Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

イベントの中の人 / Inside the Events

papix
November 22, 2022
180

イベントの中の人 / Inside the Events

papix

November 22, 2022
Tweet

Transcript

 1. ࣗݾ঺հ • papix (id:papix / @__papix__) • גࣜձࣾ͸ͯͳ WebΞϓϦέʔγϣϯΤϯδχΞ (2017೥ʙ)

  • ϒϩάMediaνʔϜ → ϚϯΨνʔϜ • Ұൠࣾஂ๏ਓJapan Perl Associationཧࣄ • ϒϩά: https://papix.hatena(blog.(com|jp)|diary.jp)
 2. ձ৔બఆ • Կ͸ͱ΋͋Ε৔ॴΛܾΊͶ͹ͳΒͳ͍... • ΞΫηεͷ༰қ͞, ऩ༰ਓ਺, Wi-Fiͷ༗ແ, ͍Ζ͍Ζม਺͕͋Δ • ΋ͪΖΜ࣮ࡍʹԼݟͨ͠Γ΋͢Δ

  • ࣮ͷͱ͜Ζ࠶ݕ౼͚ͨ͠Ͳ, YAPC::Kyoto 2020ͱಉ͡৔ॴʹͳͬͨ • ୠ͠, ผͷؗͰ։࠵͢Δ͜ͱʹͨ͠ͷͰ, վΊͯԼݟʹߦͬͨ
 3. Q. ͔͜͜ΒԿ͢Δͷ? • εϙϯαʔืू/ަব • ήετൃද • εϐʔΧʔืू/બఆ/ൃද • ೖߘنఆ࡞੒

  • ֤छൃ஫ۀ຿ • اըਐߦ • ഑৴/Discordઃܭ • νέοτൢച • ഑৴४උ (Zoom౳) • ελοϑϚχϡΞϧ࡞੒ • ౰೔ελοϑืू • LTืू/બఆ/ൃද • ϒϩά౳Ͱͷ޿ࠂ etc...
 4. Q&A • ňք۾Ͱແ໊ͷࣗ෼͕, ελοϑ΍͍͍ͬͯͷ?ʼn • ΋ͪΖΜͰ͢!!!!! ਖ਼௚, ͦ͏͍͏ͷ୭΋ؾʹ͠·ͤΜ • ňΤϯδχΞ͡Όͳ͍Μ͚ͩͲελοϑ΍͍͍ͬͯͷ?ʼn

  • ٕज़৬Ͱ͸ͳ͍ΧϯϑΝϨϯεελοϑͷํ΋ͨ͘͞Μ͍·͢ • ྫ͑͹࢓ࣄͰٕज़޿ใΛ͍ͯ͠Δελοϑ͸, ͦͷ໨ઢͰΞυόΠ εΛ͘Εͯॿ͔ͬͨΓ͍ͯ͠·͢
 5. Q&A • ňͱ͸͍͑, ελοϑͱཱͯ͠೿ʹߩݙͰ͖ΔΠϝʔδ͕...ʼn • ձٞʹࢀՃͯٞ͠ࣄ࿥Λ·ͱΊΔ, ৘ใΛ·ͱΊΔ, اըͷΞΠσΞ Λग़͢... ͦ͏͍͏ͷ΋ཱ೿ͳߩݙͰ͢!!!

  • ౰೔ͷӡӦ(ઃӦͳͲ)͚ͩؔΘΔ, ͱ͍͏ͷ΋׻ܴͰ͢ • ΈΜͳಘҙ/ෆಘҙ͕͋ΔͷͰ, ಘҙΛ࣋ͪدͬͯ΍͍ͬͯ·͢