Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Introduction of Sqale

SHIBATA Hiroshi
July 07, 2012
1k

Introduction of Sqale

SHIBATA Hiroshi

July 07, 2012
Tweet

Transcript

 1. ࣲాതࢤ SHIBATA Hiroshi QBQFSCPZDP BTBLVTBSC paperboy&co., Inc. Introduction of Sqale

  ൃද৔ॴԬࢁ3VCZձٞ 2012-07-07(Sat) 4RBMFͷ͝঺հ
 2. SHIBATA Hiroshi

 3. http://twitter.com/hsbt/ http://www.hsbt.org/ http://github.com/hsbt/

 4. ฼ԻΛ୹ॖ ໊ͨ͠લͰ ਃ͠༁͟͝ ͍·ͤΜɻ

 5. ձࣾ঺հ

 6. None
 7. ࢓ࣄ಺༰

 8. ٕज़ج൫ ੔උ ΤϯδχΞ

 9. id:antipop

 10. None
 11. ձࣾ঺հ ऴΘΓ

 12. 4RBMF

 13. None
 14. IUUQTRBMFKQ

 15. TRBMF͸ ৽͍͠ϗε ςΟϯά αʔϏε

 16. 1BB4 తͳౕ

 17. 714ΑΓ ͪΐͬͱ ศརͳౕ

 18. ಛ௃

 19. 1.ϑΝΠϧॻ͖ࠐΈ 3.TGUQΞοϓϩʔυ 2.TTIϩάΠϯ

 20. ࠷େͷ ಛ௃

 21. ΦϨ͕͍Δ

 22. DMPTFEЌ

 23. Ϣʔβʔ༷ ͷ੠

 24. ͱΓ͋͑ͣ fork bomb Λ࢓ֻ͚ͯΈ͓ͨ load average ͕ 210 ͙Β͍ʹͳͬͨ $

  perl -e 'fork while fork' ࢭ·Βͳ͍ͳʔ ruby -e 'def f(); p fork{f}; end; loop{f}' ϓϩηε͕ͱ·Βͳ͍Αʔʢ๮ id: uOsm id: _kO1
 25. GPSL CPNC

 26. ରࡦࡁ

 27. architecture

 28. શମ૾

 29. 1."84 4.grsecurity kernel 2.QBUDIFETTI 3.MYD

 30. 7.SBJMT 6.SFTRVF 5.DIFGQVQQFU

 31. None
 32. ৄ͘͠͸ ࡳຈͰ

 33. GVUVSF QMBO

 34. 1.ಠࣗυϝΠϯ44- 3.[JQΞοϓϩʔυ 2.ϫʔΧʔϓϩηε

 35. ೥Ն ਖ਼ࣜ൛ ެ։༧ఆ