Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

RISC-V勉強会@Online 2021 3/26

47fdcc0a9eda803c481ad67473d717c6?s=47 mune10
March 31, 2021

RISC-V勉強会@Online 2021 3/26

47fdcc0a9eda803c481ad67473d717c6?s=128

mune10

March 31, 2021
Tweet

Other Decks in Technology

Transcript

 1. @mune10 Chisel ษڧձ 2021/03/26 Chiselຊͷ ೔ຊޠ༁ͷ ΦϯϥΠϯߍਖ਼ʢԾʣɹ Ͱ͖Δ͔ͳʁ

 2. Digital Design with Chisel Martin Schoeberl • ӳޠ൛ • Latexιʔείʔυ

  https://github.com/schoeberl/chisel-book • PDF http://www.imm.dtu.dk/~masca/chisel-book.pdf • ࢴຊ https://www.amazon.co.jp/Digital-Design-Chisel-Martin-Schoeberl/dp/168933603X • ೔ຊޠ൛ ʢChiselษڧձʣ • Latexιʔείʔυ https://github.com/chisel-jp/chisel-book • PDF (ίϝϯτՄೳ) https://documentcloud.adobe.com/link/review? uri=urn:aaid:scds:US:18b0b3f9-6495-42c1-952b-3fac098891f9
 3. ܦҢ ͢Έ·ͤΜɺҰ೥͔͔Γ·ͨ͠ɻ • 2020य़ K࡚͞Μ͔Β࿩͕͋Δ • ࠷ۙ͸ػց຋༁΋ྑ͘ͳͬͯΔ͠؆୯Ͱ͢Αʙ • ͱΓ͋͑ͣɺLatexͷߏจΛϑΟϧλʔͯ͠Google຋༁ͷAPIʹྲྀ͢εΫϦϓτΛॻ͍ͯΈΔ =>

  orz • Chisel ษڧձͰΞφ΢ϯε • ˏ͍ͩʹΜ͗ΐʔ͞Μ͕ख఻ͬͯ͘ΕΔ • ͦͷޙՆόςؾຯʹɻɻɻ • 2020ळ RISC-V DayͰ঺հ • ˏaki ͞Μ͕ख఻ͬͯ͘ΕΔ • ͙ͬͱਐΜͩ • 2021य़ ͍·ίί
 4. Chisel ຊͷޮೳ • ͍··Ͱ Verilog΍VHDLͳͲͷHDLΛ࢖ͬͯϋʔυ΢ΣΞͷઃܭΛͯͨ͠ํ • ͓ͦΒ͘ɺ͢ΜͳΓͱChiselͰಉ͡ճ࿏͕ॻ͚ΔΑ͏ʹͳΔͱࢥ͍·͢ • ੜ੒͞ΕΔ Verilog

  ͸·͋·͋ɺFPGA͸໰୊ͳ͠ɺASIC͸ͪΐͬͱ஫ҙ • ॳΊͯϋʔυ΢ΣΞͷઃܭΛ͢Δํ • ϋʔυ΢ΣΞͷઃܭͷೖ໳ॻͱͯ͠΋Θ͔Γ΍͍͢ͱࢥ͍·͢ • Rocket΍Chipyardͷίʔυ͕ྑ͘Θ͔Βͳͯ͘ࠔͬͯΔਓ • ͋·Γॿ͚ʹ͸ͳΒͳ͍͔΋ɻɻɻ
 5. ຊ೔ͷझࢫ • ຋༁ͷதͰͰΑ͘Θ͔Βͳ͔ͬͨՕॴʹ͍ͭͯɺօ༷͔ΒޚҙݟΛ͍͖ͨͩɺ
 ʢ΋͠ՄೳͰ͋Ε͹ʣ຋༁Λ׬੒ͤ͞Δ • ΦϯϥΠϯߍਖ਼ͷϦϯΫ https://documentcloud.adobe.com/link/review? uri=urn:aaid:scds:US:18b0b3f9-6495-42c1-952b-3fac098891f9