Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Invitation of Community activities

F42d8b485b8bcc7296642e8846e6cbe8?s=47 Kaoru Nagashima
April 10, 2020
630

Invitation of Community activities

F42d8b485b8bcc7296642e8846e6cbe8?s=128

Kaoru Nagashima

April 10, 2020
Tweet

Transcript

 1. ίϛϡχςΟ׆ಈͷ͢͢Ί M2 Kaoru Nagashima

 2. ࣗݾ঺հ • ͳ·͑: Kaoru Nagashima • ͨΜ͡ΐ͏ͼ: 2/28 • ͖͢ͳ΋ͷ:

  ΢ΠεΩʔ(࠷ۙ͸kavalanͱPort Charlotte ) • ͍͖͍ͨͱ͜: είοτϥϯυ ΞΠϥౡ
 3. ษڧͲ͜Ͱ͠·͔͢ʁ Ϟνϕʔγϣϯอͪํ͸ʁ

 4. ਤॻؗʁ Ոʁ ݚڀࣨ?

 5. ҰਓͰϞνϕҡ࣋͸೉͍͠

 6. ஌ͬͯΔ͜ͱͰ ͜ͳͦ͏ͱ͢Δ

 7. ͡Ό͋Ͳ͏͢Δʁ

 8. ֶ֎ͷΠϕϯτʹࢀՃ!!!

 9. ͦ͏͍͏঺հΛ͠·͢

 10. ࣗ෼ͷࢀՃྺΛௐ΂ͯΈͨ

 11. ϓϩάϥϛϯά

 12. ΧϯϑΝϨϯεਃ͠ࠐΈϦετ • Scala Matsuri 2017/2 • YAPC:Fukuoka 2017/07 • YAPC:Okinawa

  2018/03 • YAPC: Kyoto 2020/03 (தࢭ
 13. ษڧձਃ͠ࠐΈϦετ • HackerzLab ??ճ ӡӦ΋΍ͬͯͨ • Fukuoka.pm 1ճɹొஃ • Perlೖֶࣜin

  Fukuoka 3or4?ճ ӡӦଆ • PerlೖֶࣜinTokyo ??ճ ӡӦorҿΈձ͚ͩࢀՃ
 14. ωοτϫʔΫ

 15. Ϧετ • ΧϯϑΝϨϯε • JANOG42 2018/07 • ษڧձ • QUNOG12

  2018/10
 16. ͳΜͰ͜ΜͳʹࢀՃ͢Δ͔

 17. ͦͷͱ͖ʹ໘നͦ͏ͱ ࢥ͔ͬͨΒ

 18. ͡Ό͋ωοτϫʔΫܥͷ ঺հ

 19. JANOG JApan Network Operators' Group

 20. ೔ຊͷωοτϫʔΫΛ ࢧ͑ͯΔਓ͕ू·Δ

 21. ࣍ճ͸ԭೄ!! 8/26~8/28 (΋͔ͨ͠͠ΒϦϞʔτ͔΋...)

 22. ͓͔͔ۚΔͬͯʁ

 23. ͨͩͰ͍͚·͢ʂʂ (ञ୅Λআ͘)

 24. एऀࢧԉϓϩάϥϜ

 25. ࢀՃه࿥inࡾॏ ࠙਌ձͷࣗݾ঺հͱࢀՃϨϙʔτΛॻ͚͹͓͚ͬʔ

 26. Θ͔Μͳͯ͘΋͍͍͔Β ߦͬͯΈΔͷ͕େࣄ

 27. ࣍ճͷएऀࢧԉϓϩάϥϜͷ ৘ใ͕ग़ͨΒల։͠·͢Ͷ

 28. QUNOG΋͋ΔΑʂ (۝भԭೄωοτϫʔΫΦϖϨʔλʔζάϧʔϓ)

 29. Կ͕خ͍͠ʁ

 30. ಺༰͸Θ͔Μͳ͍͚Ͳ ࠷৽τϨϯυͷϫʔυ͕Θ͔Δ

 31. ͜Μͳٕज़͋ΔΜͩ ~(JANOG45͔ΒҾ༻)~ • SONiC • Routing-Centric Network Transformation • 5G

  • એݴత(Declarative)ωοτϫʔΩϯά • https://www.janog.gr.jp/meeting/janog45/ program
 32. ͍ΖΜͳਓͱձ͑Δ

 33. ͋ͬͨਓ • ࣾձਓ(ͦͷ͋ͱGUNOQʹ༠ͬͯ΋ΒͬͨΓ઒ݚOBͩͬͨΓ) • ωοτϫʔΫͷษڧΛͯ͠Δଞେͷֶੜ • ࠓͰ΋ؔ܎͕͋Δͷ͕2ਓ • ෱޻େͷਓˠͳΜ͔Ͳ͜ߦͬͯ΋ձ͏ •

  தژେͷਓˠYahooͷΠϯλʔϯͰ࠶։ɼ དྷ೥͸ಉ྅ʹͳΔ • ੈք͸ͤ·͍ͳ͊
 34. ۀքݚڀ(ͱ͍͏͔ब׆)

 35. ISPɼϕϯμʔɼCDN ͨ͘͞Μͷձ͕ࣾདྷΔ େձϓϩάϥϜݟͯΔ͚ͩͰձࣾΛ஌ΕΔ

 36. λμͰߦ͚ͯ ར఺͔͠ͳ͍

 37. ΋ͪΖΜษڧձʹΑͬͯ͸ ϝϦοτ΋ҧ͏

 38. ࠓ͸ΦϯϥΠϯษڧձ΋͋Δ Youtube LiveͰ͢ΔΒ͍͠ https://forkwell.connpass.com/event/171560/

 39. ֶߍҎ֎ͷษڧͬͯͷ΋ ָ͍͠΋ΜͰ͢ ͪͳΈʹҿΈձ͕ຊ൪Ͱ͢ɽ ͓ͬͯ͝΋Β͑ͨΓ΋͢Δ͠

 40. ͥͻͥͻࢀՃͯ͠Έͯ ͓ΘΓ