Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

HITCON 11 Photographer

othree
August 20, 2015
410

HITCON 11 Photographer

othree

August 20, 2015
Tweet

Transcript

 1. View Slide

 2. Outline
  ˖ 伢䕧穉湡垦
  ˖ 傈劍㜥妄儘꟦
  ˖ 伢䕧ꅾ럊
  ˖ 㜥㖒朜屣
  ˖ 䊨⡲崩玑
  ˖ 岤䠑✲갪

  View Slide

 3. 湡垦
  ˖ 伢䕧鎹ꏗ)*5$0/崞⹛

  View Slide

 4. for what?
  ˖ 㣐剚⢪欽
  ˖ 剚滞闍罏㔐㄂
  ˖ 飬⸔㉂㔐㜡
  ˖ 荈䧮怏駈

  View Slide

 5. )*5$0/涸簮㻨⦛
  )*5$0/ )BDLTJO5BJXBO$POGFSFODF
  &/5 &OUFSQSJTF ⟱噠㜥
  $.5 $PNNVOJUZ 爢纈㜥
  $5' $BQUVSFUIF'MBH ⟃⵹涸8BSHBNF

  View Slide

 6. 傈劍㜥妄儘꟦
  5SBJOJOH
  %BZ
  5SBJOJOH
  %BZ
  &/5

  㜥⡑
  &/5
  %BZ
  &/5
  %BZ
  $.5

  㜥⡑
  $.5
  %BZ
  $.5
  %BZ
  鹋i
 鹋✳
 鹋✳


  鹋♲
 鹋㔋
 鹋㔋

  ♴⼯
  鹋❀
 鹋Ⱉ

  $-#$

  㣐菻葦
  䚻鹠
  $-#$

  㣐㸞

  㣐菻葦
  ㋐⢵涬 ⚥灇ꤎ

  View Slide

 7. &/5 $.5
  5SBJOJOH &/5 $.5
  Ⱏ㔋㛔 鮨 鮨
  厥來㹔 ㋐⢵涬 ⚥灇ꤎ
  來肬鎯箻 爢纈⚺㼬

  View Slide

 8. 5SBJOJOH
  來肬鎯箻铭玑➃侸㼱㖈ꨶ舡來㹔鹎遤
  儘꟦Ꟁ
  &OUFSQSJTF
  ⟃⟱噠捀㼩韍⫹僽䗏鮿涸5FDI%BZT

  籏䬸55
  $PNNVOJUZ
  嫲鯱䱺鵜Ⱖ➮爢纈灇鎣剚⟃⵹涸)*5$0/

  籏䬸"MMFO

  View Slide

 9. 私ꏗꅾ럊
  闍罏 剚滞
  飬⸔㉂ 崞⹛
  䊨⡲➃㆞ Ⱖ➮

  View Slide

 10. 闍罏
  ˖ $POGFSFODF♲銴稇
  ˖ 嫦⡙闍罏鿪銴私ꏗⵌ
  ˖ 闍罏涸肉넓铃鎊牟䞕

  View Slide

 11. View Slide

 12. View Slide

 13. View Slide

 14. View Slide

 15. View Slide

 16. View Slide

 17. View Slide

 18. View Slide

 19. 剚滞
  ˖ $POGFSFODF♲銴稇
  ˖ 㼠䗱涸ⴕ䗱涸剚滞莅闍罏涸✽⹛❜崩涸剚滞⦛

  View Slide

 20. View Slide

 21. View Slide

 22. View Slide

 23. View Slide

 24. View Slide

 25. View Slide

 26. View Slide

 27. View Slide

 28. 飬⸔㉂
  ˖ 飬⸔㉂刕⯕
  ˖ 飬⸔㉂伱⡙伱⡙崞⹛➃惐
  ˖ $.5尝䱦飬⸔㉂⡎僽剤䑖㉂伱⡙

  View Slide

 29. View Slide

 30. View Slide

 31. View Slide

 32. View Slide

 33. View Slide

 34. View Slide

 35. View Slide

 36. 崞⹛
  ˖ 㜡ⵌꟚ䍌ꟗ䍌
  ˖ 갼栁
  ˖ )BDL0XO
  ˖ 私䙂ㅷ伱皿ㄐ伱

  View Slide

 37. View Slide

 38. View Slide

 39. View Slide

 40. View Slide

 41. View Slide

 42. View Slide

 43. View Slide

 44. 䊨⡲➃㆞Ⱖ➮

  View Slide

 45. • ⼯工作⼈人員
  • 攤位上的新奇東⻄西
  • 點⼼心時間
  • 攤位活動、⼈人潮
  • 印刷輸出物、指標

  View Slide

 46. View Slide

 47. View Slide

 48. View Slide

 49. View Slide

 50. View Slide

 51. View Slide

 52. View Slide

 53. )*5$0/$.5倞梖䠑
  ˖ ❜铿䑼爢纈陾玑
  ˖ 皿ㄐ伱崞⹛
  ˖ /BOP毠ꨈ䱖鍑伱
  ˖ )BDL0XO㜡怪峯伱
  ˖ 㸽倰私䙂ㅷ伱ꣳ㹁ㅷ暶颪

  View Slide

 54. 㜥㖒
  ˖ &/5㋐⢵涬#
  ˖ $.5⚥灇ꤎ➃爢䨾

  View Slide

 55. ㋐⢵涬
  ˖ 剤TQPUMJHIU闍䌌⯕箁PL
  ˖ 䬝伢剚滞〳腋꨾銴Ꟑ敚
  ˖ 橇㞯⯕箁蒀影⨋⡜랔

  View Slide

 56. View Slide

 57. View Slide

 58. View Slide

 59. View Slide

 60. ⚥灇ꤎ➃爢䨾
  ˖ 㕜ꥹ剚陾䑼䬝伢闍罏〳腋꨾銴Ꟑ敚〳腋剚锅㥪
  ˖ 痧♧痧✳剚陾㹔TQPUMJHIU僽䖰♳倰撑♴⢵
  ˖ 〳⟃欽Ꟑ敚佖㊥ꤥ䕧
  ˖ ❜铿䑼ꤿ⯕䖎䓽
  ˖ 蒀影⨋⡜랔ㄤ㜥㢫涸ꤿ⯕蒀影䊴殯㣐

  View Slide

 61. 䊨⡲崩玑갭濼
  ˖ 彋儘㜡ⵌ♬럊⼱
  ˖ 撑棵邍鎹ꏗ頾顑涸闍䌌陾玑䖕㽠〳⟃荈歋獵⹛
  ˖ 䬝伱⡙㜥㢫涸剚滞❜崩

  ⵌⴽ꟦䍲䘑⠅䜂
  ˖ 搂箁ꨶ〳腋剚䪪➃佅䴂⿡鎹ꏗ暶婌✲⟝

  View Slide

 62. 䊨⡲崩玑갭濼
  ˖ 呔䒭3"8PS3"8+1(
  ˖ 搂岁䬝3"8䩞⢪欽+1(POMZ
  ˖ 嫦㣔穉Ꟁ剚䪪儘꟦騈穉㆞佐撑晚

  傍♳PS⚥⼯PS侕㜥⵹
  ˖ 剓䖕♧㣔湈ꆀꨆꟚ⵹䪾撑晚鿪鷑❜

  View Slide

 63. 䊨⡲崩玑갭濼
  ˖ &/5陾玑剚剤♶〳䬝伢㜥妄涸幢㋲䖕酢
  ˖ $.5陾玑僽や〳⟃䬝伢聃陾玑⸔椚䭸䳸
  ˖ 〳⟃䬝涸㜥妄鿪꨾銴荛㼱♧䓹闍罏鵜撑

  ⼱魨尝ꟗ滚

  View Slide

 64. 岤䠑✲갪
  ˖ 岤䠑넓⸂鼚⯝麕䏞嶋罳
  ˖ 黠儘⠅䜂酢⯏宐ⴕ
  ˖ 邆衽⟃莞黠捀⚺⹛侮㣔剚崩䖎㢵寂
  ˖ 䲀讄䱖寂䋒俲涸幀蒀邆暟幾㼱⿾⯕ㄤ湡⯕

  ♶麕剤䊨⡲➃㆞剪

  View Slide

 65. 岤䠑✲갪
  ˖ 頾顑涸㜥妄䲿傍鹎㜥⽓⡙⟃⯝攨Ꟍ㜥鹎♶⿡
  ˖ 鼚⯝乺ⵌ♧菛剚滞涸鋕箁䬝㸤鎹䖤㔐♶꣖燘涸⡙縨
  ˖ 2"儘꟦ⴽ鿪䘎✫荈歋遤⹛䖕鎹䖤㔐⢵
  ˖ 陾玑穡勲䖕⛳䖎䌢剤➃剚䪪闍罏

  View Slide

 66. 岤䠑✲갪
  ˖ 㼤ꅾ鄄䬝伢罏䠑격
  ˖ 䬝剚滞儘♶銴雊鄄䬝伢罏䠮ⵌ月⥃䭰騅ꨆ
  ˖ Ꟑ⯕敚⢪欽걽桧♶銴㣖넞
  ˖ &/5㜥刿僽銴㢵岤䠑♶擿䜫涸剚滞纈

  View Slide

 67. 撑晚⢵彂
  ˖ )*5$0/㸽倰湱砤
  ˖ $04$61㸽倰湱砤
  ˖ 8FC$POG㸽倰湱砤

  View Slide