Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

kanazawa.rb 4周年 KPT

6094c91088af5e8ea5094aa750d13570?s=47 cottondesu
August 22, 2016
220

kanazawa.rb 4周年 KPT

kanazawa.rb は今回48回で4周年を迎えました。
参加者データから分かる4年度のKPTを紹介します、

6094c91088af5e8ea5094aa750d13570?s=128

cottondesu

August 22, 2016
Tweet

Transcript

 1. kanazawa.rb 4प೥KPT kanazawa.rb meetup#48 2016೥08݄20೔

 2. KPTͱ͸ • Keepɾɾɾܧଓ͍ͨ͜͠ͱɺྑ͔ͬͨ͜ͱ • Problemɾɾ໰୊఺ɺμϝͩͬͨ͜ͱ • Tryɾɾɾɾվળ఺ɺνϟϨϯδ

 3. ࢀՃऀσʔλΛݟΑ͏ʂʂ

 4. ࢀՃऀσʔλ

 5. ݟ΍ͯ͘͢͠Έ·ͨ͠

 6. σʔλूܭ 4೥౓ લ೥౓ ൺֱ ऩೖ ࢧग़ ଛӹ ࢀՃऀ਺ ৽نࢀՃ਺ ঁੑࢀՃ਺

  ֶੜࢧԉ਺ ¥98,298 ¥72,874 ¥25,424 ¥99,448 ¥58,601 ¥40,847 -¥1,150 ¥14,273 -¥15,423 184 144 40 25 22 3 5 2 3 1 7 -6 3ऀ߹ಉ։࠵ল͘
 7. 4೥౓ͷKPTͷલʹ

 8. Try (લճͷKPT) • TDD BootCamp in ੴ઒Λ։࠵͍ͨ͠ • Ruby on

  Rails Tutorial/RailsΨΠυ
 ϋϯζΦϯ?΋͘΋͘ձΛ։࠵͍ͨ͠ • ঁੑࢧԉͲ͏Ͱ͠ΐ͏͔ʁ
 9. 4೥౓ͷKPT

 10. Keep • ه೦ϊϕϧςΟ࡞੒Λܧଓ • ঁੑࢧԉ࢝Ί·ͨ͠ • RalisϋϯζΦϯΛ։࠵(rb໊ʹஏ͡ͳ͍اը) • ৽ن৔ॴͷ։୓(DMM.com Labo

  ۚ୔ೆொࣄۀॴ) • ίϛϡχςΟӡ༻ࢿۚͰAir Macߪೖ
 11. Keep • ه೦ϊϕϧςΟ࡞੒Λܧଓ • ঁੑࢧԉ࢝Ί·ͨ͠ • RalisϋϯζΦϯΛ։࠵(rb໊ʹஏ͡ͳ͍اը) • ৽ن৔ॴͷ։୓(DMM.com Labo

  ۚ୔ೆொࣄۀॴ) • ίϛϡχςΟӡ༻ࢿۚͰAir Macߪೖ ঁੑࢀՃ 5ਓ ॳࢀՃ 9ਓ 3೥౓͸ίʔελʔɺࠓ೥͸ख͵͙͍
 12. Problem • ॳΊͯ࠙਌ձυλΩϟϯ1໊ • ֶੜͷࢀՃऀ͕গͳ͍ • ·ͩ·ͩঁੑͷࢀՃऀ͕গͳ͍

 13. Problem • ॳΊͯ࠙਌ձυλΩϟϯ1໊ • ֶੜͷࢀՃऀ͕গͳ͍ • ·ͩ·ͩঁੑͷࢀՃऀ͕গͳ͍ ࢧԉ਺ 1ਓ

 14. Try • TDD BootCamp in ੴ઒Λ։࠵͍ͨ͠ • ఆظతʹଞίϛϡχςΟͱ߹ಉ։࠵͍ͨ͠ • ֶੜࢀՃऀ਺Λ૿΍͍ͨ͠

 15. Try • TDD BootCamp in ੴ઒Λ։࠵͍ͨ͠ • ఆظతʹଞίϛϡχςΟͱ߹ಉ։࠵͍ͨ͠ • ֶੜࢀՃऀ਺Λ૿΍͍ͨ͠

  Ξϓϩʔνํ๏Λ໛ࡧ͢Δ