Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ワサビ寿司ロシアンルーレット (第2回 すしルート : 5分)

n0bisuke
September 17, 2015
230

ワサビ寿司ロシアンルーレット (第2回 すしルート : 5分)

すしルートという寿司にまつわるLTをする、リクルートジョブズ主催のイベントに誘われました。

こころコンパスとHueを使った感情可視化をわさび寿司ロシアンルーレットに適用してみた話です。

n0bisuke

September 17, 2015
Tweet

More Decks by n0bisuke

Transcript

 1. ͰϩγΞϯϧʔϨοτ΍ͬͯΈ·ͨ͠ɻ
  株式会社LIG  菅原  のびすけ    
  @n0bisuke  
   sugawara.ryousuke

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  ੁݪ ͷͼ͚͢ LIG inc. ΤϯδχΞ (৽ଔ2೥໨ʹ)
  ग़਎ٶ৓ੜ·Εؠखҭͪ
  ಛٕΘΜͦ͜͹ ഋ෼

  Ωʔϫʔυ
  .JMLDPDPBɺ(`TΞΧσϛʔɺՈ௞ԁ
  #BB4 *P5 ϦΞϧλΠϜ௨৴ͳͲ͕޷͖
  ςΫχΧϧϥΠςΟϯά΋ͪΐͪ͘ΐ͘

  View Slide

 3. ࠷ۙ͸IoTྖҬʹ΋ྗೖΕͯ·͢ɻ
  ͓΋͠ΖϝσΟΞΛ͍࣋ͬͯΔWeb੍࡞ձࣾ

  View Slide

 4. IoTྖҬ(͕த৺ʹͳΓͦ͏)ͰͷϝσΟΞ΍
  ϓϩϞʔγϣϯ΋΍͍͖ͬͯ·͢ɻ
  ࢀߟ: ՝֎׆ಈͰษڧձΛओ࠵͍ͯͨ͠Βձࣾͷࣄۀʹͳͬͨ࿩
  #IoTLT http://liginc.co.jp/183367
  (͍͍Ͷ਺ 700͘Β͍
  ʹͳͬͯ͏Ε͍͠)

  View Slide

 5. ण࢘ͱ͍͑͹ɻɻɻ

  View Slide

 6. ਅͬઌʹࢥ͍ͭ͘ͷ͕

  View Slide

 7. ϩγΞϯϧʔϨοτʂ

  View Slide

 8. ࣾ಺ΠϕϯτͰ࣮ࢪ

  View Slide

 9. ͡ΌΜ͚ΜͰण࢘Λબ୒ɻ

  View Slide

 10. બΜͩण࢘͸Θ͞ͼೖΓͰ΋
  ৯΂·͠ΐ͏ɻ

  View Slide

 11. ౰ͨΔͱ͜͏ͳΓ·͢ɻ

  View Slide

 12. ݟͯΔ෼ʹ͸͚ͬ͜͏ָ͍͠ɻ

  View Slide

 13. ·ͱΊ
  ɾ-*(Ͱ*P5΍ΔΑʂ
  ɾΘ͞ͼण࢘ϩγΞϯϧʔϨοτָ͍͠Ͷ
  ɾ݁ߏ੝Γ্͕ͬͨɻ

  View Slide

 14. \

  View Slide

 15. ͜ͷΫϚʹ࢓ֻ͚͕

  View Slide

 16. ΫϚJT)VF

  View Slide

 17. Hueͬͯ? IUUQXXXNFFUIVFDPNKB+1
  ϓϩάϥϜૢ࡞Մೳͳর໌*P5σόΠε
  ɾ8FC"1*+BWBTDSJQUͰ੍ޚͰ͖Δ
  ɾଟ࠼ͳૢ࡞ ৭ɺ໌Δ͞FUD

  View Slide

 18. 2ΫϚ͕ԿΛ͍͔ͯͨ͠ɻ

  View Slide

 19. "ײ৘ΛՄࢹԽͯͨ͠
  ˞ਖ਼֬ʹ͸ΫϚ͕΍ͬͯΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍

  View Slide

 20. Ͳ͏΍ͬͯΔͷ͔…?
  ਓͷײ৘Λ෼ੳͯ͠
  ΠϯλϥΫγϣϯΛ͍ͯ͠·͢ɻ

  View Slide

 21. ͜͜Ζίϯύε (by εϚʔτϝσΟΧϧ)
  [email protected]
  ੠͔Βײ৘Λղੳ
  ɾൃ࿩ͷςϯϙɺԻఔɺ
  ͳͲछྨఔͷಛ௃ྔ
  ͔Βࢉग़
  ɾҩྍݱ৔ͳͲͰར༻
  ͞Ε͍ͯΔٕज़

  View Slide

 22. γεςϜߏ੒ શ෦Javascript!
  ൃ࿩
  WebAudioAPI
  ajax
  Hue
  Cylon.jsͷHueΞμϓλͰ؆୯ૢ࡞

  View Slide

 23. ։࢝લͷ༨༟ײ
  վΊͯϧʔϧઆ໌

  View Slide

 24. ࣮৯
  બΜͰ৯΂·͢ɻ

  View Slide

 25. \
  ͓͍͍ͬͯ͠ݴͬͯ΋Β͍·͢ɻ

  View Slide


 26. ײ৘෼ੳͯ͠෦԰ͷর໌͕
  มΘΓ·͢

  View Slide

 27. ͔ͳΓ
  ੝Γ্͕Γ·ͨ͠স
  ˞Θ͞ͼ৯΂ͨਓʹ͸ਃ͠༁ͳ͍͚ͲʜX

  View Slide

 28. ૂ͍ͱ݁Ռ
  ͦ΋ͦ΋ͷૂ͍
  Θ͞ͼզຫΛͭͭ͠ɺײ৘ՄࢹԽͰӕ
  Λ๫͍ͯɺ੝Γ্͛Δɻ
  ݁ՌΘ͞ͼೖΕ͗ͯ͢
  ΈΜͳϦΞΫγϣϯܳʹͳͬ
  ͯ੝Γ্͕Δɻ

  View Slide

 29. ൓লͱײ૝ͳͲ
  ɾΘ͞ͼଟ͗͢ې෺
  ɾ೴೾ͱ͔࢖ͬͨΒ͓΋͠
  Ζ͔͔ͬͨ΋
  ɾ੝Γ্͕͔ͬͨΒ͍͍͔

  View Slide

 30. ͭ·Γɺण࢘ʹͪͳΜͰɺ
  ײ৘ՄࢹԽͳण࢘ϩγΞϯ
  ϧʔϨοτ

  View Slide

 31. ϓϨθϯλʔͷ
  ൃ࿩Λऔಘ
  աڈʹ࣮ࢪͨ͠ΠϯλϥΫγϣϯ
  ʮษڧձΠϯλϥΫγϣϯ!EPUTʯ
  ձ৔ͷর໌Λ
  ײ৘ͷ৭ͰϦΞϧλΠϜมಈ

  View Slide

 32. ਓ࿛ήʔϜ
  ൃ࿩Λ΋ͱʹ
  ײ৘ղੳ
  ਓ࿛͡Όͳ͍Αʂ
  ˞ײ৘ͱ৭͸ҎԼ͕࢖͑Δ
  ɾ੺ࣗ৴͕͋Δ
  ɾ੨ࣗ৴͕ແ͍
  ɾԫتΜͰ͍Δ
  ɾനฏৗ৺
  ˞ˢͷ৔߹ʮਓ࿛͡Όͳ͍Αʯͱݴ͍ͬͯΔ͕ɺ
  ੨৭ʹͳ͍ͬͯΔͷͰࣗ৴͕ແ͍ͱ͍͏͜ͱ͕෼͔Δɻ
  ۙʑ΍Γ͍ͨΠϕϯτ
  ʮײ৘ՄࢹԽਓ࿛ήʔϜʯ

  View Slide

 33. ·ͱΊ
  ɾεγͱ͍͑͹ࢥ͍ͭ͘ͷ͸ϩγΞϯϧʔϨοτ
  ɾ͜͜ΖίϯύεͰײ৘நग़)VFͰΠϯλϥΫγϣϯ
  ɾ͍͍ײ͡ʹ੝Γ্͕͚ͬͨͲΘ͞ͼଟ͗ͨ͢
  ɾਓ࿛΍Γ·͠ΐ͏ɻ
  ɾ-*(ϒϩάͰօ͞Μͷ࡞඼ൃ৴͠·ͤΜ͔
  ɾϋʔυܥͷϒϩά΍ͬͯΔਓ͍ͨΒ͝࿈བྷԼ͍͞ʂ
  ɾֶੜͳͲͷΞϧόΠτืूத
  ͓஌Βͤ
  Ҏ্Ͱ͢ʂ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ

  View Slide