Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

走って良かった10のこと

B16a7b3fa409bb986aef592e21b46ecc?s=47 Masahiro Ihara
August 25, 2015
24k

 走って良かった10のこと

「ヘルシープログラマ!」 http://connpass.com/event/18312/ でお話ししました。

B16a7b3fa409bb986aef592e21b46ecc?s=128

Masahiro Ihara

August 25, 2015
Tweet

Transcript

 1. ૸ͬͯྑ͔ͬͨ ͷ͜ͱ Ҫݪਖ਼ത

 2. ͓඼ॻ͖

 3. wࣗݾ঺հ w௒௕ڑ཭ϥϯφʔͷͭ͘Γํ w૸ͬͯྑ͔ͬͨͷ͜ͱ w͓·͚ w·ͱΊ

 4. ࣗݾ঺հ

 5. Ҫݪਖ਼ത גࣜձࣾϏοτδϟʔχʔ୅දऔక໾ !JIBSB IUUQTXXXGBDFCPPLDPNJIBSB

 6. ڈ೥ͷ຤·Ͱ͜͜Ͱಇ͍͍ͯ·ͨ͠

 7. ௒௕ڑ཭Λ૸ΔϥϯφʔͰ͢ ʢͦΜͳʹ଎͘͸ͳ͍ʣ

 8. ͔͠͠Ұ࣌ظ͸λΫγʔ௨ۈ͍ͯ͠·ͨ͠ʜ

 9. ໿೥લ ʮຬһిंʹ৐Γͨ͘ͳ͍ʂʯͱ ૸ͬͯ௨ۈ։࢝

 10. Ͳ͸·Γ

 11. ೥Ͱ65.#ʹग़͍ͨʂ 6MUSB5SBJMEV.POU#MBOD

 12. Ұ೥໨

 13. ϋʔϑϚϥιϯ

 14. ϑϧϚϥιϯ

 15. ೋ೥໨

 16. τϨΠϧΩϩ

 17. ϩʔυΩϩ

 18. ࡾ೥໨

 19. τϨΠϧΩϩ

 20. ॱௐʹ੒௕

 21. ΧϦϑΥϧχΞͷαϯλόʔόϥ

 22. 4BOUB#BSCBSB&OEVSBODF3VO

 23. Ωϩɺ͕࣌ؒݱࡏͷ࠷௕Ͱ͢

 24. ͪͳΈʹࢀՃऀ໊ɺ׬૸ऀ໊ ҐͰͨ͠

 25. ௒௕ڑ཭ϥϯφʔͷͭ͘Γํ

 26. #PSOUP3VOΛಡΉ

 27. αϯμϧͰ૸Γग़͢

 28. ད଍ϥϯχϯάͷڭՊॻ

 29. &BUBOE3VOΛಡΉ

 30. είοτɾδϡϨΫ͞Μ

 31. ΢ϧτϥϚϥιϯϚϯΛಡΉ

 32. ΢ϧτϥϚϥιϯϚϯ!!!

 33. ϕδλϦΞϯɺϩʔϑʔυΛ΍ͬͯΈΔ

 34. ϥϯؔ܎ͷຊΛಡΈ͋͞Δ

 35. ϚϯΨ͢ΒಡΈ·͢

 36. ϥϯؔ܎ͷ%7%Λݟ·͘Δ

 37. ग़དྷ্͕Γ

 38. ͔͠͠ࠓ೔͸૸ͬͯྑ͔ͬͨͬͯ࿩

 39. ૸ͬͯྑ͔ͬͨͷ͜ͱ

 40. ૫ͤΔ

 41. ؒҧ͍ͳ͍Ͱ͢

 42. ݄຤ʹ૸Γ࢝Ί

 43. ݄͸͠͹Β͘ݮΒͣ

 44. ݄Ͱܹݮ

 45. Ωϩͷਓ͕Ωϩ૸Ε͹ ΩϩΧϩϦʔফඅ

 46. ೥ࠒ

 47. ૸Γग़ͯ͠Ұ೥ޙ

 48. ମͷ஋͕վળ͢Δ

 49. ݂ѹɺମࢷ๱཰ɺίϨεςϩʔϧɺ ৺ഥ਺ɺ౳ʑ

 50. ݂ѹ͸্͕͔Β΁

 51. Ѝ(51஋͸૿͑·ͨ͠ @

 52. ͖ͬ͢Γ͢Δ

 53. ͪΐͬͱӡಈ͢Δͱ͖ͬ͢Γ

 54. ܠ৭΋ۭؾ΋ྑ͍Ͱ͢

 55. ޿ͯ͘ؾ࣋ͪ΋ྑ͍Ͱ͢

 56. ৯ࣄ͕͓͍͍͠

 57. ͓ෲ͕ۭ͍͍ͯΔͱԿͰ΋͓͍͍͠

 58. ৯΂͍ͨ΋ͷΛ৯΂ΒΕΔ

 59. ΧϩϦʔͳΜ͔ؾʹ͠ͳ͍

 60. ઁͬͨ෼ফඅ͢Δ͚ͩ

 61. ৯΂͍ͨ΋ͷΛ৯΂ͨΒྑ͍ΜͰ͢

 62. ͪͳΈʹ೑͸ϔϧγʔ

 63. ΨϯΨϯ͍͖·͠ΐ͏

 64. શવؾʹͳΒͳ͍

 65. ૸Ε͹0,

 66. ͔ͬ͠Γ৯΂͔ͯͬ͠Γফඅ

 67. ମ͕ཉ͢Δ΋ͷΛ৯΂·͠ΐ͏

 68. ࣗ༝ʹͳΔ

 69. ૸Γग़ͤ͹௨ۈୀۈ։࢝

 70. ԕճΓ͢Δͷ΋ࣗ༝ ਅͬ௚͙ߦ͘ͱૣ͍͕ʜ

 71. ૸Δ͜ͱ͸ࣗ༝ͳߦҝͰ͢

 72. ੈք͕޿͕Δ

 73. ৭Μͳ͜ͱΛௐ΂ग़͢

 74. ྫ͑͹৯ࣄ

 75. ৯΂Δ΋ͷʹؾΛݣ͍ग़͢

 76. ࣗਬʹͳΔ

 77. ৽͍͠৯ࡐʹग़ձ͏

 78. ܲ೑ͷ୅ΘΓʹେ౾ϛʔτͰ౜༲͛

 79. ΞαΠʔɺνΞγʔυ౳ͷεʔύʔϑʔυ

 80. άϦʔϯεϜʔδʔ

 81. ߬ૉδϡʔε

 82. ϛϡʔζϦʔ

 83. Ϥʔάϧτ

 84. ͵͔௮͚

 85. ݰถ͓ʹ͗ΓΛ͓ห౰ʹ

 86. ໺ࡊΛҭͯͯΈͨΓ

 87. ஌Βͳ͔ͬͨ΋ͷʹग़ձָ͍͑ͯ͠

 88. ࿩ͷωλ͕૿͑Δ

 89. ·ͣΩϩ૸Δ࿩ࣗମ͕͓͔͍͠

 90. αϯμϧͰ૸ͬͯΈͨΓ

 91. ϑϧϚϥιϯΛαϯμϧͰ૸ͬͯΈͨΓ

 92. εʔύʔϑʔυΛ৯΂ͯΈͨΓ

 93. ୸ਫԽ෺Λൈ͍ͯΈͨΓ

 94. ՃѹτϨʔχϯάʹߦͬͯΈͨΓ

 95. Ո͔Βখాݪ·Ͱา͍ͯΈͨΓ

 96. ๨೥ձҰ࣍ձ͸Ωϩ૸ͬͯΈͨΓ

 97. ձ͕ࣾγϟϫʔͭͬͯ͘͘ΕͨΓ

 98. Կ΍͔Μ΍΍͖ͬͯ·ͨ͠

 99. ͦͷ݁Ռʜ

 100. ͪΐͬͱͨ͜͠ͱͰ͸ʮ͍͍Ͷʯ͞Εͳ͍

 101. զຫڧ͘ͳΔ

 102. ࣗ෼Ͱ࢝Ίͨ͜ͱΛ΍Γ੾Γ͍ͨ

 103. ෛ͚ͨΒ͔࣍Β΋ෛ͚ଓ͚Δؾ͕͢Δ

 104. ى͖Δ৭Μͳ͜ͱΛ৐Γӽ͍͑ͯ͘

 105. ؀ڥʹౖͬͯ΋࢓ํͳ͍

 106. ४උͯ͠΍Δ͚ͩ

 107. Ұา౿Έग़ͤ͹Ұาΰʔϧʹۙͮ͘

 108. ྑ͍ͱ͖΋͋Ε͹ѱ͍ͱ͖΋͋Δ

 109. ࠓࣗ෼͕΍ΕΔ͜ͱΛਫ਼Ұഋ΍Δ

 110. શͯΛָ͠ΉɺΤϯδϣΠʂ

 111. ૸ΔલΑΓ΋ྑ͍ਓʹͳΕͨؾ͕͢Δ

 112. ϚΠϧ૸Δํ͕࢓ࣄΑΓ͠ΜͲ͍

 113. ·ͩ·ͩ੒௕Ͱ͖Δ

 114. ϑϧϚϥιϯճ໨ ࣌ؒ෼

 115. ϑϧϚϥιϯճ໨ ࣌ؒ෼ʢ෼ʣ

 116. ΢ϧτϥΩϩճ໨ ࣌ؒ෼

 117. ΢ϧτϥΩϩճ໨ ࣌ؒ෼ʢ෼ʣ

 118. มΘ͍ͬͯࣗ͘෼ʹؾ෇͘

 119. ͓·͚

 120. ૸ͬͯͪΐͬͱྑ͘ͳ͔ͬͨ͜ͱ

 121. ਓ͕૸ΔϏσΦΛݟͤ͞ΒΕͯՈ଒͕ݏ͕Δ

 122. ࿅शͰΩϩ͘Β͍૸Δͱ Ұ೔͕ऴΘΔ

 123. Ͳ͜ʹͰ΋૸ͬͯߦ͜͏ͱ͢Δ Ո͔Β͓୆৔ͷճసण࢘ߦ͖ͬͯ·͢ʙ

 124. ւ֎ͷେձʹग़Δ౳ ҙ֎ͱࢀՃඅɾཱྀඅʹ͓͕͔͔ۚΔ

 125. ౳ʑ͋Γ·͕͢

 126. ·ͱΊ

 127. ૸ͬͯྑ͔ͬͨ͜ͱ͹͔Γ

 128. ࢓ࣄ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΔ͸ͣ

 129. ݁ہɺ໨ඪઃఆͱ1%$" w1MBOܭը w%P࣮ߦ w$IFDLධՁ w"DUJPOվળ ೥Ͱ65.#ʹग़৔͢Δ

 130. ࠷ޙ·Ͱ΍Γൈ͘

 131. গ͠Ͱྑ͍͔Β૸Γ࢝Ί·͠ΐ͏ 2ΩϩͰे෼!

 132. ָʹ૸Ε͹͠ΜͲ͋͘Γ·ͤΜʂ

 133. ৽͍͠ੈք͕ඞͣ͋ͳͨΛ଴͍ͬͯ·͢

 134. ͕ɺϚΠϧ૸Δͷ͸ ମʹѱ͍ͱࢥ͍·͢ʢྑ͘ͳ͍ྫʣ

 135. ΄Ͳ΄Ͳʹ )BQQZ3VOOJOH

 136. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠