Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

けいな - 散策の勧め [Dentoo.LT#15.5]

KHe7
November 26, 2016
110

けいな - 散策の勧め [Dentoo.LT#15.5]

けいな - 散策の勧め [Dentoo.LT#15.5]

KHe7

November 26, 2016
Tweet

Transcript

 1. ࢄࡦͷקΊ
  ͚͍ͳ!,)F
  %FOUPP-5

  View full-size slide

 2. ͜Μʹͪ͸
  ѫࡰ͸େࣄɻ

  View full-size slide

 3. ͚͍ͳ!,)F
  IUUQTUXJUUFSDPN,)F
  ࢒೦ͳ͕Βݱࡏ伴޶ɻ

  View full-size slide

 4. ͚͍ͳ!,)F
  w 6&$
  w ୀӃଈ༨ੜ
  w .#13 NJE

  w )8&
  w 1IBC1SPཉ͍͠
  ;4,-Ͱ(3"5*/" ,::
  ͷ଴डΛ·ͱΊ͔ͨͬͨɻ

  View full-size slide

 5. ΍͖ͬͯͨ͜ͱ
  ͜͜Ͱ͜ΕΛݴ͏͔ɻ

  View full-size slide

 6. ৘ใ։ࣔ੥ٻWT6&$
  ฏ੒ ೥౓ͷిؾ௨৴େֶͷֶ෦ େֶӃͰߦΘΕͨ
  શͯͷՊ໨ ׂ࣌ؒίʔυผ
  ͷ੒੷ͷਓ਺෼෍͕෼͔Δࢿྉ
  ೥͔͚ͯձٞࢿྉຕɻ

  View full-size slide

 7. ৘ใ։ࣔ੥ٻWT6&$B
  ೥౓͔Β೥౓ʹ։ߨ͞ΕͨՊ໨ͷ੒੷ʹ܎Δࢿྉ
  େֶڭҭηϯλʔ͕࣮ࢪͨ͠੒੷ධՁ෼ੳʹؔ܎͢Δશσʔλ
  ฏ੒೥౓ͷ೥౓ใࠂॻͰ෼ੳର৅ͱͨ͠Պ໨ͷ੒੷
  ิ଍ͨ͠಺༰͕௕͍ɻ

  View full-size slide

 8. ৘ใ։ࣔ੥ٻWT6&$C
  جૅֶྗɾجૅମྗ౳ௐࠪใࠂॻͷ೥౓͔Β೥౓൛
  ڞ௨ڭҭ෦ ਺ֶɾࣗવՊֶɾ݈߁εϙʔπՊֶɾ૯߹จԽ෦ձ
  ʹΑΔ΋ͷ
  ͜Ε΋ิ଍͕௕͍ɻ

  View full-size slide

 9. ,)F!6&$
  ବจΛެ։͢Δϖʔδ
  714ʹҠಈͨ͠ࠂ஌͑͞͠ͳ͍··վ૊ɻ

  View full-size slide

 10. ,)F!6&$
  IUUQVFDLIFDPN
  ٳՋ໌͚͕໌Β͔ͳΞΫηεϩάָ͍͠ɻ

  View full-size slide

 11. ΍͍ͬͯ͘͜ͱ
  ܾҙɻ

  View full-size slide

 12. ऴ׆
  ࿝ޙੜ׆΋ྑ͍ ྑ͘ͳ͍
  ɻ

  View full-size slide

 13. ࣗ࡞ͷ͋Ε͜Ε
  ࡞Γ͍ͨݴͬͯΔ͚ͩͷγεςϜ܈ɻ

  View full-size slide

 14. ຊ୊
  ϝΠϯେࣄɻ

  View full-size slide

 15. ࢄࡦͷקΊ
  ͚͍ͳ!,)F
  %FOUPP-5

  View full-size slide

 16. %FOUPP-5
  Ͱ͢ɻ

  View full-size slide

 17. ిؾ௨৴େֶ
  ։࠵৔ॴɻ

  View full-size slide

 18. ៉ྷͳը૾͕ͳ͔ͬͨɻ

  View full-size slide

 19. ిؾ௨৴େֶ ಛ৭ͱັྗ IUUQXXXVFDBDKQBCPVUQSPpMF
  l౦ژ౎಺ͷଟ͘ͷେֶ͕ॴࡏ͢Δ
  ଟຎ஍۠ʢௐ෍ࢢʣz
  Β͍͠ɻ

  View full-size slide

 20. ౎಺ͷେֶ
  ஍໊͸͔ͭͳ͍͚Ͳϩΰʹ͸50,:0ΛೖΕͯ͘Δɻ

  View full-size slide

 21. IUUQTXXXVFDBDKQBENJTTJPOJFQEGIEBUBCPPLQEG

  View full-size slide

 22. ౎֎ग़਎ऀ


  View full-size slide

 23. ؔ౦֎ग़਎ऀ


  View full-size slide

 24. ͳΜ͔ࢥͬͨΑΓ௿͍ʜɻ
  ͜Μͳ΋ͷʜʁ

  View full-size slide

 25. Ί͛ͣʹ
  ਺ࣈʹෛ͚ͳ͍ɻ

  View full-size slide

 26. ౎಺ࢄࡦͷ͝ఏҊ
  ં֯౦ژ౎ʹ͍·͢͠ɻ

  View full-size slide

 27. खஈ
  ख๏ɻ

  View full-size slide

 28. ஍Լమ
  ಛʹ౦ژϝτϩɻ

  View full-size slide

 29. ஍Լమ࿏ઢਤ ౦ژϝτϩ౦ژ౎ަ௨ہ

  View full-size slide

 30. ֤छҰ೔৐ं݊
  ·ͣ͸͝঺հɻ

  View full-size slide

 31. ౦ژϝτϩ࣌ؒ݊
  =I
  ౦ژϝτϩશઢ৐Γ์୊
  ͜Ε͸೔͔Β࣌ؒʹมΘͬͨɻ

  View full-size slide

 32. ౦ژϝτϩɾ౎Ӧ஍Լమڞ௨Ұ೔৐ं݊
  =೔
  ϝτϩ౎Ӧ஍Լమ
  ׂͱ஋ஈ্͕͕Δɻ

  View full-size slide

 33. ౦ژϑϦʔ͖ͬ΀
  =೔
  ϝτϩ౎Ӧ஍Լమ౎ి౎όε೔฻ཬɾࣷਓϥΠφʔ+3ͷ౎۠಺۠ؒ
  و଒ɻ

  View full-size slide

 34. ౎Ӧ·Δ͝ͱ͖ͬ΀
  =೔
  ౎Ӧ஍Լమ౎ి౎όε೔฻ཬɾࣷਓϥΠφʔ
  ࢀߟɻ

  View full-size slide

 35. ౎Ӧ஍Լమϫϯσʔύε
  =೔
  ౎Ӧ஍Լమ
  ͜Ε͸ظؒݶఆൃചɻ

  View full-size slide

 36. ճఔ౓৐Ε͹͓ಘ
  ౦ژϝτϩ࣌ؒ݊ͷ৔߹ɻ

  View full-size slide

 37. ߋʹ
  ͦͯ͠ɻ

  View full-size slide

 38. ࣍ͷ৚݅Λຬͨ͢ํ
  w ϝτϩ৐Γܧ͗Λ΍͍ͬͯΔ࿏ઢԊઢ
  w ౎಺ํ໘ͷ༗ޮͳఆظ͕ͳ͍
  ֶੜʹ͸ݫ͍͠৚͔݅ɻ

  View full-size slide

 39. ֤ࣾ৐Γܧ͗੾ූ
  ͕͋Γ·͢ɻ

  View full-size slide

 40. খాٸ౦ژϝτϩύε
  ϝτϩͱͷ઀ଓӺ·Ͱͷԟ෮౦ژϝτϩ৐Γ์୊
  ద౰ʹͻͱͭɻ

  View full-size slide

 41. ొށ͔Βͷ৔߹
  w =খాٸ౦ژϝτϩύε
  w =ొށˠ৽॓
  w =ొށˠ౬ౡ
  ෆࢥٞͳຐ๏ɻ

  View full-size slide


 42. ͻͱ·ͣ͸͜Εɻ

  View full-size slide

 43. ผʹങ͏ΑΓ͓ಘ
  =͘Β͍ ౰વ
  ɻ

  View full-size slide


 44. ͜͏͍͏ܭࢉࣜͳͷͰ౰વ ׂҾ཰͕ݻఆԽ͸Ṗ
  ɻ

  View full-size slide


 45. ؆୯͚ͩͲ෼͔Γʹ͍͘ෆ౳ࣜɻ

  View full-size slide

 46. ԟ෮͢Δ͚ͩͰ͓ಘ
  ͦ͏͍͏͜ͱ͕͋Δɻ

  View full-size slide

 47. ౬ౡ͸͜ͷ͋ͨΓɻ

  View full-size slide

 48. ͔Β஋Լ͛
  ֤छϝτϩύεԁҾ͖
  গͯ͠͠஌ͬͨɻIUUQXXXUPLZPNFUSPKQOFXTIUNM

  View full-size slide

 49. ϝτϩʹ༻ࣄ͕͋Ε͹
  ͦΕͳΓͷ৔ॴ·ͰͰɻ

  View full-size slide

 50. ࣮࣭ແྉͰ౎಺ࢄࡦ
  ՝ۚ͢Ε͹ແྉɻ

  View full-size slide

 51. 50,:0୳ࡧ͖ͬ΀
  ௐ෍͔ΒژԦઢͳΒͬͪ͜ɻ

  View full-size slide

 52. ௐ෍͔Βͷ৔߹
  w =50,:0୳ࡧ͖ͬ΀
  w =ௐ෍ˠ৽॓
  w =ௐ෍ˠધງ
  ϝτϩ͡Όͳͯ͘౎ిɾ౎όεɾ౎Ӧ஍Լమɾ೔฻ཬɾࣷਓϥΠφʔҰ೔৐ं͚݊ͩͲ

  View full-size slide


 53. ී௨ʹങ͏ΑΓ͓ಘ ౰વ
  ɻ

  View full-size slide


 54. ී௨ʹങ͏ΑΓ͓ಘ ׂҾ཰ݻఆެࣜൃද ͚Ͳࡉ෦͕ո͍͠

  ɻ

  View full-size slide


 55. ԟ෮Ͱ͓ಘʹ͢Δͷ͸ͪΐͬͱେมɻ

  View full-size slide

 56. ધງ͸͜ͷ͋ͨΓɻ

  View full-size slide

 57. ͞Βʹʂ
  ΋ͬͱ͓ಘɻ

  View full-size slide

 58. IUUQDIJLBUPLVFOKPZUPLZPKQ

  View full-size slide

 59. IUUQDIJLBUPLVFOKPZUPLZPKQBODIFS@IPXUP

  View full-size slide

 60. ඒज़ؗͱ͔ఉԂͱ͔
  ౦ژ౎ඒज़ؗ΋ࠃཱ৽ඒज़ؗ΋ର৅ʹͳ͔ͬͨΑɻ

  View full-size slide

 61. ౬ౡʹߦ͘ͳΒɻIUUQDIJLBUPLVFOKPZUPLZPKQTQPULZVJXBTBLJIUNM

  View full-size slide

 62. ొށ͔Βچؠ࡚ఛఉԂͷ৔߹
  w ௨ৗ
  w =ొށˠ౬ౡ ยಓ

  w =ೖԂྉ
  ͜Ε͕ɻ

  View full-size slide

 63. ొށ͔Βچؠ࡚ఛఉԂͷ৔߹
  w খాٸ౦ژϝτϩύε
  w =খాٸ౦ژϝτϩύε ԟ෮

  w =ೖԂྉ ׂҾ

  ͜͏ͳΔɻ

  View full-size slide


 64. ͜Μͳຐ๏ɻ

  View full-size slide

 65. ౦ٸిమ͕ग़͍ͯ͠Δྫ

  View full-size slide

 66. ౦ژϝτϩύεͱ

  View full-size slide

 67. ౎಺୳ࡧΛͲ͏ͧ

  View full-size slide

 68. 14
  ͓ɾ·ɾ͚ʂ

  View full-size slide

 69. ˓˓ϝτϩύε࢖༻࣮੷
  w
  w
  w
  w
  w
  w
  w
  w
  w
  w
  w
  w
  w
  w
  w
  w
  w
  w
  w
  w
  w
  ૿͑ͨ΋Μͩɻ

  View full-size slide

 70. ๚໰Օॴ
  'PVSTRVBSFͷνΣοΫΠϯཤྺΑΓ

  View full-size slide

 71. Ұ෦ݍ֎΋͋Γɻ

  View full-size slide


 72. Ӻ΍ࡉʑͱͯ͠ࣉࣾ෹ֳ౳ΛؚΉ ॏෳ͋Γ
  ɻ

  View full-size slide

 73. օ͞ΜΑཱྀ͍Λ

  View full-size slide

 74. ౎಺ࢄࡦͷקΊ
  w ԟ෮͢Δ͚ͩͰ͓ಘͳ͜ͱ΋
  w ͔ͪͱ͘Λ͏·͘࢖͓͏
  %FOUPP-5

  View full-size slide