Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

登壇資料_JAWS-UG_初心者支部_20190417.pdf

shogomuranushi
April 17, 2019
520

 登壇資料_JAWS-UG_初心者支部_20190417.pdf

shogomuranushi

April 17, 2019
Tweet

More Decks by shogomuranushi

Transcript

 1. To learn AWS is
  JAWS-UG ॳ৺ऀࢧ෦ #17 / 2019.04.17
  Shogo MuranushiɹABEJA, Inc. Product Owner & Lead Infrastructure Engineer

  View Slide

 2. ABEJA, Inc.
  ɹ- Product Owner
  ɹ- Lead Infrastructure Engineer
  Shogo Muranushi

  View Slide

 3. View Slide

 4. 1. ࣗݾ঺հͱ๻ͷ࢓ࣄ
  2. ͳͥAWSΛֶͿͷ͔ɻAWSΛֶͿͱͲ͏ͳΔͷ͔
  3. ֶͿʹ͸Ͳ͏͢Ε͹ྑ͍͔ʢϚΠϯυฤʣ
  4. AWSೝఆࢿ֨ʹ߹֨͢Δʹ͸Ͳ͏͢Ε͹ྑ͍͔

  ʢHow toฤʣ
  5. ࢼݧରࡦͷTips
  ࠓ೔࿩͢͜ͱ

  View Slide

 5. View Slide

 6. View Slide

 7. View Slide

 8. View Slide

 9. View Slide

 10. View Slide

 11. σʔλ
  औಘ
  σʔλ
  ஝ੵ
  σʔλ
  ֬ೝ
  ڭࢣσʔλ
  ࡞੒
  Ϟσϧ
  ઃܭ
  ֶश ධՁ σϓϩΠ ਪ࿦ ࠶ֶश
  σʔλ΢ΣΞϋ΢ε
  ͷ४උͱ؅ཧ
  σʔλͷόϦσʔγϣϯʢਖ਼֬ੑʣͷ֬ೝ
  0͔ΒͷϞσϧઃܭ
  GPU؀ڥͷ४උͱ
  ߴ౓ͳ෼ࢄԽ
  σʔλɺϞσϧɺ݁Ռͷόʔδϣϯ؅ཧ
  ౷ܭతʹຊ൪ʹσϓϩΠͨ͠ॠؒ
  ͔Βਫ਼౓͕Լ͕Δ͜ͱΛ୲อ
  େྔσʔλͷऔಘʹඞཁͳAPI΍ෛՙ෼ࢄ
  ͷ࢓૊Έ΍४උɺηΩϡϦςΟ୲อ
  ڭࢣσʔλͷ࡞੒ʹඞཁͳπʔϧͱਓࡐͷ४උ
  ։ൃ؀ڥ͔Βຊ൪؀ڥ΁ͷҾ͖౉͠
  ৑௕ੑ΍GPUϦιʔεͷ୲อɺ
  Τοδଆͱͷ࿈ܞϓϩηεߏங

  View Slide

 12. σʔλ
  औಘ
  σʔλ
  ஝ੵ
  σʔλ
  ֬ೝ
  ڭࢣσʔλ
  ࡞੒
  Ϟσϧ
  ઃܭ
  ֶश ධՁ σϓϩΠ ਪ࿦ ࠶ֶश
  σʔλ΢ΣΞϋ΢ε
  ͷ४උͱ؅ཧ
  σʔλͷόϦσʔγϣϯʢਖ਼֬ੑʣͷ֬ೝ
  0͔ΒͷϞσϧઃܭ
  GPU؀ڥͷ४උͱ
  ߴ౓ͳ෼ࢄԽ
  σʔλɺϞσϧɺ݁Ռͷόʔδϣϯ؅ཧ
  ౷ܭతʹຊ൪ʹσϓϩΠͨ͠ॠؒ
  ͔Βਫ਼౓͕Լ͕Δ͜ͱΛ୲อ
  େྔσʔλͷऔಘʹඞཁͳAPI΍ෛՙ෼ࢄ
  ͷ࢓૊Έ΍४උɺηΩϡϦςΟ୲อ
  ڭࢣσʔλͷ࡞੒ʹඞཁͳπʔϧͱਓࡐͷ४උ
  ։ൃ؀ڥ͔Βຊ൪؀ڥ΁ͷҾ͖౉͠
  ৑௕ੑ΍GPUϦιʔεͷ୲อɺ
  Τοδଆͱͷ࿈ܞϓϩηεߏங
  C
  AI׆༻·Ͱʹ਺ଟ͘ͷ՝୊͕ଘࡏ

  View Slide

 13. Ref: https://papers.nips.cc/paper/5656-hidden-technical-debt-in-machine-learning-systems.pdf
  “ As the machine learning (ML) community continues to accumulate years of experience with live systems ”
  “ ։ൃ͓ΑͼMLγεςϜΛಋೖ͢Δ͜ͱ͸ൺֱతߴ଎Ͱ҆ՁͰ͕͢ɺ࣌ؒΛ͔͚ͯ
  ͦΕΛҡ࣋͢Δ͜ͱ͸ࠔ೉͔ͭߴՁͰ͋Δ”

  View Slide

 14. View Slide

 15. View Slide

 16. View Slide

 17. 1. ͳͥAWSΛֶͿͷ͔ɻAWSΛֶͿͱͲ͏ͳΔͷ͔

  View Slide

 18. • ސ٬΁ͷఏڙՁ஋
  • গͳ͍࣌ؒͰ࡞ΕΔ
  • ҰਓͷͰ͖Δ͜ͱ͕૿͑Δ
  • څྉ
  • গͳ͍࣌ؒɺਓ਺Ͱߴ͍Ձ஋Λ

  ग़ͤΔͨΊ૿͑Δ
  1. ͳͥAWSΛֶͿͷ͔ɻAWSΛֶͿͱͲ͏ͳΔͷ͔

  View Slide

 19. • ৽͍֓͠೦ʹ৮Ε΍͍͢ʢݸਓɾνʔϜͱٕͯ͠ज़౤ࢿ
  ͠΍͍͢ʣ
  • Design for Failure, IaC, Microservice, etc…ͳͲͷ৽
  ͍֓͠೦ʹ৮ΕΔ͜ͱͰࣗ෼ͷϊ΢ϋ΢ʹͳΓɺࠓ
  ޙͷۀ຿ʹඞͣ׆͖Δ
  • Ͱ͖Δ͚ͩຊ൪؀ڥʹ౤ೖ͠ɺࣦഊؚΊֶͯͿ͜ͱ
  Ͱଟ͘ͷֶͼΛಘΔ͜ͱ
  1. ͳͥAWSΛֶͿͷ͔ɻAWSΛֶͿͱͲ͏ͳΔͷ͔

  View Slide

 20. 2-1. ֶͿʹ͸Ͳ͏͢Ε͹ྑ͍͔ʢϚΠϯυฤʣ

  View Slide

 21. ӭ͍͗ͨʂʂ

  View Slide

 22. ษڧ͢Δ

  View Slide

 23. ษڧ͢Δ

  View Slide

 24. ӭ͛ΔΑ͏ʹͳΔʂʁ

  View Slide


 25. View Slide

 26. ·ͣ͸ਫʹਁ͔Δͱ͜Ζ͔Β

  View Slide

 27. ͍ͦͯͣ͠Εӭ͛ΔΑ͏ʹͳΔ

  View Slide

 28. AWSΛֶͼ͍ͨʂʂ

  View Slide

 29. ษڧ͢Δ

  View Slide

 30. ͍ͭ͞ΑʹͳΕΔʂ

  View Slide


 31. View Slide

 32. ·ͣ͸৮Δʢग़དྷΕ͹ຊ൪౤ೖʣ

  View Slide

 33. ͦͯ͠Ξ΢τϓοτ

  View Slide

 34. ͍ͭ͞ΑʹͳΕΔ͔΋

  View Slide

 35. ͱ͸͍͑ސ٬͕ʮ͏Μʯͱݴͬͯ͘Εͳ͍ͱɾɾ
  ࣗࣾαʔϏεͰಋೖͷʮOKʯ΋ΒΘͳ͍ͱɾɾ

  View Slide

 36. • େख੡଄ۀʹৗற࣌
  ސ٬ʹऔͬͯՁ஋͕ඞͣग़Δͱ৴͡ɺ1೥͔͚ͯ

  άϧʔϓձࣾͷࣾ௕Λר͖ࠐΜͰɺઆಘɾఏҊ͠
  AWSΛಋೖͨ͠
  2014೥౰࣌ɺେख੡଄ۀͷ৘γε͕ઌߦͯ͠ॳΊͯ
  AWSΛಋೖ
  • ”Ձ஋͕͋Ε͹આಘՄೳ” ͳ͜ͱΛֶΜͩ
  աڈͷܦݧʢఏҊʣ

  View Slide

 37. • KubernetesΛֶͼ͔ͨͬͨ
  ຊ൪؀ڥͰֶͼ͔ͨͬͨ
  ݸਓɾνʔϜʢڧ͍ͯ͸ձࣾry..ʣͷ੒௕ͷͨΊɺ

  ଟগͷ௧Έ͸ڐ༰͢Δʢͱ͍͏ݴ͍༁ʣ
  γεςϜͰ΋࠷ॏཁͳͲͷϓϥΠΦϦςΟΛ෇͚ͯಋೖ
  • toBͳͷͰʮ “ސ٬ͷސ٬” ͕ࠔΔʯ෦෼ʹ͸ೖΕͳ͍
  աڈͷܦݧʢຊ൪ಋೖʣ

  View Slide

 38. 2-2. ৮ͬͨޙ͸ମܥతʹֶͿʢAWSೝఆࢿ֨डݧʣ

  View Slide

 39. AWSೝఆࢿ֨ͱ͸

  View Slide

 40. View Slide

 41. View Slide

 42. Ϋϥ΢υ

  ϓϥΫςΟγϣφʔ
  ͞·͟·ͳΫϥ΢υ͓Αͼٕज़త໾ׂΛ୲͍ͬͯΔํ͕ AWS Ϋϥ΢υͷ஌ࣝΛ
  ূ໌͠ɺϓϩϑΣογϣφϧͱͯ͠ͷ৴པΛߴΊΔ͜ͱ͕ՄೳͰ͢ɻ͜ͷࢼݧʹ
  ͸ɺΫϥ΢υͷ֓೦ɺηΩϡϦςΟɺςΫϊϩδʔɺ੥ٻͱྉۚͱ͍͏ 4 ͭͷ෼
  ໺͕͋Γ·͢ɻ
  ඇΤϯδχΞ
  ιϦϡʔγϣϯΞʔΩ
  ςΫτ

  ΞιγΤΠτ
  AWS ͷςΫϊϩδʔΛ࢖༻ͯ҆͠શͰݎ࿚ͳΞϓϦέʔγϣϯΛߏங͓Αͼσϓ
  ϩΠ͢ΔͨΊͷ஌ࣝΛޮՌతʹূ໌Ͱ͖·͢ɻՄ༻ੑɺ༏Εͨίετޮ཰ɺ଱ো
  ֐ੑΛඋ͑ɺεέʔϥϒϧͳ AWS ্Ͱͷ෼ࢄγεςϜͷઃܭʹؔͯ͠ɺগͳ͘ͱ
  ΋ 1 ೥ͷ࣮຿ܦݧͷ͋Δํ͕ର৅Ͱ͢ɻ
  ΞʔΩςΫτ
  σϕϩούʔ

  ΞιγΤΠτ
  AWS Λ࢖༻͢ΔΫϥ΢υϕʔεͷΞϓϦέʔγϣϯͷ։ൃɺσϓϩΠɺσόοά
  ʹ͍ͭͯशख़͍ͯ͠Δ͜ͱΛೝఆ͠·͢ɻ࠷௿Ͱ΋ 1 छྨͷߴਫ४ϓϩάϥϛϯ
  άݴޠʹ͍ͭͯਂ͍஌ࣝΛ࣋ͪɺAWS ϕʔεͷΞϓϦέʔγϣϯ։ൃ͓Αͼอक
  ʹؔͯ͠ 1 ೥Ҏ্ͷ࣮຿ܦݧͷ͋Δํ͕ର৅Ͱ͢ɻ
  ։ൃऀ
  SysOps

  ΞιγΤΠτ
  AWS ϓϥοτϑΥʔϜͰͷσϓϩΠɺ؅ཧ͓Αͼӡ༻ʹؔ͢Δٕज़తͳઐ໳஌ࣝ
  Λೝఆ͠·͢ɻAWS ϕʔεͷΞϓϦέʔγϣϯͷӡ༻ʹؔ͢Δ 1 ೥Ҏ্ͷ࣮຿ܦ
  ݧΛ࣋ͭํ͕ର৅Ͱ͢ɻ
  ӡ༻୲౰

  View Slide

 43. ͳͥAWSೝఆࢿ֨ΛऔΔͷ͔ɻϝϦοτ͸ʁ

  View Slide

 44. • ମܥతʹֶ΂Δ
  • ࠷௿ݶͷ஌ࣝʢ͓࡞๏ʣΛࣔͤΔ
  • ੈքͰ௨༻͢Δٕज़
  • re:Inventɺւ֎ͷΤϯδχΞͱ࿩ͨ݁͠Ռ
  • AWS Summit΍re:InventͰݶఆάοζ΍ೝఆϥ΢ϯδʹ
  ͳͥAWSೝఆࢿ֨ΛऔΔͷ͔ɻϝϦοτ͸ʁ
  ref: https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/column/18/00465/101100003/

  View Slide

 45. • ೔ຊɾੈքͰਓؾࢿ֨
  • ೔ܦ x Tech: 2018೥ਓؾ෸ಅͷITࢿ֨ɺऔಘ͍ͨ͠ࢿ֨ϥϯΩϯά 1Ґ
  • ถάϩʔόϧφϨοδ: Ք͛Δೝఆࢿ֨ Top15 2018೥൛
  ͳͥAWSೝఆࢿ֨ΛऔΔͷ͔ɻϝϦοτ͸ʁ
  ref: https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/column/18/00465/101100003/
  ref: https://itjinzai-lab.jp/article/detail/1006

  View Slide

 46. 3. AWSೝఆࢿ֨ʹ߹֨͢Δʹ͸Ͳ͏͢Ε͹ྑ͍͔

  ʢHow toฤʣ

  View Slide

 47. View Slide

 48. ·ͣਃ͠ࠐΉ
  • ઈର༗ޮ
  • ʮ͓ۚ෷ͬͯ͠·ͬͨ͠ʯͱṖͷϞνϕʔγϣϯ͕༙͘
  • ͜ΕͰ΋ʮ࠷ѱɺ͓ࣺۚͯͯ΋͑͑ΘʯͬͯࢥͬͪΌ͏ਓ͸
  ࠓ͸ແཧͳঢ়ଶɻ࣌ظΛݟͯग़௚͠·͠ΐ͏

  View Slide

 49. ެࣜαΠτͰࢼݧൣғΛ֬ೝ
  • डݧऀͷ֓ཁ
  • ࢼݧͷ֓ཁ
  • ࢼݧΨΠυͷμ΢ϯϩʔυ
  • αϯϓϧ໰୊ͷμ΢ϯϩʔυ
  • https://aws.amazon.com/jp/certification/certified-
  solutions-architect-associate/

  View Slide

 50. ษڧํ๏ΛܾΊΔ
  AWS Innovation AWSࢼݧରࡦຊ
  ެࣜτϨʔχϯά

  (ΦϯϥΠϯಈը)
  ެࣜυΩϡϝϯτ
  SlideShare
  ެࣜτϨʔχϯά

  (ΫϥεϧʔϜ)
  ֓ཁ
  ެࣜಈը

  ୹࣌ؒͰWell-
  ArchitectedΛֶ΂Δ
  ެࣜͰ͸ͳ͍͕

  ࢼݧରࡦʹಛԽͨ͠ຊ
  ެࣜΦϯϥΠϯಈը

  ࢼݧରࡦҎ֎ͷ৘ใ΋ͨ͘
  ͞Μ
  ެࣜ৘ใ

  ໢ཏੑ͕͍ͪ͹Μߴ͍͕ࢼ
  ݧରࡦҎ֎ͷ৘ใ͕ଟ͗͢
  Δ
  ެࣜΦϑϥΠϯτϨʔχϯά

  ࢼݧରࡦҎ֎ͷ৘ใ΋ͨ͘͞Μ
  Ձ֨ ແྉ ͍҆ ແྉ ແྉ ߴ͍
  ൣғ
  ࢼݧʹԊͬͨWell-
  Architectedͷઆ໌
  ࢼݧͷൣғʹߜΒΕͯ
  ͍Δ
  ࢼݧରࡦͰ͸ͳ͍

  ࢼݧൣғ֎΋ͨ͘͞Μษڧ
  Մೳ
  ࢼݧରࡦͰ͸ͳ͍

  ࢼݧൣғ֎΋ͨ͘͞Μษڧ
  Մೳ
  ࢼݧରࡦͰ͸ͳ͍

  ࢼݧൣғ֎΋ͨ͘͞ΜษڧՄೳ
  ༻్
  ·ͣ͸͜ΕͰWell-
  ArchitectedΛֶͿ
  ແବʹษڧ͠ͳ͍Α͏
  ʹൣғΛ͔֬ΊΔ
  ଍Γͳ͍஌ࣝΛʮಈըʯͰ
  ิ͍͍ͨਓ
  ଍Γͳ͍஌ࣝΛʮ໢ཏੑʯ
  Ͱิ͍͍ͨਓ
  ଍Γͳ͍஌ࣝΛʮਓͱͷτϨʔ
  χϯάʯͰิ͍͍ͨਓ

  View Slide

 51. ஶऀͳͷͰʮࢼݧରࡦຊʯΛkwsk
  • ιϦϡʔγϣϯΞʔΩςΫτ͸3࡭͋Δ

  View Slide

 52. ͓͢͢Ίͷษڧ๏

  View Slide

 53. ͓͢͢Ίͷษڧ๏
  • 3࡭ͱ΋ങ͏
  • ͔ͦ͜ΒʮԿ౓΋ग़͍ͯΔʯʮ͜͜͸େࣄʯΛநग़ͯ͠ɺϙ
  ΠϯτΛԡ͑͞Δʢ͍ͭ΋΍ͬͯΔ΍ͭʣ
  • ໛ٖࢼݧ͕3ഒ͋ΔͷͰ͓ಘ
  • 3࡭Ͱ͔͔ͨͩ¥8,000ఔ౓
  • ਓੜͷ஌ࣝΛ਎ʹ͚ͭΒΕΔͳΒ҆͗͢ΔɻΉ͠Ζ࣌ؒΛ
  ࿘අ͢Δํ͕໪ମແ͍

  View Slide

 54. 4. ࢼݧରࡦͷTips

  View Slide

 55. • ͍ͪ͹Μେࣄʂ͜ͷ࿮૊ΈΛϕʔεʹࢼݧ͕࡞ΒΕ͍ͯΔ
  • Φεεϝ
  • AWS INNOVATEͰֶ΂Δʢ͕ɺ4/8 ~ 5/7·Ͱɾɾʁʣ
  • 20180807 AWS Black Belt Online Seminar AWS Well-Architected Framework
  • ॳΊ͸֓೦Λ஌Δ
  • ࣍ʹAWSͷαʔϏεΛ஌ΓʮͲͷΑ͏ʹAWS Well-ArchitectedΛ४ڌ͍ͯ͠Δ͔ɺͰ͖Δ͔ʯΛཧղ͢Δ
  • ࣗࣾαʔϏεΛ1าͣͭ࠶ઃܭ͢Δͷ͕͍ͪ͹Μཧղ͠΍͍͢

  View Slide

 56. ʢ࠶ܝࡌʣษڧํ๏ΛܾΊΔ
  AWS Innovation AWSࢼݧରࡦຊ
  ެࣜτϨʔχϯά

  (ΦϯϥΠϯಈը)
  ެࣜυΩϡϝϯτ
  SlideShare
  ެࣜτϨʔχϯά

  (ΫϥεϧʔϜ)
  ֓ཁ
  ެࣜಈը

  ୹࣌ؒͰWell-
  ArchitectedΛֶ΂Δ
  ެࣜͰ͸ͳ͍͕

  ࢼݧରࡦʹಛԽͨ͠ຊ
  ެࣜΦϯϥΠϯಈը

  ࢼݧରࡦҎ֎ͷ৘ใ΋ͨ͘
  ͞Μ
  ެࣜ৘ใ

  ໢ཏੑ͕͍ͪ͹Μߴ͍͕ࢼ
  ݧରࡦҎ֎ͷ৘ใ͕ଟ͗͢
  Δ
  ެࣜΦϑϥΠϯτϨʔχϯά

  ࢼݧରࡦҎ֎ͷ৘ใ΋ͨ͘͞Μ
  Ձ֨ ແྉ ͍҆ ແྉ ແྉ ߴ͍
  ൣғ
  ࢼݧʹԊͬͨWell-
  Architectedͷઆ໌
  ࢼݧͷൣғʹߜΒΕͯ
  ͍Δ
  ࢼݧରࡦͰ͸ͳ͍

  ࢼݧൣғ֎΋ͨ͘͞Μษڧ
  Մೳ
  ࢼݧରࡦͰ͸ͳ͍

  ࢼݧൣғ֎΋ͨ͘͞Μษڧ
  Մೳ
  ࢼݧରࡦͰ͸ͳ͍

  ࢼݧൣғ֎΋ͨ͘͞ΜษڧՄೳ
  ༻్
  ·ͣ͸͜ΕͰWell-
  ArchitectedΛֶͿ
  ແବʹษڧ͠ͳ͍Α͏
  ʹൣғΛ͔֬ΊΔ
  ଍Γͳ͍஌ࣝΛʮಈըʯͰ
  ิ͍͍ͨਓ
  ଍Γͳ͍஌ࣝΛʮ໢ཏੑʯ
  Ͱิ͍͍ͨਓ
  ଍Γͳ͍஌ࣝΛʮਓͱͷτϨʔ
  χϯάʯͰิ͍͍ͨਓ

  View Slide

 57. ͕࣌ؒ͋Ε͹؆୯ʹઆ໌
  https://www.slideshare.net/AmazonWebServicesJapan/20180807-aws-
  black-belt-online-seminar-aws-wellarchitected-framework#11

  View Slide

 58. ͳͥͦͷαʔϏε͕ఏڙ͞Εͨͷ͔Λߟ͑Δ
  • ͍͍ͩͨ AWS Black Belt Online Seminar ͷ๯಄ʹॻ͍ͯΔ
  • ΋͘͠͸ɺͦͷαʔϏε͕ͳ͔ͬͨΒԿ͕ࠔΔ͔Λߟ͑Δ
  • Ϣʔεέʔεͷٯࢉ
  • s3͕ແ͔ͬͨΒͲ͏ิ͏ʁ
  • RDS͕ແ͔ͬͨΒͲ͏ิ͏ʁ

  View Slide

 59. ػೳΛ֮͑ΔͷͰ͸ͳͯ͘ࢥ૝Λ֮͑Δ
  • ྫ) εϙοτΠϯελϯε
  • ͳͥ҆͘ͳΔͷ͔
  • AZ / ΠϯελϯελΠϓ
  • Ͳ͏͢Ε͹҆͘ར༻Ͱ͖Δͷ͔
  • 1ͭͷΠϯελϯελΠϓΛબͿͷͰ͸ͳͯ͘ɺෳ਺ͷΠϯελϯ
  ελΠϓ΍AZΛબͿ͜ͱͰՁ֨ߴಅϦεΫ෼ࢄ
  • ͱ͍͏ػೳ͕ఏڙ͞Ε͍ͯΔ

  View Slide

 60. ͪͳΈʹɺຊ͸ສೳͰ͸ͳ͍
  • ྫ͑͹Proxy΍DNSɺNATɺCDNͳͲͷAWSαʔϏεͷલ
  ఏͱͳΔٕज़͸෼ྔͷؔ܎Ͱॻ͖͖Ε͍ͯͳ͍
  • ຊʹॻ͍͍ͯΔ෦෼Ͱཧղग़དྷ͍ͯͳ͍ͱ͜Ζ͸ɺผ్ࣗ෼
  Ͱਂ۷Γͯ͠ௐ΂Δ͜ͱ

  View Slide

 61. Ҏ্

  View Slide

 62. We are Hiring!!

  View Slide

 63. Thank you.

  View Slide