Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

[bpstudy] OWASP ZAP Vulnerable Assesment.

Yuho Kameda
February 26, 2016
1.3k

[bpstudy] OWASP ZAP Vulnerable Assesment.

2016/2/26 #bpstudy OWASP ZAPに学ぶ、 Webアプリケーションに潜む 脆弱性の調査手法を紹介

Yuho Kameda

February 26, 2016
Tweet

Transcript

 1. OWASP ZAPʹֶͿɺ
  WebΞϓϦέʔγϣϯʹજΉ
  ੬ऑੑͷௐࠪख๏Λ঺հ
  2016/2/26 #bpstudy @YuhoKameda

  View full-size slide

 2. ࣗݾ঺հ
  ُా ༐า : ykame (@YuhoKameda)
  ZAP Evangelist
  ओͳۀ຿಺༰
  WebΞϓϦέʔγϣϯ੬ऑੑ਍அ
  ϓϥοτϑΥʔϜ੬ऑੑ਍அ
  SOC/CSIRTۀ຿
  ۓٸҊ݅ରԠཁһ…

  View full-size slide

 3. ZAP Newsletter 2015/12
  ZAPϓϩδΣΫτϦʔμ
  ͔Βͷ঺հͰ౤ߘ
  http://zaproxy.blogspot.jp/2015/12/zap-newsletter-2015-december.html

  View full-size slide

 4. Agenda
  εΩϟφπʔϧൺֱ
  ੬ऑੑΛݟ͚ͭΔͨΊͷπʔϧΛ༷ʑͳ֯౓
  ͔Βൺֱͯ͠঺հ͠·͢ɻ
  OWASP ZAPΛ࢖ͬͨ੬ऑੑͷௐࠪ
  ओʹWebΞϓϦέʔγϣϯͷ੬ऑੑΛݟ͚ͭ
  ΔͨΊͷແྉπʔϧΛ࢖͍ɺௐࠪͷྲྀΕΛ঺
  հ͠·͢ɻ

  View full-size slide

 5. ؆୯ͳΞϯέʔτ
  1. ੬ऑੑ਍அΛฉ͍ͨ͜ͱ͕͋Δਓ

  2. ࣗ਎ͷձࣾͰɺ੬ऑੑ਍அͷαʔϏεΛґཔͨ͠Γड
  ͚͍ͯΔਓ

  3. Քಇ͍ͯ͠Δαʔό/WebΞϓϦʹରͯ͠੬ऑੑΛݟͭ
  ͚Α͏ͱͨ͜͠ͱ͕͋Δਓ

  4. OWASP ZAPΛ࢖ͬͨ͜ͱ͕͋Δਓ

  View full-size slide

 6. (ຊ୊)ηΩϡϦςΟεΩϟφͱ͸
  ༷ʑͳݕࠪख๏Λ༻͍ͯɺݕࠪର৅ʹଘࡏ͢Δ੬ऑੑΛݕग़͢
  Δπʔϧ
  WebΞϓϦέʔγϣϯ੬ऑੑ਍அͷ৔߹…
  SQLΠϯδΣΫγϣϯ
  ΫϩεαΠτɾεΫϦϓςΟϯάɹͳͲ
  ϓϥοτϑΥʔϜ੬ऑੑ਍அͷ৔߹…
  ϛυϧ΢ΣΞͷόʔδϣϯʹଘࡏ͢Δ੬ऑੑ
  SSL/TLSͷ҉߸ํࣜɺόʔδϣϯʹґଘ͢Δ੬ऑੑɹͳͲ

  View full-size slide

 7. ηΩϡϦςΟεΩϟφ঺հ

  View full-size slide

 8. WebΞϓϦέʔγϣϯ ηΩϡϦςΟεΩϟφ঺հ
  WebInspect AppScan Vex
  OWASP ZAP Nikto w3af
  ༗ঈ
  ແঈ

  View full-size slide

 9. ༗ঈ
  ແঈ
  ϓϥοτϑΥʔϜ ηΩϡϦςΟεΩϟφ঺հ

  View full-size slide

 10. ༗ঈπʔϧͱແঈπʔϧ
  ͷҧ͍

  View full-size slide

 11. ηΩϡϦςΟεΩϟφͷಛ௃ྫ
  ߲໨ ༗ঈεΩϟφ ແঈεΩϟφ
  ݕ߲ࠪ໨ ଟ͍ গͳ͍
  αϙʔτମ੍ ॆ࣮ جຊతʹແ͍
  Ϩϙʔτग़ྗ ॆ࣮ ؆қ
  ޡݕ஌ ൺֱతগͳ͍ ൺֱతଟ͍
  ݴޠ ೔ຊޠରԠ͋Γ ӳޠ͕ଟ͍
  ྉۚ ඇৗʹߴ͍ ແঈ
  ެ։৘ใ جຊతʹແ͍ ͱͯ΋ଟ͍
  ιʔείʔυ ඇެ։ ެ։΋͋Γ
  ಈ࡞؀ڥ πʔϧʹґଘ πʔϧʹґଘ
  ※πʔϧʹΑͬͯ಺༰͸ҧ͏ͨΊɺࢀߟఔ౓ͱ͓ߟ͍͑ͩ͘͞ɻ

  View full-size slide

 12. ༗ঈπʔϧͱແঈπʔϧͱ
  ZAPͷҧ͍

  View full-size slide

 13. ηΩϡϦςΟεΩϟφͷಛ௃ྫ
  ߲໨ ༗ঈεΩϟφ ແঈεΩϟφ OWASP ZAP
  ݕ߲ࠪ໨ ଟ͍ গͳ͍ ଟ͍
  αϙʔτମ੍ ॆ࣮ جຊతʹແ͍ ίϛϡχςΟ͕ॆ࣮
  Ϩϙʔτग़ྗ ॆ࣮ ؆қ ॆ࣮(ӳޠ͕ଟ͍)
  ޡݕ஌ ൺֱతগͳ͍ ൺֱతଟ͍ ൺֱతগͳ͍
  ݴޠ ೔ຊޠରԠ͋Γ ӳޠ͕ଟ͍ ೔ຊޠରԠ͋Γ
  ྉۚ ඇৗʹߴ͍ ແঈ ແঈ
  ެ։৘ใ جຊతʹແ͍ ͱͯ΋ଟ͍ ଟ͍
  ιʔείʔυ ඇެ։ ެ։΋͋Γ ެ։
  ಈ࡞؀ڥ πʔϧʹґଘ πʔϧʹґଘ Windows/Linux/Mac
  ※πʔϧʹΑͬͯ಺༰͸ҧ͏ͨΊɺࢀߟఔ౓ͱ͓ߟ͍͑ͩ͘͞ɻ

  View full-size slide

 14. ੬ऑੑͷݟ͚ͭํ

  View full-size slide

 15. WebΞϓϦͷ੬ऑੑͷݟ͚ͭํ
  Քಇ͍ͯ͠ΔWebΞϓϦέʔγϣϯʹର͠
  ༷ͯʑͳϦΫΤετΛૹ৴͠ɺϨεϙϯε
  Λ෼ੳͯ͠੬ऑੑͷ༗ແΛ൑ఆ
  ᶃ௨ৗͷϦΫΤετ
  ϒϥ΢β౳ͰɺWebϖʔδΛӾཡ
  ᶅProxyʹΑΓ
  վ͟Μ͞ΕͨϦΫΤετ
  ᶆαʔό͔ΒͷϨεϙϯε
  ᶇϩάͷه࿥
  ඞཁʹΑΓɺϨεϙϯεͷ
  վ͟ΜΛߦ͏
  Proxy
  ݕࠪର৅
  ᶄProxyʹΑΔվ͟Μ
  GET/POST/Cookieଞɺ
  ϔομΛෆਖ਼ͳ஋ʹมߋ͢Δ
  ᶈProxyΛ௨աͨ͠Ϩεϙϯε

  View full-size slide

 16. WebΞϓϦͷ੬ऑੑͷݟ͚ͭํ
  ݕࠪ༻ϦΫΤετΛૹ৴
  http://attack.local/search.php?q=word

  View full-size slide

 17. WebΞϓϦͷ੬ऑੑͷݟ͚ͭํ
  ϨεϙϯεΛ෼ੳ
  ʙུʙ
  word
  ʙུʙ

  View full-size slide

 18. WebΞϓϦͷ੬ऑੑͷݟ͚ͭํ
  ݕࠪ༻ϦΫΤετΛૹ৴
  http://attack.local/search.php?
  q=“>alert(document.cookie);word

  View full-size slide

 19. WebΞϓϦͷ੬ऑੑͷݟ͚ͭํ
  ϨεϙϯεΛ෼ੳ
  ʙུʙ

  “>alert(document.cookie);word

  ʙུʙ

  View full-size slide

 20. ϓϥοτϑΥʔϜͷ੬ऑੑͷݟ͚ͭํ
  ݕࠪ༻ϦΫΤετΛૹ৴
  http://attack.local/

  View full-size slide

 21. ϓϥοτϑΥʔϜͷ੬ऑੑͷݟ͚ͭํ
  ϨεϙϯεΛ෼ੳ

  View full-size slide

 22. ϓϥοτϑΥʔϜͷ੬ऑੑͷݟ͚ͭํ
  αʔό/αʔϏεͷઃఆ΍ɺ
  όʔδϣϯʹىҼ͢Δ੬ऑੑ͕େଟ਺
  ϨεϙϯεΛ෼ੳ

  View full-size slide

 23. ੬ऑੑͷཧղ

  View full-size slide

 24. ੬ऑੑΛମݧ֮ͯ͑͠Α͏
  https://www.ipa.go.jp/security/vuln/appgoat/

  View full-size slide

 25. ੬ऑੑΛମݧ֮ͯ͑͠Α͏
  OWASP Broken Web Application (BWA)
  ੬ऑͳWebΞϓϦέʔγϣϯͷ٧Ί߹Θͤ
  Java / ASP / PHP / Ruby on Rails…
  https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Broken_Web_Applications_Project

  View full-size slide

 26. OWASP TOP 10 - 2013
  https://www.owasp.org/images/7/79/OWASP_Top_10_2013_JPN.pdf

  View full-size slide

 27. ੬ऑੑͷ঺հ

  View full-size slide

 28. ݕࠪͷྲྀΕ

  View full-size slide

 29. WebΞϓϦέʔγϣϯͷݕࠪ
  ਍அ͍ͨ͠Webϖʔδͷબఆ
  ηΩϡϦςΟεΩϟφͷ࣮ߦ
  ݕग़݁Ռͷ֬ೝɾਫ਼ࠪ

  View full-size slide

 30. ϓϥοτϑΥʔϜͷݕࠪ
  ਍அ͍ͨ͠IPΞυϨεͷબఆ
  ηΩϡϦςΟεΩϟφͷ࣮ߦ
  ݕग़݁Ռͷ֬ೝɾਫ਼ࠪ

  View full-size slide

 31. ZAPΛ࢖ͬͨݕࠪͷྲྀΕ

  View full-size slide

 32. ஫ҙࣄ߲
  ຊεϥΠυʹهࡌͷߦҝΛɺࣗ਎ͷ؅ཧԼʹͳ͍ωο
  τϫʔΫ/ίϯϐϡʔλʹߦͬͨ৔߹ɺ߈ܸߦҝͱ൑
  அ͞ΕΔ৔߹͕͋Γ·͢ɻ
  ࣗ਎ͷ؅ཧԼʹ͋ΔωοτϫʔΫ΍αʔόʹରͯ͠
  ͷΈߦ͏Α͏ʹ͍ͯͩ͘͠͞ɻ

  View full-size slide

 33. ؀ڥ४උ
  OWASP ZAPͷΠϯετʔϧ
  OWASP ZAP 2.4.3(2015/12/4 released)
  ਍அπʔϧ
  OWASP BWAͷΠϯετʔϧ
  OWASP BWA 1.2 (2015/8/3 released)
  ਍அର৅ͱͳΔΞϓϦέʔγϣϯ
  ࣮ࡍʹؼ୐͔ͯ͠Βࢼͯ͠Έ͍ͯͩ͘͞ʂ
  ४උͷৄࡉ͸ɺԼهͰɻ
  http://zapjp.blogspot.jp/
  https://www.owasp.org/index.php/User:Yuho_Kameda

  View full-size slide

 34. OWASP ZAPͱ͸ʁ
  OWASP ZAP (Zed Attack Proxy)
  WebΞϓϦέʔγϣϯΛ؆୯ʹʮ੬ऑੑ਍
  அʯ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δπʔϧ
  ϩʔΧϧϓϩΩγπʔϧ
  https://code.google.com/p/zaproxy/
  https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Zed_Attack_Proxy_Project

  View full-size slide

 35. OWASP BWAͱ͸ʁ
  OWASP Broken Web Application (BWA)
  ੬ऑͳWebΞϓϦέʔγϣϯͷ٧Ί߹Θͤ
  Java / ASP / PHP / Ruby on Rails…
  https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Broken_Web_Applications_Project

  View full-size slide

 36. WebΞϓϦͷ੬ऑੑΛ୳͢
  BWAͷதʹ͋Δɺݹ͍WordpressΛର৅
  Wordpress 2.0.0
  ࠷৽͸4.4.2 (2016/2/2)

  View full-size slide

 37. WebΞϓϦͷ੬ऑੑΛ୳͢
  ϓϩΩγπʔϧ࢖༻࣌ͷϒϥ΢βઃఆ(IEྫ)

  View full-size slide

 38. WebΞϓϦͷ੬ऑੑΛ୳͢
  ਍அର৅ൣғΛܾఆ
  Include In Context
  ಛఆσΟϨΫτϦ഑Լ͚ͩ਍அ͕Մೳ

  View full-size slide

 39. WebΞϓϦͷ੬ऑੑΛ୳͢
  ର৅ΛΫϩʔϦϯά(εύΠμʔ)
  ։͍࢝ͨ͠ϖʔδΛબ୒
  εΩϟϯ։࢝ʂ

  View full-size slide

 40. WebΞϓϦͷ੬ऑੑΛ୳͢
  ݁Ռ…
  େྔʹநग़Ͱ͖ͨʂ

  View full-size slide

 41. WebΞϓϦͷ੬ऑੑΛ୳͢
  ಈతεΩϟϯ(֤ύϥϝʔλ΁ݕࠪ஋Λૹ৴)
  ։͍࢝ͨ͠ϖʔδΛબ୒
  εΩϟϯ։࢝ʂ

  View full-size slide

 42. ϓϥοτϑΥʔϜͷ੬ऑੑΛ୳͢
  ϙʔτεΩϟϯͰΦʔϓϯϙʔτΛಛఆ

  View full-size slide

 43. WebΞϓϦͷ੬ऑੑΛ୳͢
  ݹ͗ͯ͢ŗŽŖŪେྔ

  View full-size slide

 44. ϓϥοτϑΥʔϜͷ੬ऑੑΛ୳͢
  ݕ஌ͨ͠৘ใΛΞϥʔτͰ֬ೝ
  ૹ৴࣌ͷϦΫΤετ΋
  ࠶ݱՄೳʂ

  View full-size slide

 45. ݟ͚ͭͨ੬ऑੑΛ֬ೝʂ
  όʔδϣϯ͕ݹ͍…
  ࠷৽όʔδϣϯΛ֬ೝ
  όʔδϣϯΞοϓ΍ύονΛద༻͠Α͏ʂ
  ίʔυ͕ϘϩϘϩ…
  ίʔυΛमਖ਼͠Α͏ʂ
  ઃఆ͕σϑΥϧτͷ··…
  ద੾ʹઃఆ͠Α͏ʂ

  View full-size slide

 46. ZAPίϛϡχςΟͷ঺հ

  View full-size slide

 47. ݟ͚ͭͨ੬ऑੑΛ֬ೝʂ
  • OWASP ZAP
  Developer Group
  – ϝϯόʔ਺ɿ434ਓ
  – ։࢝೔ɿ2010/08/17
  – ओͳ಺༰
  • ZAP։ൃʹؔ͢Δ͜ͱ
  • Extensionͷ։ൃ
  • όάमਖ਼
  • OWASP ZAP User
  Group
  – ϝϯόʔ਺ɿ431ਓ
  – ։࢝೔ɿ2012/05/22
  – ओͳ಺༰
  • ࢖͍ํͷ࣭໰
  • ࣮૷ͯ͠΄͍͠ϦΫΤε
  τ

  View full-size slide

 48. ݟ͚ͭͨ੬ऑੑΛ֬ೝʂ
  • ZAP຋༁ϓϩδΣΫτ
  • ೔ຊޠ຋༁౓͸30% (2015/2/10ݱࡏ)
  • ͩΕͰ΋ࢀՃՄೳ
  • http://crowdin.com/owasp-zap/

  View full-size slide

 49. ·ͱΊ
  ·ͣ͸։ൃ؀ڥͷαʔό΍WebΞϓϦʹݕࠪΛߦͬͯΈ·͠ΐ
  ͏
  ςετ޻ఔஈ֊ͰɺηΩϡϦςΟεΩϟφΛ࢖ͬͨ؆қ਍அΛߦ
  ͍ɺ੬ऑੑ͕͋Δঢ়ଶͰϦϦʔε͠ͳ͍ମ੍࡞ΓΛݕ౼͠·͠ΐ
  ͏
  ࣄલʹ؅ཧ͢ΔαʔόɾWebΞϓϦͷ੬ऑੑΛ೺Ѳ͠ɺରࡦΛ
  ݕ౼͠·͠ΐ͏
  ࣗલͰWebΞϓϦΛ਍அ
  ਍அαʔϏεΛ׆༻

  View full-size slide

 50. ηΩϡϦςΟνΣοΫ
  ແྉͷπʔϧͰηΩϡϦςΟΛҙ͍ࣝͨ͠ʂ
  http://www.slideshare.net/zaki4649/free-securitycheck

  View full-size slide

 51. ηΩϡϦςΟνΣοΫ
  ੬ऑੑ਍அͷجຊख๏
  ແྉͰख͕͔͔ؒΒͳ͍ʂ
  Πϯϑϥฤ
  ϙʔτεΩϟϯ
  ੬ऑੑεΩϟϯ
  WebΞϓϦέʔγϣϯฤ
  ࣗಈ਍அ
  ZAPͷػೳ঺հ
  ࣮ࡍʹݕग़͢Δ੬ऑੑͷࣄྫ

  View full-size slide

 52. ੬ऑੑΛݟ͚ͭΔ࢓ࣄ΁
  ੬ऑੑ਍அ࢜ʢWeb ΞϓϦέʔγϣϯʣεΩϧϚοϓ
  ϓϩδΣΫτ 2014
  OWASP Japan / JNSAͷISOG-J ʹΑΔڞಉWG
  ੬ऑੑ਍அ࢜ʹඞཁͳೳྗͷϚοϐϯά
  ϓϩάϥϚ͔ΒωοτϫʔΫ஌ࣝɺྙཧ؍·Ͱ
  2014/12/24 ʮ੬ऑੑ਍அ࢜(WebΞϓϦέʔγϣϯ)εΩϧϚοϓʯެ։
  https://www.owasp.org/index.php/Japan
  http://isog-j.org/output/2014/about-pentester-web-skillmap-201412.pdf

  View full-size slide

 53. Social Account
  Twitter : @YuhoKameda
  URL
  https://www.owasp.org/index.php/
  User:Yuho_Kameda
  E-mail
  [email protected]

  View full-size slide