$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Deno Node 両刀

Koutarou Chikuba
March 17, 2022
2k

Deno Node 両刀

Node 学園 #38

Koutarou Chikuba

March 17, 2022
Tweet

Transcript

 1. Deno Node ྆౛ ΍͍͖ͬͯ
  @mizchi | PLAID Inc.
  NodeֶԂ 38࣌ݶ໨

  View Slide

 2. Deno ͍͍ΑͶ…
  ͍·͙͢ curl -fsSL https://deno.land/install.sh | sh

  View Slide

 3. Deno ͍͍ΑͶ…
  • ࣄલ install ෆཁ: εχϖοτ͕ಈ͘อূ͕ͱΓ΍͍͢
  • => node+ts ͸࣮ߦ؀ڥ͕ࣗ໌Ͱ͸ͳ͍
  • ΤίγεςϜ͕ TS ܾΊଧͪ
  • ૊ΈࠐΈ lint | fmt | test ͷମݧͷྑ͞
  • => node ͸ eslint+typescript+prettier ؀ڥͷߏங͕ͩΔ͍
  • Deno ຊମͷίʔυ͕ಡΈ΍͍͢
  • Rust Ͱ tokio + rusty-v8(v8 Binding)

  View Slide

 4. node: ͜ΕͲ͏΍ͬͯಈ͘ͷʁ
  // native esm ͔ɺ comnonjs ܦ༝͔ෆ໌
  import foo from "foo"; // module.exports? export default?
  import { xxx } from "@/x"; // ͩΕ͕͜ͷύεΛղܾ͢Δʁ;
  // ؀ڥม਺ͳͷ͔ɺόϯυϥʹ replace ͞ΕΔͷ͔
  console.log(process.env.NODE_ENV);

  View Slide

 5. Deno (ͷར༻ऀ)ͷ՝୊
  • طଘࢿ࢈ͷར༻
  • طଘͷ΋ͷ͸ Node ༻ͩ͠…
  • ҆શੑ͕આ໌Ͱ͖Δ͔
  • ಈతͳωοτϫʔΫ૬खʹґଘղܾ͢Δෆ҆
  • ։ൃମݧ
  • vscode ͕ͪΌΜͱରԠͯ͘͠Εͳ͍ͱ࢖͑ͳ͍ΑͶ

  View Slide

 6. ࣗ෼ͷࢥ͏ Deno ࠾༻ͷ೉͠͞
  • 1. ࠜຊతʹґଘղܾϙϦγʔ͕ҧ͏
  • 2. ࠜຊతʹඪ४ϥΠϒϥϦ͕ҧ͏
  • 3. vscode-deno ͕ඪ४ͷ (Microsoft) TypeScript ͱഉଞؔ܎

  View Slide

 7. ཁ͸ҧ͍Λཧղͯ͠౗ͤ͹Α͍ʂʂ
  • Node ͱ Deno ͷϙϦγʔΛཧղ͢Δ
  • ཧղͨ͠Βద੾ͳղܾࡦΛऔΕΔ
  • ղܾࡦΛఏࣔͨ͠Β࠾༻ΛωΰΕΔ
  ཧղ͢Δͧʂʂʂ

  View Slide

 8. ܗ͔ΒೖΔ Deno
  • node Ͱ΋ lint ͱ fmt ͚ͩआ༻͠Α͏ͥʂ
  • ࢀߟ: node ϓϩδΣΫτͰ΋ deno lint | deno fmt ͢Δ https://
  zenn.dev/mizchi/articles/just-lint-by-deno
  • deno.jsonc Λஔ͘
  $ deno fmt
  $ deno lint
  eslint+typescript+prettier ૬౰

  View Slide

 9. ґଘղܾ: Ϟδϡʔϧ
  Deno ͸ωοτϫʔΫܦ༝ͰґଘΛղܾ͢Δ
  // node: npm install zod --save
  import { z } from "zod";
  // deno
  import { z } from "https://deno.land/x/[email protected]/mod.ts";

  View Slide

 10. ґଘղܾ: ϩʔΧϧ
  ֦ுࢠ/σΟϨΫτϦͷলུෆՄ
  // node + tsc
  import { foo } from "./foo";
  import { bar } from "./bar";
  // deno
  import { foo } from "./foo.ts";
  import { bar } from "./bar/index.ts";
  ※ node Ͱ΋ Native ESM ͷͱ͖ɺdeno ͱಉ֦͘͡ுࢠলུෆՄ

  View Slide

 11. Deno ͕ Node ޓ׵Ͱ͸ͳ͍ཧ༝
  • ry ʮDeno ͷ࣮ߦ͸ݖݶ෇༩ͱηοτͳͷͰɺ৴པͰ͖ͳ͍ωοτϫʔ
  Ϋ͔ΒґଘΛղܾͯ͠΋໰୊ͳ͍ʯ (ޙड़)
  • ֦ுࢠͷলུෆՄ͸ RTT ΛݮΒͨ͢Ίʹඞཁ
  • node: ./foo => foo/package.json#main, foo/index{.*},
  foo{.*}
  • ͦ΋ͦ΋ ESM ͷ࢓༷ʹύεͷ࣮ମղܾϧʔϧ͸ఆٛ͞Εͯͳ͍
  • ϒϥ΢β্ͷ ESM Ͱ΋جຊతʹ֦ுࢠলུෆՄ(※ઃఆʹΑΔ)

  View Slide

 12. First Step: ؾ͚࣋ͪͩ Deno
  • Rust crate ෩: mod.rs Ͱ֎ʹ export
  • deps.ts Ͱ֎෦ϞδϡʔϧΛ import
  // mylib/deps.ts
  export { z } from "https://deno.land/x/[email protected]/mod.ts";
  // mylib/mod.ts
  import { z } from "./deps.ts";
  export const version: number = 1;
  export function validate(input: any) {
  return z.string().safeParse(input)
  };
  (งғؾΛ஌͍ͬͯΕ͹ޙͰೃછΈ΍͍͢ɺؾ͕͢Δ…)
  • ۃ࿦ɺ֎෦ import ΋ Deno.* ΋࢖Θͳ͍୯ମϑΝΠϧ͸྆༻Մ

  View Slide

 13. Deno ͷηΩϡϦςΟ
  • --allow-env=
  • --allow-hrtime
  • --allow-net=
  • --allow-read=
  • --allow-write=
  • --allow-ffi
  • --allow-run=:
  • -A, --allow-all

  View Slide

 14. Deno ͷηΩϡϦςΟ: ਅ໘໨ʹॻ͘
  deno deploy ͷ CLI Πϯετʔϧͷྫ
  $ deno install \
  --allow-read \
  --allow-write \
  --allow-env \
  --allow-net \
  --allow-run \
  --no-check -r -f https://deno.land/x/deploy/deployctl.ts

  View Slide

 15. Deno ͷηΩϡϦςΟ: ๞͖ͯ͜͏ͳΔ
  # શ෦ڐՄ
  $ deno run -A build.ts
  # velociraptor (task runner) ͷ install ྫ
  $ deno install -qAn vr https://deno.land/x/[email protected]/cli.ts

  View Slide

 16. ๷Ӵࡦ: ಈతURLΛݕ஌
  • αϓϥΠνΣʔϯΞλοΫͰಈత URL ͸߈ܸର৅
  • https://deno.land/std/http/server.ts
  • => https://deno.land/[email protected]/http/server.ts
  • ࠓޙ΋҆શͳ URL ͔୭͕ݴ͑Δͷ͔ʁ
  • nest.land: ϒϩοΫνΣʔϯ্ͷύʔϚωϯτͳ URL ʹσϓϩΠ
  • deno vendor (v1.19): node_modules ͱಉ͡Α͏ʹϩʔΧϧʹݻΊͯ
  ͔Β࣮ߦ

  View Slide

 17. ๷Ӵࡦ: deno task --unstable (v1.20)
  • deno task(Deno): λεΫϥϯφʔͰݖݶΛΈͬͪΓॻ͘
  {
  "tasks": {
  "hello": "deno run --allow-read hello.ts"
  }
  }

  View Slide

 18. ηΩϡϦςΟ·ͱΊ
  • ҆શدΓʹ౗͢ͳΒ nest.land ΍ deno.land ͷόʔδϣϯ෇͖URLͷΈ
  ৴པ͢Δ
  • αϘͬͯ -A ͯ͠͠·͏ͷΛ๷͙࢓૊ΈΛ࡞Βͳ͍ͱݖݶ؅ཧ͕ҙຯͳ
  ͍

  View Slide

 19. ૬ޓӡ༻Λߟ͑Δ
  • Deno => Node
  • Node => Deno

  View Slide

 20. Deno ͔Β npm ΛݺͿ: CDN
  • ୯ମϑΝΠϧ(όϯυϧࡁΈ)ͳΒޓ׵
  • CDN ͕ X-Typescript-Types Λฦ͍ͯ͠Ε͹ɺ.d.ts Λ͔ͦ͜Βղ
  ܾ
  • package.json ͷ types Λ࢖͏
  • skypack.dev ΍ esm.sh ͕ରԠ
  // ͜Ε͕ܕ෇Ͱ࢖͑Δ
  import React from "https://cdn.esm.sh/react@17";

  View Slide

 21. deno ͔Β node ΛݺͿ: deno --compat
  https://deno.land/[email protected]/node
  import { createRequire } from "https://deno.land/[email protected]/node/module.ts";
  const require = createRequire(import.meta.url);
  const path = require("path");
  $ deno run --compat --unstable --allow-read deno-compat.ts
  • https://deno.land/std/node ʹޓ׵ϨΠϠʔͷ࣮૷͕͋Δ
  • ͋Μ·Γಈ͍ͯͳ͍

  View Slide

 22. node ͔Β deno ݺͿ: dnt
  • https://github.com/denoland/dnt
  • ࢀߟ: deno to node ͷ dnt ࢼ͢ https://zenn.dev/mizchi/scraps/
  a37ea7c793094f
  // ͜͏͍͏ίʔυΛల։
  export { delay } from "https://deno.land/x/[email protected]/mod.ts";
  • https://...ͷ ϞδϡʔϧΛϩʔΧϧʹղܾ
  • Deno Λ node ༻ʹม׵ => import { Deno } from "@deno/shim-
  deno";

  View Slide

 23. dnt ʹΑΔల։ྫ
  npm/
  !"" LICENSE
  !"" README.md
  !"" esm
  # !"" deps
  # # $"" deno_land_x
  # # $"" delay_v0.2.0
  # # !"" mod.js
  # # $"" src
  # # $"" delay.js

  View Slide

 24. dnt ࢖͑Δ͔ʁ
  • denoland ެࣜͳͷ͸خ͍͕͠…
  • ਖ਼௚ node Ͱॻ͍ͯόϯυϧͯ͠࢖͏ͷָ͕
  • (ϑϩϯτΤϯυతʹ) ॏෳίϯτϩʔϧͱ͔Ͱ͖ͳͦ͞͏

  View Slide

 25. Node Λ Deno ͬΆ͘ಈ͔͢
  $ node --experimental-network-imports code.js
  Node ͷ Deno ෩ network-import (experimental)
  https://nodejs.org/api/esm.html#https-and-http-imports
  // file.mjs
  import worker_threads from 'worker_threads';
  import { configure, resize } from 'https://example.com/imagelib.mjs';
  configure({ worker_threads });

  View Slide

 26. ։ൃ؀ڥʹ͍ͭͯ

  View Slide

 27. VSCode
  • vscode_deno ΛΠϯετʔϧͯ͠࠶ىಈ https://github.com/
  denoland/vscode_deno
  • Shift+Command+P ͰҎԼͷίϚϯυΛ࣮ߦ
  • Deno: Initialize Workspace Configuration
  • Deno: Cache Dependencies
  // .vscode/settings.json
  {
  "deno.enabled": true
  }

  View Slide

 28. vscode_deno Կ͕ى͜Δ͔
  • typescript ͷ lsp Λୣͬͯ deno ༻ʹࠩ͠ସ͑Δ
  • node ༻ͷ΋ͷ͸ٯʹյΕΔ

  View Slide

 29. vscode: Node Deno ڞଘ
  ## ௨ৗͷ Node
  .vscode/settings.json # "deno.enabled": false
  ## ͚ͩ͜͜ Deno
  deno/
  .vscode/settings.json # "deno.enabled": true
  code .
  code deno --add
  ※೔ʹΑͬͯಈ͍ͨΓಈ͔ͳ͔ͬͨΓ͠·͢

  View Slide

 30. ࣗ෼͕ࢥ͏ Deno ͷݱ࣌఺ͷϢʔεέʔε
  • ॻ͖ࣺͯͷ CLI (εχϖοτ࣮ߦՄೳੑ͕ߴ͍)
  • ϏϧυπʔϧνΣΠϯ
  • Rust ࿈ܞ෦෼
  • αʔόʔӡ༻͸೉͍͚͠Ͳ deno deploy ͳΒϑϧϚωʔδυͰ͋Γ

  View Slide

 31. ͓ΘΓ
  ·ͱΊͰ
  lint ͋ͨΓ͔Βજ·ͤͯ࢖͍͖ͬͯ·͠ΐ͏ʂ

  View Slide