Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

cookpad-summer-internship-2021-service-development.pdf

justin
August 26, 2021

 cookpad-summer-internship-2021-service-development.pdf

justin

August 26, 2021
Tweet

More Decks by justin

Other Decks in Technology

Transcript

 1. αʔϏε։ൃߨٛ
  Cookpad Summer Internship 2021
  1

  View Slide

 2. ߨࢣࣗݾ঺հ
  ୩ޱߒ࢘ (δϟεςΟϯ)
  @juschin_
  • 2020೥৽ଔೖࣾ ΤϯδχΞ
  • 10daysαϚʔΠϯλʔϯ2018 - PBL ग़਎
  • ങ෺αʔϏε։ൃ෦ αʔόʔαΠυΤϯδχΞ
  ϨγϐαʔϏεͷʮ͔͍΋ͷػೳʯ։ൃΛߦ͍ͬͯΔ෦ॺ

  2

  View Slide

 3. TA঺հ
  ࠤ౻ರ໵ @n_atmark

  ͋ͭ΍
  ງߐ݈ଠ࿠@horiinu

  ϗϦέϯ
  2019৽ଔ ΫϦΤΠγϣϯ։ൃ෦
  αʔόʔαΠυΤϯδχΞ
  2017ՆΠϯλʔϯग़਎
  2019৽ଔ ങ෺αʔϏε։ൃ෦

  iOS ΤϯδχΞ
  ՆΠϯλʔϯTAɾߨࢣܦݧऀ
  3
  Ԙग़ݚ࢙ @solt902
  9

  ৯Ԙग़ݱ
  2020த్ೖࣾ ങ෺ϓϩμΫτ։ൃ෦

  αʔόʔαΠυΤϯδχΞ

  View Slide

 4. • ΫοΫύουͷαʔϏε։ൃʹର͢Δߟ͑ํΛ஌Δ
  • ΫοΫύουͷαʔϏε։ൃϓϩηεΛମݧ͢Δ
  • αʔϏε։ൃͷ೉͠͞΍Կ͕ٻΊΒΕ͍ͯΔͷ͔Λ஌Δ
  ߨٛͷ໨త
  4

  View Slide

 5. αʔϏε։ൃߨٛ
  ߨٛฤ
  5

  View Slide

 6. αʔϏε։ൃͱ͸ʁ
  6

  View Slide

 7. • ʮϢʔβʹՁ஋Λಧ͚Δ͜ͱʯͦ͜αʔϏε։ൃͰ͋Δ
  • ྫ͑͹
  ‣ ࠔ͍ͬͯΔ͜ͱΛղܾ͢Δ
  ‣ ෆศ͚ͩͲ࢓ํͳ͘࢖͍ͬͯΔ࢓૊Έͷ୅ΘΓΛఏڙ͢Δ
  ‣ خ͍͠ɾָ͍͠ͱ͍ͬͨײ৘Λڧ͘͢ΔମݧΛఏڙ͢Δ
  αʔϏε։ൃͱ͸
  7

  View Slide

 8. αʔϏεͮ͘Γͱ͸
  ੺ͷଞਓ΁ͷϓϨθϯτબͼ
  8

  View Slide

 9. • ੺ͷଞਓʹԿΛϓϨθϯτ͠·͔͢ʁ
  ‣ ๻(justin)ʹϓϨθϯτΛ͋͛ΔͳΒʁ
  ‣ ͪΐͬͱߟ͑ͯΈͯSlackʹॻ͍ͯΈ·͠ΐ͏📝
  ϓϨθϯτબͼ
  9

  View Slide

 10. • ੺ͷଞਓʹԿΛϓϨθϯτ͠·͔͢ʁ
  ‣ ԿΛ౉ͤ͹تΜͰ΋Β͑ΔͩΖ͏͔ɻɻɻʁ
  • ༑ୡ΍Ո଒ͷཉ͍͠෺Λཧղ͢Δͷ͑͞೉͍͠
  ‣ ͜ΕΛ੺ͷଞਓʹߦ͏ͷ͕αʔϏε։ൃ
  ϓϨθϯτબͼ
  10

  View Slide

 11. ෼͔Βͳ͍ͳΒฉ͚͹ྑ͍ʁ
  💁
  👨💻
  ࠓ೔Կ৯΂͍ͨʁ
  11

  View Slide

 12. ෼͔Βͳ͍ͳΒฉ͚͹ྑ͍ʁ
  💁
  👨💻
  ࠓ೔Կ৯΂͍ͨʁ
  ͏ʔΜ...ͳΜͰ΋͍͍Α
  12

  View Slide

 13. ෼͔Βͳ͍ͳΒฉ͚͹ྑ͍ʁ
  💁
  👨💻
  ࠓ೔Կ৯΂͍ͨʁ
  ͏ʔΜ...ͳΜͰ΋͍͍Α
  🤦
  13

  View Slide

 14. ෼͔Βͳ͍ͳΒฉ͚͹ྑ͍ʁ
  💁
  👨💻
  ࠓ೔Կ৯΂͍ͨʁ
  ͏ʔΜ...ͳΜͰ΋͍͍Α
  ࣗ෼ͷཉ͍͠෺ΛݴޠԽ͢Δͷ͸೉͍͠
  14

  View Slide

 15. ෼͔Βͳ͍ͳΒฉ͚͹ྑ͍ʁ
  • ࣗ෼ͷཉ͍͠෺ΛݴޠԽ͢Δͷ͸೉͍͠
  l΋͠ސ٬ʹɺ൴Βͷ๬Ή΋ͷΛฉ͍͍ͯͨΒɺ

  ൴Β͸ʰ΋ͬͱ଎͍അ͕΄͍͠ʱͱ౴͍͑ͯͨͩΖ͏z
  ϔϯϦʔɾϑΥʔυ ‣ࣗಈं͕ීٴ͢ΔલͷԤถͰ͸ަ௨खஈ͸അंͩͬͨ
  ‣ࣗಈंΛ஌Βͳ͍ਓ͸ࣗಈंͷརศੑ͸૝૾Ͱ͖ͳ͍
  ‣ਓʑͷຊ࣭తͳχʔζ͸ʮ଎͘Ҡಈ͍ͨ͠ʯ
  15

  View Slide

 16. αʔϏε։ൃ͸೉͍͠
  16

  View Slide

 17. αʔϏε։ൃͷ೉͠͞
  • ઌߦ͖ͷෆಁ໌ੑ
  ‣ΰʔϧ͕෼͔Βͳ͍
  ‣ࢦඪ͕ແ͍ͨΊࠓ͍Δ৔ॴ΋෼͔Βͳ͍
  • ਖ਼ղ͕ͳ͍தͰਓ͕ཉ͍͠෺Λ࡞Δඞཁ͕͋Δ
  • ࣦഊ͸લఏ
  17

  View Slide

 18. ෆ࣮֬Ͱࣦഊ͸લఏ
  18

  View Slide

 19. ෆ࣮֬Ͱࣦഊ͸લఏ
  →ࣦഊΛແବʹ͠ͳ͍։ൃ
  19

  View Slide

 20. ՊֶతʹαʔϏε։ൃ
  20

  View Slide

 21. [ܗಈ]
  1. ߟ͑ํ΍ߦಈͷ͔ͨ͠
  が
  ɺ࿦ཧతɺ࣮ূత
  で
  ɺܥ౷ཱ͍ͬͯΔ͞·ɻ


  2. ಛʹࣗવՊֶͷํ๏ʹ߹͍ͬͯΔ͞·ɻʮՊֶతͳ஌ࣝʹ๡͍͠ʯ


  σδλϧେࣙઘ
  Պֶతͱ͸ʁ
  21

  View Slide

 22. [ܗಈ]
  1. ߟ͑ํ΍ߦಈͷ͔ͨ͠
  が
  ɺ࿦ཧతɺ࣮ূత
  で
  ɺܥ౷ཱ͍ͬͯΔ͞·ɻ


  2. ಛʹࣗવՊֶͷํ๏ʹ߹͍ͬͯΔ͞·ɻʮՊֶతͳ஌ࣝʹ๡͍͠ʯ


  σδλϧେࣙઘ
  Պֶతͱ͸ʁ
  22

  View Slide

 23. • ੒ޭ͢Δ֬཰͕ൺֱతߴ͍
  • ࣦഊͷݪҼ͕ಛఆͰ͖Δ
  • ੒൱ؔ܎ͳ݁͘Ռ͔Β৘ใΛಘΒΕΔ
  ՊֶతͳαʔϏε։ൃ
  23

  View Slide

 24. • αʔϏε։ൃͷࣦഊͱ͸
  ‣ ʮ୭΋ཉ͕͠Βͳ͍ϞϊʯΛ࡞ͬͯ͠·͏͜ͱ
  αʔϏε։ൃͷࣦഊ
  ߱Γ͖ͯͨ
  ͜Ε͸౰ͨΔ
  ͭ͘Γ·͢ʂ
  ։ൃ ϦϦʔε
  💰
  ๲େͳίετ
  💰
  💰
  💰
  💰
  💰
  🗓
  ๲େͳ࣌ؒ
  🗓🗓
  24

  View Slide

 25. • αʔϏε։ൃͷࣦഊͱ͸
  ‣ ʮ୭΋ཉ͕͠Βͳ͍ϞϊʯΛ࡞ͬͯ͠·͏͜ͱ
  αʔϏε։ൃͷࣦഊ
  ར༻ऀ͕ແ
  ࠓ·ͰҰମԿΛɾɾɾ
  ߱Γ͖ͯͨ
  ͜Ε͸౰ͨΔ
  ͭ͘Γ·͢ʂ
  ։ൃ ϦϦʔε
  💰
  ๲େͳίετ
  💰
  💰
  💰
  💰
  💰
  🗓
  ๲େͳ࣌ؒ
  🗓🗓
  25

  View Slide

 26. • αʔϏε։ൃͷࣦഊͱ͸
  ‣ ʮ୭΋ཉ͕͠Βͳ͍ϞϊʯΛ࡞ͬͯ͠·͏͜ͱ
  αʔϏε։ൃͷࣦഊ
  αʔϏε։ൃΛ੒ޭͤ͞ΔͨΊʹ͸
  Ͱ͖ΔݶΓૣ͘ɺ࡞Δ΂͖ϞϊΛಥ͖ࢭΊΔ
  26

  View Slide

 27. ͜͜·Ͱͷ·ͱΊ
  27

  View Slide

 28. • αʔϏε։ൃ͸΋ͷ͘͢͝೉͍͠
  • ࣦഊ͕લఏͳͷͰɺࣦഊ͔Β͍͔ʹֶͼΛಘΔ͔͕ॏཁ
  • ͦͷͨΊʹՊֶతͳϓϩηεΛҙࣝ͢Δඞཁ͕͋Δ
  αʔϏε։ൃͷߟ͑ํ·ͱΊ
  28

  View Slide

 29. ࣮ࡍʹͲ͏΍Δͷ͔
  29

  View Slide

 30. ਖ਼ղ͕ͳ͍தͰਓ͕ཉ͍͠΋ͷΛ࡞Δʹ͸
  ߟ͑ͯ ͔֬ΊΔ
  (Ծઆ) (ݕূ)
  ԾઆͱݕূͷϧʔϓΛ͍ͯͶ͍ʹɺߴ଎ʹ܁Γฦ͢
  ԾઆΛ܁Γฦ͠ݕূ͍ͯ͘͜͠ͱͰগͣͭ͠൑அΛద੾ͳ΋ͷ΁ม͍͚͑ͯΔ
  30

  View Slide

 31. ʮߟ͑ͯɾ͔֬ΊΔʯΛߴ଎ʹ
  εύϯͷ௕͍։ൃ εύϯͷ୹͍։ൃ
  Ұ୴ਖ਼ղΛܾΊͯಥ͖ਐΉ ਖ਼ղΛ໛ࡧ͠ͳ͕ΒਐΉ
  31

  View Slide

 32. ݕূΛ܁Γฦͨ͢Ίͷϓϩηε
  32
  • PDCAαΠΫϧ(Plan→Do→ Check→Act
  )

  • OODAϧʔϓ(Observe→Orient→Decide→Act
  )

  • BMLϧʔϓ(Build→Measure→ Learn)

  View Slide

 33. ݕূΛ܁Γฦͨ͢Ίͷϓϩηε
  33
  • PDCAαΠΫϧ(Plan→Do→ Check→Act
  )

  • OODAϧʔϓ(Observe→Orient→Decide→Act
  )

  • BMLϧʔϓ(Build→Measure→ Learn
  )

  View Slide

 34. ࠓ೔ͷߨٛͰ͸
  34
  • ϦʔϯελʔτΞοϓΛϕʔεʹ࿩
  ͠·͢
  • BMLϧʔϓ΋ϦʔϯελʔτΞοϓ
  Ͱग़ͯ͘Δख๏
  • ΫοΫύουࣾ಺Ͱ΋ࢧ͕࣋ߴ͍

  View Slide

 35. BMLϧʔϓ
  idea
  product
  data
  Build
  Measure
  Learn
  σʔλ͔Β
  Ծઆʹ
  Ծઆ͔ΒϓϩμΫτʹ
  ϓϩμΫτ͔Βσʔλʹ
  35

  View Slide

 36. idea(Ծઆ)
  idea
  product
  data
  Build
  Measure
  Learn
  σʔλ͔Β
  Ծઆʹ
  Ծઆ͔ΒϓϩμΫτʹ
  ϓϩμΫτ͔Βσʔλʹ
  36
  ·ͣ͸ԾઆΛཱͯΔͱ͜Ζ͔Β

  View Slide

 37. Idea(Ծઆ)
  37

  View Slide

 38. idea(Ծઆ)
  • ԾઆΛཱͯΔʹ͸ϢʔβΛਂ͘ཧղ͢Δ͜ͱ͕ඞཁ
  • ཧղͷϙΠϯτ͸2ͭ
  ཉٻ ՝୊
  ΍Γ͍ͨ Ͱ͖ͳ͍
  38

  View Slide

 39. Ϣʔβཧղͷख๏
  • ख๏͸͍Ζ͍Ζ(࣍ϖʔδͰ঺հ
  )

  ‣ϢʔβΠϯλϏϡʔ
  ‣Ξϯέʔτ
  ‣υοάϑʔσΟϯά
  ‣ϩά෼ੳ  ...
  39

  View Slide

 40. ϢʔβʔΠϯλϏϡʔ
  40
  • ਓʹ࿩Λฉ͖ɺͬ͘͡Γ؍࡯Λ͢Δ
  • ߦಈ΍ଶ౓ͷਂ૚ʹ͋ΔຊԻɺ֩৺
  • ϝϯλϧϞσϧʢࢥߟϓϩηεɺજࡏҙࣝʣ
  Λಋ͘͜ͱ͕Ͱ͖Δௐࠪख๏

  View Slide

 41. Ξϯέʔτ
  41
  • ऩूͨ͠ௐࠪର৅ऀͷ࣮ଶɺҙࣝɺධՁͳͲʹؔ͢Δ
  σʔλΛ਺஋Խ͠ɺ౷ܭֶతʹ෼ੳ͢Δௐࠪํ๏

  View Slide

 42. υοάϑʔσΟϯά
  42
  • ࣗࣾ੡඼ɾαʔϏεΛࣾһ͕೔ৗతʹར༻͠վળʹ໾ཱ
  ͯΔࣄ(ࣾ಺ςετ
  )

  • ೔ৗతͳར༻ͷதͰɺϢʔβϏϦςΟͷ֬ೝ΍໰୊఺ͷ
  ൃݟΛߦ͏
  ※ υοάϑʔυͷηʔϧεϚϯ͕ݘ༻ϏεέοτΛ৯΂ͯ

  ࣭ͷߴ͞ΛΞϐʔϧͨ͠ɺͱ͍͏Τϐιʔυ͕༝དྷ(Β͍͠)

  View Slide

 43. ϩά෼ੳ
  43
  • ʮϩάʯͱ͸
  • ࣌ܥྻσʔλ (͍ͭɺ୭͕ɺͲ͜ͰɺԿΛͲ͏΍ͬͯɺͲ͏ͨ͠
  )

  • ਺஋σʔλ΍จࣈσʔλ
  • Ұޱʹϩάͱݴͬͯ΋ͨ͘͞Μछྨ͕͋Δ
  • ϢʔβཧղͷͨΊʹԿͷϩάΛݟΕ͹ྑ͍͔
  • PV(ϖʔδϏϡʔ)ϩά: ϒϥ΢βϦΫΤετͷه࿥ɾ෼ੳ
  • ߦಈϩά: Ϣʔβߦಈͷه࿥ɾ෼ੳ
  ͳͲΛݟΔ͜ͱ͕ଟ͍

  View Slide

 44. ϖϧιφ
  • ϢʔβʔཧղΛਂΊͨޙɺ

  ڞ௨఺Λϖϧιφʹ͢Δ
  • Ϣʔβʔ͸ඦਓे৭ɻ
  ‣ ͨͩ͠ɺࣅͨଐੑɾࢤ޲Λ࣋ͭ

  Ϣʔβͷߦಈύλʔϯ͸

  ਺ݸʹऩଋ͢Δ
  • ͦͷߦಈύλʔϯΛݴޠԽ͠

  ϖϧιφʹͯ͠νʔϜ಺Ͱڞ༗͢Δ
  ‣ νʔϜ಺ͰϢʔβʔ૾ͷೝࣝΛἧ͑Δ
  44

  View Slide

 45. Build
  45

  View Slide

 46. Build
  idea
  product
  data
  Build
  Measure
  Learn
  σʔλ͔Β
  Ծઆʹ
  Ծઆ͔ΒϓϩμΫτʹ
  ϓϩμΫτ͔Βσʔλʹ
  46

  View Slide

 47. Build
  • ՝୊ͷղܾࡦΛ۩ମԽ͢Δ
  ‣·ͣ͸ϢʔβʔετʔϦʔΛߟ͑Δ
  ‣ϢʔβʔετʔϦʔΛݩʹԾઆΛݴޠԽ͢Δ
  ‣ԾઆͷղܾࡦͷҊΛग़͢
  ‣ԾઆͱղܾࡦΛ·ͱΊͯݴޠԽ͢Δ
  ‣ͦΕΛ࠷খίετͰ࣮ݱ͢Δ

  47

  View Slide

 48. Build
  • ՝୊ͷղܾࡦΛ۩ମԽ͢Δ
  ‣·ͣ͸ϢʔβʔετʔϦʔΛߟ͑Δ
  ‣ϢʔβʔετʔϦʔΛݩʹԾઆΛݴޠԽ͢Δ
  ‣ԾઆͷղܾࡦͷҊΛग़͢
  ‣ԾઆͱղܾࡦΛ·ͱΊͯݴޠԽ͢Δ
  ‣ͦΕΛ࠷খίετͰ࣮ݱ͢Δ

  48

  View Slide

 49. idea(Ծઆ)
  • ԾઆΛཱͯΔʹ͸ϢʔβΛਂ͘ཧղ͢Δ͜ͱ͕ඞཁ
  • ཧղͷϙΠϯτ͸2ͭ
  ཉٻ ՝୊
  ΍Γ͍ͨ Ͱ͖ͳ͍
  49

  View Slide

 50. ϢʔβʔετʔϦʔΛߟ͑Δ
  • ͍͖ͳΓղܾࡦ(ػೳ)Λߟ͑ͳ͍͜ͱ͕ॏཁ
  ‣·ͣ͸Ϣʔβʔ՝୊΍ཉٻΛ໌֬ʹ͢ΔͨΊʹɺ

  Ϣʔβʔͷ཰௚ͳߦಈΛ؀ڥɾഎܠɾײ৘ͳͲʹண໨ͯ͠

  ॻ͖ग़ͯ͠ΈΔ
  50

  View Slide

 51. ϑϦϚΞϓϦͷετʔϦʔྫ
  • ηʔϧ
  で
  ૂ͍ͬͯͨ෰Λങ͍ಀͯ͠͠·ͬͨ
  • (͏ʔΜɺͰ΋͜ͷ෰ࠓ೥ͷՆ෰ͱͯ͠Ͳ͏ͯ͠΋ཉ͍͠…
  )

  • ఘΊ͖Ε
  ず
  ϑϦϚ
  で
  ചΓʹग़͍ͯΔ΋ͷΛ୳͢
  • ӡྑ͘෰Λݟ͚ͭɺঢ়ଶ΋৽඼
  で
  ͋Δ͜ͱΛ֬ೝ

  が
  ɺൢചՁ֨
  が
  ߴ͔ͬͨͷ
  で
  ͻͱ·
  ず
  อଘ͓ͯ͘͠
  • ʢͱΓ͋͑ͣɺଞͷ͓ళͱ͔ΞϓϦͰ୳ͤ͹͍͍͔ʣ
  • ҰिؒޙɺվΊͯ֬ೝ͢Δͱཉ͔ͬͨ͠෰͸ചΓ੾Ε͍ͯͨ…
  51

  View Slide

 52. ϑϦϚΞϓϦͷετʔϦʔྫ
  • ηʔϧ
  で
  ૂ͍ͬͯͨ෰Λങ͍ಀͯ͠͠·ͬͨ
  • (͏ʔΜɺͰ΋͜ͷ෰ࠓ೥ͷՆ෰ͱͯ͠Ͳ͏ͯ͠΋ཉ͍͠…
  )

  • ఘΊ͖Ε
  ず
  ϑϦϚ
  で
  ചΓʹग़͍ͯΔ΋ͷΛ୳͢
  • ӡྑ͘෰Λݟ͚ͭɺঢ়ଶ΋৽඼
  で
  ͋Δ͜ͱΛ֬ೝ

  が
  ɺൢചՁ֨
  が
  ߴ͔ͬͨͷ
  で
  ͻͱ·
  ず
  อଘ͓ͯ͘͠
  • ʢͱΓ͋͑ͣɺଞͷ͓ళͱ͔ΞϓϦͰ୳ͤ͹͍͍͔ʣ
  • ҰिؒޙɺվΊͯ֬ೝ͢Δͱཉ͔ͬͨ͠෰͸ചΓ੾Ε͍ͯͨ…
  52
  ߦಈ
  ײ৘
  എܠ
  ཉٻ
  ՝୊
  ߦಈ
  ߦಈ

  View Slide

 53. Build
  • ՝୊ͷղܾࡦΛ۩ମԽ͢Δ
  ‣·ͣ͸ϢʔβʔετʔϦʔΛߟ͑Δ
  ‣ϢʔβʔετʔϦʔΛݩʹԾઆΛݴޠԽ͢Δ
  ‣ԾઆͷղܾࡦͷҊΛग़͢
  ‣ԾઆͱղܾࡦΛ·ͱΊͯݴޠԽ͢Δ
  ‣ͦΕΛ࠷খίετͰ࣮ݱ͢Δ

  53

  View Slide

 54. • ຊ౰ʹϢʔβʔͷ՝୊͕ղܾͰ͖Δͷ͔ɺ

  ֬ೝ͢ΔͨΊʹ࡞Δ
  • νʔϜͷڞ௨ೝࣝΛἧ͑ΔͨΊͷݴޠԽ
  Ձ஋Ծઆγʔτ
  54

  View Slide

 55. Ձ஋Ծઆγʔτ
  55

  View Slide

 56. Build
  • ՝୊ͷղܾࡦΛ۩ମԽ͢Δ
  ‣·ͣ͸ϢʔβʔετʔϦʔΛߟ͑Δ
  ‣ϢʔβʔετʔϦʔΛݩʹԾઆΛݴޠԽ͢Δ
  ‣ԾઆͷղܾࡦͷҊΛग़͢
  ‣ԾઆͱղܾࡦΛ·ͱΊͯݴޠԽ͢Δ
  ‣ͦΕΛ࠷খίετͰ࣮ݱ͢Δ

  56

  View Slide

 57. ղܾࡦͷҊΛग़͢
  57
  ൃࢄ ऩଋ
  • ҊΛग़࣌͢ʹେ੾ͳ͜ͱ
  ແཧ΍ΓʹͰ΋
  ΞΠσΞΛ޿͛Δ
  ൃࢄͨ͠ΞΠσΞ͔Β
  ண૝ΛಘͯΞΠσΞΛ۩ݱԽ

  View Slide

 58. ΞΠσΞൃࢄͷख๏: Crazy8s
  • ࣌ؒΛ۠੾ͬͯΞΠ
  デ
  ΟΞ΍
  バ
  ϦΤʔγϣϯΛग़͠·͘Δ
  58

  View Slide

 59. ۩ݱԽͷํ๏: ιϦϡʔγϣϯεέον
  • ղܾࡦΛ3ίϚఔ౓ͷεέονͰදݱ͢Δ
  59

  View Slide

 60. ஫ҙ఺
  • ֤ϑΣʔζͰ͖ͪΜͱ੍ݶ࣌ؒΛઃ͚Δ
  ‣μϥμϥߟ͑ͯ΋͍͍ΞΠσΟΞ͸Ͱͳ͍
  ‣ݪଇ͜ͷ࣌఺Ͱ͸ʮԿ΋Θ͔͍ͬͯͳ͍ʯ
  ‣͜͜Ͱ೰ΜͰ͍ͯ΋ٞ࿦͕ۭதઓʹͳΓ΍͍͢
  ‣ΞΠσΞ͕ਖ਼͍͔͠Ͳ͏͔Ϣʔβʔ͕ܾΊΔ͜ͱ
  60

  View Slide

 61. Build
  • ՝୊ͷղܾࡦΛ۩ମԽ͢Δ
  ‣·ͣ͸ϢʔβʔετʔϦʔΛߟ͑Δ
  ‣ϢʔβʔετʔϦʔΛݩʹԾઆΛݴޠԽ͢Δ
  ‣ԾઆͷղܾࡦͷҊΛग़͢
  ‣ԾઆͱղܾࡦΛ·ͱΊͯݴޠԽ͢Δ
  ‣ͦΕΛ࠷খίετͰ࣮ݱ͢Δ

  61

  View Slide

 62. ԾઆͱղܾࡦͷݴޠԽ
  •཈͑Δ
  べ
  ͖
  ポ
  Πϯτ
  1. ར༻ऀ: ͦͷαʔ
  ビ
  ε͸୭
  が
  ࢖͏
  ?

  2. Ձ஋: ͦͷαʔ
  ビ
  εΛ࢖͏ͱԿ
  が
  ͏Ε͍͠ͷ
  ?

  3. ମݧ: ͦͷՁ஋͸
  ど
  Μͳମݧ͔ΒಘΒΕΔ
  ?

  4. ػೳ: ͦͷମݧ
  が ど
  Μͳػೳ
  が
  ͋Ε
  ば
  ࣮ݱ
  で
  ͖Δ?
  62

  View Slide

 63. Ձ஋Ծઆγʔτ
  63

  View Slide

 64. Build
  • ՝୊ͷղܾࡦΛ۩ମԽ͢Δ
  ‣·ͣ͸ϢʔβʔετʔϦʔΛߟ͑Δ
  ‣ϢʔβʔετʔϦʔΛݩʹԾઆΛݴޠԽ͢Δ
  ‣ԾઆͷղܾࡦͷҊΛग़͢
  ‣ԾઆͱղܾࡦΛ·ͱΊͯݴޠԽ͢Δ
  ‣ͦΕΛ࠷খίετͰ࣮ݱ͢Δ

  64

  View Slide

 65. ࠷খίετͰ࣮ݱ͢Δ
  • ՝୊ղܾࡦͷΞΠσΟΞΛ۩ମԽ
  • ՄೳͳݶΓখ͞ͳ࣮૷ͰԾઆΛݕূ͢Δ = MV
  P

  ‣Minimum Viable Produc
  t

  ‣ ݕূΛߦ͑ΔՄೳͳݶΓখ͍͞΋ͷ
  ‣ʮ࣮૷͠ͳ͍ʯͷ͕࠷΋খ͍͞
  65

  View Slide

 66. • ໨త͸ʮ࠷୹ͰԾઆ͕ݕূͰ͖Δ΋ͷΛͭ͘Δʯ͜ͱ
  • ํ๏͸͍Ζ͍Ζ
  ‣ ϖʔύʔϓϩτλΠϐϯά
  ‣ ϓϩτλΠϓπʔϧͷར༻(Flinto/Prott/InVision/…
  )

  ‣ σϞ؀ڥͰͷ࣮૷
  ‣ ຊ൪؀ڥͰͷ࣮૷
  • ໨తʹ߹Θͤͯ࠷খίετͷ΋ͷΛબ୒͢Δ
  MVP
  66

  View Slide

 67. Measure
  67

  View Slide

 68. Measure
  idea
  product
  data
  Build
  Measure
  Learn
  σʔλ͔Β
  Ծઆʹ
  Ծઆ͔ΒϓϩμΫτʹ
  ϓϩμΫτ͔Βσʔλʹ
  68

  View Slide

 69. • ͭͬͯ͘ऴΘΓ͡Όҙຯ͕ͳ͍
  • ग़͖ͯͨ݁Ռ͔ΒԾઆͷ౴͑߹ΘͤΛ͢Δ
  • ࣦഊ͕લఏɻ࣍ʹ׆͔͢ͷ͕ԿΑΓ΋େࣄ
  ‣ Ծઆ͸ਖ਼͔ͬͨ͠ͷ͔ʁؒҧ͍ͬͯͨͷ͔ʁ
  ‣ ͜ͷ··ਐΜͰ͍͍ͷ͔ʁํ޲స׵͕ඞཁ͔ʁ
  Measure
  69

  View Slide

 70. • େࡶ೺ʹ෼͚Δͱఆੑͱఆྔ
  ‣ ఆੑσʔλ
  • ਺஋ʹදͤͳ͍࣭తͳ৘ใɻ
  ‣ ఆྔσʔλ
  • ਺஋ͱͯ͠೺ѲͰ͖Δ৘ใɻϩάΛجʹͨ͠਺஋৘ใɻ
  ݕূํ๏
  70

  View Slide

 71. • ఆੑσʔλ
  ‣ Ϣʔβʔςετͷϩά
  ‣ Ξϯέʔτͷࣗ༝هड़ཝ
  ݕূํ๏
  71

  View Slide

 72. • ఆྔσʔλ
  ‣ PV(PageView), CV(Conversion), UU(Unique User), ϦςϯγϣϯͳͲ
  • UU: ूܭظؒ಺ʹWebαΠτ΍ΞϓϦΛར༻ͨ͠Ϣʔβʔͷ਺Λද͢ࢦ

  • Ϧςϯγϣϯ: ܧଓ཰ͷ͜ͱɻΠϯετʔϧͷޙʹҰఆͷ೔਺͕ܦա͠
  ͯ΋ܧଓͯ͠ΞϓϦΛ࢖༻͍ͯ͠ΔϢʔβʔͷׂ߹ɻ
  ݕূํ๏
  72

  View Slide

 73. • લఏͱͯ͠ͲͪΒͷ؍఺΋ඞਢ
  • ͦΕͧΕʹಘҙෆಘҙ͕͋ΔͷͰɺ

  ࢪࡦ಺༰΍αʔϏεͷϑΣʔζ౳ͰॏΈ෇͚Λม͑Δ
  ఆੑ vs ఆྔ
  73

  View Slide

 74. • ୅දతͳͷ͸Ϣʔβςετ
  ఆੑධՁ
  74

  View Slide

 75. • ୅දతͳͷ͸Ϣʔβςετ
  • Ϣʔβʔͷମݧ΍ͦͷཧ༝Λ௚઀֬ೝͰ͖ΔͷͰɺ

  ߦಈͷཪ͚ͮͱͳΔ৘ใ͕ಘΒΕΔ
  • ҰํͰɺ৘ใͷਖ਼֬ੑʹ͸஫ҙ͕ඞཁ
  ‣ ςετର৅͕ಛघͳଐੑͩͬͨΒʁ
  ‣ Ϣʔβʔ͕ແ֮ࣗʹීஈͷߦಈͱҧ͏࿩Λ͍ͯͨ͠Βʁ
  ఆੑධՁ
  75

  View Slide

 76. • ୅දతͳͷ͸ABςετ
  ‣ ABςετ: WebαΠτ΍޿ࠂͷ
  όφʔ౳ͷը૾ΛAύλʔϯͱB
  ύλʔϯͷ2ύλʔϯ༻ҙͯ͠ɺ
  ʮͲͪΒ͕ΑΓྑ͍੒ՌΛग़ͤ
  Δͷ͔ʯݕূ͢Δ΋ͷ
  ఆྔධՁ
  76

  View Slide

 77. • ୅දతͳͷ͸ABςετ
  • ҰํͰɺߦಈͷཧ༝͸Θ͔Βͳ͍ͨΊ

  ϢʔβʔମݧΛཪ෇͚Δ৘ใ͸ಘΒΕͳ͍
  ‣ ࢪࡦͷ਺ࣈ ྑ͔ͬͨ/ѱ͔ͬͨ ͷ͸ͳͥʁ

  ↑͜ͷ໰͍͕ԾઆͷҬ͔Βग़Δ͜ͱ͸ͳ͍
  ఆྔධՁ
  77

  View Slide

 78. ఆੑ vs ఆྔ
  ఆੑධՁ ఆྔධՁ
  • ಘΒΕΔ ”৘ใྔ”
  が
  ଟ͍

  ど
  ͏͋
  が
  ͍ͯ΋ओ؍
  が
  ೖΔ
  • αϯ
  プ
  ϧ
  が
  ภΔՄೳੑ
  が
  ߴ͍


  • ໌֬ͳ݁Ռ͸ग़͖ͯ
  づ
  Β͍
  • ݕূظؒࣗମ͸୹͍
  • ಘΒΕΔ ”৘ใྔ”
  が
  গͳ͍
  • αϯϓϧͷภΓΛݮΒͤΔ
  • ໌֬ͳ݁Ռ͕ग़͠΍͍͢
  • ͦΕͳΓͷݕূظ͕ؒඞཁ
  78

  View Slide

 79. ఆੑͱఆྔͷ࢖͍෼͚
  ఆੑධՁ͕޲͍ͯΔ ఆྔධՁ͕޲͍ͯΔ
  • αϯϓϧ਺͕গͳ͍
  • ݕূ͍ͨ͠ମݧ͕ෳࡶ
  • ίϯηϓτΛ٧Ί͍͖͍ͯͨ
  • αϯϓϧ਺͕े෼ʹऔΕΔ
  • ݕূ͍ͨ͠ମݧ͕γϯϓϧ
  • ίϯηϓτ͕੒ख़͍ͯ͠Δ
  αϯ
  プ
  ϧ਺ͷ൑அ͸೉͍͠

  ؆୯ʹ΍ΔͳΒ https://www.optimizely.com/sample-size-calculator/ ͳ
  ど
  ͷαΠτ
  が
  ࢖͑Δ
  FYI: https://techlife.cookpad.com/entry/2016/09/26/111601
  79

  View Slide

 80. • ࣮ࡍʹ͸ͭ͘Δ΋ͷͱݕূํ๏͸ηοτͰܾΊΔ
  ‣ ϢʔβʔςετΛ͢ΔͳΒϓϩτͰ͍͍
  ‣ ABςετΛ͢ΔͳΒ࣮૷͕ඞཁ
  Buildͱͷؔ܎ੑ
  80

  View Slide

 81. Learn
  81

  View Slide

 82. Learn
  idea
  product
  data
  Build
  Measure
  Learn
  σʔλ͔Β
  Ծઆʹ
  Ծઆ͔ΒϓϩμΫτʹ
  ϓϩμΫτ͔Βσʔλʹ
  82

  View Slide

 83. • ௐ΂ͯऴΘΓ͡Όҙຯ͕ͳ͍
  • ग़͖ͯͨ݁Ռ͔ΒԾઆͷ౴͑߹ΘͤΛͯ͠ɺ࣍ʹ׆͔͢
  ͷ͕ͳʹΑΓ΋େࣄ(࠶ܝ
  )

  ‣ ଌ͚ͬͨͩͰ͸౴͑߹Θ͕ͤͰ͖͍ͯͳ͍
  • ֶΜͩ݁ՌΛ࣍ͷԾઆͷλωʹ͢Δ
  Learn
  83

  View Slide

 84. “ֶͼΛಘΔͨΊʹ”
  84
  • Learnʹ͍ͭͯલ΋ͬͯ΍͓ͬͯ͘΂͖͜ͱ͕͋Δ
  • ؾΛ͚ͭͳ͍ͱಘΒΕΔ”ֶͼ”͕ݮͬͯ͠·͏

  View Slide

 85. “ֶͼ” ͱ͸
  85
  l4FSWJDFEFWFMPQNFOUMFDUVSFJODPPLQBETVNNFSJOUFSOTIJQ,PIFJ"SBJz

  View Slide

 86. “ֶͼ” ͱ͸
  86
  l4FSWJDFEFWFMPQNFOUMFDUVSFJODPPLQBETVNNFSJOUFSOTIJQ,PIFJ"SBJz

  View Slide

 87. “ֶͼ” ͱ͸
  87
  l4FSWJDFEFWFMPQNFOUMFDUVSFJODPPLQBETVNNFSJOUFSOTIJQ,PIFJ"SBJz

  View Slide

 88. “ֶͼΛಘΔͨΊʹ”
  88
  •ࢦඪղऍͷ੔ཧ
  • ͜ͷ਺஋͕ߴͯ͘͜ͷ਺஋͕௿͍࣌͸ͲΜͳ࣌ͩΖ͏͔
  •݁Ռͷ૝ఆ
  • ଌఆࢦඪ͕Ͳͷ͘Β͍ͷ਺ࣈʹͳͬͨΒͲ͏͢Δ͔
  • औࣺબ୒ͷϥΠϯΛ࠷ॳʹҾ͍͓͔ͯͳ͍ͱɺʮগ͠Ͱ΋਺ࣈ্͕
  ͕͍ͬͯͨΒͳΜͱͳ͘GOʯͰػೳ௥Ճ͞Εͯ͠·͏͜ͱʹ
  •ʮ੒ޭͷΠϝʔδʯΛڞ༗͢Δ
  Learnʹ͍ͭͯલ΋ͬͯ΍͓ͬͯ͘΂͖͜ͱ

  View Slide

 89. ·ͱΊΔͱ
  89

  View Slide

 90. • ʮߟ͑ͯɾ͔֬ΊΔʯΛஸೡ͔ͭߴ଎ʹ܁Γฦ͢
  ‣ Build: Ծઆ͔Βͭ͘Δ΋ͷΛܾΊΔɺ࠷খͷ࣮૷Ͱࡁ·ͤΔ
  ‣ Measure: ఆੑͱఆྔͷ྆ࢹ఺Λ࣋ͬͯɺݕূํ๏΋ۛຯ͢Δ
  ‣ Learn: ࣄલͷ૝ఆ͕ॏཁ
  • ཁॴཁॴͰࣾ಺֎ͷϑϨʔϜϫʔΫΛར༻
  αʔϏε։ൃͷϑϩʔ·ͱΊ
  90

  View Slide

 91. αʔϏε։ൃߨٛ
  ࣮ફฤ
  91

  View Slide

 92. • ߨٛύʔτͰઆ໌ͨ͠BMLϧʔϓΛ

  idea ͔Β Learn ·ͰҰ௨Γ࣮ફͯ͠΋Β͍·͢
  ࣮ફฤͰ΍Δ͜ͱ
  idea
  product
  data
  Build
  Measure
  Learn
  92

  View Slide

 93. Idea
  93

  View Slide

 94. ϢʔβʔΠϯλϏϡʔ
  94

  View Slide

 95. Ϣʔβʔͷ੠Λฉ͘
  95

  View Slide

 96. Ϣʔβʔͷ੠Λฉ͘ͷͰ͸ͳ͍
  96

  View Slide

 97. Ϣʔβʔͷ੠Λฉ͘΂͔Βͣ
  • ஌Γ͍ͨͷ͸Ϣʔβʔͷ੠ͷഎޙʹ͋Δ۩ମతͳܦݧ
  • Ϣʔβʔͷʮ੠ʯ͸Ϣʔβʔࣗ਎͕ମݧΛ෼ੳͨ݁͠Ռ
  • ෼ੳ͕ਖ਼͍͠อূ͸ͳ͍
  • ମݧΛ͖ͪΜͱཧղɾ෼ੳ͠ͳ͓͢͜ͱ͕ॏཁ
  97

  View Slide

 98. Ϣʔβʔ͸खऔΓ଍औΓڭ͑ͯ͘Εͳ͍
  98

  View Slide

 99. Ϣʔβʔ͸࿩Λཁ໿͢Δ
  • ʮ༦൧ͷݙཱ͸Ͳ͏΍ܾͬͯΊ·͔͢ʁʯ

  → 

  ʮ͍͍ͩͨՈʹ͋Δ΋ͷͰݕࡧͯ͠ɺͦͷ೔ͷؾ෼ͰϝΠϯ
  ΛܾΊ·͢ɻͦͷޙ߹͍ͦ͏ͳ෭ࡊΛ୳ͯ͠ɺ͍͍ͩͨ3඼
  ͘Β͍࡞Γ·͢ɻʯ
  99

  View Slide

 100. Ϣʔβʔͷ࿩͸ෆ׬શ
  • ʮ༦൧ͷݙཱ͸Ͳ͏΍ܾͬͯΊ·͔͢ʁʯ

  → 

  ʮ͍͍ͩͨՈʹ͋Δ΋ͷͰݕࡧͯ͠ɺͦͷ೔ͷؾ෼ͰϝΠ
  ϯΛܾΊ·͢ɻ(࣮͸ͦͷؒʹՈ଒ʹLINEͰ૬ஊͯͨ͠)

  ͦͷޙ߹͍ͦ͏ͳ෭ࡊΛ୳ͯ͠ɺ͍͍ͩͨ3඼͘Β͍࡞Γ
  ·͢ɻ(࣮͸1඼͸࡞Γஔ͖ͷ͓͔ͣͰࡁ·͍͍ͤͯΔ)ʯ
  100

  View Slide

 101. ΠϯλϏϡʔͰ͏·͘ମݧΛฉ͖ग़͢ίπ
  101

  View Slide

 102. աڈͷߦಈΛฉ͘
  102

  View Slide

 103. ࠜ۷Γ༿۷Γฉ͘
  103

  View Slide

 104. ͝ҙݟΛฉ͘Θ͚Ͱ͸ͳ͍
  104

  View Slide

 105. ݴ͍͔͚ͯࢭΊΔ
  105

  View Slide

 106. ཧղͨ͜͠ͱΛ֬ೝ͢Δ
  • ཧղ͕ਂ·ͬͨͱࢥͬͨΒɺཧղͨ͠಺༰Λ௚઀֬ೝ͢
  Δ
  • Ϣʔβʔͷճ౴ͷҰ෦͚ͩΛฉ͍ͯɺࣗ෼ͷܦݧ͔ΒΘ
  ͔ͬͨؾʹͳͬͯ͠·Θͳ͍Α͏ʹ஫ҙ͢Δ
  106

  View Slide

 107. ΠϯλϏϡʔ͸ࣄલ४උ͕େࣄ
  • ͦͷ৔ͰॊೈʹϢʔβʔͷຊԻΛฉ͖ग़͢͜ͱͱɺ

  ߦ͖౰ͨΓ͹ͬͨΓͰ࣭໰͢Δ͜ͱ͸ҧ͏
  • ॊೈʹฉ͖ͭͭ΋ɺຊ౰ʹฉ͖͍ͨ͜ͱΛฉ͖ಀ͞ͳ͍
  ͨΊʹઃܭ͢Δ
  107

  View Slide

 108. ࣮ફɿϢʔβʔΠϯλϏϡʔ
  108

  View Slide

 109. Ϣʔβʔͷ੠ɺ൓ԠΛཁ໿͠ͳ͍Ͱه࿥͠Α͏
  • Կ͕ॏཁ͔͸ͦͷ৔Ͱ൑அͰ͖ͳ͍
  • ୭͔ͷओ؍ʹϑΟϧλ͞ΕΔલͷੜσʔλͱͯ͠࢒͢
  • ޙ͔ΒಡΜͩਓ͕ΠϯλϏϡʔΛ௥ମݧͰ͖Δ΋ͷ͕ཧ૝
  109

  View Slide

 110. ΠϯλϏϡʔΨΠυ௨Γʹ΍Βͳ͍
  • ͱʹ͔ࣗ͘વʹޠͬͯ΋Β͓͏
  • Ϣʔβʔ͸͋͘·Ͱࣗ༝ʹ࿩͍ͯ͠Δҹ৅Λ͕࣋ͭɺ

  ࠷ऴతʹ͸ͪ͜Βͷฉ͖͍ͨ͜ͱ͕ฉ͚͍ͯΔঢ়ଶ͕ཧ૝
  • ΠϯλϏϡʔΨΠυ͸ϑΥʔΧεΛҠಈ͢ΔͨΊͷ໨҆
  110

  View Slide

 111. Build
  111

  View Slide

 112. • ʮϢʔβʔΠϯλϏϡʔʯΛݩʹϢʔβʔͷ՝୊΍ཉٻΛ੔ཧ͠Α͏
  • ͍͔ͭ͘ϢʔβʔετϦʔΛ࡞੒ͯ͠ɺՁ஋ԾઆγʔτΛຒΊΑ͏
  Ձ஋ԾઆΛཱͯͯΈΑ͏
  Input: ϢʔβʔΠϯλϏϡʔ Output: ϢʔβʔετʔϦʔɾՁ஋Ծઆγʔτ
  112

  View Slide

 113. ཉٻͱ՝୊Λਂ΅Δ
  •Ϣʔβʔͷ๊͍͑ͯΔཉٻͱ՝୊Λൃݟ
  • ϙΠϯτ͸

  Ϣʔβʔͷഎܠ΍ߦಈ͔ΒϢʔβͷײ৘ΛಡΈऔΔ
  • ϢʔβʔΛऔΓר͘ɺ؀ڥɾจ຺΋۩ମతʹॻ͘
  113

  View Slide

 114. ࣮ફ: ϢʔβʔετʔϦʔ
  114

  View Slide

 115. • ։ൃऀ໨ઢͰॻ͔ͳ͍
  • ϢʔβʔͷηϦϑௐͰॻ͘ͱɺ։ൃऀ໨ઢʹͳΓͮΒ͍
  • ղܾํ๏Λॻ͔ͳ͍
  • ػೳ໊΍UI໊Λॻ͔ͳ͍ (ߨٛύʔτͷϑϦϚΞϓϦͷྫ)
  ϢʔβʔετʔϦʔΛॻ͘ϙΠϯτ
  115

  View Slide

 116. ϢʔβʔετʔϦʔ
  116

  View Slide

 117. ࣮ફ: Ձ஋Ծઆγʔτ
  117

  View Slide

 118. • ຊ౰ʹ࡞੒ͨ͠ϢʔβʔετʔϦʔͰϢʔβʔͷ՝୊͕ղ
  ܾͰ͖Δͷ͔ɺ֬ೝ͢ΔͨΊʹ࡞Δ
  • νʔϜͷڞ௨ೝࣝΛἧ͑ΔͨΊͷݴޠԽ
  Ձ஋Ծઆγʔτ
  118

  View Slide

 119. Ձ஋Ծઆγʔτ
  119

  View Slide

 120. Ձ஋ԾઆΛཱͯΔ্Ͱͷ஫ҙ
  ਓؾॱݕࡧͷՁ஋Ծઆ
  ϨγϐΛ୳͢Ϣʔβ
  ਓؾϨγϐΛݕࡧ͍͕ͨ͠
  ଟ͘ͷϨγϐ͕͋ΓܾΊΒΕͳ͍
  ਓؾϨγϐΛݕࡧͰ͖Δ
  • ཉٻʹػೳΛॻ͔ͳ͍Α͏ʹ஫ҙ
  • ཉٻʮʓʓ͍ͨ͠ͷͰʯ

  ػೳʮʓʓͰ͖Δ͜ͱʹՁ஋͕͋Δʯ
  ͱ͍͏ܗࣜʹͳͬͯ͠·͏
  • ݕࡧ͍ͨ͠ 

  → ਓؾϨγϐΛݟ͚͍ͭͨ
  • ݕࡧҎ֎ͷղܾखஈͷՄೳੑ͕͋Δ
  • ػೳΛ͔͘ͱࢥߟఀࢭͯ͠͠·͏
  120

  View Slide

 121. ͜͜͸ޙͰॻ͘ͷͰ·ͩॻ͔ͳ͍ͰͶ
  ͜͜͸ޙͰॻ͘ͷͰ·ͩॻ͔ͳ͍ͰͶ

  View Slide

 122. ϢʔβʔετʔϦʔͱՁ஋ԾઆΛݟฦͯ͠ΈΑ͏
  • ͜͜ͰҰ౓ɺϢʔβʔετʔϦʔͱՁ஋ԾઆΛݟൺ΂ͯΈ
  ͯɺζϨ͕ͳ͍͔֬ೝͯ͠Έ·͠ΐ͏
  • ΋͠ζϨ͍ͯͨΒՁ஋ԾઆɾϢʔβʔετʔϦʔΛ΋͏Ұ
  ౓࠶ߟͯ͠ॻ͖௚ͯ͠Έ͍ͯͩ͘͞
  • ζϨͯͳ͍͔ෆ҆ͳ৔߹͸TAʹݟͯ΋Β͍·͠ΐ͏👨🏫
  122

  View Slide

 123. ࣮ફ: Crazy8s
  123

  View Slide

 124. • Ձ஋ԾઆΛ΋ͱʹɺԾઆΛݕূ͢ΔͨΊͷΞΠσΞΛ
  ൃ૝͠·͢

  • σβΠϯεϓϦϯτͷҰ෦Ͱ͋ΔCrazy8sͱ͍͏ख๏
  Λ΍Γ·͢
  Crazy8sͰΞΠσΞൃ૝
  124

  View Slide

 125. • 8෼ؒͰ8ͭͷΞΠσΞ(1ͭ60ඵ)Λεέον͠·͢
  • εέον͸ࡶͰOKɺ๮ਓؒͰ΋͍͍͠ɺݴ༿Ͱઆ໌Ͱ΋
  O
  K

  • ࣭ΑΓྔɺࢥ͍͖ͭΛΧλνͱͯ͠ग़͢͜ͱ͕େࣄ
  Crazy8sͰΞΠσΞൃ૝
  125

  View Slide

 126. • Ձ஋Ծઆγʔτͷ੡඼ͷಛ௃ͷՕॴ͕ۭཝͩͬͨͱࢥ͍·͢
  • Crazy8sͰൃࢄͨ͠ΞΠσΞΛجʹɺՁ஋Ծઆͷ੡඼ͷಛ௃Λຒ
  Ίͯ΋Β͏͜ͱͰऩଋͤ͞·͢
  • ྑ͍ΞΠσΞʹ౤ථΛߦͬͨΓ͢Δ͜ͱͰɺൃࢄͨ͠ΞΠσΞ
  Λऩଋͤ͞ΔϓϩηεΛͱΓ·͢
  • Ձ஋Ծઆͷػೳʹ͸Crazy8sͰग़͖ͯͨΞΠσΞͦͷ΋ͷΛॻ͍
  ͯ΋O
  K

  • Crazy8s΍্ͬͨͰ৽ͨʹൃ૝ΛಘͨΞΠσΞΛॻ͍ͯ΋OK
  Crazy8sΛ౿·͑ͯՁ஋ԾઆγʔτΛ׬੒ͤ͞Α͏
  126

  View Slide

 127. ࣮ફ: ϓϩτλΠϐϯά
  127

  View Slide

 128. • MVPͷ໨త͸ʮԾઆΛݕূ͢Δʯ͜ͱ
  • ݕূ͍ͨ͜͠ͱ͸ͳʹ͔ʁΛߟ͑ɺͦͷͨΊʹඞཁͳ
  ࠷খݶͷը໘΍ػೳͰ࡞Δ͜ͱΛҙࣝ͠Α͏
  • ϙΠϯτ͸ʮ͜Ε͕ͳ͍ͱઈରʹαʔϏε͕੒ཱ͠ͳ
  ͍ʯ΋ͷ͚ͩͰը໘Λ࡞Δ͜ͱ
  ϓϩτλΠϐϯάͰMVPΛ࡞Γ·͢
  128

  View Slide

 129. ϓϩτλΠϐϯά
  • ϓϩτλΠϓ࡞੒ͷίπ
  • ϖʔύʔϓϩτλΠϓ
  • ࣄલʹૹ෇ͨ͠େ͖Ίͷ෇ᝦΛ

  ը໘ʹݟཱͯͯUIΛ૊ΈཱͯΔͱ
  ࡞Γ΍͍͢Ͱ͢
  129

  View Slide

 130. MeasuerɾLearn
  130

  View Slide

 131. ࣮ફ: Ϣʔβʔςετ
  131

  View Slide

 132. ͳͥϢʔβʔςετΛ͢Δͷ͔
  •ϦϦʔεલʹ໰୊఺Λݟ͚ͭͯվળͰ͖Δ
  • ඦฉ͸Ұݟʹ͔ͣ͠
  • Ͳ͕͜໰୊ͱͳ͍ͬͯΔͷ͔໌֬ʹΘ͔Δ
  • νʔϜͷٞ࿦ʹऴࢭූΛଧͯΔ
  132

  View Slide

 133. Ϣʔβʔςετͷख๏
  •ࢥߟൃ࿩๏
  •ճސ๏
  •etc…
  133

  View Slide

 134. ࢥߟൃ࿩๏
  •Ϣʔβʔʹߟ͍͑ͯΔ͜ͱΛ࿩͠ͳ͕Βૢ࡞ͯ͠΋Β͏
  134

  View Slide

 135. ࢥߟൃ࿩๏
  135

  View Slide

 136. ճސ๏
  136
  •ૢ࡞ͷ׬ྃޙʹɺϢʔβʔͷߦಈʹର͢Δ࣭໰Λ

  Ϣʔβʔʹ௚઀࣭໰͢Δ

  View Slide

 137. ճސ๏
  137

  View Slide

 138. ࢥߟൃ࿩๏ + ճސ๏
  •جຊతʹ͸ࢥߟൃ࿩๏Ͱɺޙ͔Βճސ๏Ͱิ଍͢Δ

  ΍Γํ͕ϕλʔ
  •CookpadͰ͸ओʹ͜ͷ΍ΓํΛ࠾༻͍ͯ͠Δ

  λεΫதʹ͠Ό΂ͬͯ΋Β͍ͭͭɺޙ͔Β৭ʑ࣭໰͢Δํ๏
  138

  View Slide

 139. λεΫઃܭ
  139

  View Slide

 140. λεΫΛઃܭ͢Δ
  🙅ࣗ༝ʹ৮ͬͯΈ͍ͯͩ͘͞ʂ
  🙆͜ͷΞϓϦΛ࢖ͬͯʓʓΛ͍ͯͩ͘͠͞
  •ͦͷϓϩμΫτͷϝΠϯ͸Կ͔ɺ͔Βߟ͑Δ
  •ྫɿ͓ళΛ୳ͯͦ͠ͷ৔Ͱ༧໿͕׬ྃͰ͖Δ

  λεΫ: ͜ͷΞϓϦͰྑͦ͞͏ͳ͓ళΛݟ͚ͭͯɺ༧໿Λ׬ྃ
  ͍ͯͩ͘͠͞
  140

  View Slide

 141. λεΫΛઃܭ͢Δ
  •Ϣʔβʔ͕ϢʔβʔετʔϦʔΛΠϝʔδ͠ͳ͕ΒλεΫΛ
  ࣮ߦͰ͖ΔΑ͏ʹ఻͑Δ
  •ྫɿ͋ͳͨ͸ૹผձͷײ͡Λ͢Δ͜ͱʹͳΓ·ͨ͠ɻ

  ͜ͷΞϓϦͰྑͦ͞͏ͳ͓ళΛݟ͚ͭͯɺ༧໿Λ׬ྃͯ͠
  ͍ͩ͘͞ɻ
  141

  View Slide

 142. λεΫઃܭ࣌ͷ஫ҙ఺
  •ઐ໳༻ޠ͸࢖Θͳ͍

  ྫɿͭ͘ΕΆΛ஌Βͳ͍Ϣʔβʔʹʮͭ͘ΕΆΛૹͬͯͩ͘
  ͍͞ʯͱ͍͏λεΫࢦࣔΛग़͢
  •λεΫୡ੒ͷͨΊͷࢦࣔΛग़͞ͳ͍

  ྫɿΩʔϫʔυͰ͓ళΛݕࡧͯ͠ɺ͓ళͷϖʔδ͔Β༧໿Λ
  ׬͍ྃͯͩ͘͠͞
  142

  View Slide

 143. ςετͷਐΊํ
  143

  View Slide

 144. ϢʔβʔςετͰ΍Δ͜ͱ
  1. ϢʔβʔʹλεΫΛ࣮ߦ͢ΔΑ͏ґཔ͢Δ
  2. Ϣʔβʔ͕λεΫΛ࣮ߦ͢ΔաఔΛ؍࡯ɾه࿥͢Δ
  144

  View Slide

 145. ϢʔβʔςετͰ΍Δ͜ͱ
  1. ϢʔβʔʹλεΫΛ࣮ߦ͢ΔΑ͏ґཔ͢Δ
  2. Ϣʔβʔ͕λεΫΛ࣮ߦ͢ΔաఔΛ؍࡯ɾه࿥͢Δ
  145

  View Slide

 146. λεΫΛ఻͑Δ
  •ઃܭͨ͠λεΫΛਖ਼֬ʹ఻͑Δ
  •ZoomͷνϟοτͳͲʹॻ͍ͯ఻͑Δͷ΋O
  K

  •ૢ࡞͠ͳ͕Βࢥͬͨ͜ͱΛޱʹग़ͯ͠΋Β͏Α͏ʹཔΉ

  ʮීஈΞϓϦΛ৮Δͱ͖͸ແݴͰ৮Δͱࢥ͍·͕͢ɺࠓ೔͸ߟ͍͑ͯΔ͜ͱΛ
  ͥͻ੠ʹग़͠ͳ͕Β৮͍ͬͯͩ͘͞ʯ
  146

  View Slide

 147. ཰௚ͳҙݟΛ΋Β͍΍͘͢͢Δ
  •Ϣʔβʔ͞Μ͸ؾΛ࢖ͬͯൃݴͯ͘͠ΕΔ͜ͱ͕ଟ͍
  •ςετͷલʹʮ཰௚ͳҙݟ͕ԿΑΓ΋ࢀߟʹͳΓ·͢ʯͱ͍
  ͏͜ͱΛ఻͑ͯૉ௚ͳҙݟΛݴ͍΍͍ۭ͢ؾΛ࡞Ζ͏

  ࣮ࡍͷݱ৔Ͱ͸ʮࢲ͸͜ͷࢼ࡞඼Λ࡞ͬͨਓͰ͸ແ͍ͷͰԿ΋ݴΘΕͯ΋ইͭ
  ͔ͳ͍Ͱ͢ʯͱ఻͑Δ͜ͱ͕ଟ͍
  147

  View Slide

 148. ϢʔβʔςετͰ΍Δ͜ͱ
  1. ϢʔβʔʹλεΫΛ࣮ߦ͢ΔΑ͏ґཔ͢Δ
  2. Ϣʔβʔ͕λεΫΛ࣮ߦ͢ΔաఔΛ؍࡯ɾه࿥͢Δ
  148

  View Slide

 149. ؍࡯͢Δ
  •λεΫΛ఻͑ͨΒɺ͋ͱ͸جຊϢʔβʔʹ೚ͤΔ
  •࣭໰͞Εͯ΋౴͑ͳ͍
  •ʮ͜͜ԡͤΔͷʁʯʮ͜ΕͬͯͲ͏͍͏ҙຯͰ͔͢ʁʯ

  → ʮͲ͏͍͏ҙຯͩͱࢥ͍·͔͢ʁʯ࣭໰Ͱฦ͢
  •Ϣʔβʔͱૢ࡞͍ͯ͠Δը໘͔Βۃྗ໨Λ཭͞ͳ͍
  •Ͳ͜Ͱ໎͍ͬͯΔ͔ɺෆຬʹײ͍ͯ͡Δͱ͜Ζ͸Ͳ͔͜؍࡯͢Δ
  149

  View Slide

 150. ؍࡯ͷϙΠϯτ
  •Ϣʔβʔ͕ࣗྗͰλεΫΛ׬͍ྃͯ͠Δ͔
  •ΰʔϧʹ౸ୡ͢Δ·Ͱͷෆຬͷ༗ແ
  •ΰʔϧʹ౸ୡ͢Δ·Ͱʹɺແବͳૢ࡞΍ށ࿭͍͸ͳ͍͔
  •ʮ͋ΕʁʯͳͲͱϢʔβʔ͕ൃݴ͍ͯͨ͠Βཁ஫ҙ
  •ʮͲ͏͠·͔ͨ͠ʁʯͱݴͬͯٙ໰఺Λฉ͖ग़͢
  150

  View Slide

 151. λεΫ׬ྃޙͷΠϯλϏϡʔ
  •཰௚ͳײ૝Λฉ͘
  •࢖͍͍ͨ/࢖͍ͨ͘ͳ͍ͷ݁Ռ͚ͩͰͳ͘ɺͳͥͦ͏ࢥ͏ͷ
  ͔ɺԿ͕଍Γͳ͍ͷ͔ɺͳͲΛਂ۷ͬͯฉ͜͏
  •؍࡯தʹؾʹͳͬͨ఺Λ۷ΓԼ͍͛ͯ͘
  151

  View Slide

 152. Ϣʔβʔςετதͷه࿥
  •Ϣʔβʔ͞ΜʹϝϞΛऔΔ͜ͱΛ఻͑ͯɺ

  ϝϞ͢Δ࣌ؒΛ߹ؒʹऔΓͳ͕ΒςετΛਐΊΑ͏
  •ྑ͔ͬͨ͜ͱ/ѱ͔ͬͨ͜ͱ/ͲͪΒͰ΋ͳ͍ 

  Ͱ෼͚ͯه࿥͢ΔͱޙͰࢀߟʹ͠΍͍͢
  152

  View Slide

 153. Ϣʔβʔςετ͕ऴΘͬͨΒ
  •ςετͰͲΜͳ൓Ԡ͕͔͋ͬͨɺৼΓฦΖ͏
  •ݦஶʹྑ͔ͬͨ൓Ԡɺѱ͔ͬͨ൓Ԡ
  •վળ͢ΔͳΒͲ͏͍͏ͱ͜ΖΛमਖ਼͢Δ͔
  •Ձ஋Ծઆͷݟ௚͠
  •ϓϩτλΠϓͷվળ
  153

  View Slide