Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

我上次去咗香港旅行 / Trip to Hong Kong

Daisuke Fujita
December 01, 2015
210

我上次去咗香港旅行 / Trip to Hong Kong

#w8lt 第六回 (2015-11-25) の発表資料です
http://w8lt.connpass.com/event/21849

Daisuke Fujita

December 01, 2015
Tweet

More Decks by Daisuke Fujita

Transcript

 1. ޿౦ޠʢពޠʣ • ޿౦ল΍߳ߓɾϚΧΦɺ՚ڛͷؒͰ࢖ΘΕΔ
 தࠃޠͷํݴ • ํݴ…͚ͩͲ೔ຊͷํݴͳΜͯൺʹͳΒͳ͍͘Β͍ ී௨࿩ͱͷҙࢥૄ௨͸ෆՄೳ ී௨࿩ ޿౦ޠ ೔ຊޠ

  㟬޷ OJIBP 㟬޷ OFJIPV ͜Μʹͪ͸ զੋ೔ຊਓ զ܎೔ຊਓ ࢲ͸೔ຊਓͰ͢ Ṝੋॄኄʁ 䏆ݸ܎乜嘢ʁ ͜Ε͸ԿͰ͔͢ʁ ෆ٬ᔅ ᄝ࢖٬ᔅ Ͳ͏͍ͨ͠·ͯ͠
 2. !EUBOͱ߳ߓ • 2012 3/2 ~ 3/5 • 2012 9/10 ~

  9/24 (incl. 9/12 ~ 9/14 Singapore) • 2013 1/16 ~ 1/18 (1/18 ~ 1/21 Taipei) • 2014 3/4 ~ 3/11 • 2015 11/11 ~ 11/18 new!
 3. ྆ସ • 1 HKD = 15.8 JPY • 2012೥͸ 1

  HKD = 10 JPY ͩͬͨͷʹ • ۭߓ͸Ϩʔτѱ͍ • ઑࠫᄇͷॏܚେფ͕మ൘ • ྆ସ঎ͱήετϋ΢εͱΠϯυਓ֗ͷ٧·ͬͨ
 Ϗϧ • ۭߓ͕ 0.053 ͱ͔ͷͱ͜ɺͩ͜͜ͱ 0.062
 4. ϞόΠϧ௨৴ • ߳ߓ͸େੲ͔Β୺຤ൢചͱճઢൢച͕Θ͔Ε͍ͯΔ • SIM ϑϦʔఱࠃ • ϓϦϖΠυ SIM ͕ओྲྀʁ

  • SIM ԰୆֗ͱ͔͋Δ • ఆՁͷ6ׂ͘Β͍ͰചͬͯΔ • ஍Լమͱ͔Ͱ΋༨༟Ͱ LTE ௨͡Δ
 5. ϞόΠϧ௨৴ • ͍·߳ߓཱྀߦͰ࢖͏ͳΒ csl. ͷ Tourist SIM Ұ୒ • 5-Days

  Ͱ 88 HKD • தࠃຊ౔ߦ͘ͱ͖͸ China Telecom ͷލڥԦ • 60 HKD • άϨʔτϑΝΠΞ΢ΥʔϧΛ௒͑ΒΕΔ • ϚΧΦͰ͸ϑΣϦʔλʔϛφϧͷࣗൢػͰ 3 ͷ SIM • 50 MOP (= HKD) http://www.discoverhongkong.com/jp/plan-your-trip/traveller-info/communications/tourist-sim-card.jsp
 6. ߳ߓͷ8FCۀքʁ • ӳޠͷ meetup • 9ׂ͘Β͍ (ݱ஍Ͱಇ͘) Ԥถਓͩͬͨ • ਂηϯ͔Βདྷ͍ͯΔਓ΋

  • AWS ͸౦ژΑΓγϯΨϙʔϧͷํ͕͍ۙ • ͚Ͳຊ౔޲͚αʔϏε΍ΔͳΒଠ͍ઢͷ͋Δ౦ژ • ASP.NET, Java, PHP, Python ͕ଟ͍ʁ • (௥ه) Ϟμϯͳٕज़͸Ұ௨Γ࢖ΘΕ͍ͯΔ
 7. ϚΧΦͷΧδϊ • -240 HKD (3,800 JPY) • ஍ݩຽ޲͚ͷւཱํͱϦεϘΞʹߦͬͨ • େখɺ(όʔνϟϧ)

  ϧʔϨοτ • େখ͸3ݸͷαΠίϩͷग़໨͕10ҎԼ͔11ҎԼ͔
 ౰ͯΔ΍ͭ • όʔνϟϧϧʔϨοτ͸ɺήʔηϯʹ͋Δڝഅήʔ ϜΈ͍ͨͳײ͡