Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

KubernetesでCLIを快適を使いたい

4eaa25f9f4cc599425bd7998ab79917b?s=47 Show Murai
November 15, 2017
1.5k

 KubernetesでCLIを快適を使いたい

4eaa25f9f4cc599425bd7998ab79917b?s=128

Show Murai

November 15, 2017
Tweet

Transcript

 1. KubernetesͰCLIΛշదΛ࢖͍͍ͨ αΠόʔΤʔδΣϯτͱ͘͞ΒΠϯλʔωοτͷΠϯϑϥஊٛ αΠόʔΤʔδΣϯτ ΞυςΫελδΦ ଜҪ ᠳଠ࿕ https://connpass.com/event/70903/

 2. ࣗݾ঺հ • ଜҪ ᠳଠ࿕ • @Show_murai • גࣜձࣾαΠόʔΤʔδΣϯτ
 ΞυςΫελδΦ ΠϯϑϥνʔϜ


  Πϯϑϥ ϦʔυΤϯδχΞ ※ຊ೔ͷൃද͸ݸਓͷݟղͰ͋Γɺॴଐ͢Δ૊৫ͷެࣜݟղͰ͸͋Γ·ͤΜ
 3. ࣗݾ঺հ • ژ౎ग़਎ • αΠόʔΤʔδΣϯτ த్ೖࣾ • ϓϩμΫτ(ϓϩδΣΫτ)෇͖ͷΠϯϑϥ԰ • झຯ͸ཱྀߦɺϑοταϧ

  • ࢂഊ͠·ͨ͠
 4. Kubernetes(k8s) ࢖ͬͯ·͔͢!?

 5. ࠷ۙ࢖͍࢝Ί·ͨ͠

 6. KubernetesΛ΋ͬͱ ศརʹͯ͘͠ΕΔcliπʔϧͷ঺հ

 7. context/nemespace Λ੾Γସ͍͑ͨ

 8. kubectx

 9. kubectxͷศརͳͱ͜Ζ • MacͳΒbrewͰҰൃΠϯετʔϧ • contextͷrename͕Ͱ͖Δ • ิ׬Ͱcontext/nsͷϦετͳΜͯݟͳ͍͍ͯ͘

 10. contextͷ੾Γସ͑

 11. namespaceͷ੾Γସ͑

 12. ͪͳΈʹ

 13. ShellʹCurrentͷ context/namespaceΛදࣔ͢Δ

 14. zsh-kubectl-prompt

 15. zshʹදࣔͤ͞Δ • ΦϖϛεΛ๷͙ͷʹॏཁ • brewͰҰൃΠϯετʔϧ • zshrcʹઃఆΛ௥Ճ ͜Εˠ

 16. ίϯςφϩά؆୯ʹݟ͍ͨ

 17. stern

 18. kubectl get pods kubectl logs -f PODS ·ͩ΍ͬͯ·͔͢ʁ

 19. stern PODS ͜ΕͰͰ͖·͢

 20. sternͷ͕࠷ߴͳͱ͜Ζ • “stern KEYWORD” ͢Δ͚ͩ • ݕࡧ͍ͨ͠ϫʔυΛೖΕΔ͚ͩ
 (׬શҰக͡Όͳͯ͘Α͍ • Podຖʹ৭෼͚͞Εͯͯݟ΍͍͢

  • ϒϩάͰ΋େઈࢍ • kubernetes࢖͍͸શһ stern Λಋೖ͢΂͖
 21. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

 22. Kubernetes ΍Γ͍ͨͻͱ ϚδͰઈࢍืूத ※ΦϑΟεݟֶ͚ͩͰ΋େৎ෉Ͱ͢ αΠόʔΤʔδΣϯτ ΞυςΫελδΦ https://adtech.cyberagent.io/