Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Watchから始めるOSS生活

ima1zumi
November 16, 2022
21

 Watchから始めるOSS生活

ima1zumi

November 16, 2022
Tweet

Transcript

 1. Watch͔Β࢝ΊΔOSSੜ׆
  ʲiCARE Dev Meetup #36ʳRejected CFP ڙཆձ 2022


  2022-11-16 ima1zumi

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  📛 @ima1zumi (Mari Imaizumi)


  🏢 ESM, inc.


  🏕 Hamada.rb, Fukuoka.rb


  ❤ Character, Character Encoding


  ❤ SALMON RUN NEXT WAVE

  View Slide

 3. OSS׆ಈวྺ
  • RubyϦϑΝϨϯεϚχϡΞϧ


  • Reline


  • irb


  • ͦͷଞ

  View Slide

 4. ࠷ۙͷ׆ಈ͸ʁ
  • ਺ϲ݄ʹ1PR࡞Δ͔࡞Βͳ͍͔


  • ΍Ζ͏ͱࢥ͑͹͍ͭͰ΋΍ΕΔͱ͍͏ؾ࣋ͪ


  • ʮຖ೔׆ಈ͢ΔʯͰ΋ʮؾ߹ೖΕͯPR࡞ΔʯͰ΋ͳ͍OSSͱͷؔΘΓ
  ํͷ࿩

  View Slide

 5. OSS
  • Open Source Software


  • ར༻ऀͷ໨తΛ໰ΘͣιʔείʔυΛ࢖༻ɺௐࠪɺ࠶ར༻ɺमਖ਼ɺ֦
  ுɺ࠶഑෍͕Մೳͳιϑτ΢ΣΞͷ૯শ[1]
  [1] https://ja.wikipedia.org/wiki/ΦʔϓϯιʔειϑτΣΞ

  View Slide

 6. ΈΜͳOSS

  View Slide

 7. Pulse
  https://github.com/ruby/ruby/pulse

  View Slide

 8. OSS͸ਓؒͷӦΈ
  • ୭͔͕ίʔυΛॻ͍ͯɺΠϯλʔωοτʹૹ৴͍ͯ͠Δ


  • ϥΠϒϥϦΛ࢖͍ͬͯΔ͚ͩͩͱͳ͔ͳ͔ݸਓ͕ݟ͑ͳ͍


  • ਓ͕࡞͍ͬͯΔ͜ͱΛ஌Δͱιϑτ΢ΣΞʹ΋ڵຯ͕Ͱͯ͘Δ

  View Slide

 9. View Slide

 10. ୭͕ίʔυΛॻ͍͍ͯΔ͔
  • ஌Βͳ͍ਓ͕࡞͍ͬͯΔιϑτ΢ΣΞ


  • →஌͍ͬͯΔਓ͕࡞͍ͬͯΔιϑτ΢ΣΞ

  View Slide

 11. ϓϩάϥϚΛ஌Δ
  • ϓϩάϥϚͷಘҙ෼໺Λ஌Δ


  • ϓϩμΫτ͔ΒϓϩάϥϚΛ஌Δ


  • ϓϩάϥϚͷϓϩμΫτΛ஌Δ

  View Slide

 12. ࣮ફྫ

  View Slide

 13. ϓϩάϥϚΛ஌Δ
  • ษڧձɺΧϯϑΝϨϯεʹࢀՃ͢Δ


  • RubyKaigi


  • Kaigi on Rails


  • Slack ruby-jp #regional_rb


  • Slack (ruby-jp, vim-jp ͳͲ)


  • Twitter


  • GitHubͰFollow

  View Slide

 14. ϓϩμΫτ͔ΒϓϩάϥϚΛ஌Δ

  View Slide

 15. ϓϩμΫτΛ஌Δ
  • 1͔ΒϓϩμΫτͷશͯΛཧղ͢Δͷ͸େม


  • ࠩ෼ΛݟΔ


  • ·ͱΊϒϩά


  • ϦϙδτϦΛWatch

  View Slide

 16. commit ·ͱΊϒϩά
  • ͳΔΑ͏ʹͳΔϒϩά https://y-yagi.hatenablog.com/


  • ruby trunk changes https://ruby-trunk-changes.hatenablog.com/

  View Slide

 17. ϦϙδτϦΛWatch
  • Issue, PR ͳͲϚʔδ͞ΕΔલͷ׆ಈ͕௨஌͞ΕΔ


  • ࣗ෼ͷ׆ಈͷ͖͔͚ͬʹͳΔ


  • ਓ͕ଟ͍ϦϙδτϦ͸ྲྀྔ͕ଟ͍


  • શ෦ݟΔඞཁ͸ͳ͍


  • ڵຯ͕͋Δ΋ͷ͚ͩͰྑ͍


  • PulseΛײ͡ΒΕΕ͹OK

  View Slide

 18. OSS͸ਓؒͷӦΈ

  View Slide