Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Amazon_Connectで遊ぼう.pdf

foxtrackjp
August 20, 2018
270

 Amazon_Connectで遊ぼう.pdf

foxtrackjp

August 20, 2018
Tweet

Transcript

 1. Amazon ConnectͰ
  ༡΅͏
  ϕΨίʔϙϨʔγϣϯ ٶ຤ʢ@foxtrackjp)

  View full-size slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • Keigo Miyasue
  • SNSͱ͔ @foxtrackjp
  • ͖ͭͶେ޷͖ITΤϯδχΞ

  View full-size slide

 3. Amazon ConnectͰ
  ༡΅͏

  View full-size slide

 4. Amazon Connectͱ͸
  • AWS Direct Connectͱ͸ผ෺
  • αʔόʔϨείʔϧηϯλʔʢʁʣ
  • GUIͰϑϩʔߏஙՄೳ
  • γυχʔϦʔδϣϯͰ೔ຊి࿩൪߸औಘՄ
  • ౦ژϦʔδϣϯ͸Αʂʂʂ

  View full-size slide

 5. ίʔϧηϯλʔߏஙඅ༻

  View full-size slide

 6. ίʔϧηϯλʔߏஙඅ༻
  • ιϑτ΢ΣΞܥ
  • ωοτϫʔΫܥ
  • ిݯܥ
  • อଘഔମܥ
  ৭ʑ৐ͬͯͳ͔ͳ͔ͷ͓஋ஈʹɻɻɻ

  View full-size slide

 7. ը໘ͷงғؾͰݟΔ
  Amazon Connect

  View full-size slide

 8. ೔ຊޠʢঁੑʣ
  ͓ి࿩͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢
  -BNCEB࣮ߦ
  -BNCEBͰऔಘͨ͠ސ٬ͷ
  ໊લΛಡΉ
  ֬ೝ͸Λ
  Ωϟϯηϧ͸Λ
  Τϥʔॲཧ
  $4ͷ΁Ωϡʔηοτ $4ͷ΁సૹ
  GUIͰϑϩʔΛߏங

  View full-size slide

 9. ϝτϦοΫΛϦΞϧλΠϜ؂ࢹ

  View full-size slide

 10. CSͷϥϯΫผʹ
  ରԠۀ຿ΛઃఆՄೳ

  View full-size slide

 11. Amazon ConnectͰ
  Ͱ͖Δࣄ

  View full-size slide

 12. Ͱ͖Δࣄ1
  • IVRʢࣗಈԻ੠Ԡ౴ʣʹΑΔϑϩʔ
  • ○○͸1Λ××͸2Λ Έ͍ͨͳ΍ͭ
  • Lambdaͷ࣮ߦ
  • Lambdaͷ݁ՌͰϑϩʔΛ෼͚Δࣄ΋Մ
  • wavϑΝΠϧͷ࠶ੜ
  • ΞοϓϩʔυՄೳ
  • ςΩετͷಡΈ্͛
  • ೔ຊޠ΋OK
  • ม਺ͷऔΓѻ͍
  • ม਺Λ࣋ͭࣄ͕Ͱ͖ɺϑϩʔ෼ذՄೳ

  View full-size slide

 13. Ͱ͖Δࣄ2
  • CSϝϯόʔ΁ͷΩϡʔ
  • Իָྲྀͯ͠଴ͬͯ΋Β͏ΞϨ
  • CSϥϯΫʹԠͯ͡೉қ౓ΛׂΓ౰ͯ
  • ৽ਓCSʹ͸͜ͷϑϩʔ͚ͩɺख़࿅CSʹ͸શϑϩʔͱ͔
  • CS͔Βͷൃ৴
  • ֬ೝͷి࿩ͱ͔ંΓฦͨ͠Γͱ͔Մೳ
  • CSؒͷసૹ
  • ܇࿅͞Εͨख़࿅CS͔͠Θ͔Βͳ͍΍ͭ͸సૹ
  • ֎ઢ΁ͷసૹ
  • ʮ͋ͷ࣌ͷγΣϑʹมΘͬͯ͘ΕʯͱݴΘΕͯ΋େৎ෉

  View full-size slide

 14. Ͱ͖Δࣄ3
  • ௨࿩࿥Ի
  • ϋʔυ΢ΣΞෆཁɻશ෦S3ʹͿͬ͜Ήʂ
  • σʔλͷ҉߸Խ
  • KMSʹΑΓ҉߸Խ͞Ε͍ͯΔ
  • Ӧۀ࣌ؒͷઃఆ
  • ༵೔ͱ࣌ؒͰઃఆՄೳɻॕ೔ͱ͔͸ݱࡏͰ͖ͳ͍
  • CognitoɺAD࿈ܞ
  • CSͷϩάΠϯʹ͸CognitoɺAD΋ઃఆՄೳ
  • ݱঢ়ͷϝτϦοΫϦΞϧλΠϜूܭɾ؂ࢹ
  • ؂ࢹը໘Λఏڙͯ͘͠ΕΔ

  View full-size slide

 15. ϝϦοτ
  • ͍҆
  • ൺֱత؆୯ʹγεςϜͱ࿈ܞͰ͖Δ

  View full-size slide

 16. σϝϦοτ
  • ೔ຊޠͷ৘ใ΄΅ແ͠
  • ·ͩΑ͘Θ͔ΒΜ

  View full-size slide