Bootstrap

 Bootstrap

Design for Developers

B6a8f005f39d23ffc930508ac9da68b9?s=128

Patrick Van Stee

August 28, 2013
Tweet

Transcript

 1. 3.
 2. 4.
 3. 12.
 4. 13.
 5. 14.

  <nav class="navbar navbar-default" role="navigation"> <div class="navbar-header"> <a class="navbar-brand" href="#">Brand</a> </div>

  <ul class="nav navbar-nav"> <li><a href="#">Link</a></li> <li class="dropdown open"> <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"> Dropdown <b class="caret"></b> </a> <ul class="dropdown-menu" role="menu"> <li><a href="#">Action</a></li> <li><a href="#">Another action</a></li> </ul> </li> </ul> </nav>
 6. 16.
 7. 22.
 8. 23.

  •Rewritten using SASS •Rails Engine •Not yet on Bootstrap 3

  bootstrap-sass https://github.com/thomas-mcdonald/bootstrap-sass/pull/329
 9. 24.

  GEMFILE gem 'sass-rails', '~> 3.2' gem 'bootstrap-sass', '~> 2.3.2.1' APPLICATION.CSS

  @import "bootstrap"; APPLICATION.JS //= require bootstrap
 10. 25.

  •Should “just work” •Don’t use therubyracer •Docs are great Heroku

  https://devcenter.heroku.com/articles/rails-asset-pipeline
 11. 34.