Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

我上次去咗香港旅行 / Trip to Hong Kong

Daisuke Fujita
December 01, 2015
180

我上次去咗香港旅行 / Trip to Hong Kong

#w8lt 第六回 (2015-11-25) の発表資料です
http://w8lt.connpass.com/event/21849

Daisuke Fujita

December 01, 2015
Tweet

Transcript

 1. զ্࣍ڈ咗߳ߓཱྀߦ
  2015-11-25

  W8LT #6

  @dtan4

  View full-size slide

 2. ߳ߓཱྀߦه
  2015/11/11 ~ 2015/11/18

  View full-size slide

 3. த՚ਓຽڞ࿨ࠃ߳ߓಛผߦ੓۠
  • 1997೥·ͰΠΪϦεྖʢ99೥ؒʣ
  • தࠃͷதͷҰ஍۠
  • ཱ๏ɾߦ੓ɾ࢘๏͸׬શʹຊࠃʢڞ࢈ౘ੓ݖʣ

  ͱ͸ผ෺ʹͳ͍ͬͯΔ
  • ύεϙʔτతʹ΋ผࠃՈѻ͍

  View full-size slide

 4. • ԭೄ΍୆࿷ΑΓ΋ೆʹ͋Δ
  • ੒ా͔Β5࣌ؒऑ
  த՚ਓຽڞ࿨ࠃ߳ߓಛผߦ੓۠

  View full-size slide

 5. • ౦ژ౎ͷ൒෼ɺ୶࿏ౡ1ݸ൒ͷ໘ੵ (1,104 km2)
  த՚ਓຽڞ࿨ࠃ߳ߓಛผߦ੓۠

  View full-size slide

 6. த՚ਓຽڞ࿨ࠃ߳ߓಛผߦ੓۠
  • ެ༻ޠ͸தࠃޠʢൟମࣈʣɾӳޠʢΠΪϦεӳޠʣ
  • ΠΪϦεࣜͳͷͰɺG/F, 1/F, 2/F, …
  • ࿩͠ݴ༿͸தࠃޠํݴͰ͋Δ޿౦ޠ
  • ӳޠ΋ී௨࿩΋͔ͳΓ޿ൣғͰ௨༻͢Δ

  View full-size slide

 7. ޿౦ޠʢពޠʣ
  • ޿౦ল΍߳ߓɾϚΧΦɺ՚ڛͷؒͰ࢖ΘΕΔ

  தࠃޠͷํݴ
  • ํݴ…͚ͩͲ೔ຊͷํݴͳΜͯൺʹͳΒͳ͍͘Β͍
  ී௨࿩ͱͷҙࢥૄ௨͸ෆՄೳ
  ී௨࿩ ޿౦ޠ ೔ຊޠ
  㟬޷ OJIBP
  㟬޷ OFJIPV
  ͜Μʹͪ͸
  զੋ೔ຊਓ զ܎೔ຊਓ ࢲ͸೔ຊਓͰ͢
  Ṝੋॄኄʁ 䏆ݸ܎乜嘢ʁ ͜Ε͸ԿͰ͔͢ʁ
  ෆ٬ᔅ ᄝ࢖٬ᔅ Ͳ͏͍ͨ͠·ͯ͠

  View full-size slide

 8. ޿౦ޠʢពޠʣ
  • ߳ߓͷςϨϏɺ߳ߓөը͸޿౦ޠ
  • ී௨࿩ͷࣈນ͕ৗʹදࣔ͞ΕΔ
  • ެڞͷ৔Ͱͷॻ͖ݴ༿͸ී௨࿩
  • ωοτͷձ࿩΍޿ࠂͱ͔͸޿౦ޠ΋Α͋͘Δ
  • νϟʔγϡʔɺγϡ΢ϚΠɺҿ஡͸޿౦ޠ༝དྷ

  View full-size slide

 9. !EUBOͱ߳ߓ
  • 2012 3/2 ~ 3/5
  • 2012 9/10 ~ 9/24 (incl. 9/12 ~ 9/14 Singapore)
  • 2013 1/16 ~ 1/18 (1/18 ~ 1/21 Taipei)
  • 2014 3/4 ~ 3/11
  • 2015 11/11 ~ 11/18 new!

  View full-size slide

 10. !EUBOͱ߳ߓ
  • ΞδΞಛ༗ͷͪ͝Όͪ͝Όͨ͠งғؾ
  • ਓʑ΍֗ͷ׆ؾ
  • ߴ૚ݐஙͷๅݿ
  • ͦΕͳΓʹൃୡͨ͠౎ࢢ
  • ൧͕͏·͍

  View full-size slide

 11. ఱؾ
  • ߳ߓͷ11݄͸೔ຊͷ9݄͘Β͍
  • ฏۉؾԹ27౓ɺߴ͍࣌͸30౓
  • ࣪౓͕ߴ͍ʂ
  • ฏۉ90%௒͑ɺ100%΋ͨ·ʹग़Δ
  • ͜Ε͕͋ΔͷͰɺ3݄ʹߦ͘ͷ͸Φεεϝ͠ͳ͍

  View full-size slide

 12. ఱؾ
  2015/11 (ൺֱత)੖Ε͍ͯΔ

  View full-size slide

 13. ఱؾ
  2012/03 ࣪౓ 100%

  View full-size slide

 14. ྆ସ
  • 1 HKD = 15.8 JPY
  • 2012೥͸ 1 HKD = 10 JPY ͩͬͨͷʹ
  • ۭߓ͸Ϩʔτѱ͍
  • ઑࠫᄇͷॏܚେფ͕మ൘
  • ྆ସ঎ͱήετϋ΢εͱΠϯυਓ֗ͷ٧·ͬͨ

  Ϗϧ
  • ۭߓ͕ 0.053 ͱ͔ͷͱ͜ɺͩ͜͜ͱ 0.062

  View full-size slide


 15. • 2ճ໨Ҏ߱͸ߤۭ͚݊ͩऔͬͯɺݱ஍ʹ͍͔ͭͯΒ

  ॓Λͱ͍ͬͯΔ
  • Ͳ͏ͤ৸Δ͚ͩͳͷͰ͍҆ͱ͜Ζʹ͢Δ
  • ߳ߓͰ౦ԣΠϯϨϕϧʹധ·Ζ͏ͱ͢Δͱ1ສ

  ௒͑Δ

  View full-size slide


 16. • ࠷ۙ͸ઑࠫᄇͷඒྷ౎େფͷήετϋ΢εΛ࢖͏
  • ॏܚେფͱಉ͘͡ɺ17֊ݐͷήετϋ΢ε͕

  ٧·ͬͨϏϧ
  • ࠓճ͸8ധͰ1500 HKD (24,000 JPY)
  • աڈ࠷҆஋΍ͬͨ

  View full-size slide


 17. • γϯάϧϕου2ݸ෼ͷ໘ੵ + γϟϫʔτΠϨ

  View full-size slide

 18. ϞόΠϧ௨৴
  • ߳ߓ͸େੲ͔Β୺຤ൢചͱճઢൢച͕Θ͔Ε͍ͯΔ
  • SIM ϑϦʔఱࠃ
  • ϓϦϖΠυ SIM ͕ओྲྀʁ
  • SIM ԰୆֗ͱ͔͋Δ
  • ఆՁͷ6ׂ͘Β͍ͰചͬͯΔ
  • ஍Լమͱ͔Ͱ΋༨༟Ͱ LTE ௨͡Δ

  View full-size slide

 19. ϞόΠϧ௨৴
  • ͍·߳ߓཱྀߦͰ࢖͏ͳΒ csl. ͷ Tourist SIM Ұ୒
  • 5-Days Ͱ 88 HKD
  • தࠃຊ౔ߦ͘ͱ͖͸ China Telecom ͷލڥԦ
  • 60 HKD
  • άϨʔτϑΝΠΞ΢ΥʔϧΛ௒͑ΒΕΔ
  • ϚΧΦͰ͸ϑΣϦʔλʔϛφϧͷࣗൢػͰ 3 ͷ SIM
  • 50 MOP (= HKD)
  http://www.discoverhongkong.com/jp/plan-your-trip/traveller-info/communications/tourist-sim-card.jsp

  View full-size slide

 20. ߳ߓͷ8FCۀքʁ
  • Codeaholics ͍ͬͯ͏ݱ஍ͷ meetup ʹߦͬͨ

  View full-size slide

 21. ߳ߓͷ8FCۀքʁ
  • ӳޠͷ meetup
  • 9ׂ͘Β͍ (ݱ஍Ͱಇ͘) Ԥถਓͩͬͨ
  • ਂηϯ͔Βདྷ͍ͯΔਓ΋
  • AWS ͸౦ژΑΓγϯΨϙʔϧͷํ͕͍ۙ
  • ͚Ͳຊ౔޲͚αʔϏε΍ΔͳΒଠ͍ઢͷ͋Δ౦ژ
  • ASP.NET, Java, PHP, Python ͕ଟ͍ʁ
  • (௥ه) Ϟμϯͳٕज़͸Ұ௨Γ࢖ΘΕ͍ͯΔ

  View full-size slide

 22. ߳ߓͷ8FCۀքʁ
  • ؆ମࣈ൛ Web+DB Press
  • ೔ຊͷ Vol.76

  View full-size slide

 23. ϚΧΦ
  • ಉ͘͡ಛผߦ੓۠
  • ߳ߓ͔Β24࣌ؒӡߤϑΣϦʔͰ1࣌ؒ
  • ݩϙϧτΨϧྖ

  View full-size slide

 24. ϚΧΦͷΧδϊ
  • Χδϊ

  View full-size slide

 25. ϚΧΦͷΧδϊ
  • -240 HKD (3,800 JPY)
  • ஍ݩຽ޲͚ͷւཱํͱϦεϘΞʹߦͬͨ
  • େখɺ(όʔνϟϧ) ϧʔϨοτ
  • େখ͸3ݸͷαΠίϩͷग़໨͕10ҎԼ͔11ҎԼ͔

  ౰ͯΔ΍ͭ
  • όʔνϟϧϧʔϨοτ͸ɺήʔηϯʹ͋Δڝഅήʔ
  ϜΈ͍ͨͳײ͡

  View full-size slide

 26. ϚΧΦͷΧδϊ
  • όΧϥ͸΍ͬͯͳ͍
  • ϧʔϧΑ͘஌Βͳ͍
  • ࠷খṌֹ͚͕ʢֶੜ਎෼ʹ͸ʣߴ͍
  • ஍ݩຽ޲͚ͷͱ͜Ͱ 100 HKD
  • άϥϯυϦεϘΞͱ͔ίλΠͷํͩͱ 300 HKD

  View full-size slide

 27. ਂ㡕ࢢ
  • ޿౦লͷ౎ࢢͰܦࡁಛ۠
  • ߳ߓͷྡʹ͋Δ͔Βٸܹʹൃలͨ͠
  • ߳ߓ͔ΒిंͰ40෼
  • ࠃڥΛา͍ͯӽ͑Δ

  View full-size slide

 28. ਂ㡕ࢢ
  • ߳ߓͱதࠃຊ౔͸શવεέʔϧ͕ҧ͏ͷͰ͍ͭͰʹ
  ߦ͘ͱྑ͍
  • ͱʹ͔͘ͳΜͰ΋Ͱ͔͍
  • தࠃʹདྷͨ…ײΛຯΘ͑Δ

  View full-size slide

 29. ·ͱΊ
  • ԁ͕҆ϚδͰݫ͔ͬͨ͠
  • ͨ·ʹߦ͘ͱ΍ͬͺΓྑ͍
  • ߳ߓͰಇ͚ͨΒ…
  • ӳޠ
  • ೔ຊ͔Β΋ద౓ʹ͍ۙͷͰ͓͢͢Ί
  • ࣍͸͕͢͞ʹ਺೥ޙ

  View full-size slide