Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

福岡の方から参りました Fukuoka.rb です

jinroq
November 30, 2019
1.2k

福岡の方から参りました Fukuoka.rb です

鹿児島 Ruby 会議 01

jinroq

November 30, 2019
Tweet

Transcript

 1. ෱Ԭͷํ͔ΒࢀΓ·ͨ͠
  Fukuoka.rbͰ͢
  2019/11/30 ࣛࣇౡ Ruby ձٞ 01
  ODA Hirohito

  View Slide

 2. ຖिਫ༵೔։࠵
  https://fukuokarb.connpass.com/

  View Slide

 3. ࣗݾ঺հ
  • name: ODA Hirohito
  • organization: i³ Systems, Inc.
  • community:
  • Fukuoka.rb Host Member
  • RubyKaigi 2019 Local Organizer

  View Slide

 4. 2019೥4݄21೔

  View Slide

 5. RubyKaigi 2019 After Hack
  https://fukuokarb.connpass.com/event/124406/

  View Slide

 6. Closing Keynote by Mr. TA
  https://www.youtube.com/watch?v=I3kqjbjMwww

  View Slide

 7. Closing Keynote by Mr. TA
  https://www.youtube.com/watch?v=I3kqjbjMwww
  !?

  View Slide

 8. 2018೥5݄9೔

  View Slide

 9. 2018೥5݄9೔
  • Fukuoka.rb #96
  • ODA ͕ॳΊͯ Fukuoka.rb ʹ
  ࢀՃͨ͠೔
  • ࣮͸৽ࢀऀ

  View Slide

 10. ࠓ೔࿩͢͜ͱ
  • Fukuoka.rb ͰԿΛ΍ͬͨͷ͔ʁ
  • Fukuoka.rb ͕Ͳ͏มΘͬͨͷ͔ʁ

  View Slide

 11. Fukuoka.rbͰԿΛ΍ͬͨͷ͔ʁ

  View Slide

 12. Λ࿩͢લʹ…

  View Slide

 13. 2014೥1݄9೔

  View Slide

 14. 2014೥1݄9೔
  • Fukuoka.rb ୈ 1 ճ໨
  • ࠓͷ Fukuoka.rb ͸ୈೋظ

  View Slide

 15. ೥ผ Fukuoka.rb ։࠵ճ਺
  0
  12.5
  25
  37.5
  50
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  25
  22 21 20
  29
  43

  View Slide

 16. ೥ผ Fukuoka.rb ։࠵ճ਺
  0
  12.5
  25
  37.5
  50
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  25
  22 21 20
  29
  43
  2018/05/09
  ODA Join

  View Slide

 17. Fukuoka.rbͰԿΛ΍ͬͨͷ͔ʁ

  View Slide

 18. Fukuoka.rbΛຖि։࠵͢ΔΑ͏ʹͨ͠

  View Slide

 19. Fukuoka.rbͰԿΛ΍ͬͨͷ͔ʁ
  • Before joining ODA
  • @nagachika ͱ @udzura ͷ͏ͪɺͲͪΒ͔͕
  ݄ʹ 1 ճίϯτϦϏϡʔτ͢Δ
  • ଟ݄ͯ͘ 2 ճͷ։࠵

  View Slide

 20. Fukuoka.rbͰԿΛ΍ͬͨͷ͔ʁ
  • After joining ODA
  • @nagachika ͱ @udzura ͷ͏ͪɺͲͪΒ͔͕
  ݄ʹ 1 ճίϯτϦϏϡʔτ͢Δ
  • ্هҎ֎ͷि͸શͯ ODA ͕ϗετΛ͢Δ

  View Slide

 21. 2018೥8݄29೔

  View Slide

 22. • Fukuoka.rb #103
  • ੖Εͯຖि։࠵Λ։࢝
  Fukuoka.rbͰԿΛ΍ͬͨͷ͔ʁ

  View Slide

 23. ͳͥຖि։࠵͔ͨͬͨ͠ͷ͔ʁ
  • ॳࢀՃͷಈػ͸ۀ຿ͷ౎߹্
  • Fukuoka.rb ͷଘࡏࣗମ͸ 2016 ೥ࠒʹ೺Ѳ͍ͯͨ͠
  • RubyKaigi 2018 ʹࢀՃ͢ΔͷͰإݟ஌ΓΛ૿΍͓͖͔ͯͨͬͨ͠

  View Slide

 24. RubyKaigi 2018
  https://rubykaigi.org/2018/

  View Slide

 25. ͳͥຖि։࠵͔ͨͬͨ͠ͷ͔ʁ
  • RubyKaigi 2018 ͕ࢥ͍ͷ΄ָ͔͔ͬͨ͠
  • Ruby ίϛϡχςΟʔ͍͍ͬͯͳ͊ɺͱࢥ͏Α͏ʹͳͬͨ
  • ΋͘΋͘ձ͕ࣗ෼ͷษڧ࣌ؒͱͯ֬͠อͰ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨ

  View Slide

 26. ͳͥຖि։࠵͔ͨͬͨ͠ͷ͔ʁ
  • RubyKaigi 2018 ͕ࢥ͍ͷ΄ָ͔͔ͬͨ͠
  • Ruby ίϛϡχςΟʔ͍͍ͬͯͳ͊ɺͱࢥ͏Α͏ʹͳͬͨ
  • ΋͘΋͘ձ͕ࣗ෼ͷษڧ࣌ؒͱͯ֬͠อͰ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨ

  View Slide

 27. ࣗ෼ͷษڧ࣌ؒΛ֬อ͢ΔͨΊ

  View Slide

 28. Fukuoka.rb͸Ͳ͏มΘͬͨͷ͔ʁ

  View Slide

 29. Fukuoka.rb͸Ͳ͏มΘͬͨͷ͔ʁ
  • ձ৔ఏڙ
  • άϧʔϰϊʔπ
  • GMO ϖύϘ
  • ΞΠΩϡʔϒυγεςϜζ

  View Slide

 30. Fukuoka.rb͸Ͳ͏มΘͬͨͷ͔ʁ
  • ձ৔ఏڙ
  • άϧʔϰϊʔπ
  • GMO ϖύϘ
  • ΞΠΩϡʔϒυγεςϜζ

  View Slide

 31. Fukuoka.rb͸Ͳ͏มΘͬͨͷ͔ʁ
  • ձ৔ఏڙ
  • άϧʔϰϊʔπ
  • GMO ϖύϘ
  • ΞΠΩϡʔϒυγεςϜζ
  • YAMAP
  • pixiv
  • ϚωʔϑΥϫʔυ
  • ϕΨίʔϙϨʔγϣϯ
  • ΤϯδχΞΧϑΣ

  View Slide

 32. Fukuoka.rb͸Ͳ͏มΘͬͨͷ͔ʁ
  • ձ৔ఏڙ
  • άϧʔϰϊʔπ
  • GMO ϖύϘ
  • ΞΠΩϡʔϒυγεςϜζ
  • YAMAP
  • pixiv
  • ϚωʔϑΥϫʔυ
  • ϕΨίʔϙϨʔγϣϯ
  • ΤϯδχΞΧϑΣ

  View Slide

 33. • ࢀՃऀ͕૿͑ͨ
  • ࠷ۙ͸҆ఆͯ͠ 10 ໊લޙ͕
  ࢀՃͯ͘͠ΕΔΑ͏ʹͳͬͨ
  Fukuoka.rb͸Ͳ͏มΘͬͨͷ͔ʁ

  View Slide

 34. • Fukuoka.rb Ҏ֎΋׆ಈ͢Δ
  Α͏ʹͳͬͨ
  Fukuoka.rb͸Ͳ͏มΘͬͨͷ͔ʁ

  View Slide

 35. ·ͱΊ
  • ΍Γͨ͘ͳͬͨΒউखʹ΍ͬͯΈͨΒ͍͍
  • Ruby ίϛϡχςΟʔ͸׮༰ͳͷͰେମͷ͜ͱ͸΢ΣϧΧϜ
  • উखʹ΍ͬͯͨΒಉௐͯ͘͠ΕΔਓ͕ͨͪݱΕΔ
  • ΈΜͳྑ͍΍ͭ
  • ͕Μ͹Βͳ͍
  • ͕Μ͹Δͱ೩͑ਚ͖΍͍͢

  View Slide

 36. ࠷ޙʹ

  View Slide

 37. ࠓޙݸਓతʹ΍Γ͍ͨ͜ͱ
  • OSS ύονձ
  • Ruby Hack Challenge Holiday in Fukuoka

  View Slide

 38. View Slide

 39. Fukuoka.rk 03

  View Slide

 40. View Slide

 41. ෱ԬͰ஍Ҭ Ruby ձٞΛ΍Δ͜ͱʹ
  ظ଴஋͕ര্͕Γ͍ͯ͠·ͤΜ͔ʁ

  View Slide

 42. Fin

  View Slide