Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

将棋を上達しようとおもった2つのショックと上達の取り組み

haru860
November 30, 2023
31

 将棋を上達しようとおもった2つのショックと上達の取り組み

BPStudy#138〜将棋を楽しもう( https://bpstudy.connpass.com/event/117855/ ) のLT資料です。

元の場所:
https://www.slideshare.net/ssuserafaef6/2-134892527

haru860

November 30, 2023
Tweet

Transcript

 1. কعΛ্ୡ͠Α͏ͱ
  ͓΋ͬͨͭͷγϣοΫ
  ͱ্ୡͷऔΓ૊Έ
  גࣜձࣾϏʔϓϥ΢υ
  ࠤ౻࣏෉

  #14UVEZ

  View full-size slide

 2. ࣗݾ঺հ
  w ໊લࠤ౻࣏෉ʢ4BUP)BSVPʣ
  w גࣜձࣾϏʔϓϥ΢υ୅දऔక໾ࣾ௕
  w 5XJUUFSIUUQUXJUUFSDPNIBSV
  w #14UVEZओ࠵
  w #14UVEZͷؼΓʹࠤ౻߁ޫ۝ஈʹૺ۰

  View full-size slide

 3. ࣗݾ঺հ কعฤ

  wকع΢Υʔζڃ
  wډඈंౘ
  w֯׵ΘΓͷ૬ֻ͔Γ͕޷͖
  w޷͖ͳखےʢา಄ͷܡʣ

  View full-size slide

 4. ໼૔Λ
  Ͳ͏߈ུ
  ͠·͔͢ʁ

  View full-size slide

 5. ࢲ͕কعΛ্ୡ͠Α͏ͱ
  ͓΋ͬͨͭͷγϣοΫ

  View full-size slide

 6. γϣοΫ
  Ӝౡଠ࿠

  View full-size slide

 7. ೥୅౰࣌ͷকع
  w૬໼૔
  wৼΓඈंWTધғ͍ ࠨ͕ۜࣼΊʹਐग़

  wͱ͖Ͳ͖݀۽

  View full-size slide

 8. ͦͷޙɺকع͸
  ڵຯ͔Β֎Ε͍ͯͨ

  View full-size slide

 9. ೥ࠒ͔Β
  Կ͔ͷ͖͔͚ͬͰ/),ഋ
  ΛݟΔΑ͏ʹͳͬͨ

  View full-size slide

 10. ೥ʙͷকع
  wډඈंౘಉ࢜͸֯׵ΘΓɾ૬ֻ͔Γ
  w૬໼૔͸͋·Γݟ͔͚ͳ͍
  wৼΓඈं͸֯ಓΛࢭΊͳ͍
  wԣาऔΓ΋ଟ͍

  View full-size slide

 11. ೥Ҏ্Λִͯͯݟͨকع͸େ͖͘มԽ͍ͯ͠
  ͜Ε͸໘ന͍ʂ
  ৽͍͠কعΛ஌Γ͍ͨʂ

  View full-size slide

 12. γϣοΫ
  ਆͷ͓ࠂ͛

  View full-size slide

 13. কع͸ݟ࢝Ίͨ΋ͷͷ
  ஈҐ͕͔ͭͳ͍
  কعΞϓϦ Jকعαϩϯ
  Ͱ
  ͱ͖Ͳ͖ɺωοτকعΛ͢Δఔ౓
  ཧ༝ɿࣗ৴͕ͳ͔ͬͨ

  View full-size slide

 14. ೥݄ͷ͋Δ೔
  ࢓ࣄͷؼΓಓʹ
  ɹΞϓϦͰωοτকعΛࢦ͍ͯͨ͠

  View full-size slide

 15. ૬ख ઌख
  ͕
  َࡴ͠ઓ๏
  Ͱ߈Ί͖ͯͨ
  ޙखͳΒͲ͏
  ड͚·͔͢ʁ

  View full-size slide

 16. َࡴ͠
  ਖ਼ղͷड͚
  ೋۚ

  View full-size slide

 17. َࡴ͠
  ࢲ͸ೋۜ
  ͱ্͕ͬͯ
  ͠·ͬͨ

  View full-size slide

 18. َࡴ͠
  ඞࢮʹकΖ
  ͏ͱ͢Δ΋

  View full-size slide

 19. َࡴ͠
  ಥഁ͞Εͯ
  ഊઓʜ

  View full-size slide

 20. ͋ʙɺෛ͚ͯ͠·ͬͨɻɻɻ

  View full-size slide

 21. ʰૉਓ͔Xʱ
  ରઓ૬ख͔Βίϝϯτ͕ʂ

  View full-size slide

 22. ҰॠʰԿΛʂʱͱࢥ͕ͬͨ

  View full-size slide

 23. ʰকعΛͳΊΜͳΑʱ
  ɹɹͱ͍͏কعͷਆͷ͓ࠂ͛ʂ
  ɾɾɾͱࢥ͍௚͢͜ͱʹͨ͠

  View full-size slide

 24. ɾَࡴ͠ͷड͚ํΛωοτͰௐ΂Δ
  ɾকع΢ΥʔζͰ
  ɹʮ্ʯΛ໨ࢦ͢͜ͱΛܾҙ
  ɾকعຊΛങ͖ͬͯͯɺษڧ

  View full-size slide

 25. ɾ݄ʙ݄Ͱɺকع΢ΥʔζͰ
  ɹɹɹɹڃˠڃ·Ͱ͸্͕ͬͨ
  عේ
  https://goo.gl/tu1Fsb

  View full-size slide

 26. ͔͠͠ɺରৼΓඈं͕ۤखɻɻ
  ಛʹΰΩήϯதඈं

  View full-size slide

 27. ং൫ʙத൫ઓ
  ඒೱғ͍ɺߴඒೱ
  ۜףɺ݀۽߈ུͷجຊ

  View full-size slide

 28. https://shogi.io/
  ຊͷ಺༰Λ
  কع൫ʹฒ΂Δײ֮Ͱ
  عේΛೖྗ͢Δ
  ๩͍͠தʹ΋ຖ೔10෼ʂ

  View full-size slide

 29. Scrapbox͔ΒকعIOͷعේΛ͙͢ʹݟΕΔΑ͏ʹ

  View full-size slide

 30. কع࿈ໍLiveΞϓϦ

  View full-size slide

 31. ΰΩήϯதඈंͱ΋ޓ֯ʹઓ͑Δ
  Α͏ʹͳ͖ͬͯͨ

  View full-size slide

 32. ࠓޙ
  ɾকع*0Ͱɺ൫ʹฒ΂Δײ֮Ͱ
  ɹɹखےɾఆ੻Λͭͭ਎ʹ͚͍͖͍ͭͯͨ
  ɾਂ͘ߟ͑ͯଧͭ࿅श΋͍ͨ͠
  ɹɹʢྑ͍ํ๏͋Γ·͔͢ʁʣ
  ɹɹ˞ࠓ͸௚ײͰଧͭ͜ͱΛॏࢹ
  ɾকعͰֶΜͩ͜ͱΛܦӦ΍࢓ࣄʹ΋׆͔͍ͨ͠

  View full-size slide

 33. ͓࿩ͨ͜͠ͱ
  ɾࢲΛऻͬͨͭͷγϣοΫ
  ɹɹᶃ೥ͷؒͷকعͷมԽ
  ɹɹᶄʮૉਓ͔Xʯͱকعͷਆͷ͓ࠂ͛
  ɾࢲͷ্ୡ๏
  ɹɹকع*0ͰɺকعຊͷֶͼΛਂΊΔ
  ɾॳஈΛ໨ࢦ͍ͨ͠ʂ

  View full-size slide