Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Rubyをキメて上京するのに必要なこと

SHIBATA Hiroshi
October 10, 2011
920

 Rubyをキメて上京するのに必要なこと

SHIBATA Hiroshi

October 10, 2011
Tweet

Transcript

 1. RubyΛΩϝ্ͯژ͢Δͷʹඞཁͳ͜ͱ
  ࣲా തࢤ (tDiary.org)
  SHIBATA Hiroshi (tDiary.org)

  View Slide

 2. • SHIBATA Hiroshi a.k.a hsbt (hsbt.org)
  • Administrator of tDiary developper team.

  View Slide

 3. View Slide

 4. View Slide

 5. ஫ҙ
  Rubyͷ࿩͸͠·ͤΜ

  View Slide

 6. ࠓ೔ݴ͍͍ͨࣄ

  View Slide

 7. స৬͠Α͏!

  View Slide

 8. View Slide

 9. ιϑτ΢ΣΞ։ൃऀͷ
  ޾ͤͳੜ͖ํ

  View Slide

 10. స৬͠Α͏!
  • Ұ൪ͷԼखͦ͘Ͱ͍Α͏
  • ࢣঊΛ୳͢
  • ܅͸طʹ৬Λࣦ͍ͬͯΔ

  View Slide

 11. (͹͔͹͔͍͜͠ͱ(্)ʹ๞͖ͨਓ
  or
  ͹͔͹͔͍͜͠ͱ(Լ)Λ௚͍ͨ͠ਓ)
  and ஍ํʹॅΜͰ͍Δਓ
  LTͷର৅ऀ

  View Slide

 12. స৬ઌ͋Δͷ?

  View Slide

 13. Yes

  View Slide

 14. ྫ͑͹

  View Slide

 15. http://www.slideshare.net/tmaeda/091205-sapporo-ruby-
  kaigi02-rubyrails-2662329

  View Slide

 16. Rubyͷ͓࢓ࣄΛ͍ͯ͠Δձࣾ
  ͸ͨ͘͞Μ͋Γ·͢

  View Slide

 17. Perlͷ͓࢓ࣄΛ͍ͯ͠Δձࣾ΋ͨ͘
  ͞Μ͋Γ·͢
  http://japan.perlassociation.org/recruit

  View Slide

 18. ୀ৬͠Α͏!

  View Slide

 19. ४උ͢Δ΋ͷ

  View Slide

 20. http://www.flickr.com/photos/osvaldo_zoom/4304285588/

  View Slide

 21. స৬ͱ͓ۚ
  • ୀ৬ۚ(Xԁͷऩೖ)
  • ձࣾنఆʹΑ༷ͬͯʑ
  • ॅຽ੫(15000ԁ×nϲ݄ͷࢧग़)
  • Ұׅ௃ऩ or ෼ׂ௃ऩ

  View Slide

 22. స৬ͱ͓ۚ
  • ࠃຽ೥ۚ(15000ԁ×nϲ݄ͷࢧग़)
  • ໔আ੍౓΋͋Δ
  • ҩྍอݥ(3000ԁ×nϲ݄ͷࢧग़)
  • ΍Ίͯ΋͍͍͔΋Ͷ

  View Slide

 23. స৬ͱ͓ۚ
  • ݈߁อݥ(20000ԁ×nϲ݄ͷࢧग़)
  • ݈߁อݥ૊߹ʹ೚ҙՃೖ
  • ࠃຽ݈߁อݥʹՃೖ

  View Slide

 24. ੫͚ۚͩͰ
  ຖ݄6ສ͘Β͍ͷࢧग़

  View Slide

 25. స৬ͱ͓ۚ
  • ͦͷଞͷࢧग़
  • Ո௞
  • ৯අ
  • ޫ೤අ
  • ঑ֶۚฦࡁ(جຊతʹआۚͱಉ͡)

  View Slide

 26. Ҿӽ͠Λ͠Α͏!

  View Slide

 27. ४උ͢Δ΋ͷ

  View Slide

 28. http://www.flickr.com/photos/osvaldo_zoom/4304285588/

  View Slide

 29. ஫ҙ͢Δ͜ͱ

  View Slide

 30. ஫ҙ͢Δ͜ͱ
  • ஥հʮຊਓ͕ඞཁͳॻྨ͸ॅຽථͱ
  ݯઘ௃ऩථͱҹؑূ໌Ͱ͢Ͷʯ
  • ΦϨʮ͋ʔɺࠓແ৬ͳΜͰ͢ΑͶʯ
  • ஥հʮ͑ͬʯ
  • ΦϨʮ͑ͬʯ

  View Slide

 31. ಺ఆ௨஌͕ඞཁ!

  View Slide

 32. ஫ҙ͢Δ͜ͱ
  1.ୀ৬͢ΔલʹҾͬӽ͠
  ઌΛ୳͢
  2.಺ఆ௨஌Λ΋Β͔ͬͯ
  ΒҾͬӽ͠ઌΛ୳͢

  View Slide

 33. ଓ͖͸͸ͯϒͰ

  View Slide

 34. ·ͱΊ

  View Slide

 35. View Slide

 36. ιϑτ΢ΣΞ։ൃऀͷ
  ޾ͤͳੜ͖ํ

  View Slide

 37. స৬͠Α͏!
  • Ұ൪ͷԼखͦ͘Ͱ͍Α͏
  • ࢣঊΛ୳͢
  • ܅͸طʹ৬Λࣦ͍ͬͯΔ

  View Slide

 38. View Slide