Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

SwiftUI×GraphQL - CA.swift#14

SwiftUI×GraphQL - CA.swift#14

SwiftUI×GraphQL - CA.swift#14

C8d6a8b51ca5f5faa84759d189d7d58a?s=128

MISAKI

May 19, 2021
Tweet

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ²ǕŊĻƴÇXΔJƞöƛń©m 䛷̉㐌㛫㛤Ⓨ䛧䛯▱ぢ䛻䛴䛔䛶 0LVDNL$JDWD5\RKHL8QR ̈̆̈̇͒̋͒̇̏!͌ƦǕŊĻƴ͋̇̊ࠥ䛔䜎⪃䛘䜛ḟୡ௦䛾タィࠥ

 2.  &$VZLIWࠥ䛔䜎⪃䛘䜛ḟୡ௦䛾タィ ⮬ᕫ⤂௓ wŊƦöŞŊļöƴö σ̈̈̌öƦǛƼƞö ͋Ŋ„²䚷͋̈̇᪂༞ ªǛŸńġŊÇŭŸ σƼŭŸēńöŭġŢ̈ ͋Ŋ„²䚷͋̈̇᪂༞

 3.  &$VZLIWࠥ䛔䜎⪃䛘䜛ḟୡ௦䛾タィ 䜰䝆䜵䞁䝎 Ɣ 6ZLIW8,䛸*UDSK4/䛾≉ᚩ Ɣ ᥇⏝䛧䛯タィ䛻䛴䛔䛶 Ɣ 7LPHOLQH䛾ᐇ⿦䛻䛚䛡䜛タィ䛾ኚ㑄

  Ɣ )UDJPHQW&RORFDWLRQ䛻䛴䛔䛶 Ɣ 䜎䛸䜑
 4.  &$VZLIWࠥ䛔䜎⪃䛘䜛ḟୡ௦䛾タィ 6ZLIW8, Ɣ ᐉゝⓗ䛺8, Ɣ 6WRU\ERDUG;,%䜢౑䜟䛺䛔䝁䞊䝗䛻䜘䜛䝺䜲䜰䜴䝖䛾ᐇ⌧ Ɣ 䝁䞁䝫䞊䝛䞁䝖䝧䞊䝇䛾䜲䞁䝍䞊䝣䜵䞊䝇

  *UDSK4/ Ɣ $3,䛾䜽䜶䝸ゝㄒ Ɣ ᗘ䛾䝸䜽䜶䝇䝖䛷ከ䛟䛾䝸䝋䞊䝇䜢ྲྀᚓྍ⬟ Ɣ L26䜽䝷䜲䜰䞁䝖䛷䛾᧯స䛻䛿 DSROORLRV䛜౽฼ ²ǕŊĻƴÇX䛸Jƞöƛń©m
 5.  &$VZLIWࠥ䛔䜎⪃䛘䜛ḟୡ௦䛾タィ Ɣ PXWDWLRQZDWFKTXHU\䜢⏝䛔䛶䝃䞊䝞䞊䛸䛾䜔䜚䛸䜚䜢⾜䛖 ż PXWDWLRQ䝕䞊䝍䛾᭦᪂ ż ZDWFK䜻䝱䝑䝅䝳䛾┘ど ż

  TXHU\䝕䞊䝍䛾ྲྀᚓ Ɣ 6FKHPH䛾䝎䜴䞁䝻䞊䝗!4XHU\䛾⏕ᡂ!5HVSRQVHᆺ䜢⮬ື䛷⏕ᡂ Ɣ 䜽䜶䝸⤖ᯝ䜢ṇつ໬䛧䚸䜽䝷䜲䜰䞁䝖ഃ䛷䜻䝱䝑䝅䝳䜢ᵓ⠏ öƛŸŢŢŸ͡ŊŸƦ
 6.  &$VZLIWࠥ䛔䜎⪃䛘䜛ḟୡ௦䛾タィ Ɣ 9LHZ0RGHO䜢䛺䛟䛩䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛛䜒䛧䜜䛺䛔 Ɣ 䜽䝷䜲䜰䞁䝖䛾ᐇ⿦䛻㞟୰䛷䛝䜛 5HVW$3, *UDSK4/ 85/䛜Ỵ䜎䜜䜀

  䝺䝇䝫䞁䝇䛾ᆺ䛿 ୍ព䛻Ỵ䜎䜛 䜽䜶䝸䛾䝺䝇䝫䞁䝇䛻 ྵ䜎䜜䜛䝕䞊䝍䛿 䜽䝷䜲䜰䞁䝖䛜Ỵᐃ䛩䜛 Jƞöƛń©m䛾᥇⏝⌮⏤
 7.  &$VZLIWࠥ䛔䜎⪃䛘䜛ḟୡ௦䛾タィ Jƞöƛń©m䛾≉ᚩ 3RVW 䞉SURILOH,PDJH8UO 3URILOH 䞉GLVSOD\1DPH 䞉3URILOH,PDJH8UO 䞉3URILOH7H[W

  䞉IROORZHUV 䞉IROORZHHV 䞉FRQWHQW 䞉OLNHV
 8.  &$VZLIWࠥ䛔䜎⪃䛘䜛ḟୡ௦䛾タィ Jƞöƛń©m䛾≉ᚩ XVHU%\8VHU,'

 9.  &$VZLIWࠥ䛔䜎⪃䛘䜛ḟୡ௦䛾タィ ୺䛺ᶵ⬟ Ɣ ᢞ✏䚸䝍䜲䝮䝷䜲䞁⾲♧ Ɣ 䛔䛔䛽䚸䝸䝒䜲䞊䝖 ᢏ⾡ Ɣ

  䠂6ZLIW8,䛷సᡂ Ɣ 6HUYHU䛸䛾䜔䜚䛸䜚䛿䚸*UDSK4/䜢౑⏝ ◊ಟ䛷స䛳䛯䜒䛾
 10.  &$VZLIWࠥ䛔䜎⪃䛘䜛ḟୡ௦䛾タィ ᇶᮏ䛾タィ 0990 Ɣ 9LHZ0RGHO䛷䚸*UDSK4/䜢౑⏝ Ɣ Ꮚ9LHZ䛿ぶ9LHZ䜢௓䛧䛶䝕䞊䝍䛾᧯స䜢 ⾜䛖

 11.  &$VZLIWࠥ䛔䜎⪃䛘䜛ḟୡ௦䛾タィ 90䛾⫧኱໬ Ɣ 7LPHOLQH䛾ྲྀᚓ Ɣ 䛔䛔䛽 Ɣ 䝸䝒䜲䞊䝖

  Ɣ ྛ0XWDLRQᚋ&DFKH䛾᭦᪂ ÀŊūġŢŊŭġ
 12.  &$VZLIWࠥ䛔䜎⪃䛘䜛ḟୡ௦䛾タィ 䛔䛔䛽ᶵ⬟wƼƴöƴŊŸŭ

 13.  &$VZLIWࠥ䛔䜎⪃䛘䜛ḟୡ௦䛾タィ 䜻䝱䝑䝅䝳䛾᭦᪂ 䛔䛔䛽ᶵ⬟wƼƴöƴŊŸŭ

 14.  &$VZLIWࠥ䛔䜎⪃䛘䜛ḟୡ௦䛾タィ 䛘䚸*UDSK4/䛧䜣䛹䛭䛖䠛

 15.  &$VZLIWࠥ䛔䜎⪃䛘䜛ḟୡ௦䛾タィ .HSWXSWRGDWHDVIXUWKHUTXHULHVDQGPXWDWLRQVDUHUXQ ,QWURGXFWLRQ&OLHQW L26 ┤ヂ䜽䜶䝸䛸䝭䝳䞊䝔䞊䝅䝵䞁䛜ᐇ⾜䛥䜜䜛䛸䚸᭱᪂䛾≧ែ䛻ಖ䛯䜜䜎䛩 䚷䚷$SROOR䛿䚸䝺䝇䝫䞁䝇䛾CBW\SHQDPHC䛸CLGC䜢ぢ䛶⮬ື䛷䜻䝱䝑䝅䝳䜢᭦᪂ 䚷䚷䈜㏣ຍ䞉๐㝖䛾ሙྜ䛿⮬ศ䛷䜻䝱䝑䝅䝳䛾᭦᪂䜢᭩䛟ᚲせ䛜䛒䜚䜎䛩 ṇつ໬

 16.  &$VZLIWࠥ䛔䜎⪃䛘䜛ḟୡ௦䛾タィ 䞉䜻䝱䝑䝅䝳䛾᭦᪂䜢↓䛟䛩஦䛻ᡂຌ

 17.  &$VZLIWࠥ䛔䜎⪃䛘䜛ḟୡ௦䛾タィ ྛ0XWDWLRQ䚸ྛ4XHU\䛤䛸䛻䚸*UDSK4/䜢྇䛟0RGHO䜢⏝ព Jƞöƛń©mwŸĚġŢ

 18.  &$VZLIWࠥ䛔䜎⪃䛘䜛ḟୡ௦䛾タィ 䞉0XWDWLRQ䝻䝆䝑䜽䜢᭩䛟ᚲせ䛜䛺䛟䛺䛳䛯

 19.  &$VZLIWࠥ䛔䜎⪃䛘䜛ḟୡ௦䛾タィ ฟ᮶䛯䛣䛸 Ɣ 90䜢↓䛟䛩 Ɣ 䝁䞁䝫䞊䝛䞁䝖䛻䝻䝆䝑䜽䜢㞃ⶸ ฟ᮶䛺䛛䛳䛯䛣䛸 Ɣ

  ඲⏬㠃䛷ヨ䛫䛺䛛䛳䛯 ż 䝇䜿䞊䝹ฟ᮶䜛䛾䛛䛜䜟䛛䛳䛶䛔䛺䛔 Ɣ Ꮚ&RPSRQHQW䛾༢఩䛾ษ䜚᪉䛜᭕᫕ ÀŊūġŢŊŭġ䛾᭱⤊タィ
 20.  &$VZLIWࠥ䛔䜎⪃䛘䜛ḟୡ௦䛾タィ Ɣ *LW+XE䛾*UDSK4/$3,䜢౑⏝ Ɣ *LW+XE䛾䝸䝫䝆䝖䝸᳨⣴ Ɣ IUDJPHQWFRORFDWLRQ䛻䛾䛳䛸䛳䛯ᵓᡂ ż

  6HDUFK5HSRVLWRU\9LHZVZLIW ż 6HDUFK5HSRVLWRU\%DUVZLIW ż 6HDUFK5HSRVLWRU\/LVW9LHZVZLIW ż 6HDUFKUHSRVLWRU\5RZVZLIW Iƞöļūġŭƴ!ŸŢŸēöƴŊŸŭ
 21.  &$VZLIWࠥ䛔䜎⪃䛘䜛ḟୡ௦䛾タィ Ɣ ෌฼⏝䛜ྍ⬟䛺䝣䜱䞊䝹䝗䛾䝉䝑䝖 Ɣ 䜽䜶䝸䛾෕㛗໬䜢㜵䛠䛣䛸䛜䛷䛝䜛 Ɣ ኚ᭦䛻⪏䛘䜔䛩䛔 Iƞöļūġŭƴ䛻䛴䛔䛶

 22.  &$VZLIWࠥ䛔䜎⪃䛘䜛ḟୡ௦䛾タィ Iƞöļūġŭƴ䛻䛴䛔䛶

 23.  &$VZLIWࠥ䛔䜎⪃䛘䜛ḟୡ௦䛾タィ Ɣ 䝁䞁䝫䞊䝛䞁䝖䛜ᚲせ䛺䝕䞊䝍䜢)UDJPHQW䛷ᐉゝ䛩䜛 Ɣ ᐉゝⓗ8,䛸┦ᛶ䛾Ⰻ䛔⪃䛘᪉ Ɣ 䝁䞁䝫䞊䝛䞁䝖䛻ᚲせ䛺䝕䞊䝍䛜᫂☜䛻䛺䜛 Iƞöļūġŭƴ!ŸŢŸēöƴŊŸŭ

 24.  &$VZLIWࠥ䛔䜎⪃䛘䜛ḟୡ௦䛾タィ Iƞöļūġŭƴ!ŸŢŸēöƴŊŸŭ 6HDUFK5HSRVLWRU\5RZ&RPSRQHQW DYDWDU8UO UHSRVLWRU\1DPH GHVFULSWLRQ

 25.  &$VZLIWࠥ䛔䜎⪃䛘䜛ḟୡ௦䛾タィ 6HDUFK5HSRVLWRU\5RZ&RPSRQHQW䛷 ᚲせ䛺䝕䞊䝍䜢5HSRVLWRU\'HWDLO IUDJPHQW䛷ᐃ⩏ Iƞöļūġŭƴ!ŸŢŸēöƴŊŸŭ

 26.  &$VZLIWࠥ䛔䜎⪃䛘䜛ḟୡ௦䛾タィ 䝁䞁䝫䞊䝛䞁䝖䛷౑⏝䛩䜛䝕䞊䝍䜢 ᫂☜䛻䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛 Iƞöļūġŭƴ!ŸŢŸēöƴŊŸŭ

 27.  &$VZLIWࠥ䛔䜎⪃䛘䜛ḟୡ௦䛾タィ 䜎䛸䜑 Ɣ $SROOR䛾䜻䝱䝑䝅䝳䜢౑䛖䛣䛸䛷䚸䝕䞊䝍䛾⟶⌮䛜ᴦ䛻䛺䜛 Ɣ 㐺ษ䛻䝁䞁䝫䞊䝛䞁䝖䜢ศ๭䛩䜛䛣䛸䛷䚸9LHZ0RGHO䛾⫧኱໬䜢㜵䛠䛣䛸䛜䛷䛝䜛 Ɣ )UDJPHQW&RORFDWLRQ䛻䜘䜚䚸䝁䞁䝫䞊䝛䞁䝖䛻䝕䞊䝍䜢㛢䛨㎸䜑䚸䝁䞁䝫䞊䝛䞁䝖䛾

  ㈐ົ䜢᫂☜䛻䛷䛝䜛 Ɣ 6ZLIW8,䛸*UDSK4/䛿┦ᛶ䛜Ⰻ䛥䛭䛖 KWWSVJLWKXEFRPXQRFKDQHO6ZLIW8,*UDSK4/
 28.  &$VZLIWࠥ䛔䜎⪃䛘䜛ḟୡ௦䛾タィ ཧ⪃ᩥ⊩ KWWSVGRFVJLWKXEFRPMDJUDSKTO KWWSVJLWKXEFRPUD6ZLIW8,&RPELQH KWWSVJLWKXEFRP'LPLOOLDQ0RUW\8,