Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

YAPC::Kyotoの「全て」 / All of "YAPC::Kyoto"

papix
June 16, 2023

YAPC::Kyotoの「全て」 / All of "YAPC::Kyoto"

papix

June 16, 2023
Tweet

More Decks by papix

Other Decks in Technology

Transcript

 1. YAPC::Kyoto 2023 • Ұൠࣾஂ๏ਓJapan Perl Association͕ओ࠵ • YAPC::JapanγϦʔζͷ1ͭ • ňYAPC͸Yet

  Another Perl Conferenceͷུ ͰɺPerlΛ࣠ͱͨ͠ITʹؔΘΔશͯͷਓͷͨ ΊͷΧϯϑΝϨϯεͰ͢ɻʼn
 2. ਺ࣈͰݟΔYAPC::Kyoto 2023 • τʔΫ27ຊ (3τϥοΫ) / Reject Con 6ຊ •

  LT5ຊ / LTότϧ11ຊ • ήετ5ਓ (͏ͪΩʔϊʔτ1ਓ) • ࢀՃऀ239ਓ (࠷େ) • ελοϑ31ਓ
 3. ࢧग़ • ձ৔අ, උ඼Ϩϯλϧඅ • ห౰, ࠙਌ձඅ༻ • ελοϑܦඅ (Ҡಈ౳)

  • ػࡐඅ, ػࡐ/උ඼༌ૹඅ • ήετަ௨අ • ֶੜཱྀඅࢧԉ • Πϕϯτอݥ • ϊϕϧςΟ੍࡞අ • ֤छ৆඼ • σβΠϯඅ, ࡱӨඅ • αʔϏεར༻ྉ • ελοϑଧ্ͪ͛අ
 4. 5݄ʙ9݄: جૅݻΊ • ήετݕ౼ • ձ৔બఆ • ༧ࢉࡦఆ • εϙϯαʔϝχϡʔݕ౼

  • աڈࣄྫΛࢀߟʹͭͭ͠, ৽͍͠ϝχϡʔΛ଍͠ ͨΓ΋͠·͢ (ྫ: LTότϧ)
 5. ษڧձ͸ň༙͍ͯ͜ͳ͍ʼn • ͦͷཪʹ͸, ӡӦͷ༷ʑͳ࿑ྗ͕͋Δ • ձ৔֬อ, اը, ࢀՃऀืू, etc… •

  ৔߹ʹΑͬͯ͸ۚમతෛ୲΋ • ࣋ଓՄೳͳษڧձͷͨΊʹͰ͖Δίτ͸?
 6. ࢧ͑ΔଆʹճΔ • શ෦Λࢧ͑Δඞཁ͸ͳ͍ • ಘҙͳ͜ͱ, ΍ͬͯΈ͍ͨ͜ͱͰࢧ͑Δ • ஥͕͍ؒΕ͹, ౰વ࣋ଓՄೳੑ͕ߴ·Δ •

  ϥΠϑεςʔδͷมԽ, Ոఉͷࣄ৘… • ňӡӦΛ཭ΕΔʼnՄೳੑ͸୭ʹͩͬͯ͋Δ • ஥͕ؒ૿͑Ε͹, ΍ΕΔ͜ͱ΋૿͍͑ͯ͘͸ͣ