Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

アッテiOSの設計と開発フローの変遷

Yosuke Ishikawa
April 19, 2016
13k

 アッテiOSの設計と開発フローの変遷

Yosuke Ishikawa

April 19, 2016
Tweet

Transcript

 1. ΞοςJ04ͷઃܭͱ
  ։ൃϑϩʔͷมભ
  2016/04/18

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  2
  ੴ઒ ༸ࢿ (ishkawa)
  • 2016೥2݄ೖࣾͷiOSΤϯδχΞ
  • ΧϠοΫ → LINE → ι΢κ΢
  • ઃܭΛߟ͑Δͷ͕޷͖

  View Slide

 3. INDEX
  1. ಉ͡ߏ଄ͷ࣮૷ͷҰݩԽ
  2. Ωϟογϡઓུ
  3. σϓϩΠ

  View Slide

 4. ಉ͡ߏ଄ͷ࣮૷ͷҰݩԽ

  View Slide

 5. Α͋͘Δಉ͡ߏ଄
  5
  1. ϖʔδωʔγϣϯ
  2. ϑΥʔϜͷόϦσʔγϣϯ

  View Slide

 6. “ಉ͡ߏ଄”Λ୲౰͢Δͷ͸ViewModel
  6
  6*7JFX$POUSPMMFS
  6*7JFX "1*$MJFOU
  6*Πϕϯτ ϦΫΤετ
  Ϩεϙϯε
  View ViewModel Model
  7JFX.PEFM
  දࣔ஋

  View Slide

 7. ϖʔδωʔγϣϯ͕ඞཁͳՕॴ
  7
  1. λΠϜϥΠϯ
  2. ͍͍ͶϦετ
  3. ϝοηʔδ
  4. ௨஌
  5. ίϝϯτ

  View Slide

 8. ϖʔδωʔγϣϯ͕ඞཁͳՕॴ
  8
  5JNFMJOF
  7JFX$POUSPMMFS
  "1*$MJFOU
  5JNFMJOF
  7JFX.PEFM
  -JLFE0⒎FST
  7JFX$POUSPMMFS
  -JLFE0⒎FST
  7JFX.PEFM
  .FTTBHFT
  7JFX$POUSPMMFS
  .FTTBHFT
  7JFX.PEFM
  /PUJpDBUJPOT
  7JFX$POUSPMMFS
  /PUJpDBUJPOT
  7JFX.PEFM
  $PNNFOUT
  7JFX$POUSPMMFS
  $PNNFOUT
  7JFX.PEFM

  View Slide

 9. ϖʔδωʔγϣϯ͕ඞཁͳՕॴ
  9
  5JNFMJOF
  7JFX$POUSPMMFS
  "1*$MJFOU
  1BHJOBUJPO
  7JFX.PEFM&MFNFOU
  -JLFE0⒎FST
  7JFX$POUSPMMFS
  .FTTBHFT
  7JFX$POUSPMMFS
  /PUJpDBUJPOT
  7JFX$POUSPMMFS
  $PNNFOUT
  7JFX$POUSPMMFS

  View Slide

 10. ԿΛύϥϝʔλʔԽ͢Δ͔ʁ
  10
  class PaginationViewModel {
  ...
  func bindRequestwhere Request.Response.Element == Element>(baseRequest: Request) {
  ...
  }
  }
  • ϖʔδωʔγϣϯͷΤϨϝϯτ(Message, NotificationͳͲ)
  • ϖʔδωʔγϣϯͷͨΊͷϦΫΤετ

  View Slide

 11. Ͳ͏࣮૷͢Δʁ
  11
  protocol PaginationRequestType: AtteRequestType {
  associatedtype Response: PaginationResponseType
  var page: Int64 { get }
  }
  protocol PaginationResponseType {
  associatedtype Element
  var elements: [Element] { get }
  var hasNextPage: Bool { get }
  }
  • ϓϩτίϧͰ࣮૷ͷͨΊͷ଍৔Λ༻ҙ
  • ϓϩτίϧͰఆٛͨ͠ΠϯλʔϑΣʔε͚ͩͰ࣮૷

  View Slide

 12. ϖʔδωʔγϣϯ͕ඞཁͳՕॴ
  12
  5JNFMJOF
  7JFX$POUSPMMFS
  "1*$MJFOU
  1BHJOBUJPO
  7JFX.PEFM&MFNFOU
  -JLFE0⒎FST
  7JFX$POUSPMMFS
  .FTTBHFT
  7JFX$POUSPMMFS
  /PUJpDBUJPOT
  7JFX$POUSPMMFS
  $PNNFOUT
  7JFX$POUSPMMFS

  View Slide

 13. ࣮૷ͷҰݩԽͰಘͨ΋ͷ
  13
  • ߴ଎
  • ҆શ

  View Slide

 14. Ωϟογϡઓུͷมભ

  View Slide

 15. ౰ॳͷΩϟογϡઓུ
  15
  • RealmͰΩϟογϡΛऔΔ
  • Ϩεϙϯε͸RealmͷObjectͱͯ͠දݱ

  View Slide

 16. ౰ॳͷΩϟογϡઓུͷ໰୊఺
  16
  Կ΋͔΋RealmͷObjectʹͳͬͯ͠·͏ͧ...
  • Կ͕ӬଓԽ͞Ε͍ͯΔͷ͔ܕ͔Β൑ผͰ͖ͳ͍
  • ࡟আϙϦγʔ͕ෳࡶ
  • ϚΠάϨʔγϣϯର৅͕޿͘ͳΔ

  View Slide

 17. ͦ΋ͦ΋Realm͕୲ͬͯͨ΋ͷ͸ʁ
  17
  • ϨεϙϯεͷӬଓԽ
  • ը໘ؒͷมߋͷڞ༗

  View Slide

 18. ϨεϙϯεͷӬଓԽ
  18
  ࣺͯͯ΋ྑ͍΋ͷ͸ύʔδલఏͷػߏͰอଘ͢Δ
  • LRUͷσΟεΫΩϟογϡͰJSONΛอଘ
  • อଘ͞ΕͨJSONͱܕʹෆ੔߹͕͋Ε͹JSONΛࣺͯΕ͹ྑ͍
  • ࡟আϙϦγʔɾϚΠάϨʔγϣϯͷ৺഑͕ͳ͘ͳͬͨ

  View Slide

 19. ϨεϙϯεͷӬଓԽ
  19
  ϨεϙϯεΛද͢ܕͷ੍ݶ͕ͳ͘ͳͬͨ
  • Ҏલ͸ObjectMapperΛ࢖͍ͬͯͨ
  • ݱࡏ͸HimotokiʹҠߦࡁΈ
  • JSONͷόϦσʔγϣϯͱܕͷΠϯελϯεԽΛҰகͤ͞ΒΕͨ
  • ෆਖ਼ͳJSONʹΑΔΤϥʔΛہॴతʹཹΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͨ

  View Slide

 20. ը໘ؒͷมߋͷڞ༗
  20
  άϩʔόϧͳSubjectͰڞ༗
  • ಉظ͸ಉظ͕ಘҙͳ΋ͷʹ೚ͤΔ(RxSwift)

  View Slide

 21. ͪͳΈʹ
  21
  Realm͸ࠓͰ΋࢖ͬͯ·͢

  View Slide

 22. RealmͱLRUΩϟογϡͷ࢖͍෼͚
  22
  • αʔόʔʹಧ͍͍ͯΔσʔλ: LRUσΟεΫΩϟογϡ
  • αʔόʔʹಧ͍͍ͯͳ͍σʔλ: Realm

  View Slide

 23. αʔόʔʹಧ͍͍ͯͳ͍σʔλ
  23
  1. ૹ৴தͷϝοηʔδɾίϝϯτ
  2. ೖྗதͷϑΥʔϜ

  View Slide

 24. Ωϟογϡʹର͢ΔϙϦγʔ
  24
  దࡐదॴ

  View Slide

 25. ࣗಈσϓϩΠ

  View Slide

 26. ࣗಈσϓϩΠͷϞνϕʔγϣϯ
  26
  • Pull Request͕Ϛʔδ͞ΕͨΒ୭Ͱ΋ಈ࡞֬ೝͰ͖ΔΑ͏ʹ͍ͨ͠
  • QA͕׬ྃͨ͠Β͙͢ʹ৹ࠪʹग़ͤΔΑ͏ʹ͍ͨ͠
  • ୭͔ͷ؀ڥʹґଘͤͣʹσϓϩΠͰ͖ΔΑ͏ʹ͍ͨ͠

  View Slide

 27. Travis CI
  27

  View Slide

 28. ࣗಈσϓϩΠͷϙϦγʔ
  28
  • git push͞ΕͨΒΞʔΧΠϒ + σϓϩΠ
  • Ϗϧυ൪߸͸Travis CI͕ৼΔ
  • खݩͰͷΞʔΧΠϒ͸جຊతʹ͸͠ͳ͍

  View Slide

 29. ؀ڥ
  29
  %FQMPZ(BUF
  %FWFMPQNFOU

  5FTU'MJHIU

  1SPEVDUJPO

  View Slide

 30. Gitϒϥϯν͝ͱͷϏϧυλεΫ
  30
  • feature: ςετ
  • master: ςετ + Development
  • release: ςετ + Development + Production

  View Slide

 31. Ϗϧυ࣌ؒ
  31

  View Slide

 32. Ϗϧυ࣌ؒ
  32

  View Slide

 33. Ͳ͏ͳ͔ͬͨʁ
  33
  • ͙͢ಈ࡞Λ֬ೝͯ͠΋Β͑ΔΑ͏ʹͳͬͨ
  • Ϗϧυ͍ͯͩͬͯ͘͠͞ݴΘΕͳ͍
  • ਃ੥ָ͕ʹͳͬͨ
  • ୭Ͱ΋ਃ੥Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨ

  View Slide

 34. 34
  ·ͱΊ

  View Slide

 35. ·ͱΊ
  35
  • ָʹ଎͘։ൃͰ͖ΔΑ͏ʹઃܭΛߟ͍͑ͯΔ
  • ϛε͕ى͜Γ΍͍͢ઃܭ͸ආ͚Δ
  • ୭Ͱ΋ؾܰʹσϓϩΠͰ͖ΔΑ͏ʹ͓ͯ͘͠
  • ·ͩ·ͩൃల్্...ʂ

  View Slide

 36. View Slide