$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

商品監視を支える技術.key.pdf

s-ichikawa
March 22, 2018
79

 商品監視を支える技術.key.pdf

s-ichikawa

March 22, 2018
Tweet

Transcript

 1. ϝϧΧϦͷ
  ঎඼؂ࢹΛࢧ͑Δٕज़
  Mercari Server Side Tech Talk vol.2 ~CRE Night~
  @ichikawa_0829

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • @ichikawa_0829
  • 2017೥7݄ೖࣾ
  • Server Side Engineer
  • CXI→CRE

  View Slide

 3. Agenda
  • ϝϧΧϦCREʹ͍ͭͯ
  • ঎඼؂ࢹΛࢧ͑Δٕज़

  View Slide

 4. CXI

  (Customer Experience Improvement)

  View Slide

 5. CXI

  (Customer Experience Improvement)

  CustomerExperience(ސ٬ମݧ)Λ
  Improvement(վળ)͢Δ?

  View Slide

 6. ϝϧΧϦ
  • μ΢ϯϩʔυ਺ 6000ສ(JP)
  • ग़඼਺ 1೔100ສ඼Ҏ্
  • GMVʢ૯औҾֹʣ݄ؒ100ԯԁҎ্
  • ͜Ε͚ͩͷऔҾʹ͓͚Δސ٬ମݧΛࢧ͍͑ͯΔ
  ͷ͕ΧελϚʔαϙʔτʢҎԼCSʣ

  View Slide

 7. ϝϧΧϦͷCS
  • CS͸͓٬͞·͕҆৺ɾ҆શʹϝϧΧϦΛ࢖ͬ
  ͍͚ͯͨͩΔΑ͏ʹ༷ʑͳ͓໰͍߹Θͤ΁ͷ
  ରԠ΍ɺ໰୊ͷ͋Δ঎඼ͷϞχλϦϯάΛߦͬ
  ͍ͯΔ
  • ઋ୆ɾ෱Ԭʹڌ఺
  • ໿400໊

  View Slide

 8. CXIͷ໾ׂ
  • CS΁ޮ཰తͳΦϖϨʔγϣϯΛՄೳʹ͢ΔπʔϧΛఏڙ
  ͢Δ͜ͱͰɺ͓٬͞·ͷΑΓΑ͍ମݧΛఏڙ͍ͯ͘͠
  • ͓٬͞·͔Βͷ͓໰͍߹Θͤʹద੾ˍޮ཰తʹରԠ͢Δ
  ͨΊͷπʔϧ
  • ঎඼΍ίϝϯτͳͲΛ؂ࢹ͠Ϛʔέοτͷ݈શԽΛҡ࣋
  ͢Δπʔϧ
  • ෆਖ਼ϢʔβʔΛޮ཰తʹऔΓకΔͨΊͷπʔϧ

  View Slide

 9. CRE

  (Customer Reliability Engineering)

  View Slide

 10. ϝϧΧϦʹ͓͚ΔCREͷ໾ׂ
  • 2018೥1݄ʹൃ଍
  • CXIͰߦ͍ͬͯͨCSπʔϧͷվमͳͲͷۀ຿͸
  Ҿ͖ଓ͖୲౰
  • ΫϥΠΞϯτɺSearchɺAIɺBIΤϯδχΞ౳͕
  ՃΘΓɺ৴པੑ޲্ͷҝʹΑΓଟ֯తͳΞϓϩʔ
  ν͕Մೳʹ

  View Slide

 11. CXIͱCREͷҧ͍
  $9* $3&
  ސ٬ ओʹ$4ϝϯόʔ ओʹϝϧΧϦͷར༻ऀ
  ஫ྗϙΠϯτ
  $4πʔϧͷվળ
  ΦϖϨʔγϣϯࣗಈԽ
  ͓໰͍߹Θͤ΍௨ใ͕ͦ΋ͦ΋
  ൃੜ͠ͳ͍ঢ়گͮ͘Γ

  View Slide

 12. ௚ۙऔΓ૊Έ
  • ͓٬͞·ಉ࢜ͷΩϟϯηϧػೳ
  • डऔධՁͷࣗಈԽ
  • ໰͍߹Θͤ෼ྨ΍঎඼؂ࢹπʔϧ΁ͷػցֶ
  शಋೖ
  • etc…

  View Slide

 13. ঎඼؂ࢹ

  View Slide

 14. ͜Ε·Ͱͷ঎඼؂ࢹ
  • ͜Ε·Ͱ͸ո͍͠ΩʔϫʔυΛొ࿥͓͖ͯ͠
  ग़඼࣌ʹඇಉظʹνΣοΫ͍ͯ͠Δ
  • ొ࿥ͨ͠Ωʔϫʔυຖʹɺݕ஌͢Δɺඇදࣔ
  ʹ͢Δ౳ͷڍಈ΋ొ࿥
  • ݕ஌͢Δϫʔυͷొ࿥͸खಈ

  View Slide

 15. Mercari

  API
  Q4M
  Monitoring
  Worker
  en-queue
  de-queue
  hide/report

  View Slide

 16. ঎඼؂ࢹ΁ͷػցֶश౤ೖ
  • ग़඼͞ΕΔͱGoogle Pub/SubΛհͯ͠ػցֶ
  शج൫΁ग़඼ΠϕϯτΛ௨஌
  • ໰୊͋Γͱ൑ఆ͞Εͨ঎඼͸ࣗಈͰඇදࣔʹ
  ͨ͠ΓCSπʔϧʹදࣔ͠CSͰ֬ೝ࡞ۀΛߦͬ
  ͨΓ͢Δ

  View Slide

 17. Cloud PubSub
  • ϑϧϚωʔδυͷϦΞϧλΠϜ ϝοηʔδϯά
  αʔϏε
  • ݸผͷΞϓϦέʔγϣϯؒͰϝοηʔδͷૹड
  ৴͕Ͱ͖Δ
  • ࠓճ͸ૹड৴͢ΔϝοηʔδΛProtobufͰγϦ
  ΞϥΠζ/σγϦΞϥΠζͯ͠࢖༻

  View Slide

 18. ঎඼؂ࢹ΁ͷػցֶश౤ೖ
  • ҩྍ඼΍ΞμϧτɺΩʔϫʔυཏྻͳͲ͍͘
  ͔ͭͷϞσϧ͕ಈ͍͍ͯΔ
  • ൑ఆ݁Ռͱͯ͠໰୊ͷ͋Δ঎඼ͩͬͨ৔߹ɺ
  ൑ఆͷ֬౓ʹΑͬͯݕ஌ͷΈߦ͍CS֬ೝ͢Δ
  ͔ඇදࣔ·Ͱͯ͠͠·͏͔ܾఆ͍ͯ͠Δ(༧ఆ)

  View Slide

 19. ঎඼؂ࢹ΁ͷػցֶश౤ೖ
  • ໰୊ͷແ͍঎඼ͷר͖ࠐΈ͕ൃੜͯ͠͠·͏
  ͨΊɺCSϦιʔεతʹͲΕ͘Β͍ରԠՄೳ͔
  ૬ஊ͠ͳ͕Βࣗಈඇදࣔػೳͷ։์཰Λܾఆ
  Ͱ͖ΔΑ͏ʹ͍ͯ͠Δ

  View Slide

 20. Mercari

  API
  Machine Learning

  Platform
  publish
  subscribe

  View Slide

 21. CsTool

  API
  Machine Learning

  Platform
  Mercari

  API
  Worker
  publish
  subscribe
  hide/report report

  View Slide

 22. Mercari

  API
  Machine Learning

  Platform

  View Slide

 23. CsTool

  API
  Machine Learning

  Platform
  Mercari

  API
  Worker

  View Slide

 24. CsTool

  API
  Mercari

  API
  Worker
  Test Publisher

  View Slide

 25. Deploy
  Monitoring
  CI

  View Slide

 26. Deploy
  Monitoring
  CI

  View Slide

 27. .protoϑΝΠϧ
  Client for PHP Client for Go Client for Python
  branchΛpushͰ֤Clientͷ։ൃ
  ༻ίʔυͱPRΛࣗಈੜ੒ɻ
  masterʹmerge͞ΕΔͱClient
  ଆ΋Ϛʔδ͞ΕΔ

  View Slide

 28. Deploy
  Monitoring
  CI

  View Slide

 29. View Slide

 30. • SpinnakerʹΑΔContinuous Delivery

  http://tech.mercari.com/entry/
  2017/08/21/092743
  • ࣍ੈ୅Continuous DeliveryϓϥοτϑΥʔϜͰ͋
  ΔSpinnakerΛମݧͯ͠ΈΑ͏ʂ

  http://tech.mercari.com/entry/2017/12/17/
  205719

  View Slide

 31. Deploy
  Monitoring
  CI

  View Slide

 32. View Slide

 33. ·ͱΊͱࠓޙ
  • ৭ʑͳαʔϏε͕ܨ͕ͬͯ঎඼؂ࢹΛ࣮ݱͯ͠
  ͍·͢
  • ػցֶशతͳ෦෼͸ޙͷೋਓ͕ৄ͘͠࿩ͯ͘͠
  Ε·͢
  • αʔϏεΛ෼ׂͨ͜͠ͱʹΑΓσϓϩΠ΍ςε
  τʹखֻ͕͔ؒΔΑ͏ʹͳͬͨͷͰվળ͍ͨ͠

  View Slide

 34. ·ͱΊͱࠓޙ
  • ػցֶश͕׆͖Δ෦෼ʹ͸ࠓޙ΋ੵۃతʹऔ
  ΓೖΕ͍͖͍ͯͨ
  • CSͷΦϖϨʔγϣϯͷݟ௚͠΋ؚΊͯπʔϧ
  վળΛߦ͍ͬͯ͘༧ఆ
  • ਓؒຯ͕ඞཁͳରԠʹCS͕࣌ؒΛ౰ͯΒΕΔ
  Α͏ͳঢ়گΛ࡞Δ

  View Slide

 35. We Are Hiring!
  https://careers.mercari.com/job/

  View Slide

 36. Thank you!

  View Slide