Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

KubernetesでCLIを快適を使いたい

Show Murai
November 15, 2017
1.6k

 KubernetesでCLIを快適を使いたい

Show Murai

November 15, 2017
Tweet

Transcript

 1. KubernetesͰCLIΛշదΛ࢖͍͍ͨ
  αΠόʔΤʔδΣϯτͱ͘͞ΒΠϯλʔωοτͷΠϯϑϥஊٛ
  αΠόʔΤʔδΣϯτ ΞυςΫελδΦ
  ଜҪ ᠳଠ࿕
  https://connpass.com/event/70903/

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • ଜҪ ᠳଠ࿕
  • @Show_murai
  • גࣜձࣾαΠόʔΤʔδΣϯτ

  ΞυςΫελδΦ ΠϯϑϥνʔϜ

  Πϯϑϥ ϦʔυΤϯδχΞ
  ※ຊ೔ͷൃද͸ݸਓͷݟղͰ͋Γɺॴଐ͢Δ૊৫ͷެࣜݟղͰ͸͋Γ·ͤΜ

  View Slide

 3. ࣗݾ঺հ
  • ژ౎ग़਎
  • αΠόʔΤʔδΣϯτ த్ೖࣾ
  • ϓϩμΫτ(ϓϩδΣΫτ)෇͖ͷΠϯϑϥ԰
  • झຯ͸ཱྀߦɺϑοταϧ
  • ࢂഊ͠·ͨ͠

  View Slide

 4. Kubernetes(k8s)
  ࢖ͬͯ·͔͢!?

  View Slide

 5. ࠷ۙ࢖͍࢝Ί·ͨ͠

  View Slide

 6. KubernetesΛ΋ͬͱ
  ศརʹͯ͘͠ΕΔcliπʔϧͷ঺հ

  View Slide

 7. context/nemespace
  Λ੾Γସ͍͑ͨ

  View Slide

 8. kubectx

  View Slide

 9. kubectxͷศརͳͱ͜Ζ
  • MacͳΒbrewͰҰൃΠϯετʔϧ
  • contextͷrename͕Ͱ͖Δ
  • ิ׬Ͱcontext/nsͷϦετͳΜͯݟͳ͍͍ͯ͘

  View Slide

 10. contextͷ੾Γସ͑

  View Slide

 11. namespaceͷ੾Γସ͑

  View Slide

 12. ͪͳΈʹ

  View Slide

 13. ShellʹCurrentͷ
  context/namespaceΛදࣔ͢Δ

  View Slide

 14. zsh-kubectl-prompt

  View Slide

 15. zshʹදࣔͤ͞Δ
  • ΦϖϛεΛ๷͙ͷʹॏཁ
  • brewͰҰൃΠϯετʔϧ
  • zshrcʹઃఆΛ௥Ճ
  ͜Εˠ

  View Slide

 16. ίϯςφϩά؆୯ʹݟ͍ͨ

  View Slide

 17. stern

  View Slide

 18. kubectl get pods
  kubectl logs -f PODS
  ·ͩ΍ͬͯ·͔͢ʁ

  View Slide

 19. stern PODS
  ͜ΕͰͰ͖·͢

  View Slide

 20. sternͷ͕࠷ߴͳͱ͜Ζ
  • “stern KEYWORD” ͢Δ͚ͩ
  • ݕࡧ͍ͨ͠ϫʔυΛೖΕΔ͚ͩ

  (׬શҰக͡Όͳͯ͘Α͍
  • Podຖʹ৭෼͚͞Εͯͯݟ΍͍͢
  • ϒϩάͰ΋େઈࢍ
  • kubernetes࢖͍͸શһ stern Λಋೖ͢΂͖

  View Slide

 21. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide

 22. Kubernetes
  ΍Γ͍ͨͻͱ
  ϚδͰઈࢍืूத
  ※ΦϑΟεݟֶ͚ͩͰ΋େৎ෉Ͱ͢
  αΠόʔΤʔδΣϯτ
  ΞυςΫελδΦ
  https://adtech.cyberagent.io/

  View Slide