ

 20. εέδϡʔϧʹ͍ͭͯᶄ ࠙਌ձ ConnpassͰͷ͝ొ࿥͓ئ͍͠·͢ ࢀՃඅ͸ड෇Ͱ͓ࢧ෷͍͍ͩ͘͞ ·ͩɺืू͓ͯ͠Γ·͕͢ɺຒ·Γ࣍ ୈɺड෇ऴྃ͠·͢

 21. 1. GFO 2016 ֓ཁ 2. ձ৔ॾ஫ҙɾ഑෍෺ 3. εέδϡʔϧ 4. ৺ಘ

 22. ৺ಘ • Θ͔Βͳͯ͘΋Ί͛ͳ͍ • ࢖͍υίϩ͕ͳͯ͘΋ٽ͔ͳ͍ • ࿩ऴΘΔ·ͰϚαΧϦ౤͛ͳ͍ • ৽͍͠஌ݟ͸ʮ#frontkansaiʯͰͭͿ΍͘ •

  ՈʹؼͬͯϒϩάΛॻ͘·Ͱ͕ԕ଍
 23. ͦΕͰ͸ɺ

 24. Grand Frontend Osaka 2016 ։࠵Ͱ͢ʂ

 25. ຊ೔΋̍೔ɺ ΑΖ͓͘͠ئ͍ க͠·͢ɻ