$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

YAPC::Kyotoの「全て」 / All of "YAPC::Kyoto"

papix
June 16, 2023

YAPC::Kyotoの「全て」 / All of "YAPC::Kyoto"

papix

June 16, 2023
Tweet

More Decks by papix

Other Decks in Technology

Transcript

 1. YAPC::Kyotoͷňશͯʼn
  id:papix

  View Slide

 2. id:papix
  • גࣜձࣾ͸ͯͳ


  • ※ ࢓ࣄͷ࿩͸͠·ͤΜ


  • Japan Perl Association ཧࣄ


  • YAPC::Kyoto 2023 ࣮ߦ෭ҕһ௕

  View Slide

 3. ͯ͞…

  View Slide

 4. օ͞Μͷݪ఺͸Ͳ͔͜Β?

  View Slide

 5. ࢲ͸YAPC::Asia 2011͔Β!

  View Slide

 6. ͱ͍͏͜ͱͰ,


  YAPC::Japanͷ࿩Λ͠·͢

  View Slide

 7. ͱ͜ΖͰօ͞Μ…

  View Slide

 8. Q. ษڧձʹ


  ࢀՃͨ͜͠ͱ͕͋Δਓ?

  View Slide

 9. Q. ษڧձΛ


  ख఻ͬͨ͜ͱ͕͋Δਓ?

  View Slide

 10. Q. ษڧձΛ


  ओ࠵ͨ͜͠ͱ͕͋Δਓ?

  View Slide

 11. ࠓ೔ͷͶΒ͍
  • YAPC::Kyoto 2023Λ୊ࡐʹ, ษڧձӡӦͷ

  ཪଆΛ֞ؒݟͯ΋Β͏


  • ň͓, ࣗ෼Ͱ΋΍ΕΔ͔΋?ʼnͱࢥͬͯ΋Β͏


  • → օ͞Μ͕, ࣗ෼ͷ޷͖ͳίϛϡχςΟʹߩݙ
  ͢Δ͖͔͚ͬΛ࡞Δ

  View Slide

 12. YAPC::Kyoto 2023

  View Slide

 13. YAPC::Kyoto 2023
  • Ұൠࣾஂ๏ਓJapan Perl Association͕ओ࠵


  • YAPC::JapanγϦʔζͷ1ͭ


  • ňYAPC͸Yet Another Perl Conferenceͷུ
  ͰɺPerlΛ࣠ͱͨ͠ITʹؔΘΔશͯͷਓͷͨ
  ΊͷΧϯϑΝϨϯεͰ͢ɻʼn

  View Slide

 14. YAPC::Kyoto 2023
  • 2023೥3݄19೔(೔) ژ౎ϦαʔνύʔΫ


  • 3τϥοΫ + 1τʔΫηογϣϯ


  • 18೔(౔)͸ಉձ৔Ͱňલ೔ࡇʼn


  • LTότϧ, Reject Con

  View Slide

 15. ਺ࣈͰݟΔYAPC::Kyoto 2023
  • τʔΫ27ຊ (3τϥοΫ) / Reject Con 6ຊ


  • LT5ຊ / LTότϧ11ຊ


  • ήετ5ਓ (͏ͪΩʔϊʔτ1ਓ)


  • ࢀՃऀ239ਓ (࠷େ)


  • ελοϑ31ਓ

  View Slide

 16. ਺ࣈͰݟΔYAPC::Kyoto 2023
  • εϙϯαʔ21ࣾ (+ 1ਓ)


  • ݸਓεϙϯαʔ50ਓ

  View Slide

 17. Q. ͜ͷن໛ͰHow Much!?

  View Slide

 18. ऩೖ
  • εϙϯαʔ͔Βͷڠࢍඅ


  • ࢀՃऀͷνέοτ

  View Slide

 19. ࢧग़
  • ձ৔අ, උ඼Ϩϯλϧඅ


  • ห౰, ࠙਌ձඅ༻


  • ελοϑܦඅ (Ҡಈ౳)


  • ػࡐඅ, ػࡐ/උ඼༌ૹඅ


  • ήετަ௨අ


  • ֶੜཱྀඅࢧԉ
  • Πϕϯτอݥ


  • ϊϕϧςΟ੍࡞අ


  • ֤छ৆඼


  • σβΠϯඅ, ࡱӨඅ


  • αʔϏεར༻ྉ


  • ελοϑଧ্ͪ͛අ

  View Slide

 20. YAPC::Kyoto 2023ͷྺ࢙

  View Slide

 21. ংষ: 2020೥ͷňԆظʼn
  • YAPC::Kyoto 2020


  • 3݄27೔ʙ28೔ʹ։࠵༧ఆ


  • ऻ͍͔͔Δ৽ܕίϩφ΢ΠϧεՒ


  • தࢭܾఆ͸2݄26೔

  View Slide

 22. ংষ: 2020೥ͷňԆظʼn
  • ݁ߏΪϦΪϦͷ൑அͩͬͨ


  • ͜ΕҎ্஗͍ͱ, ղ໿අ༻౳͕ඞཁͩͬͨ


  • ͳΜͱ͔ඃ֐͸࠷খݶʹ཈͑ΒΕͨ

  View Slide

 23. ংষ: 2020೥ͷňԆظʼn
  • ͋͘·ͰňதࢭʼnͰ͸ͳ͘ňԆظʼn


  • ňதࢭʼnͳΒ, ͦͷ࣌఺ͰऴΘ͍ͬͯͨՄೳੑ
  ΋θϩͰ͸ͳ͔ͬͨ͸ͣ


  • ΦϯϥΠϯΠϕϯτͰܨ͙


  • Japan.pm 2021, YAPC::Japan::Online 2022

  View Slide

 24. ࠶࢝ಈ
  • ײછऀ਺, ϫΫνϯͷීٴ౓߹͍ͳͲΛߟྀ͠
  ͳ͕Β, ࠶࢝ಈʹ޲͚ͯ४උ


  • 2022೥10݄26೔, ͍ͭʹRebootΛެද!!!!!


  • → ४උ։࢝͸10݄͔Β?

  View Slide

 25. جૅݻΊ
  • ͦΜͳΘ͚΋ͳ͘...


  • 2022/05ͷ຤ʹఆྫͷઃఆΛ։࢝


  • ͔֬౰ॳ͸ִि, ऴ൫͸ि1Ͱ։࠵


  • ͦ͏͍͏ҙຯͰ͸, 2022/06͔Β४උ։࢝


  • ͱߟ͑Δͱ, ४උʹ3/4೥͘Β͍?

  View Slide

 26. ༨ஊ: πʔϧྨ
  • YAPC::Japanͷ৔߹͸…


  • Google Drive


  • Slack


  • Backlog


  • Scrapbox

  View Slide

 27. 5݄ʙ9݄: جૅݻΊ
  • େ·͔ͳεέδϡʔϧܾఆ


  • ςʔϚܾఆ


  • ςʔϚ͸Πϕϯτͷ࣠


  • ήετબఆ, σβΠϯʹ΋Өڹ


  • τʔΫͷԠืΛޙԡ͢͠Δྗʹ΋ͳΔ

  View Slide

 28. 5݄ʙ9݄: جૅݻΊ
  • ήετݕ౼


  • ձ৔બఆ


  • ༧ࢉࡦఆ


  • εϙϯαʔϝχϡʔݕ౼


  • աڈࣄྫΛࢀߟʹͭͭ͠, ৽͍͠ϝχϡʔΛ଍͠
  ͨΓ΋͠·͢ (ྫ: LTότϧ)

  View Slide

 29. 10݄: اըΛ๲Β·͢
  • ༷ʑͳاըΛݕ౼


  • ରԠͯ͠εϙϯαʔϝχϡʔΛมߋͨ͠Γ


  • ༧ࢉͱʹΒΊͬͭͭ͜͠΍Εͦ͏ͳ͜ͱΛߟ͑Δ


  • ഑৴ͷઃܭ΋͜ͷลΓͰ։࢝


  • ৽ܕίϩφ΢ΠϧεՒΛܦͯ, ഑৴ͷधཁ͸ͩ
  ͍Ϳ૿͍͑ͯΔ

  View Slide

 30. 10݄: اըΛ๲Β·͢
  • αΠτ/ϩΰσβΠϯ


  • ܾ·ͬͨςʔϚʹج͍ͮͯґཔ͢Δ


  • ňςʔϚ͕”try/catch”ͳͷͰ, ދͱೣΛϞνʔ
  ϑʹ…ʼnň?????????ʼn

  View Slide

 31. 11݄ʙ12݄: ব֎ͷقઅ
  • ։࠵ࠂ஌ͯ͠, ༷ʑͳব֎͕։࢝


  • εϙϯαʔืू, ґཔࣄ߲ͱΓ·ͱΊ


  • εϐʔΧʔืू


  • ֶੜཱྀඅࢧԉͷر๬ऀืू


  • ͜ͷࠒ͸ຖ೔ϝʔϧૹͬͯ·ͨ͠…

  View Slide

 32. 11݄ʙ12݄: ব֎ͷقઅ
  • Ԡื௖͍ͨτʔΫͷ࠾୒΋͜ͷ࣌ظ


  • ͍ͭ΋Ԡื͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢!!!!!


  • ࠾୒τʔΫ͕ܾ·ͬͨΒλΠϜςʔϒϧ࡞Γ


  • ٧ΊࠐΈౖ͗ͯ͢ΒΕΔ…

  View Slide

 33. 11݄ʙ12݄: ব֎ͷقઅ
  • ň͡Ό͋લ೔ࡇͰReject ConΛ΍Ζ͏!ʼn


  • ͜͏ͯ͠࢓ࣄ͕૿͍͑ͯ͘…!!!


  • ࠓճ͸ٱʑͷYAPC::Japan͗ͯ͢, શ෦΍Γͨ
  ͘ͳͬͨ݁Ռ, λεΫ͕΋Γ΋Γ૿͑ͯϠό͍
  ͜ͱʹͳͬͨ

  View Slide

 34. 1݄: ൃ஫ࡇΓ
  • ༷ʑͳ΋ͷΛൃ஫͢Δ


  • Tγϟπ, ໊ࡳ, τʔτόοΫ…


  • νέοτͷചΕߦ͖͔Βൃ஫਺Λߟܾ͑ͯ
  அ͢Δඞཁ͕͋Δ


  • ͪΐͬͱ஗ΕΔͱશͯʹӨڹ͕ग़ΔͷͰେม

  View Slide

 35. 2݄ʙ3݄: Χʔχόϧ
  • ౰೔ʹ޲͚ͨňશͯʼnΛ४උ͢Δ


  • ߳൫ද, ϚχϡΞϧ༻ҙ...


  • εϙϯαʔ΍ࢀՃऀ, ొஃऀ΁ͷप஌…


  • ৽ܕίϩφ΢Πϧεରࡦʹ΋ྀۤ͠·ͨ͠


  • ϚΠΫʹ૷ண͢Δඃ෴ͷ༻ҙ, ަ׵౳

  View Slide

 36. 2݄ʙ3݄: Χʔχόϧ
  • εϙϯαʔඅͷೖۚ֬ೝ΍, ֤छࢧ෷͍΋ඞཁ


  • ͱʹ͔͍͘Ζ͍Ζ΍Γ·ͨ͠...


  • ྫ͑ΔͳΒňຖ೔͕จԽࡇલ೔ͷ໷ʼn

  View Slide

 37. ͍Α͍Αຊ൪
  • 3݄18೔(౔)


  • ϊϕϧςΟड͚औΓ, ࠝแ


  • લ೔ࡇͷ։࠵


  • ՄೳͳൣғͰձ৔ͷηοςΟϯά

  View Slide

 38. ͍Α͍Αຊ൪
  • 3݄19೔(೔)


  • ձ৔ઃӦ


  • ֤छӡӦۀ຿


  • ձ৔ఫऩ

  View Slide

 39. ऴΘΓ! Ͱ͸ͳ͘…
  • ऴΘ͔ͬͯΒ΋λεΫ͸͋Γ·͢!!!!!


  • ༧ࢉ֬ఆ


  • ৆඼ͷૹ෇


  • εϙϯαʔ΁ͷޚྱ, ͝ใࠂ


  • TPF΁ͷد෇

  View Slide

 40. ͱ͍͏͔…
  • ňYAPC::Kyoto 2023͕ऴΘΔʼn


  • ňYAPC::Kyoto 2023͕ऴΘΔͱͲ͏ͳΔ?ʼn


  • ň஌ΒΜͷ͔ YAPC::Hiroshima 2024 (Ծ)ͷ४
  උ͕࢝·Δʼn

  View Slide

 41. YAPC::Hiroshima 2024 (Ծ)
  ޤ͏͝ظ଴!!!!

  View Slide

 42. ษڧձͷελοϑΛ


  ͢Δͱ͍͏͜ͱ

  View Slide

 43. ϝϦοτ
  • ๬ΉͳΒษڧձͷňશͯʼnʹؔΘΕΔ


  • ň΍ͬͯΈ͍ͨ͜ͱʼnΛ࣮ݱ͢Δ, ࢼ͢ػձ


  • ΋ͪΖΜษڧձͷझࢫʹ൓͞ͳ͍ൣғͰ…


  • ऴΘͬͨޙͷୡ੒ײ͕΋ͷ͍͢͝


  • จԽࡇͱ͔޷͖ͩͬͨਓ͸Φεεϝ(?)

  View Slide

 44. ϝϦοτ
  • ߋʹ, YAPC::Japanͷ৔߹…


  • ަ௨අ/॓ധඅࢧڅ


  • ΩοΫΦϑ౳ͷҿ৯අແྉ


  • ࢀՃඅແྉ / ϊϕϧςΟແྉ഑෍


  • ελοϑઐ༻ϊϕϧςΟ (ύʔΧʔ౳)

  View Slide

 45. σϝϦοτ
  • (Ұൠతʹ)ϝϦοτʹݟ߹Θͳ͍ෛ୲


  • جຊతʹ͸શͯϘϥϯςΟΞ


  • ձࣾͷཧղΛಘΒΕͯۀ຿࣌ؒΛ࢖͑ͯ΋,
  (YAPC::Japanن໛ͩͱ)ݶք͕͋Δ

  View Slide

 46. σϝϦοτ
  • ษڧձ։࠵ظؒͷ࣌ؒΛࣗ༝ʹ࢖͑ͳ͍


  • ૣى͖ͯ͠४උ, ࠷ޙ͸ఫऩ࡞ۀ…


  • ษڧձ։࠵த΋Կ͔͠ΒλεΫ͕͋Δ


  • YAPC::JapanͰ͸, ฉ͖͍ͨτʔΫ͸ελοϑ
  ΋ͳΔ΂͘ฉ͖ʹߦ͚ΔΑ͏഑ྀ͍ͯ͠·͢

  View Slide

 47. ΋͔ͯ͠͠…
  • σϝϦοτͷํ͕ଟ͘ͳ͍?????

  View Slide

 48. ΋͔ͯ͠͠…
  • ͿͬͪΌ͚ͦ͏ࢥ͍·͢ (௚ٿ)


  • ͔͠͠YAPC͸ࣗ෼ͷňݪ఺ʼn͔ͩΒ…


  • ͳ͘ͳͬͯ΄͘͠ͳ͍, ͔ͩΒ΍Δ

  View Slide

 49. ࣋ଓՄೳͳ


  ษڧձͷͨΊʹ

  View Slide

 50. ษڧձ͸ň༙͍ͯ͜ͳ͍ʼn
  • ษڧձ͕ऴΘͬͨޙ…


  • ňࠓ೔΋ָ͔ͬͨ͠ͳ, ࣍΋ָ͠Έͩ!ʼn


  • ࣍?????

  View Slide

 51. ษڧձ͸ň༙͍ͯ͜ͳ͍ʼn
  • ͦͷཪʹ͸, ӡӦͷ༷ʑͳ࿑ྗ͕͋Δ


  • ձ৔֬อ, اը, ࢀՃऀืू, etc…


  • ৔߹ʹΑͬͯ͸ۚમతෛ୲΋


  • ࣋ଓՄೳͳษڧձͷͨΊʹͰ͖Δίτ͸?

  View Slide

 52. ࢀՃ͢Δ
  • ษڧձ͸ࢀՃऀ͕͍ͳ͚Ε͹੒Γཱͨͳ͍


  • ࢀՃͨ͠Γ, ಉ྅΍༑ਓΛ༠͏


  • ·ͣ͸ࢀՃऀͱͯࣗ͠෼ࣗ਎͕શྗͰָ͠Ή
  ͷ͕Ұ൪େࣄ


  • ௌߨ, ަྲྀ, ొஃ, πΠʔτ౳ͷൃ৴…

  View Slide

 53. ײ૝Λॻ͘
  • ϒϩάͰ΋πΠʔτͰ΋, ԿͰ΋OK


  • ײ૝Λॻ͘͜ͱͰ, ษڧձΛ஌ͬͯ΋Β͑Δ


  • → ࣍ͷࢀՃऀީิʹϦʔνͰ͖Δ


  • ओ࠵ऀ, ελοϑͷ࠷େͷ͝๙ඒͰ͢

  View Slide

 54. ࢧ͑ΔଆʹճΔ
  • શ෦Λࢧ͑Δඞཁ͸ͳ͍


  • ಘҙͳ͜ͱ, ΍ͬͯΈ͍ͨ͜ͱͰࢧ͑Δ


  • ஥͕͍ؒΕ͹, ౰વ࣋ଓՄೳੑ͕ߴ·Δ


  • ϥΠϑεςʔδͷมԽ, Ոఉͷࣄ৘…


  • ňӡӦΛ཭ΕΔʼnՄೳੑ͸୭ʹͩͬͯ͋Δ


  • ஥͕ؒ૿͑Ε͹, ΍ΕΔ͜ͱ΋૿͍͑ͯ͘͸ͣ

  View Slide

 55. ελοϑʹٻΊΒΕΔ͜ͱ

  View Slide

 56. ελοϑʹٻΊΒΕΔ͜ͱ
  • ϓϩάϥϛϯάͷٕज़, ஌ࣝ


  • …͸, ࣮͸શવ͍Βͳ͍!!!!!


  • λεΫ؅ཧ, ൃ஫, ব֎, จষ࡞੒...


  • Ή͠Ζࣄ຿εΩϧ͕ٻΊΒΕΔ

  View Slide

 57. ελοϑʹٻΊΒΕΔ͜ͱ
  • εΩϧΑΓ΋ؾ͕࣋ͪେࣄ


  • ňษڧձΛ΍͍ͬͯͧ͘!!!ʼn


  • ਫ਼ਆ࿦͚ͩͲ, લड़ͷΑ͏ʹར఺͚ͩͰ͸ͳ
  ͍ͷͰ…


  • ࠷ޙࢧ͑ͯ͘ΕΔͷ͸΍ͬͺΓؾ࣋ͪ

  View Slide

 58. ·ͱΊ

  View Slide

 59. ·ͱΊ
  • ษڧձӡӦ, ָ͍͠Α!!!


  • ňࣗ෼ʹ΋, Ͱ͖ͦ͏ͩͳ…ʼnͱࢥͬͯ΄͍͠


  • ػձ͕͋Ε͹, ੋඇ਎ۙͳษڧձ, ίϛϡχ
  ςΟ, ΠϕϯτΛࢧ͑Δଆʹճͬͯཉ͍͠Ͱ͢

  View Slide

 60. ͝ਗ਼ௌ


  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠!

  View Slide