$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

プロジェクト開発カードゲーム ルール説明(2016/12/15版)

Hirotaka Osaki
December 15, 2016
920

プロジェクト開発カードゲーム ルール説明(2016/12/15版)

プロジェクト開発カードゲーム(2016/12/15版)のルール説明です

1回目のテストプレイの模様: https://soundcloud.com/engineer-meeting/vol76

Hirotaka Osaki

December 15, 2016
Tweet

Transcript

 1. ϓϩδΣΫτ։ൃ
  ΧʔυήʔϜ
  ϧʔϧઆ໌
  WFS

  View Slide

 2. ͜ͷήʔϜ͸ϝϯόʔ͕ڠྗ͋ͬͯ͠
  ϓϩδΣΫτΛ੒ޭͤ͞ΔήʔϜͰ͢

  View Slide

 3. ϝϯόʔ͸࠷ॳ
  ϝϯλϧΛϙΠϯτ
  ΋͍ͬͯ·͢

  View Slide

 4. ϓϩδΣΫτ͸໨ඪϕϩγςΟΛ
  ͢΂ͯফԽग़དྷΕ͹੒ޭͰ͢
  ໨ඪϕϩγςΟ

  View Slide

 5. ΈΜͳͰεέδϡʔϧܭըΛཱͯ·͢
  ໨ඪϕϩγςΟ
  εϓϦϯτ

  View Slide

 6. ໎૸
  ϑϩʔঢ়ଶ
  ௥͍ࠐΈ
  ϝϯόʔ͸εϓϦϯτºຕͷ

  ϕϩγςΟΧʔυΛ࢖ͬͯ
  ϕϩγςΟΛফԽ͍͖ͯ͠·͢
  -(5.
  ໎૸
  ϑϩʔঢ়ଶ
  ௥͍ࠐΈ
  -(5.
  ໎૸
  ϑϩʔঢ়ଶ
  ௥͍ࠐΈ
  -(5.
  ໎૸
  ϑϩʔঢ়ଶ
  ௥͍ࠐΈ
  -(5.

  View Slide

 7. ϕϩγςΟΧʔυ͸ϝϯλϧΛফඅͭͭ͠
  ϕϩγςΟΛফԽͰ͖·͢
  -(5.
  ௥͍ࠐΈ
  ϑϩʔঢ়ଶ
  ໎૸
  ϕϩγςΟফԽ ϝϯλϧ
  View Slide

 8. εϓϦϯτ͝ͱʹճͣͭ
  ॱ൪ʹϕϩγςΟΧʔυΛग़͍͖ͯ͠·͢
  -(5.
  ௥͍ࠐΈ -(5.
  -(5.
  QU
  ফԽ

  View Slide

 9. ̐ਓ͕ϕϩγςΟΧʔυΛग़͠ऴΘͬͨλΠϛϯάͰ
  ࢁࡳʹ͋ΔΠϕϯτΧʔυΛҾ͖·͢
  -(5.
  ௥͍ࠐΈ -(5.
  -(5.
  Πϕϯτ

  View Slide

 10. ΠϕϯτʹΑͬͯ
  ϕϩγςΟ͕ফԽͰ͖ͳ͍৔߹΋͋Γ·͢
  -(5.
  ௥͍ࠐΈ -(5.
  -(5.
  ܾٞػձෆ଍
  ্͕࢘๩͗ͯ͢͠େࣄͳ࢓༷֬ೝ͕Ͱ͖ͳ͍
  ࠷ޙʹఏग़ͨ͠ϕϩγςΟΧʔυΛखࡳʹ໭͢

  View Slide

 11. ϝϯλϧ͕ʹͳΔͱͦͷεϓϦϯτظؒதɺ
  ϕϩγςΟΧʔυΛग़͢͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͘ͳΓ·͢ɻ
  ϝϯλϧ͸εϓϦϯτ׬ྃ࣌ʹճ෮͠·͢ɻ
  ௥͍ࠐΈ ௥͍ࠐΈ ໎૸ ໎૸
  QU QU QU QU

  View Slide

 12. ͜ΕΛεϓϦϯτºճ܁Γฦͯ͠
  ໨ඪϕϩγςΟͷফԽΛୡ੒͢ΔΑ͏
  ͕Μ͹Γ·͠ΐ͏
  ໨ඪϕϩγςΟ
  εϓϦϯτ

  View Slide