Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Dockerのことがほんのすこしわかったかもしれない

yasuo424
February 16, 2016
110

 Dockerのことがほんのすこしわかったかもしれない

yasuo424

February 16, 2016
Tweet

Transcript

 1. Docker͕΄Μͷ͢͜͠Θ͔ͬͨ
  ͔΋͠Εͳ͍
  2016.02.14ɹͮ΍ձɹvol.2

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  ໊લ:ɹϠελΧ
  ৬छ:ɹόοΫΤϯυΤϯδχΞ
  ॅॴ: ɹ௕໺ݝʢ໺৲ބͷۙ͘ʣ
  ΤϯδχΞྺ:ɹ̍೥൒͘Β͍
  LIGྺ:ɹ൒೥

  View Slide

 3. DockerΛ࢖͏ϝϦοτͬͯʁʁ

  View Slide

 4. ࠓ·Ͱͷ؀ڥߏங࣌ͷ໰୊఺
  • ςετ؀ڥͰಈ͍ͨ΋ͷ͕ຊ൪Ͱಈ͔ͳ͍ɻ
  • ͦ΋ͦ΋ຊ൪ͱಉ͡؀ڥ͕༻ҙͰ͖ͳ͍ɻ
  • ෳ਺ਓͰ։ൃ͢Δ৔߹ɺϩʔΧϧ؀ڥΛߏங͢Δͷʹ

  ͘͢͝ख͕͔͔ؒΔɻ
  • ιʔείʔυ͚ͩ͡Όͳ͘ɺσʔλ΋ಉ͡ঢ়ଶΛอͪ

  ͍ͨɻ
  • ؀ڥߏஙͷ࠶ݱੑΛҾ͖ܧ͙ͷ͕೉͍͠ɻ

  View Slide

 5. ͦ͜Ͱ
  ”Infrastructure as Code”

  View Slide

 6. Infrastructure as Codeͱ͸ʁ
  Πϯϑϥͷߏ੒؅ཧΛίʔυͱͯ͠ڞ༗͢Δ͜ͱʹ

  ΑͬͯɺΠϯϑϥߏஙͷ࠶ݱੑΛ؆୯ʹڞ༗͢Δํ๏

  View Slide

 7. ୅දతͳΠϯϑϥߏ੒؅ཧπʔϧ

  View Slide

 8. ༻్ʹΑ༷ͬͯʑͳπʔϧ͕…
  ͍Ζ͍Ζ͋Γ͗ͯ͢Α͘Θ͔Βͳ͍ʂʂ

  View Slide

 9. ͓͓·͔ͳ෼ྨ
  OSͷىಈࣗಈԽʢBootstrappigʣ
  αʔόʔOSΛΠϯετʔϧͨ͠ΓɺԾ૝ԽπʔϧΛ

  Πϯετʔϧ/ઃఆ͢Δ࡞ۀͷࣗಈԽ
  OS΍ϛυϧ΢ΣΞͷઃఆΛࣗಈԽʢConfigurationʣ
  σʔλϕʔε/webαʔόʔ/؂ࢹΤʔδΣϯτͳͲͷ

  ϛυϧ΢ΣΞΠϯετʔϧ΍όʔδϣϯ؅ཧɺUnixOS΍
  ϛυϧ΢ΣΞͷઃఆϑΝΠϧ΍ϑΝΠϠʔ΢Υʔϧػೳ
  ͷઃఆͳͲ

  View Slide

 10. ࣮ߦ
  ෳ਺αʔόʔͷ؅ཧΛࣗಈԽʢOrchestrationʣ
  ෳ਺୆αʔόʔͷσϓϩΠ΍ෳ਺ͷίϯςφΛ౷߹؅ཧ
  ͸Bootstrapping͔ΒOrchestration
  ·ͰΛαϙʔτ

  View Slide

 11. Ծ૝ԽͷछྨͱDockerͷར఺

  View Slide

 12. Ծ૝Խʹ΋͍Ζ͍Ζͳํ๏͕͋ΔΑ
  ϗετܕԾ૝Խ
  ϋʔυ΢ΣΞ
  ϗετ04
  Ծ૝Խιϑτ΢ΣΞ
  Ծ૝Խ؀ڥ Ծ૝Խ؀ڥ
  ήετ04
  ϛυϧ΢ΣΞ
  ΞϓϦ
  ήετ04
  ϛυϧ΢ΣΞ
  ΞϓϦ
  ϗετOS্ͰήετOSΛಈ͔ͨ͢ΊखܰʹߏஙՄೳ͕ͩɺ
  Φʔόʔϔου͕େ͖͍ɹʢVartualBox͸ϗετܕʣ

  View Slide

 13. Ծ૝Խʹ΋͍Ζ͍Ζͳํ๏͕͋ΔΑ
  ϋΠύʔόΠβʔܕԾ૝Խ
  ϋʔυ΢ΣΞ
  ϋΠύʔόΠβʔ
  Ծ૝Խ؀ڥ Ծ૝Խ؀ڥ
  ήετ04
  ϛυϧ΢ΣΞ
  ΞϓϦ
  ήετ04
  ϛυϧ΢ΣΞ
  ΞϓϦ
  Ծ૝ԽΛઐ໳ʹߦ͏ιϑτ΢ΣΞͰ͋ΔϋΠύʔόΠβʔΛ഑ஔ͠ɺϋʔυ΢Σ
  ΞͱԾ૝؀ڥΛ੍ޚ
  ϗετOS͕ͳ͘ϋʔυ΢ΣΞΛ௚઀੍ޚ͢ΔͷͰɺϦιʔεΛޮ཰Α͘ར༻Ͱ͖
  Δ͕ɺԾ૝؀ڥ͝ͱʹผ෺ͷOSͷͨΊԾ૝؀ڥͷىಈʹ͔͔̺ΔΦʔόʔϔο
  υ͕ൃੜ
  ʢAmazon EC2͸ϋΠύʔόΠβʔܕʣ

  View Slide

 14. Ծ૝Խʹ΋͍Ζ͍Ζͳํ๏͕͋ΔΑ
  ίϯςφܕԾ૝Խ
  ϋʔυ΢ΣΞ
  ϗετ04
  ίϯςφ؅ཧιϑτ΢ΣΞ
  ίϯςφ
  ϛυϧ΢ΣΞ
  ΞϓϦ
  ϗετOS্ʹ࿦ཧతͳ۠ըʢίϯςφʣΛ࡞ΓɺඞཁͳϥΠ
  ϒϥϦ΍ΞϓϦέʔγϣϯΛίϯςφ಺ʹด͡ࠐΊɺ͔͋ͨ
  ΋ݸผͷαʔόʔͷΑ͏ʹ࢖͏͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͨ͠΋ͷ
  ଞͷԾ૝ԽΑΓ΋ܰྔɾߴ଎ʹಈ࡞ʢDocker͸ίϯςφܕʣ
  ίϯςφ
  ϛυϧ΢ΣΞ
  ΞϓϦ

  View Slide

 15. Dockerͷجຊػೳ

  View Slide

 16. DockerΠϝʔδͷ࡞੒͔Βڞ༗·Ͱ
  ϋʔυ΢ΣΞ
  ϗετ04
  ίϯςφ
  ϛυϧ΢ΣΞ
  ΞϓϦ
  ։ൃ؀ڥ
  %PDLFSΠϝʔδ
  ϋʔυ΢ΣΞ
  ϗετ04
  ίϯςφ
  ϛυϧ΢ΣΞ
  ΞϓϦ
  ςετ؀ڥ
  ϋʔυ΢ΣΞ
  ϗετ04
  ίϯςφ
  ϛυϧ΢ΣΞ
  ΞϓϦ
  ຊ൪؀ڥ
  Docker hubͰΠϝʔδΛڞ༗

  View Slide

 17. ͱΓ͋͑ͣͪΐͬͱ৮ͬͯΈ͍ͨํ
  ΁

  View Slide

 18. Docker tool box
  Ұ౓΋ࠇ͍ը໘ΛݟͣʹDockerΛىಈͯ͠ΈΔ

  View Slide

 19. Kitematic
  DockerΛGUIͰૢ࡞Ͱ͖Δ

  View Slide

 20. Docker ίϯϙʔωϯτ
  Docker Engine
  Docker Hub
  Docker Machine
  Docker Compose
  Docker Swarm
  Docker Registry
  Docker Kitematic
  ίΞػೳ
  Πϝʔδެ։/ڞ༗
  Docker࣮ߦ؀ڥߏங
  ෳ਺ίϯςφ؅ཧ
  GUIπʔϧ
  Ϋϥελʔ؅ཧ
  Πϝʔδެ։/ڞ༗

  View Slide

 21. ௕໺ΦϑΟεͷ͝঺հ

  View Slide

 22. ৔ॴ
  ←͜͜

  View Slide

 23. ࠓͷ໺৲ބ͸͜Μͳײ͡Ͱ͢ɻ

  View Slide

 24. ΦϑΟεͷ͝঺հɻ

  View Slide

 25. ௕໺Ͱ͸اۀ߹॓΋ड͚෇͚͍ͯ·͢ʂʂ

  View Slide

 26. ௕໺ΦϑΟεͷΞΧ΢ϯτ
  lig_nagano
  @Lig_Nagano
  twitterɾinstagram΍ͬͯ·͢ɻ

  View Slide

 27. ௕໺ΦϑΟεͰ͸Ұॹʹಇ͚Δ

  ஥ؒΛืूதͰ͢ʂʂ
  •ϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞ
  •όοΫΤϯυΤϯδχΞ
  •σβΠφʔ
  •σΟϨΫλʔ
  •ϥΠλʔ
  ʂʂཁ͢Δʹશ৬छʂʂ

  View Slide

 28. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂʂ

  View Slide