Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

AWS vs GCP 今から作る ならどっちがいいの!?

Show Murai
October 23, 2017

AWS vs GCP 今から作る ならどっちがいいの!?

Show Murai

October 23, 2017
Tweet

More Decks by Show Murai

Other Decks in Technology

Transcript

 1. AWS vs GCP ࠓ͔Β࡞Δ
  ͳΒͲ͕͍͍ͬͪͷʂʁ
  αϙʔλʔζCoLabษڧձ Oct 19 2017
  αΠόʔΤʔδΣϯτ ΞυςΫελδΦ
  ଜҪ ᠳଠ࿕
  https://supporterzcolab.com/event/182/

  View Slide

 2. ͖ΐ͏͸ͳ͢͜ͱ
  1. ࣗݾ঺հ
  2. AWSͱ͸
  3. GCPͱ͸
  4. AWS vs GCP
  5. ޲͍ͯΔγεςϜ

  View Slide

 3. ࣗݾ঺հ
  • ଜҪᠳଠ࿕
  • גࣜձࣾαΠόʔΤʔδΣϯτ
  • ΞυςΫελδΦ ΠϯϑϥνʔϜ
  • Πϯϑϥ ϦʔυΤϯδχΞ
  ※ຊ೔ͷൃද͸ݸਓͷݟղͰ͋Γɺॴଐ͢Δ૊৫ͷެࣜݟղͰ͸͋Γ·ͤΜ

  View Slide

 4. ࣗݾ঺հ
  • ژ౎ग़਎ ౦ژࡏॅ
  • ࣾձਓ 6೥໨
  • ֶੜͷࠒ͸ը૾ೝࣝɺ

  ίϯϐϡʔλϏδϣϯΛݚڀͯ͠·ͨ͠
  • લ৬͸ωοτϫʔΫػثͷ

  αʔόʔαΠυΤϯδχΞ΍ͬͯ·ͨ͠
  • झຯ͸ཱྀߦɺϑοταϧ
  • ग़·͢

  View Slide

 5. ͓·͑AWSৄ͍͠ͷʁ

  View Slide

 6. ਓฒΈʹ͸஌ͬͯΔ(͸ͣ)
  • AWSྺɿ5೥͘Β͍
  • AWSͰ޷͖ͳαʔϏεɿRedshiftɺLambda
  • AWSೝఆɿAWS SAP
  • Re:Invent 2015 ࢀՃ͠·ͨ͠

  View Slide

 7. ͓·͑GCPৄ͍͠ͷʁ

  View Slide

 8. ࠷͕ۙͬͭΓ৮Γ͸͡Ί·ͨ͠
  • GCPྺɿ3೥͘Β͍
  • GCPͰ޷͖ͳαʔϏεɿPub/Sub
  • աڈͷൃදࢿྉ
  • GCPͰ޿ࠂಈըΛࣗಈੜ੒ͨ͠࿩͠

  View Slide

 9. օ༷ʹ࣭໰͍ͤͯͩ͘͞͞

  View Slide

 10. AWSΛ࢖ͬͯΔํ

  View Slide

 11. GCPΛ࢖ͬͯΔํ

  View Slide

 12. ຊ೔ͷର৅ऀ
  • AWS·ͨ͸GCP͜Ε͔Β࢖͍͍ͨਓ
  • AWSɺGCPͪΐͬͱ࢖ͬͨਓ
  • ύϒϦοΫΫϥ΢υͷೖ໳ͱ͔ॳ৺ऀͷਓ

  View Slide

 13. ࠓ೔͓࿩͢Δ͜ͱ
  • AWSͱ͸ͳʹ
  • GCPͱ͸ͳʹ
  • AWS vs GCP
  • ͦΕͧΕ޲͍ͯΔ༻్

  View Slide

 14. AWSͱ͸ʁ

  View Slide

 15. AWS(Amazon Web Service)ͱ͸
  Ϋϥ΢υίϯϐϡʔςΟϯάαʔϏε
  →Ϩϯλϧαʔόʔͷ͍͢͝΍ͭ
  ʮΠϯϑϥ͕WebαʔϏεʹͳͬͨʯ
  AWS ʹ͍ͭͯ
  https://aws.amazon.com/jp/about-aws/

  View Slide

 16. AWSͷੈքల։
  • Ϧʔδϣϯ
  • େ཮ͳͲ஍ཧతʹ཭ΕͨྖҬ
  • 16ͷϦʔδϣϯ
  • ౦ژɺόʔδχΞɺϩϯυϯ
  • ΞϕΠϥϏϦςΟʔκʔϯ
  • 1 ͭͷϦʔδϣϯʹෳ਺ͷͦΕͧΕಠཱͨ͠ϩέʔγϣϯ
  • ྫ. ౦ژϦʔδϣϯͷAZɿ඼઒ɺཱ઒

  ※࣮ࡍʹ͸ެ։͞Ε͍ͯ·ͤΜ
  EC2 ϦʔδϣϯͱΞϕΠϥϏϦςΟʔκʔϯ
  http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/AWSEC2/latest/UserGuide/using-regions-availability-zones.html

  View Slide

 17. AWSͰग़དྷΔ͜ͱ(΄ΜͷҰ෦)
  • ΫϦοΫ·ͨ͸APIͰߏஙՄೳͳίϯϐϡʔτ
  • EC2
  • ΫϦοΫ·ͨ͸APIͰߏஙՄೳͳσʔλϕʔε
  • RDS
  • ੍ݶແ͠ͷσʔλετϨʔδ
  • S3
  • ετϦʔϜॲཧ
  • Kinesis (Stream)

  View Slide

 18. ࠾༻࣮੷
  ಋೖࣄྫ https://aws.amazon.com/jp/solutions/case-studies/all/

  View Slide

 19. GCPͱ͸ʁ

  View Slide

 20. GCP(Google Cloud Platform)ͱ͸
  • Google͕ఏڙ͢ΔύϒϦοΫΫϥ΢υ
  • Google ࣾ಺Ͱ࢖ΘΕ͍ͯΔ΋ͷͱಉ͡

  ςΫϊϩδʔ΍ΠϯϑϥΛఏڙ͍ͯ͠Δ

  Ϋϥ΢υαʔϏε
  • BigQueryɺGoogle MLͳͲଞͷΫϥ΢υΑΓ

  ༏ҐੑΛ΋ͭαʔϏε͕͋Δ

  View Slide

 21. GCPͷੈքల։
  • Ϧʔδϣϯ
  • େ཮ͳͲ஍ཧతʹ཭ΕͨྖҬ
  • 12ͷϦʔδϣϯ
  • ౦ژɺϩϯυϯɺΦϨΰϯ
  • ΞϕΠϥϏϦςΟʔκʔϯ
  • 1 ͭͷϦʔδϣϯʹෳ਺ͷͦΕͧΕಠཱͨ͠ϩέʔγϣϯ
  • ྫ. ౦ژϦʔδϣϯͷAZɿ඼઒ɺཱ઒

  ※࣮ࡍʹ͸ެ։͞Ε͍ͯ·ͤΜ

  View Slide

 22. ࠾༻࣮੷

  View Slide

 23. AWSͱGCPͲ͕͍͍ͬͪͷ?

  View Slide

 24. ৴པੑͰݎ࿚͕ٻΊΒΕΔͳΒ

  View Slide

 25. View Slide

 26. γϯϓϧͳγεςϜͳΒ

  View Slide

 27. View Slide

 28. AWS vs GCP

  View Slide

 29. View Slide

 30. ͱ͖ͬͭ΍͢͞
  ͋Δҙຯݹ͍γεςϜ
  ࢖ͬͯΔਓଟ͍
  ৘ใ͕ଟ͍

  ެࣜɺblogɺqiitaͱ͔
  Google App EngineͷΠ
  ϝʔδڧ͠ʁ
  ઌਐతͳΞʔΩςΫνϟ
  BigQueryฉ͍ͨ͜ͱ͋Δ

  View Slide

 31. View Slide

 32. υΩϡϝϯτ΍৘ใऩू
  • AWS
  • ެࣜυΩϡϝϯτ ͸͔ͳΓॆ࣮͍ͯ͠Δ
  • AWS Ϋϥ΢υαʔϏε׆༻ࢿྉू ΋๛෋ͰࢀߟʹͳΔ
  • DevelopersIO ΋ΊͪΌͪ͘Όݕࡧʹώοτ͢Δ
  • GCP
  • ެࣜυΩϡϝϯτͷ೔ຊޠ͸Ξοϓσʔτ͕஗͍

  ӳޠͷ΄͏͕࣮֬
  • ٕज़తͳهࣄ͕AWSͱൺֱͯ͠গͳ͍

  View Slide

 33. View Slide

 34. ςΫχΧϧαϙʔτ
  • AWSαϙʔτ
  • ༗ྉϓϥϯ͕ඞਢ
  • ༗ྉαϙʔτͷ࣭͸͔ͳΓߴ͍
  • ݪҼௐ͚ࠪͩͰͳ͘վળҊͳͲ΋ఏࣔͯ͘͠ΕΔ৔߹͋Γ(ݸਓత)
  • GCPαϙʔτ
  • ༗ྉϓϥϯ͕ඞਢ
  • ೔ຊޠαϙʔτ͸ΰʔϧυ($400/݄)Ҏ্

  View Slide

 35. View Slide

 36. DevOps
  • AWS CloudFormation
  • JsonͰߏ੒؅ཧ͸೉қ౓ߴΊ
  • ೉қ౓ߴ͍͕ނʹ৘ใ΋΍΍ଟΊ
  • Google Cloud Deployment Manager
  • yamlͰॻ͚Δͷ͸ྑ͛͞
  • ݸਓతʹ࢖ͬͯΔͷ͸
  • Terraform&AnsibleͰߏ੒؅ཧͱϓϩϏδϣχϯά

  View Slide

 37. View Slide

 38. CLI tool
  • aws-cli
  • Homebrew ͰΠϯετʔϧՄೳ
  • Credential͕҉߸Խͳ͠Ͱอଘ͞ΕΔ
  • ࠔͬͨΒhelpΛແ৺Ͱଧ͚ͭͩ
  • gcloud
  • ॳظηοτΞοϓͰίέΔͱͭΒ͍
  • ࠔͬͨΒ΍ͬͺΓhelpଧͯ͹Α͍

  View Slide

 39. View Slide

 40. Ϣʔβ/ݖݶͷ؅ཧ
  • AWS
  • IAMϢʔβɺϩʔϧͰࡉ͔͘ݖݶ͚ͭΒΕΔ
  • αʔϏεʹϩʔϧͰݖݶΛ͚ͭΒΕΔέʔε΋͋ͬͯྑ͍
  • ηΩϡϦςΟݫ͍͠ͱ͜ΖͰ΋େৎ෉ͪΌ͏͔ͳͱ
  • GCP
  • αʔϏεʹରͯ͠Ӿཡɺ࡞੒ɺ؅ཧऀͱγϯϓϧ
  • ηΩϡϦςΟཁ݅ݫ͠໨ͷͱ͜Ζ͸NGͩͱࢥ͏

  View Slide

 41. View Slide

 42. ωοτϫʔΫ
  • AWS
  • VPCΛϦʔδϣϯຖʹ࡞੒
  • ϨΨγʔωοτϫʔΫނʹཧղ͠΍͍͢
  • ΦϯϓϨͱͭͳ͗΍͍͢
  • GCP
  • άϩʔόϧͰ1ͭͷVPC࡞Δ͚ͩ
  • GCPͷωοτϫʔΫ͸΄Μͱੌ͍
  • Firewall΋ϧʔτϨʔϒϧ΋λάͰ؅ཧͰ͖Δ

  View Slide

 43. View Slide

 44. ϩʔυόϥϯα
  • AWS
  • ELBɺALBɺNLBछྨ͸ଟ͍͔ΒͰ͖Δ͜ͱ͸ଟ͍
  • εέʔϧΞοϓ࣌ͷ஗Ԇ͕ଟ͍
  • GCP
  • ࡞੒͔ΒαʔϏε։࢝·Ͱҟৗʹ଎͍(2,3sec)
  • IP anycastͱ͍͏ٕज़Λ஍ٿن໛Ͱόϥϯγϯά
  • ಉ͡IPΞυϨεΛ࢖ͬͯશੈք͔ΒΞΫηε͢Δ͜ͱ͕Մೳ

  View Slide

 45. IP Anycast
  Introducing the new Google Cloud Load Balancing UI
  https://cloudplatform.googleblog.com/2016/04/introducing-the-new-Google-Cloud-Load-Balancing-UI.html

  View Slide

 46. View Slide

 47. Managed RDB
  • AWS RDS
  • MySQLޓ׵ͷAWSಠࣗΤϯδϯAurora͕࠷ڧ
  • ओཁͳσʔλʔϕʔεΤϯδϯἧͬͯΔ
  • ఆظϝϯςφϯεʹ͸උ͓͑ͯ͘
  • Cloud SQL
  • CloudSQL͸ࣗ෼Ͱνϡʔχϯάඞཁ
  • PostgreSQL͸·ͩBETA
  • ఆظϝϯςφϯεʹ

  View Slide

 48. View Slide

 49. NoSQLɺKVS
  • AWS
  • DynamoDB͸௿ϨΠςϯγͷNoSQLσʔλʔϕʔε
  • ElasticCache͸ΦϯϝϞϦKVS
  • GCP
  • BigtableɺDatastoreͳͲͷGoogleͷόοΫΤϯυͰ

  ར༻͍ͯ͠ΔαʔϏεΛ࢖͑Δ
  • ManagedΩϟογϡαʔϏε͕ݱঢ়ແ͍

  View Slide

 50. View Slide

 51. Storage
  • AWS S3
  • ඇৗʹߴ͍଱ٱੑ
  • ࡉ͔ͳݖݶઃఆ͕Մೳ
  • ੩తίϯςϯπͷϗεςΟϯά
  • Cloud Storage
  • Multi-RegionalͰ͸౦ژʹ഑ஔ͞Εͳ͍
  • IAMݖݶͰ͸Read/Write/Admin͔͠ݖݶ͕෼͚Εͳ͍

  View Slide

 52. View Slide

 53. Container Management
  • AWS ECS
  • ecs-cli Λ૊Έ߹Θͤͯ࢖͏ͱศར
  • εέʔϧ/σϓϩΠपΓ͸ΩϟονΞοϓ͕ඞཁ
  • EC2΋ؚΊͯ؅ཧ͢ΔͳΒCloudFormationͱ૊Έ߹Θͤ
  • Google Container Engine(GKE)
  • kubernetesΛ࢖͑Δ
  • kubernetes͕ίϯςφϚωδϝϯτͩͱϝΠϯετϦʔϜ(ଟ෼)

  View Slide

 54. View Slide

 55. ϞχλϦϯάαʔϏε
  • AWS CloudWatch
  • μογϡϘʔυΛ࡞Δͷ͕େม
  • Ξϥʔτͷઃఆ΋̍ͭͣͭߦ͏ඞཁ͋Γ
  • Google Stackdriver
  • ϝτϦοΫͷऩू͕ఆৗతʹέʔε͕͋Δ
  • AWS΍ΦϯϓϨ΋agentΛར༻ͯ͠؂ࢹՄೳ
  • Ξϥʔτͷઃఆ͸άϧʔϓͰग़དྷΔ
  • μογϡϘʔυ͕ݟ΍͍͢
  • αʔυύʔςΟπʔϧͷ΄͏͕༏ल(༗ྉ)
  • DatadogɺNew RelicɺMackarelͳͲ

  View Slide

 56. View Slide

 57. ίετ
  • AWS
  • EC2Πϯελϯε͸ίεύ͕௿Ί
  • GCP
  • GCEΠϯελϯε͸ίεύྑ͍
  • ௕ׂ࣌ؒҾ΋ࣗಈదԠ
  • ϓϦΤϯϓςΟϒϧΠϯελϯε΋؆୯ʹ࢖͑Δ
  • BigQueryͷैྔ՝ۚʹ஫ҙ

  View Slide

 58. View Slide

 59. ݁Ռ͸

  View Slide

 60. ཧղ͠΍͍͢
  υΩϡϝϯτॆ࣮
  αϙʔτ΋ྑ͍
  IAMݖݶ
  ϦϨʔγϣφϧσʔλʔϕʔε
  NoSQLɺKVS
  ετϨʔδαʔϏε
  ωοτϫʔΫ
  ϩʔυόϥϯα
  ίϯςφϚωδϝϯτ
  ϞχλϦϯά
  ίετ

  View Slide

 61. View Slide

 62. AWSʹ޲͍ͯΔ༻్
  • ΤϯλʔϓϥΠζ޲͚γεςϜ(ߗ͍ͱ͜Ζ)Ͱ࢖͍͍ͨ
  • ηΩϡϦςΟ΍ݖݶΛݫ֨ʹ؅ཧ͍ͨ͠
  • ΦϯϓϨϛεͱϋΠϒϦουΫϥ΢υΛ࣮ݱ͍ͨ͠
  • ௿ϨΠςϯγDBΛ࢖༻͢Δඞཁ͕͋Δ
  • AWSͱ࿈ܞ͢ΔαʔυύʔςΟαʔϏεΛ࢖͍͍ͨ

  View Slide

 63. GCPʹ޲͍ͯΔ༻్
  • γϯϓϧͳ3૚WebΞϓϦέʔγϣϯ
  • άϩʔόϧͰαʔϏεΛ͍ͨ͠
  • BigQueryΛ࢖ͬͯ෼ੳ͍ͨ͠
  • TensorFlowΛ࢖ͬͯػցֶशΛߦ͍͍ͨ
  • ઑٕͬͨज़࢖͍͍ͨ

  View Slide

 64. ݁࿦ɿ࠷దͳπʔϧΛબͿ

  View Slide

 65. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide

 66. AWS΍GCP
  ΍Γ͍ͨͻͱ
  ϚδͰઈࢍืूத
  ※ΦϑΟεݟֶ͚ͩͰ΋େৎ෉Ͱ͢
  αΠόʔΤʔδΣϯτ
  ΞυςΫελδΦ
  https://adtech.cyberagent.io/

  View Slide