Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Rubyをキメて上京するのに必要なこと

SHIBATA Hiroshi
October 10, 2011
910

 Rubyをキメて上京するのに必要なこと

SHIBATA Hiroshi

October 10, 2011
Tweet

Transcript

 1. RubyΛΩϝ্ͯژ͢Δͷʹඞཁͳ͜ͱ ࣲా തࢤ (tDiary.org) SHIBATA Hiroshi (tDiary.org)

 2. • SHIBATA Hiroshi a.k.a hsbt (hsbt.org) • Administrator of tDiary

  developper team.
 3. None
 4. None
 5. ஫ҙ Rubyͷ࿩͸͠·ͤΜ

 6. ࠓ೔ݴ͍͍ͨࣄ

 7. స৬͠Α͏!

 8. None
 9. ιϑτ΢ΣΞ։ൃऀͷ ޾ͤͳੜ͖ํ

 10. స৬͠Α͏! • Ұ൪ͷԼखͦ͘Ͱ͍Α͏ • ࢣঊΛ୳͢ • ܅͸طʹ৬Λࣦ͍ͬͯΔ

 11. (͹͔͹͔͍͜͠ͱ(্)ʹ๞͖ͨਓ or ͹͔͹͔͍͜͠ͱ(Լ)Λ௚͍ͨ͠ਓ) and ஍ํʹॅΜͰ͍Δਓ LTͷର৅ऀ

 12. స৬ઌ͋Δͷ?

 13. Yes

 14. ྫ͑͹

 15. http://www.slideshare.net/tmaeda/091205-sapporo-ruby- kaigi02-rubyrails-2662329

 16. Rubyͷ͓࢓ࣄΛ͍ͯ͠Δձࣾ ͸ͨ͘͞Μ͋Γ·͢

 17. Perlͷ͓࢓ࣄΛ͍ͯ͠Δձࣾ΋ͨ͘ ͞Μ͋Γ·͢ http://japan.perlassociation.org/recruit

 18. ୀ৬͠Α͏!

 19. ४උ͢Δ΋ͷ

 20. http://www.flickr.com/photos/osvaldo_zoom/4304285588/

 21. స৬ͱ͓ۚ • ୀ৬ۚ(Xԁͷऩೖ) • ձࣾنఆʹΑ༷ͬͯʑ • ॅຽ੫(15000ԁ×nϲ݄ͷࢧग़) • Ұׅ௃ऩ or

  ෼ׂ௃ऩ
 22. స৬ͱ͓ۚ • ࠃຽ೥ۚ(15000ԁ×nϲ݄ͷࢧग़) • ໔আ੍౓΋͋Δ • ҩྍอݥ(3000ԁ×nϲ݄ͷࢧग़) • ΍Ίͯ΋͍͍͔΋Ͷ

 23. స৬ͱ͓ۚ • ݈߁อݥ(20000ԁ×nϲ݄ͷࢧग़) • ݈߁อݥ૊߹ʹ೚ҙՃೖ • ࠃຽ݈߁อݥʹՃೖ

 24. ੫͚ۚͩͰ ຖ݄6ສ͘Β͍ͷࢧग़

 25. స৬ͱ͓ۚ • ͦͷଞͷࢧग़ • Ո௞ • ৯අ • ޫ೤අ •

  ঑ֶۚฦࡁ(جຊతʹआۚͱಉ͡)
 26. Ҿӽ͠Λ͠Α͏!

 27. ४උ͢Δ΋ͷ

 28. http://www.flickr.com/photos/osvaldo_zoom/4304285588/

 29. ஫ҙ͢Δ͜ͱ

 30. ஫ҙ͢Δ͜ͱ • ஥հʮຊਓ͕ඞཁͳॻྨ͸ॅຽථͱ ݯઘ௃ऩථͱҹؑূ໌Ͱ͢Ͷʯ • ΦϨʮ͋ʔɺࠓແ৬ͳΜͰ͢ΑͶʯ • ஥հʮ͑ͬʯ • ΦϨʮ͑ͬʯ

 31. ಺ఆ௨஌͕ඞཁ!

 32. ஫ҙ͢Δ͜ͱ 1.ୀ৬͢ΔલʹҾͬӽ͠ ઌΛ୳͢ 2.಺ఆ௨஌Λ΋Β͔ͬͯ ΒҾͬӽ͠ઌΛ୳͢

 33. ଓ͖͸͸ͯϒͰ

 34. ·ͱΊ

 35. None
 36. ιϑτ΢ΣΞ։ൃऀͷ ޾ͤͳੜ͖ํ

 37. స৬͠Α͏! • Ұ൪ͷԼखͦ͘Ͱ͍Α͏ • ࢣঊΛ୳͢ • ܅͸طʹ৬Λࣦ͍ͬͯΔ

 38. None