Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

登壇資料.pdf

NanimonoDemonai
May 29, 2023
180

 登壇資料.pdf

NanimonoDemonai

May 29, 2023
Tweet

Transcript

 1. ϑϩϯτΤϯυͷվળΛܭଌ͠Α͏


  ~
  2023/05/26 Kyoto.js 19


  id:nanimono_demonai

  View full-size slide

 2. 1. ࣗݾ঺հ


  2. ϑϩϯτΤϯυͷվળ


  3. ύϑΥʔϚϯεͷࢦඪ


  4. SentryʹΑΔܭଌ

  View full-size slide

 3. ࣗݾ঺հ
  • id: nanimono_demonai


  • @NanimonoDaemon


  • େֶͰ͸ػցֶशͷݚڀ


  • ʮגࣜձࣾ͸ͯͳʯʹ2020೥ʹब৬


  • ϑϩϯτΤϯυͷվળ΍͍Ζ͍Ζͳ͜ͱ


  • GCPͰBigQueryʹΑΔϨίϝϯυΛ࡞ͬͨΓ


  • ීஈ͸TypeScript/React/CSSͷ৘ใΛ௥͍ͬͯΔ


  • ੲSCP-JPͷ؅ཧऀ΍͍ͬͯ·ͨ͠
  3

  View full-size slide

 4. ͸ͯͳϒϩά͸12೥໨
  • 5/21ʢ೔ʣʹʮจֶϑϦϚ ౦ژ36ʯʹ͸ͯͳϒϩάͰग़ల͠·ͨ͠


  ͸ͯͳϒϩά͸ʮ୭Ͱ΋ʯʮͲΜͳ͜ͱͰ΋ʯ


  ࣗ༝ʹָ͔͚͘͠Δ৔ॴͰ͋Γ͍ͨ


  • 12೥ͷϓϩμΫτʹ͸վળ͍ͨ͜͠ͱ͕ͨ͘͞Μʂ


  • վળ΋͍͍͚Ͳܭଌ͸͍ͨ͠ΑͶʂ
  4
  • https://bunfree.net/event/tokyo36/
  ೥قͷ͋ΔϓϩμΫτΛվળ͢ΔͨΊʹɺܭଌΛ͢Δ

  View full-size slide

 5. 2. ϑϩϯτΤϯυͷվળ

  View full-size slide

 6. ϑϩϯτΤϯυͷվળ
  • டংΛ΋ͨΒͤΔ


  • ։ൃπʔϧνΣʔϯΛϞμϯԽ͢Δ


  • σϦόϦʔ଎౓Λ্͛Δ


  • ύϑΥʔϚϯεΛվળ͢Δ


  • շదͳදࣔʹ͢Δ


  • දࣔ଎౓Λ্͛Δ
  6
  From Kyoto.js 12
  https://speakerdeck.com/nanimonodemonai/
  hatenaburogufalsehurontoendonizhi-xu-
  hamotarasaretafalseka
  ຊ೔ͷϝΠϯ͸ύϑΥʔϚϯεվળͷ࿩

  View full-size slide

 7. զʑͷνʔϜͰ͸
  • νʔϜ಺ͷϑϩϯτΤϯυʹڵຯͷ͋Δ༗ࢤͰఆྫձΛ։͍ͯվળҊΛ
  ·ͱΊͯɺεϓϦϯτʹ৐࣮ͤͯࢪ͍ͯ͠Δ


  • ྫ͑͹:


  • ݹ͍ϞδϡʔϧͷόʔδϣϯΞοϓ


  • CSSͷϏϧυج൫ͷվળ


  • IE11ରԠίʔυͷఫऩΛͯ͠όϯυϧαΠζΛܰݮ


  • ςετ΍LinterΛվળͯ͠։ൃମݧΛ্͛Δ
  7
  ։ൃମݧͷΈͳΒͣɺϢʔβʔମݧ΋͍͋͛ͨʂ

  View full-size slide

 8. ύϑΥʔϚϯεվળ
  • දࣔΛշదʹ͢Δ


  • දࣔޙͷཁૉͷͣΕΛܰݮ͢Δ


  • Accessibility


  • ϖʔδͷදࣔ଎౓Λ্͛Δ


  • Ԡ౴଎౓Λ্͛Δ


  • ίϯςϯπͷදࣔ଎౓Λ্͛Δ


  • Ϣʔβʔ͕ૢ࡞Ͱ͖Δ·Ͱͷ࣌ؒΛ୹͘͢Δ


  • etc…
  8
  ͸ͯͳϑΥτϥΠϑͷը૾Λදࣔ͢Δࡍʹɺը໘ʹζϨ͕ੜ͡ͳ͍Α͏มߋ͠·͠
  ͨ - ͸ͯͳϒϩά։ൃϒϩά
  ը૾ͷදࣔͰը໘͕ζϨͳ͍Α͏มߋͨ͜͠ͱͰɺ͸ͯͳϒϩάͷԿ
  ͕վળ͞Εͨͷ͔

  View full-size slide

 9. 3. ύϑΥʔϚϯεͷࢦඪ

  View full-size slide

 10. ϖʔδύϑΥʔϚϯεͷࢦඪ: Ұ෦
  • ఻౷తͳࢦඪ


  • TTFB (s) - Time To First Byte: ϖʔδͷμ΢ϯϩʔυ։࢝࣌ؒ


  • Page Weight (byte) -ϖʔδͷαΠζ


  • ϖʔδಡΈࠐΈ׬ྃͷࢦඪ


  • FCP (s) -First Contentful Paint : ࠷ॳͷ”ίϯςϯπ”͕දࣔ͞Εͨ࣌ؒ


  • LCP (s) - Largest Contentful Paint: ࠷େͷ”ίϯςϯπ”ͷදࣔ࣌ؒ


  • Speed Index (s) - ϖʔδͷදࣔ׬ྃ཰ΛՃຯͨ͠දࣔ࣌ؒ


  • ϖʔδͷԠ౴ੑͷࢦඪ


  • FID (s) - First Input Delay: ࠷ॳͷૢ࡞ՄೳʹͳΔ·Ͱͷ࣌ؒ


  • TTI (s) - Time to Interactive: ૢ࡞ՄೳʹͳΔ·Ͱͷ࣌ؒ


  • TBT (s) - Total Blocking Time: FCPͱTTIͷ߹ܭ


  • INP (s) -Interaction to Next Paint: ϖʔδ্ͷ͢΂ͯͷΠϯλϥΫγϣϯޙͷ࣍ͷඳը·Ͱͷ࣌ؒͰ࠷΋஗͍࣌ؒ


  • ࢹ֮త҆ఆੑͷࢦඪ


  • CLS (ແ୯Ґ) - ϖʔδͷදࣔதʹى͖ͨίϯςϯπͷζϨͷࢦඪ
  10
  ίϯςϯπ
  ςΩετɺը૾ എܠը૾ΛؚΉ
  ɺTWH
  ཁૉɺനҎ֎ͷDBOWBTཁૉͷ͜ͱ
  https://web.dev/metrics/

  View full-size slide

 11. CWV - CoreWebVitals
  • Googleͷൃදͨ͠ॏཁࢦඪ3બ


  • ͍ͣΕ΋ϖʔδͷϢʔβʔମݧʹؔΘΔ΋ͷ


  • ϖʔδಡΈࠐΈ׬ྃͷࢦඪ


  • LCP (s) - Largest Contentful Paint: ࠷େͷ”ίϯςϯπ”ͷදࣔ࣌ؒ


  • ϖʔδͷԠ౴ੑͷࢦඪ


  • FID (s) - First Input Delay: ࠷ॳͷૢ࡞ՄೳʹͳΔ·Ͱͷ࣌ؒ


  • ࢹ֮త҆ఆੑͷࢦඪ


  • CLS (ແ୯Ґ) - ϖʔδͷදࣔதʹى͖ͨίϯςϯπͷζϨͷࢦඪ
  11
  ίϯςϯπ
  ςΩετɺը૾ എܠը૾ΛؚΉ
  ɺTWH
  ཁૉɺനҎ֎ͷDBOWBTཁૉͷ͜ͱ

  View full-size slide

 12. CWVͷۙگ1 - SEOͱCWV.1
  • 4݄ͷGoogleΞοϓσʔτͰݕࡧϥϯΩϯάγεςϜ͔Β


  ʮϖʔδ ΤΫεϖϦΤϯε γεςϜʯͷ߲໨͕ͳ͘ͳͬͨ


  • Wayback machine 3݄ https://web.archive.org/web/20230315210053/https://developers.google.com/search/docs/appearance/ranking-systems-guide?hl=ja


  • Google ݕࡧϥϯΩϯά γεςϜͷ͝঺հ


  • ϖʔδ ΤΫεϖϦΤϯε γεςϜ


  • Ϣʔβʔ͸ɺ༏Εͨϖʔδ ΤΫεϖϦΤϯεΛఏڙ͢ΔαΠτΛ޷Έ·͢ɻͦͷͨΊ Google ͸ɺϖʔδ ΤΫεϖϦΤϯε γεςϜΛಋೖͯ͠ɺಡΈࠐΈ͕଎
  ͍͔ɺϞόΠϧ ϑϨϯυϦʔ͔ɺ൥Θ͍͠ΠϯλʔεςΟγϟϧ͕ͳ͍͔ɺ҆શͳख๏Ͱఏڙ͞Ε͍ͯΔ͔ͳͲɺ͞·͟·ͳج४ͰϖʔδΛධՁ͍ͯ͠·͢ɻݕ
  ࡧΫΤϦʹҰக͢Δީิ͕ଟ਺͋Γɺؔ࿈ੑ͕ಉఔ౓ͷ৔߹ɺ͜ͷγεςϜʹΑΓϖʔδ ΤΫεϖϦΤϯε͕༏Εͨίϯςϯπ͕༏ઌ͞ΕΔΑ͏ʹͳΓ·͢ɻ


  • ͔͠͠ʮϖʔδ ΤΫεϖϦΤϯεͷ Google ݕࡧ݁Ռ΁ͷӨڹʹ͍ͭͯʯͷϖʔ
  δ͸͋Δ


  • >Google ͷίΞ ϥϯΩϯά γεςϜ͸ɺ༏Εͨϖʔδ ΤΫεϖϦΤϯεΛ
  ఏڙ͢ΔίϯςϯπΛߴ͘ධՁ͢ΔΑ͏ʹઃܭ͞Ε͍ͯ·͢ɻ
  12
  https://developers.google.com/search/docs/appearance/page-experience?hl=ja


  https://developers.google.com/search/docs/appearance/ranking-systems-guide?hl=ja


  View full-size slide

 13. CWVͷۙگ1 - SEOͱCWV.2
  • ʮϖʔδ ΤΫεϖϦΤϯεͷ Google ݕࡧ݁Ռ΁ͷӨڹʹ͍ͭͯʯʹॻ
  ͔Ε͍ͯΔʮCWV͸ॏཁ͔ʯʹ͍ͭͯ


  • > Core Web Vitals Λվળ͢Δ͜ͱΛڧ͓͘͢͢Ί


  • > ߴ͍ϥϯΩϯά͕อূ͞ΕΔΘ͚Ͱ͸͋Γ·ͤΜ


  Core Web Vitals ͸ॏཁͰ͔͢ʁ


  ݕࡧ݁ՌͰͷϥϯΩϯάΛ্͛ɺશൠతʹ༏ΕͨϢʔβʔ ΤΫεϖϦΤϯεΛఏڙͰ͖ΔΑ͏ɺαΠτॴ༗ऀͷօ༷ʹ͸ɺCore Web Vitals Λվળ͢Δ͜ͱ
  Λڧ͓͘͢͢Ί͠·͢ɻͨͩ͠ɺ༏Εͨϖʔδ ΤΫεϖϦΤϯεʹؔ܎͢Δͷ͸ɺCore Web Vitals ͚ͩͰ͸͋Γ·ͤΜɻSearch Console ͷ Core Web
  Vitals Ϩϙʔτͷσʔλ΍αʔυύʔςΟͷ Core Web Vitals Ϩϙʔτͷ݁Ռ͕ྑ޷ͳঢ়ଶͰ͋ͬͯ΋ɺߴ͍ϥϯΩϯά͕อূ͞ΕΔΘ͚Ͱ͸͋Γ·ͤΜɻ
  13
  SEOʹޮ͔͍͘͏࿩ΑΓ΋ɺUXͷ༗༻ͳࢦඪʹҧ͍ͳ͍

  View full-size slide

 14. CWVͷۙگ2 - CWVͷࢦඪͷมߋ
  • ͜Ε·Ͱ


  • FID (sec) - First Input Delay: ࠷ॳͷૢ࡞ՄೳʹͳΔ·Ͱͷ࣌ؒ


  • 2024೥3݄͔Β


  • INP (sec) -Interaction to Next Paint


  ϖʔδ্ͷ͢΂ͯͷΠϯλϥΫγϣϯޙͷ࣍ͷඳը·Ͱͷ࣌ؒͰ࠷
  ΋஗͍࣌ؒ
  14
  ͢΂ͯͷΠϯλϥΫγϣϯʹجͮ͘ͷͰɺԠ౴ੑΛแׅతʹධՁ


  INP͸FIDΑΓ΋શମతͳԠ౴ੑͷΑΓ৴པੑͷߴ͍ࢦඪ
  https://developers.google.com/search/blog/2023/05/introducing-inp

  View full-size slide

 15. INP
  • ϖʔδ্ͷ͢΂ͯͷΠϯλϥΫγϣϯޙͷ࣍ͷඳը·Ͱͷ࣌ؒͰ࠷΋஗͍
  ࣌ؒ


  • ͙͢ʹදࣔͰ͖ͳͯ͘΋ϩʔσΟϯάཁૉͳͲग़ͤ͹ྑ͍


  • ϖʔδ͕INPΛฦͤͳ͍Մೳੑ͕͋Δ
  15
  • ϖʔδ্શͯ


  • ϝΠϯυΩϡϝϯτɺ͓ΑͼɺυΩϡϝϯτʹຒΊࠐ·Εͨiframe


  • ΠϯλϥΫγϣϯ


  • Ϛ΢εΫϦοΫ


  • λονεΫϦʔϯͷλοϓ


  • ෺ཧΩʔϘʔυ·ͨ͸ΦϯεΫϦʔϯΩʔϘʔυͷΩʔΛԡ͢ɻ


  • ϗόϦϯάͱεΫϩʔϧ͸ߟྀͤͣ


  • ࠷΋஗͍࣌ؒ


  • ΠϯλϥΫγϣϯ͕ଟ͍ͱ99%ileΛใࠂ


  View full-size slide

 16. 4. SentryʹΑΔܭଌ

  View full-size slide

 17. ύϑΥʔϚϯεվળͷͨΊʹ
  • ϢʔβʔϥϯυͷύϑΥʔϚϯεΛܧଓతʹ؂ࢹ͍ͨ͠


  • վળͷޮՌ͕ݕূͰ͖Δ


  • ύϑΥʔϚϯεͷԼམʹΞϥʔτΛ࢓ࠐΉ͜ͱΛ͢Δ͜ͱͰ


  ࢪࡦʹΑΔύϑΥʔϚϯεྼԽͳͲʹؾ͕͚ͭΔ


  • ͦͷͨΊʹɺ͜Μͳπʔϧ͕ཉ͍͠


  • CWVΛܭଌͰ͖Δπʔϧ


  • ܭଌͨ݁͠ՌΛ·ͱΊͯ͘ΕΔπʔϧ
  17
  ܭଌ͕͍ͨ͠

  View full-size slide

 18. CWVͷܭଌ
  • Chromeͷ։ൃऀπʔϧʹ͍͍ͭͯΔLighthouseͰܭଌͰ͖Δ


  • INP͸ʮφϏήʔγϣϯʯͰ͸ଌఆͰ͖ͳ͍ͷͷͰʮଌఆظؒʯͰଌఆ


  • Google Search Console͔Β΋֬ೝͰ͖Δ


  • WebPageTestͰܭଌͰ͖Δ


  • https://www.webpagetest.org/


  • SentryΛ࢖͏


  • https://sentry.io
  18

  View full-size slide

 19. Sentryͱ͸Կ͔
  • ΤϥʔͷՄࢹԽ


  • ؂ࢹ


  • Sentry/Performance Monitoring


  • SentryͷμογϡϘʔυ্ͰύϑΥʔϚϯεଌఆ͕Ͱ͖Δ


  • Core Web Vitalsͷܭଌ͕Մೳ


  • INP͸·ͩଌఆͰ͖ͳ͍


  • SentryΛಋೖ͍ͯ͠ΔͳΒ͹؆୯ʹಋೖͰ͖Δ


  • ͦΕࣗମ΋JSͳΒϥΠϒϥϦΛಡΈࠐΉ͚ͩͰγϯϓϧʹಋೖՄೳ
  19

  View full-size slide

 20. SentryΛબΜͩཧ༝
  • ͢ͰʹSentryΛΤϥʔऩूͰಋೖ͍ͯ͠Δ


  • ύϑΥʔϚϯεͷྼԽʹ͸Τϥʔ͕൐͏͜ͱ͕͋ΔͷͰɺಉ͡ը໘Ͱ؍
  ΕΔͱ͓ಘ


  • طଘͷSDKʹύϑΥʔϚϯεଌఆػೳΛࡌ͚ͬΔ࢓૊ΈͰಋೖՄೳ


  • ͞·͟·ϒϥ΢βͷCWV͕ܭଌͰ͖Δ


  • ※ Ұ෦ͷࢦඪ͸Chromeͷ΋ͷ͔͠ݟΕͳ͍
  20

  View full-size slide

 21. SentryͰܭଌͨ͠ޙͷμογϡϘʔυͷ༷ࢠ
  21
  ܭଌ͸͸ͯͳͰ؅ཧ͍ͯ͠Δϒϩάͷ
  Ұ෦͚͕ͩର৅

  View full-size slide

 22. ಋೖͯ͠ؾ͕͍ͭͨ͜ͱ1
  • SDKΛonʹ͚ͨͩ͠Ͱ͸ɺσʔλ͕όϥόϥͰղੳ͕ͮ͠Β͍


  • σϑΥϧτͰ͸URL͕ه࿥୯ҐͰ͋Δ͕…


  • ϒϩά͸ϚϧνςφϯτͰ


  • URLͷ਺͕͔ͳΓଟ͍


  • ͔͠͠ɺURL͕ҧͬͯ΋ಉ͡छྨͷϖʔδΛه࿥୯Ґͱ͍ͨ͠


  • ಉ͡छྨͷϖʔδͰ΋ϒϩάʹΑͬͯ܏޲͕ҧ͏
  22
  ܭଌ୯Ґͷ੔ཧΛ͢Δඞཁ͕͋ͬͨ

  View full-size slide

 23. ੔ཧͨ͠಺༰
  • ه࿥୯Ґ: transaction-name


  • ϖʔδͷछྨͰCWVΛܭଌ͢Δ


  • छྨ:


  • ϒϩάͷهࣄϖʔδ


  • Ұཡϖʔδ


  • ؅ཧը໘ͷϖʔδ͝ͱ


  • ϒϩά͝ͱʹҧ͏ه࿥୯Ґʹ͢Δ


  • ͜ΕҎ֎ʹৄ͍͠಺༰Λݟ͚ͨΕ͹ɺSentryͷλάΛ࢖ͬͯ֬ೝ͢Δ
  23

  View full-size slide

 24. ಋೖͯ͠ؾ͕͍ͭͨ͜ͱ2
  • ͦͷଞ


  • Sentryͷه࿥Ͱ͖Δ૯਺͸ແݶͰ͸ͳ͍ͷͰɺαϯϓϦϯά͍ͯ͠Δ


  • σϑΥϧτͷμογϡϘʔυΑΓ΋ɺݟ͍ͨ΋ͷΛ·ͱΊ͍ͨ
  24

  View full-size slide

 25. Sentry ͷσϑΥϧτͷμογϡϘʔυͰ͸ͳ͘ɺ࢖͍΍͍͢ܗʹ͢Δ
  25

  View full-size slide

 26. ܭଌج൫Λ੔͑ͨͷͰվળͰ͖ͦ͏ͩͥ
  • LCP͕஗͍ϖʔδΛμογϡϘʔυ͔Βݟ͚ͭͯ͜ΒΕΔ


  • ۩ମతʹ͸هࣄҰཡϖʔδ


  • SentryͷμογϡϘʔυ͔ΒݸผϖʔδͷϨίʔυΛݟΔͱ


  • ը૾ಡΈࠐΈ͕ଟ͍ϖʔδͰ͋Δ͜ͱ͕Θ͔Δ


  • LCPʹӨڹ͢Δઌ಄ͷํͷը૾͔ΒಡΈࠐ·Ε͍ͯͳ͍


  • → ʮը૾ͷಡΈࠐΈॱΛ౷੍ͯ͠΍Ε͹LCP͕վળ͢Δʯ


  ͱ͍͏Ծઆཱ͕ͭ


  • ͜ΕΛIssueʹͯ͠վળͷΠςϨʔγϣϯΛճ͢
  26

  View full-size slide

 27. Sentry͚ͩͰվળํ๏͕ؾ͕͚ͭΔ͔ʁ
  • ஗͍ϖʔδΛݟ͚ͭͨΒखݩͷLighthouseΛ૸ΒͤΔ


  • ʮվળͰ͖Δ߲໨ʯ͕ώϯτ


  • ࠓճͷྫͰ͸ʮΦϑεΫϦʔϯը૾ͷ஗ԆಡΈࠐΈʯ


  • खݩͷLighthouse͸͋͘·Ͱ̍αϯϓϧ


  • SentryʹஷΊΔ͜ͱͰશମ؍͕͔ͭΊΔ
  27
  Sentry͕ศར

  View full-size slide

 28. બΜͰΑ͔͔ͬͨʁ
  • ܭଌ͠΍͍͢μογϡϘʔυΛ૊ΊͯΑ͔ͬͨ


  • ݁Ռɺશମ؍ΛಘΒΕͨ


  • ݸผͷΠϕϯτʹ͍ͭͯ΋ɺϦΫΤετͷ΢ΥʔλʔϑΥʔϧ͕֬ೝͰ
  ͖ͯɺLighthouseΛݟΔΑ͏ͳײ֮ͰΑ͔ͬͨ
  28
  Կ͕໰୊͔ɺԿΛվળ͢Δ΂͖͔આ໌͢ΔͨΊͷπʔϧΛಘΒΕͨ

  View full-size slide

 29. ܭଌπʔϧͷ੔උ͕Ͱ͖ͨͷͰ


  ࣍͸վળͷࢪࡦΛ΍͍ͬͯͧ͘ʂ
  29

  View full-size slide

 30. ·ͱΊ
  • CoreWebVitalsͷۙگΛ঺հ


  • Sentry Λ࢖͏͜ͱͰύϑΥʔϚϯεͷܭଌج൫Λ࡞੒Ͱ͖ͨ


  • ϑϧϚωʔδυͳͷͰ޻਺Λ͔͚ͣʹ࣮ݱͰ͖ͨ


  • Τϥʔऩू΋ύϑΥʔϚϯε΋ಉ͡ը໘ͰͰ͖Δ


  • ύϑΥʔϚϯεͷঢ়گΛݟ΍͍͢μογϡϘʔυ͕Ͱ͖ͨ


  • ͸ͯͳϒϩάͷվળ͸ܭଌج൫Λಘͯ·͢·͢Ճ଎͍͖ͤͯ͞·͢
  30

  View full-size slide