Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

半導体スナック蟬2020.09.19

88dae28e3d082236f37db2f5c2db339d?s=47 Miho Yamada
September 19, 2020
64

 半導体スナック蟬2020.09.19

半導体スナック蟬2020.09.19のスライドです。

88dae28e3d082236f37db2f5c2db339d?s=128

Miho Yamada

September 19, 2020
Tweet

Transcript

 1. ൒ಋମεφοΫḣ 2020.9.19։࠵

 2. ɹɹɹࣗݾ঺հ ᾇ໊લ*P5ओ්ͷࢁాඒึͰ͢ ᾈॴଐاۀ໊גࣜձࣾ$FOUFS2ɹ ᾉࠓͷ࢓ࣄʮ*P5Λ΋ͬͱ਎ۙʹɺ΋ͬͱָ͘͠ɻ ະདྷ΁ʯΛϞοτʔʹࢼ࡞඼։ൃࢧԉɺ45&".ڭҭ ࢧԉ ɺ*P5੡඼։ൃͳͲͷࣄۀΛ΍͍ͬͯ·͢ɻ ɹاըɺӦۀɺ։ൃɺձܭͳͲʜԿͰ΋΍Δࡶ༻܎ɻ ɹ͋ͱʮঁࢠͩΒ͚ͷిࢠ޻࡞ʯͱ͍͏ίϛϡχςΟΛ ɹ΍͍ͬͯ·͢ɻɹ

 3. MakeLSI: ʜͱ͍͏ळాઌੜͷओ࠵͢ΔɺΦϦδφϧͷ ̡̨̞Λ࡞ͬͯΒͬ͠ΌΔίϛϡχςΟʹ΋ ೖΕͯ΋Β͍ͬͯ·͢ɻ

 4. Glade ϑϦʔ΢ΣΞͷ-4*ઃܭπʔϧ MakeLSI:ʹஸೡͳνϡʔτϦΞϧ͕͋Γ·͢ʂ

 5. Glade (Gds, Lef And Def Editor), ϑϦʔ΢ΣΞͷ-4*ઃܭπʔϧ (%4൒ಋମϨΠΞ΢τσʔλͷϑΝΠϧ -&' -JCSBSZ&YDIBOHF'PSNBU

  %&' %FTJHO&YDIBOHF'PSNBU ͳΔ΄Ͳʔɻ
 6. Inv 555 ͔͔࣌ؒ͘͢͝Γ ա͗ͯ࠷ऴతʹ ϛεͯͨ͠ ࠓճ࡞ͬͨࢠͨͪ

 7. ݻ·Δ མͪΔ ফ͑Δ Glade NBDͰͷ؀ڥઃఆ΋͔ͳΓ͕͔͔࣌ؒΓ·ͨ͠ɻɹ

 8. Glade ϑϦʔ΢ΣΞͷ-4*ઃܭπʔϧ(MBEF ݱόʔδϣϯ͸ෆ҆ఆͳࢠͩͳ ɾɾɾଞʹGDSΛ৮ΕΔCADͬͯͳ͍ͷ͔ͳʁ

 9. gdsCAD ͦͷ·Μ· ɹ ͱ͍͏ͷ͕͋Γ·ͨ͠ʂ IUUQTQZUIPOIPTUFEPSHHET$"%

 10. Google ColaboratoryͰࢼͯ͠Έ·͕ͨ͠ gdsCADͷimport͕͏·͍͔͘ͳ͔ͬͨͷͰ

 11. macʹΠϯετʔϧͯ͠Hello! Worldͯ͠Έ·ͨ͠ʂ

 12. Python testgds.pyͰϓϩάϥϜ࣮ߦ͢Δͱ output.gds͕ੜ੒͞Ε·͢ɻ͜ΕΛGladeʹΠϯϙʔτʂ PVUQVUHET

 13. testgds.pyΛͪΐͬ͜ͱमਖ਼ͯ͠ Make LSI:ͬͯඳ͍ͯΈ·ͨ͠ʂ

 14. ΪΞΈ͍ͨͳMEMSͷαϯϓϧ͕͋Δʂ͜͏͍͏ͷͰ͖Δͷʁ pythonͰ͓ֆඳָ͖͍͠ʂ࡞ΕΔ΋ͷͷ෯͕޿͕Γͦ͏ʂ import numpy as np from gdsCAD import *

  def Gear(r, N, layer=None): """ A crude gear. TODO: Make this involute """ gear = core.Elements() d_theta = 360. / N w = float(2*np.pi*r) / (2*N) disk = shapes.Disk((0,0), r-w/2, layer=layer) tooth = shapes.Rectangle((0, w/2), (r+w/2, -w/2), layer=layer) gear.add(disk) for i in range(N): gear.add(utils.rotate(tooth, i * d_theta)) return gear top = core.Cell('TOP') gear1 = Gear(15, 20).rotate(360./20/2) gear2 = Gear(30, 40, 2).translate((45,0)) top.add(gear1) top.add(gear2) top.show()
 15. 10݄3ʙ4೔։࠵ʂ MakerFaireTokyo2020 ͨͿΜɺMakeLSI:ͷళ൪Λ͍ͯ͠Δɾɾɾϋζʂʂ ίϩφ͕੩·ͬͯ͘ΕΔΑ͏ ͋·ͼ͑ͪΌΜʹ͓ئ͍த ↓͋·ͼ͑ͪΌΜγϣοϓ https://suzuri.jp/Yamada3

 16. ͝ਗ਼ௌ ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ