Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Expo WEB × Next.js は実用できるのか?

nitaking
August 05, 2020
880

Expo WEB × Next.js は実用できるのか?

nitaking

August 05, 2020
Tweet

Transcript

 1. Expo WEB × Next.js
  Expo WEB × Next.js
  ͸࣮༻Ͱ͖Δͷ͔ʁ
  write once, run anywhere

  View Slide

 2. Satoshi Nitawaki
  Satoshi Nitawaki
  F a v o r i t e
  ɾNotion޷͖
  ɾPUBG / CODϞόΠϧ޷͖
  ɾि຤ʹݸਓΞϓϦ։ൃ͢Δͷ޷͖
  J o b
  ɾओྖҬ͸ΞϓϦʢReact Nativeʣ
  ɾ࠷ۙϚΠΫϩαʔϏε࡞ͬͨΓͯ͠·͢
  ※࠷ۙΞϓϦ͔Β཭Εͨ͜ͱ΍ͬͯΔͷͰ
  ௚ۙͷReact Nativeͷײ౓௿Ίɾɾɾ
  ςʔϚ͕࣌୅஗ΕͰͨ͠Β͢Έ·ͤΜɾɾɾ
  A b o u t
  F r o n t E n g i n e e r

  View Slide

 3. ͖͔͚ͬ
  ͖͔͚ͬ

  View Slide

 4. ক དྷ త ʹ Ξ ϓ Ϧ Λ ҙ ࣝ ͠ ͨ
  W E B α Π τ ࡞ Γ ͨ ͍
  ૬ ஊ ͞ Ε ͨ

  View Slide

 5. ࠓ ͔ Β Ұ ਓ Ͱ
  W E B α Π τ Λ ࡞ Δ ͱ ͠ ͨ Β
  Կ ͕ ࠷ ڧ ͔ ͳ ʁ

  View Slide

 6. R e a c t Ͱ ޮ ཰ = > N e x t . j s ʁ
  W E B α ʔ ό ͩ ͚ ͡ Ό ͳ ͘
  A P I ΋ N e x t . j s ্ Ͱ
  ߏ ங Ͱ ͖ Δ ͷ ͔

  View Slide

 7. Ξ ϓ Ϧ Λ ҙ ࣝ ͠ ͨ
  W E B α Π τ ͔ ʔ

  View Slide

 8. View Slide

 9. ͦ ͏ ͍ ΍ E x p o ͬͯ
  W E B ର Ԡ ͠ ͯ ͨ Α Ͷ

  View Slide

 10. E x p o W E B ͱ N e x t . j s ɾ ɾ ɾ

  View Slide

 11. Expo WEB, Nex
  Expo WEB, Next.js
  E x p o W E B
  h t t p s : / / d o c s . e x p o . i o / g u i d e s / u s i n g - n e x t j s /
  ɾެࣜυΩϡϝϯτ͕ଘࡏͨ͠ʢϚδʁʣ
  ɾExperimentalʢ࣮ݧతʣͱͷ஫ҙॻ͖

  View Slide

 12. Expo WEB, Nex
  Expo WEB, Next.js
  E x p o W E B
  ελʔτ·Ͱ͸ΊͪΌͪ͘Ό؆୯ʂ
  ͜Ε͚ͩʂ

  View Slide

 13. Expo WEB, Nex
  Expo WEB, Next.js
  E x p o W E B
  jsͰηοτΞοϓ͞ΕΔͷͰ
  tsʹ͍ͨ͠ํ͸

  View Slide

 14. View Slide

 15. ڞ௨Խͷݒ೦
  ڞ௨Խͷݒ೦
  E x p o W E B
  E x p o W E B
  - Expo WEBͱNextjsͷߏங͸؆୯ʁ
  - ελΠϧͷӡ༻͸ʁ
  - ը໘ભҠ͸ڞ௨ͰߏஙͰ͖Δʁ
  - native module͸ָʹऔΓճͤΔʁ

  View Slide

 16. M e d i a Q u e r y ͱ ͔
  Ͳ ͏ ͢ Μ ͷ ͔ ͳ

  View Slide

 17. @expo/match-med
  @expo/match-media
  M e d i a Q u e r y
  ظ ଴ ߴ · Δ
  ɾ@expo/match-mediaΛinstall
  ɾimportͯ͠useMediaQueryΛ࢖༻͢Δ

  View Slide

 18. D E M O

  View Slide

 19. ͦ ͏ ͍ ΍
  ը ໘ ભ Ҡ ͬͯ ڞ ௨ Խ
  Ή Γ ͩ Α Ͷ ɾ ɾ ɾ

  View Slide

 20. Expo WEB, Nex
  Expo WEB, Next.js
  E x p o W E B , N e x t . j s
  ͕ Μ ͹ ͬ ͯ Έ ͨ
  jsͰηοτΞοϓ͞ΕΔͷͰ
  tsʹ͍ͨ͠ํ͸

  View Slide

 21. ϧʔςΟϯά
  ϧʔςΟϯά

  View Slide

 22. expo-next-react-navigation
  expo-next-react-navigation
  ɾΞϓϦ͸react-nanavigationɺ

  ɹWEB͸next/routerΛ࢖༻͍ͯ͠·͢ɻ
  ɾreact-navigation͸ඪ४Ͱv4Λ࢖༻ɻ
  ※v5΋࢖༻Ͱ͖·͕͢v4ͷ΄͏͕͢ΜͳΓಈ͘ҹ
  ৅Ͱͨ͠ɻ
  ୳ ͤ ͹ ͋ Δ ΋ Μ ͩ
  I n s t a l l

  View Slide

 23. expo-next-react-navigation
  expo-next-react-navigation
  ɾNextͷconfigΛมߋ͠·͢ɻ
  ୳ ͤ ͹ ͋ Δ ΋ Μ ͩ
  S e t u p
  E d i t n e x t . c o n f i g . j s

  View Slide

 24. expo-next-react-navigation
  expo-next-react-navigation
  react-navigationͷrouteΛNext.js
  ͷσΟϨΫτϦ֊૚ͱಉҰʹ͢ΔͱrouteNameͷࢦఆΛڞ௨ԽͰ͖·͢
  ୳ ͤ ͹ ͋ Δ ΋ Μ ͩ

  View Slide

 25. expo-next-react-navigation
  expo-next-react-navigation
  ఏڙ͞Ε͍ͯΔAPI͸͜Μͳײ͡Ͱ͢
  ୳ ͤ ͹ ͋ Δ ΋ Μ ͩ

  View Slide

 26. D E M O

  View Slide

 27. Native moduleपΓ
  Native moduleपΓ
  ɾ͢Έ·ͤΜɺௐ͖ࠪ͠Εͯͳ͍ͬ͢ɾɾɾɻ
  ɾnativeಈ࡞͚ͩΛmock͢Δ࢓૊ΈΛऔΓೖΕΔͷ͕ϕλʔͬΆ͍ɻ
  ɾExpoΛ࢖༻ͯ͠ΔͷͰɺwebରԠͯ͠ΔϥΠϒϥϦ΋๛෋ʹ͋Δʢͱ৴͍ͨ͡ʣʁ

  View Slide

 28. ·ͱΊ
  ·ͱΊ
  E x p o W E B × N e x t . j s
  ɾExpo WEBͱNext.jsͷηοτΞοϓ͸؆୯ɻެࣜαϙʔτʢ࣮ݧతʣ
  ɾMedia Query͸ϥΠϒϥϦ͋Δ
  ɾϧʔςΟϯά΋ϥΠϒϥϦ͋Δ
  ʢɾnative module͸ͪΐͬͱݒ೦͋Δ͔΋ɾɾɾʁʣ
  ΞϓϦϑΥʔΧεͷWEBαΠτʹ͸બ୒ࢶͱͯ͠े෼͋Γɻ
  ӡ༻ίετ΋ࢥ͍ͬͯͨΑΓ΋ܰͦ͏ɻ
  ࢼݧಋೖͯ͠Կ͔͋Ε͹ଛ੾Γ͢ΔલఏͷಋೖΛ͍͖͍ͯͨ͠ɻ

  View Slide

 29. ͦͷଞͷϧʔςΟϯά
  ͦͷଞͷϧʔςΟϯάํ๏
  W R I T E S O M E T H I N G
  ex: react-navigation only൛
  github.com/EvanBacon/Instagram ΑΓ
  ͓ · ͚

  View Slide

 30. ύϑΥʔϚϯε
  ύϑΥʔϚϯε
  Ҿ༻ɿNicolas Gallagher - Twitter Lite, React Native, and Progressive Web Apps
  https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=tFFn39lLO-U&feature=youtu.be
  W R I T E S O M E T H I N G
  ̎೥લͷಈըΛഈݟͨ͠ͷͰ
  ൺֱର৅͕ݹ͍Ͱ͕͢
  css performance΋ߴධՁ
  ͓ · ͚

  View Slide

 31. ͜Μͳ͜ͱ΍ͬͯ·͢
  ͜Μͳ͜ͱ΍ͬͯ·͢
  ͓ · ͚

  View Slide

 32. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ

  View Slide