Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

通知UIを改善している話

shira
June 01, 2023
2.5k

 通知UIを改善している話

shira

June 01, 2023
Tweet

Transcript

 1. ௨஌UIΛվળ͍ͯ͠Δ࿩
  2023.05.31 ΞΫηγϏϦςΟ΍ΔͧʂLTࡇΓ


  Shirahama Kaori

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  ShirahamaKaoriʢ9v9Shiraʣ


  ϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞ @SmartHR 2022/8ʙ

  View Slide

 3. SmartHR

  View Slide

 4. SmartHR UI

  View Slide

 5. SmartHR UI
  • https://github.com/kufu/smarthr-ui


  • SmartHR͕Φʔϓϯιʔεͱͯ͠։ൃ͍ͯ͠Δ

  UIίϯϙʔωϯτ


  • SmartHRͷϓϩμΫτͰ࢖͍ͬͯΔ

  View Slide

 6. ௨஌ʹ࢖͍ͬͯΔ


  ίϯϙʔωϯτ

  View Slide

 7. FlashMessage

  View Slide

 8. View Slide

 9. FlashMessage (SmartHR UI)
  • https://smarthr.design/products/components/
  fl
  ash-
  message/ʢݱࡏ͸ඇਪ঑ʣ


  • toastͷΑ͏ͳίϯϙʔωϯτ


  • ୲౰ϓϩμΫτͰ࢖༻͓ͯ͠ΓɺઈࢍվળରԠத

  View Slide

 10. FlashMessage (SmartHR UI)
  • https://smarthr.design/products/components/
  fl
  ash-
  message/ʢݱࡏ͸ඇਪ঑ʣ


  • toastͷΑ͏ͳίϯϙʔωϯτ


  • ୲౰ϓϩμΫτͰ࢖༻͓ͯ͠ΓɺઈࢍվળରԠத
  ࠓ೔͸͜ͷ࿩Λ͠·͢ʂ

  View Slide

 11. ͳʹ͕՝୊ͳͷ͔

  View Slide

 12. ՝୊1ɿඪ४ͩͱ8ඵͰফ͑Δ
  ݒ೦఺

  Ϣʔβʔ͕จࣈΛಡΈɺ಺༰Λཧղ͢Δલʹফ͑ͯ͠·
  ͏Մೳੑ͕͋Δ


  ରԠҊ

  ࣗಈͰফ͞ͳ͍Α͏ʹ͢Δ

  ɾΦϓγϣϯΛࢦఆ͠ɺࣗಈͰফ͑ͳ͍ઃఆʹ͢Δ

  ɾॏཁͳϝοηʔδΛදࣔ͢ΔࡍɺFlashMessageͷ࢖
  ༻͠ͳ͍

  View Slide

 13. ՝୊1ɿඪ४ͩͱ8ඵͰফ͑Δ
  ݒ೦఺

  Ϣʔβʔ͕จࣈΛಡΈɺ಺༰Λཧղ͢Δલʹফ͑ͯ͠·
  ͏Մೳੑ͕͋Δ


  վળҊ

  ࣗಈͰফ͞ͳ͍Α͏ʹ͢Δ

  ɾΦϓγϣϯΛࢦఆ͠ɺࣗಈͰফ͑ͳ͍ઃఆʹ͢Δ

  ɾॏཁͳϝοηʔδΛදࣔ͢ΔࡍɺFlashMessageΛ࢖
  ༻͠ͳ͍

  View Slide

 14. ՝୊2ɿؾ͖ͮʹ͍͘
  ݒ೦఺

  ಛఆͷྖҬΛݟ͍ͯΔ৔߹΍σΟεϓϨΠ͕େ͖͍৔
  ߹ɺը໘Λ֦େ͍ͯ͠Δ৔߹ͳͲࢹքʹೖΓʹ͍͘


  ରԠҊ

  FlashMessageͷ࢖༻Λ΍ΊɺҎԼΛݕ౼͢Δ

  ɾૢ࡞ର৅ͷۙ͘ʹϝοηʔδΛදࣔ͢Δ

  ɾؾ͖ͮ΍͍͢ίϯϙʔωϯτΛ࢖͏

  View Slide

 15. ՝୊2ɿؾ͖ͮʹ͍͘
  ݒ೦఺

  ಛఆͷྖҬΛݟ͍ͯΔ৔߹΍σΟεϓϨΠ͕େ͖͍৔
  ߹ɺը໘Λ֦େ͍ͯ͠Δ৔߹ͳͲࢹքʹೖΓʹ͍͘


  վળҊ

  FlashMessageͷ࢖༻Λ΍ΊɺҎԼΛݕ౼͢Δ

  ɾૢ࡞ର৅ͷۙ͘ʹϝοηʔδΛදࣔ͢Δ

  ɾؾ͖ͮ΍͍͢ίϯϙʔωϯτΛ࢖͏

  View Slide

 16. FlashMessageͷ՝୊͸


  Θ͔ͬͨ

  View Slide

 17. FlashMessage࢖༻Λ΍Ίͯ


  Ͳ͏͢Δ͔ʁ

  View Slide

 18. ରԠํ਑
  • Ϣʔβʔ͕ૢ࡞ͨ͠ૢ࡞ର৅ͷۙ͘ʹϝο
  ηʔδΛදࣔ͢Δ


  • ্ه͕ࠔ೉ͳ৔߹ɺʮNoti
  fi
  cationBarʯͰ
  ϝοηʔδΛදࣔ͢Δ

  View Slide

 19. Noti
  fi
  cationBar

  View Slide

 20. View Slide

 21. Noti
  fi
  cationBar (SmartHR UI)
  • https://smarthr.design/products/components/noti
  fi
  cation-
  bar/


  • ࢖͍Ͳ͜Ζ


  • ૢ࡞ޙʹɺը໘શମ͕੾ΓସΘΔͱ͖


  • μΠΞϩάͰૢ࡞͠ɺݩͷը໘ʹ໭Δͱ͖


  • ಛผͰॏཁͳ৘ใ΍͓஌ΒͤΛදࣔ͢Δͱ͖

  View Slide

 22. ରԠͷྲྀΕ

  View Slide

 23. ରԠͷྲྀΕ
  1.ͲͷΑ͏ͳૢ࡞/ॲཧΛߦͬͨ࣌ʹϝοηʔδΛ

  ද͍ࣔͯ͠Δ͔ਫ਼ࠪ


  2.ύλʔϯผʹ෼ྨ͠ɺ֤ରԠํ਑Λݕ౼


  3.νʔϜͷσβΠφʔͱೝࣝ߹Θͤɾௐ੔


  4.νʔϜશମʹల։͠߹ҙɾܾఆ


  5.ը໘͝ͱʹରԠΛਐߦத

  View Slide

 24. View Slide

 25. ϝοηʔδදࣔύλʔϯ
  μΠΞϩά

  ɹμΠΞϩάΛด͡ͳ͍৔߹ɿϘλϯ෇ۙ

  ɹμΠΞϩάΛด͡Δ৔߹ɿNoti
  fi
  cationBar


  μΠΞϩάҎ֎

  ɹϘλϯΛԡͯ͠ߦ͏ॲཧͷ৔߹ɿϘλϯ෇ۙ

  ɹ্هҎ֎ɿNoti
  fi
  cationBar

  View Slide

 26. Α͔ͬͨ͜ͱ
  • ࠷ॳʹύλʔϯਫ਼ࠪͱ֤ରԠํ਑ΛܾΊΒΕ
  ͨͷͰରԠΛ໎ΘͣਐΊΒΕͨ


  • ௨஌Λग़͢ύλʔϯΛ੔ཧ͠υΩϡϝϯτԽ
  ͨ͜͠ͱͰνʔϜͰڞ௨ೝࣝΛ࣋ͯͨ


  • ͜Ε·Ͱ͸௨஌UI͕ࠞࡏ͍ͯͨ͠


  • ػೳ௥Ճ࣌ͷ௨஌UI΋໎͍ͬͯͨ

  View Slide

 27. ͓ΘΓ

  View Slide