Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

LT_有給とって温泉に行こう

Tatsuya Tsuruoka
October 02, 2012
210

 LT_有給とって温泉に行こう

2012年、開発制作部 LT 大会の発表資料です。

Tatsuya Tsuruoka

October 02, 2012
Tweet

Transcript

 1. ༗څͱͬͯ
  Թઘʹߦ͜͏
  ௽Ԭୡ໵
  UTVSVPLBU!LMBCDPN

  View Slide

 2. ݄ʹճɺ
  Թઘཱྀߦ͖ͯ͠·ͨ͠

  View Slide

 3. େຬ଍͢ΔͨΊͷ
  ίπ͕Θ͔ͬͨͷͰɺ
  ڞ༗͠·͢

  View Slide

 4. ͦ΋ͦ΋ɺ
  Թઘཱྀߦͱ͸
  ͳΜͰ͠ΐ͏͔ʁ

  View Slide

 5. lԹઘཱྀߦͱ͸ɺϓϩδΣΫτɾ
  ϚωδϝϯτͰ͋Δz
  1'υϥοΧʔ

  View Slide

 6. ԹઘϓϩδΣΫτͷ
  ੒ޭʹඞཁͳͷ͸
  ͨͬͨͭͷ͜ͱ

  View Slide

 7. ೔ఔ

  View Slide

 8. ฏ೔ʹߦ͘ͷ͕ɺ
  Ұ൪͓ಘͰ͢

  View Slide

 9. ٳ೔ΑΓʙ͍҆
  ෦԰ͷϥϯΫ্͕͕Δ֬
  ཰͕ߴ͍
  େཋ৔͕ି੾ঢ়ଶ
  ిं͕ۭ͍͍ͯΔ

  View Slide

 10. ฏ೔ʹߦͬͯɺ
  5XJUUFS΍
  'BDFCPPLͰ
  ΦϑΟεͷ஥ؒͨͪʹ
  ใࠂ͠·͠ΐ͏
  いま温泉だけど、
  そっちでは何し
  てる〜?

  View Slide

 11. ৔ॴ

  View Slide

 12. ిंͰʙ࣌ؒͰ
  ߦ͚Δ৔ॴͩͱ
  ർΕͳ͍͠ɺ
  ීஈͱҧ͏งғؾ͕
  ָ͠Ί·͢

  View Slide

 13. Ωʔϫʔυ͸ɺ
  ʮۙڑ཭ͷඇ೔ৗʯͰ͢

  View Slide

 14. ྉཧ

  View Slide

 15. ʮ೔ຊશࠃ͔Β
  ݫબ৯ࡐΛूΊ·ͨ͠ʯ
  ͜ΜͳചΓจ۟ʹ஫ҙ
  ҙ༁͢Δͱɺ
  ʮ͜ͷ஍ํʹ͸
  ͍͍৯ࡐ͕ݟ͔ͭΓ·ͤΜͰͨ͠ʯ

  View Slide

 16. ૉ੖Β͍͠ྉཧΛ
  બͿͨΊͷݪଇ͕
  ͋Γ·͢

  View Slide

 17. ͦͷ৔ॴͳΒͰ͸ͷ৯ࡐΛ
  ৯΂·͠ΐ͏
  ஍࢈஍ফ

  View Slide

 18. ྉཧͷதʹͻͱ͚ͭͩɺ
  ฒ֎Εͨ΋ͷ͕͋Ε͹ྑ͠
  !
  ྫ͑͹ɾɾɾ
  Ұ఺߽՚ओٛ

  View Slide


 19. View Slide

 20. ҏ੎ւ࿝

  View Slide

 21. ΧπΧϨʔ
  ग़యɿhttp://rocketnews24.com/2012/09/27/251913/

  View Slide

 22. Թઘ

  View Slide

 23. ઘ࣭ʁ࿐ఱʁ
  ؔ܎͋Γ·ͤΜ

  View Slide

 24. ࠷΋ॏཁͳͷ͸ɺ
  λΠϜɾεέδϡʔϦϯά

  View Slide

 25. Թઘͷ਺͸ɺ
  େཋ৔ͷஉঁೖΕସ͑΍ɺ
  ࣌ؒݶఆͷି੾෩࿊ͳͲͰɺ
  छྨΛ௒͑Δ͜ͱ΋
  ͋Γ·͢

  View Slide

 26. νΣοΫΠϯ͔Β
  νΣοΫΞ΢τ·Ͱͷ
  ݶΒΕͨ࣌ؒͰɺ
  ͢΂ͯͷԹઘʹ
  ޮ཰ྑ͘ೖΓ·͠ΐ͏

  View Slide

 27. ͜ͷ໰୊Λղ͘ʹ͸ɺ
  ͨ͘͞Μͷܭࢉ͕
  ඞཁͰ͢

  View Slide

 28. ཱྀؗʹΑ͘ஔ͍ͯ͋Δ
  ͋ͷϝϞாΛ
  ܭࢉ༻ࢴʹ͍ͯͩ͘͠͞

  View Slide

 29. ͓͞Β͍

  View Slide

 30. ԹઘϓϩδΣΫτͷ
  ੒ޭʹඞཁͳͷ͸
  ͨͬͨͭͷ͜ͱ

  View Slide

 31. ೔ఔɹฏ೔
  ৔ॴɹۙڑ཭ͷඇ೔ৗ
  ྉཧɹ஍࢈஍ফͷҰ఺߽՚ओٛ
  ԹઘɹλΠϜɾεέδϡʔϦϯά

  View Slide

 32. Αཱྀ͍Λ

  View Slide