Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

データサイエンスのためのAWSの使い方入門

 データサイエンスのためのAWSの使い方入門

データサイエンスのためのAWSの使い方入門
サポーターズCoLab勉強会 Jul 20 2017
村井 翔太朗

Show Murai

July 21, 2017
Tweet

More Decks by Show Murai

Other Decks in Technology

Transcript

 1. σʔλαΠΤϯεͷͨΊͷ
  AWSͷ࢖͍ํೖ໳
  αϙʔλʔζCoLabษڧձ Jul 20 2017
  ଜҪ ᠳଠ࿕

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • ଜҪᠳଠ࿕
  • גࣜձࣾαΠόʔΤʔδΣϯτ
  • ΞυςΫຊ෦ ΠϯϑϥνʔϜ
  • ΠϯϑϥΤϯδχΞ
  ※ຊ೔ͷൃද͸ݸਓͷݟղͰ͋Γɺॴଐ͢Δ૊৫ͷެࣜݟղͰ͸͋Γ·ͤΜ

  View Slide

 3. ͓·͑AWSৄ͍͠ͷʁ

  View Slide

 4. ਓฒΈʹ͸஌ͬͯΔ(͸ͣ)
  • AWSྺɿ3೥͘Β͍
  • AWSͰ޷͖ͳαʔϏεɿRedshiftɺLambda
  • AWSೝఆɿAWS SAA
  • Re:Invent 2015 ࢀՃ͠·ͨ͠

  View Slide

 5. ΊͪΌͪ͘Όৄ͋͘͠Γ·ͤΜ
  ઌ೔AWS SAPམͪ·ͨ͠…

  View Slide

 6. օ༷ʹ࣭໰͍ͤͯͩ͘͞͞

  View Slide

 7. σʔλαΠΤϯςΟετͷํ

  View Slide

 8. σʔλ෼ੳ͸͠ͳ͍͚Ͳ

  σʔλ෼ੳج൫ͷߏஙΛ͢Δํ

  View Slide

 9. ͳΜͰͦ΋ͦ΋ࠓ೔ͷ࿩͠͸
  σʔλαΠΤϯεͱAWSͳͷʁ

  View Slide

 10. ༑ਓ
  ࠷ۙɺσʔλαΠΤϯεςΟετʹͳͬͨΘ
  ͦΕ͸ͦΕ͸ɺ͓څྉ͗ΐ͏͞Μ΋͏ͯΔΜ΍Ζ
  ଜҪ
  ϕϯνϟʔ΍͔Β·ͩ·ͩ͜Ε͔Βɻ
  ·ͩGPUͱ͔αʔόʔΛങ͏͓ۚ΋ͳ͍͠ɻ
  Ͱ΋ֶशͤ͞Δͷʹ਺೔͔͔ΔͷΑͶʔ
  ͋ΕɺΫϥ΢υ࢖ͬͯͳ͍ͷʁ
  Ϋϥ΢υͬͯ࢖ͬͨ͜ͱͳ͍͚Ͳߴ͍Ͱ͠ΐ
  ͋ͱ࢖͏ͷ΋೉ͦ͠͏΍͠
  ωοτϫʔΫͱ͔ߏஙͱ͔΋Ͱ͖ͳ͍͠
  ͦΜͳ͜ͱ೉͍͜͠ͱ͋Β΁ΜͰ
  ͦ͏ͳͷʁ
  ΄ͳࠓ౓ίʔώʔ͓͝Δ͔Β͓͑ͯ͠΍
  (130ԁͰ͸ͪΐͬͱ…)

  View Slide

 11. ಉ྅ ػցֶश༻ͷαʔόʔͱ
  σʔλʹ෼ੳ༻ͷΫΤϦΛ౤͛ΔDBͱ
  ଞ෦ॺͱσʔλͷڞ༗΋͍ͨ͠

  ͬͯݴΘΕͨͷ΍͚Ͳ૬ஊͤͯ͞ʔ
  ͓ɺ·͍Ͳʂ
  ͜Ε͸ͨͿΜΫϥ΢υҊ݅Ͱ͢Θ
  ଜҪ
  ͑ɺࣗࣾαʔόʔ͡Όͳ͘Ϋϥ΢υͳͷʁ
  ن໛ʹ΋ΑΓ·͕͢Ϋϥ΢υͷ΄͏͕

  ։ൃεϐʔυ͕଎͘ɺίετ΋҆͘ɺ
  ӡ༻ָ͕Ͱ͢ͶΜ
  ΄͏΄͏ɺ΄ͳΘ͔ͬͯΔΜ΍ͬͨΒ

  ͜ͷ͓ئ͍͍͍ͯ͠ʁ
  (͑…Զʹ΋λεΫ͕)
  ͜Ε͚ͩ΍ͱ΍Ε·΁Μɻ
  ҰճͪΌΜͱώΞϦϯάͤͯ͞΋Β͍·͢Θɻ

  View Slide

 12. ͦΜͳਓ͸ੈͷதʹ
  ͪΐͬͱ͚͍ͩΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱɻ

  View Slide

 13. ຊ೔ͷର৅ऀ
  • Ϋϥ΢υ࢖͍͍ͨσʔλαΠΤϯςΟετͷํ
  • σʔλαΠΤϯςΟετ(Ά͍ਓ)ʹ

  ج൫ͷߏஙΛ͓ئ͍͞Εͨํ
  • AWS࢖ͬͨ͜ͱͳ͍ํ
  • ࣗࣾ/ֶߍͰσʔλ෼ੳج൫Λ࣋ͬͯͳ͍ํ

  View Slide

 14. ࠓ೔͓࿩͢Δ͜ͱ
  • AWSͱ͸
  • σʔλαΠΤϯεͱ͸
  • AWSαʔϏε঺հ
  • Amazon EC2
  • Amazon EMR
  • Amazon S3
  • Amazon Redshift
  • Ϋϥ΢υͰࣄނΛ๷͙ͨΊʹ

  View Slide

 15. AWSͱ͸ʁ

  View Slide

 16. AWS(Amazon Web Service)
  ͱ͸
  Ϋϥ΢υίϯϐϡʔςΟϯάαʔϏε
  →Ϩϯλϧαʔόʔͷ͍͢͝΍ͭ
  ʮΠϯϑϥ͕WebαʔϏεʹͳͬͨʯ
  AWS ʹ͍ͭͯ
  https://aws.amazon.com/jp/about-aws/

  View Slide

 17. AWS͸ੈքதʹ͋Δ
  • Ϧʔδϣϯ
  • େ཮ͳͲ஍ཧతʹ཭ΕͨྖҬ
  • 14ͭͷϦʔδϣϯ
  • ౦ژɺόʔδχΞɺϩϯυϯ
  • ΞϕΠϥϏϦςΟʔκʔϯ
  • 1 ͭͷϦʔδϣϯʹෳ਺ͷͦΕͧΕಠཱͨ͠ϩέʔγϣϯ
  • ྫ. ౦ژϦʔδϣϯͷAZɿ඼઒ɺཱ઒

  ※࣮ࡍʹ͸ެ։͞Ε͍ͯ·ͤΜ
  EC2 ϦʔδϣϯͱΞϕΠϥϏϦςΟʔκʔϯ
  http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/AWSEC2/latest/UserGuide/using-regions-availability-zones.html

  View Slide

 18. AWSͰग़དྷΔ͜ͱ(΄ΜͷҰ෦)
  • ؆୯ʹߏஙͰ͖Δίϯϐϡʔτ(αʔόʔ)
  • EC2
  • ΫϦοΫ͚ͩͰग़དྷΔσʔλϕʔεͷߏங
  • RDS
  • ੍ݶແ͠ͷσʔλετϨʔδ
  • S3
  • ετϦʔϜॲཧ
  • Kinesis (Stream)

  View Slide

 19. σʔλαΠΤϯεͱ͸ʁ
  σʔλΛऩूɺ෼ੳɺར༻ͯ͠༗ޮ׆༻͢Δٕज़·ͨ͸ֶ໰

  View Slide

 20. σʔλαΠΤϯςΟετͱ͸
  σʔλαΠΤϯεྗɺ

  σʔλΤϯδχΞϦϯάྗΛϕʔεʹ

  σʔλ͔ΒՁ஋Λ૑ग़͠ɺ

  Ϗδωε՝୊ʹ౴͑Λग़͢

  ϓϩϑΣογϣφϧ

  ※͜͜ͰʮϏδωεʯͱ͸ࣾձʹ໾ʹཱͭҙຯͷ͋Δ׆ಈશൠΛࢦ͢
  Ұൠࣾஂ๏ਓσʔλαΠΤϯςΟετڠձ
  σʔλαΠΤϯςΟετͷϛογϣϯɺεΩϧηοτɺఆٛɺεΩϧϨϕϧΛൃද
  http://www.datascientist.or.jp/news/2014/pdf/1210.pdf

  View Slide

 21. ͳͥσʔλαΠΤϯεͰ
  AWS(Ϋϥ΢υ)Λ࢖͏ͷ͔

  View Slide

 22. σʔλ෼ੳʹٻΊΒΕΔ͜ͱ
  • σʔλΞφϦςΟΫε
  • େ͖͍σʔλΛ҆Ձʹѻ͍͍ͨ
  • σʔλ΢ΣΞϋ΢εʹ෼ੳΫΤϦΛ࣮ߦ͍ͨ͠
  • ؆୯ʹՄࢹԽ͍ͨ͠
  • ػցֶश࣮ߦج൫
  • ֶश࣌”͚ͩ”ඞཁʹͳΔେྔͷGPU
  • ӡ༻ΛͳΔ΂ͨ͘͘͠ͳ͍
  • ߏ੒ͳͲࣗ༝౓͕ߴ͍

  View Slide

 23. ඞཁͳ࣌ʹ
  ඞཁͳϦιʔε͚ͩΛ֬อ͠
  ඞཁͳ෼͚ͩ෼ੳ͍ͨ͠
  Ϋϥ΢υ͕࠷దͰ͢Αʂ

  View Slide

 24. σʔλ෼ੳ͢Δࡍʹ

  AWSͷͲͷαʔϏε͕࢖͑Δ͔

  View Slide

 25. ঺հ͢ΔαʔϏε
  Amazon
  EC2
  Amazon
  S3
  Amazon
  EMR
  Amazon
  Redshift
  Ծ૝αʔόߏஙαʔϏε
  εέʔϥϒϧͰ
  ࢖ͬͨ෼͚ͩͷैྔ՝ۚ
  ϏοάσʔλϑϨʔϜϫʔΫΛ
  ؆୯ʹߏஙͰ͖ΔϚωʔδυαʔϏε
  HadoopɺSparkΫϥελʔ͕؆୯ʹߏஙͰ͖Δ
  σʔλετϨʔδαʔϏε
  ແ੍ݶʹσʔλ͕อ؅Ͱ͖Δ
  ੩తίϯςϯπͷWebϗεςΟϯά΋Մೳ
  AWS͕ఏڙ͢Δ
  ׬શϚωʔδυͷσʔλ΢ΣΞϋ΢ε
  SQL͕࣮ߦͰ͖ϖλόΠτن໛ͷ
  σʔλΛѻ͑Δ

  View Slide

 26. Amazon EC2

  View Slide

 27. Amazon EC2ͱ͸
  • Ϋϥ΢υίϯϐϡʔςΟϯά
  • ͍ΘΏΔԾ૝αʔόͷߏங
  • ྉۚମܥ
  • ίϯϐϡʔτͷىಈ࣌ؒʹԠͯ͡՝ۚ
  • ϘϦϡʔϜʹର͢Δ՝ۚ
  • ωοτϫʔΫసૹྔʹର͢Δ՝ۚ
  • ๛෋ͳΠϯελϯελΠϓ
  Amazon EC2 ͱ͸
  http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/AWSEC2/latest/UserGuide/concepts.html

  View Slide

 28. Amazon EC2ͷ஫ҙ఺
  • ॳظ͸όʔδχΞ๺෦ϦʔδϣϯͰىಈ
  • ηΩϡϦςΟάϧʔϓͰϙʔτΛղ์͠ͳ͍ͱ

  ωοτϫʔΫͷૄ௨͕ग़དྷͳ͍
  • ηΩϡϦςΟάϧʔϓͰશެ։[0.0.0.0/0]Λ

  ઃఆ͢Δࡍ͸஫ҙΛʂ
  • ύϒϦοΫIP/ElasticIPΛ෇༩͢Δඞཁ͋Γ

  (VPNͳͲ઀ଓͯ͠Δ৔߹Λআ͘)
  • ՝ۚ͸1࣌ؒ୯Ґ
  • 1෼࢖ͬͯ΋ɺ59෼࢖ͬͯ΋ಉ͡ྉۚ

  View Slide

 29. EC2εϙοτΠϯελϯε
  • Amazonʹམͱ͞ΕΔ͔΋͠Εͳ͍͚Ͳɺ௿Ձ֨ͳΠϯελϯε
  • ೖࡳՁ֨ > ࢢ৔Ձ֨ͳΒࢢ৔Ձ֨ͰΠϯελϯεΛىಈͰ͖Δ
  • ࢢ৔Ձ֨ > ೖࡳՁ֨ͱͳΔͱΠϯελϯε͸ऴྃ
  • 70%off͘Β͍Ͱ࢖͑Δ(ݸਓ࣮੷)

  ※ΦϯσϚϯυΠϯελϯεͱͷൺֱ
  • ೖࡳΞυόΠβʔΛ࢖͏

  https://aws.amazon.com/jp/ec2/spot/bid-advisor/
  Amazon EC2 εϙοτΠϯελϯε
  http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/AWSEC2/latest/UserGuide/using-spot-instances.html

  View Slide

 30. ͱ͜ΖͰػցֶश͍ͨ͠ͷͰ
  GPUΛ࢖͍͍ͨ

  View Slide

 31. GPUͬͯͳʹʁ
  • Graphics Processing Unit
  • ݩʑɺը૾ॲཧͳͲ޲͚ʹ։ൃ͞Εͨ
  • ฒྻԋࢉ͕ಘҙͳϓϩηοα
  • ߦྻԋࢉ͕ಘҙ

  ˠ σΟʔϓϥʔχϯάʹద͍ͯ͠Δ
  (16 $16

  View Slide

 32. GPU࢖͏ͱͳͥ଎͍ͷ͔
  • ԋࢉग़དྷΔίΞ਺͕2000-4000ίΞ
  • ฒྻܭࢉॲཧʹ༗ར
  • CPU(Intel Xeonͱ͔)ͩͱ࠷େ48ίΞ͘Β͍
  • ϝϞϦ͕ಠཱ͔ͭߴ଎ಡΈࠐΈ
  • CPUͷϝϞϦόϯυ෯ΑΓ10ഒ͘Β͍଎͍
  • σΟʔϓϥʔχϯάͰ΋ར༻͢Δߦྻܭࢉ

  Λ௒ฒྻͰߦ͑ΔͷͰAIج൫Ͱ΋ར༻͕ਐΉ

  View Slide

 33. ৄ͘͠GPUͷ͍ͭͯ஌Γ͍ͨํ͸
  ͜ͷຊ͕͓͢͢ΊͰ͢
  GPUΛࢧ͑Δٕज़

  ஶऀɿHisa Ando
  ൃച೔ɿ2017೥6݄30೔
  URLɿhttps://www.amazon.co.jp/dp/477419056X
  ※ΞϑΟϦϯΫͰ͸͋Γ·ͤΜ

  View Slide

 34. AWSͰ࢖͑ΔGPU

  View Slide

 35. GPUΠϯελϯελΠϓ
  p2Πϯελϯε
  g2 Πϯελϯε
  g3Πϯελϯε ←new

  View Slide

 36. ౥ࡌGPUΠϯελϯε
  Πϯελϯε $16 W$16 ϝϞϦ (16 (16ϝϞϦ උߟ
  QYMBSHF (#
  /7*%*"5FTMB,
  (#
  QYMBSHF (# (#
  QYMBSHF (# (#
  HYMBSHF (#
  /7*%*"(3*%,
  (#
  HYMBSHF (# (#
  HYMBSHF (#
  /7*%*"5FTMB.
  (#
  ౦ژϦʔδϣϯ
  Ͱ͸࢖͑ͳ͍
  HYMBSHF (# (#
  HYMBSHF (# (#
  ※vCPU͸εϨου਺

  View Slide

 37. Amazon EMR

  View Slide

 38. Amazon EMRͱ͸
  • EC2Πϯελϯε্ʹ෼ࢄॲཧج൫Λ

  ΫϥελʔͰߏங͢ΔαʔϏε
  • HadoopɺApache Spark؀ڥͳͲ

  View Slide

 39. Amazon EMRͷ஫ҙ఺ͳͲ
  • S3ʹ͋ΔΞϓϦέʔγϣϯΛࢦఆ࣮ͯ͠ߦͰ
  ͖ΔͷͰྑ͍
  • ϩά΋S3ʹग़ྗͰ͖ΔͷͰϩά͕อଘग़དྷΔ
  • ؂ࢹ͕೉͍͠
  • ΞϓϦέʔγϣϯଆͰৄࡉͳΤϥʔΛग़ྗͨ͠΄͏͕͍͍
  • EMRͰ͸੒ޭ/ࣦഊ͔͠ग़ྗ͞Εͳ͍

  View Slide

 40. Amazon S3

  View Slide

 41. σʔλϨΠΫ
  • σʔλϨΠΫͱ͸
  • ੜϩάɺը૾ɾө૾ɺԻ੠ɺͳͲͷ

  ʮඇߏ଄ԽσʔλʯΛ؅ཧ͢ΔྖҬ
  • ඞཁͳ࣌ʹσʔλϨΠΫ͔ΒऔΓग़͠ɺ

  ͙͢͞·σʔλΛ׆༻Ͱ͖Δ
  GE Announces First Data Lake Approach for Industrial Internet to Better Access, Analyze and Store Industrial-Strength Big Data
  http://www.businesswire.com/news/home/20140810005024/en/GE-Announces-Data-Lake-Approach-Industrial-Internet

  View Slide

 42. Amazon S3
  • AWSͷετϨʔδαʔϏε

  σʔλϨΠΫͱͯ͠΋࢖͑Δ
  • ಛ௃
  • ଱ٱੑ 99.999999999%
  • 1ສݸͷΦϒδΣΫτͷ͏ͪ1ͭͷফࣦʹ1000ສ೥͔͔Δ
  • Մ༻ੑ 99.99%
  • S3αʔϏεμ΢ϯλΠϜ 52෼34ඵ
  • ࡉ͔͘ઃఆͰ͖ΔΞΫηείϯτϩʔϧ
  • ACLɺόέοτϙϦγʔɺAIMϙϦγʔ
  S3ͷΞΫηείϯτϩʔϧ·ͱΊ
  http://qiita.com/ryo0301/items/791c0a666feeea0a704c

  View Slide

 43. Amazon S3ͷछྨ
  • S3 ඪ४
  • ී௨ͷετϨʔδ
  • S3 ඪ४ – ௿৑௕ԽετϨʔδ
  • ॏཁੑͷ௿͍࠶ੜՄೳͳσʔλ޲͚
  • S3 ඪ४ – ௿ස౓ΞΫηε
  • ΞΫηε͕গͳ͍σʔλ޲͚
  • ΞʔΧΠϒ(Amazon Glacier)
  • ΊͬͨʹΞΫηε͞Εͳ͍σʔλ༻
  https://aws.amazon.com/jp/s3/storage-classes/

  View Slide

 44. Amazon S3ͷྉۚମܥ
  • ετϨʔδྉۚ
  • ͲΕ͘Β͍σʔλྔΛஔ͍ͯΔ͔
  • σʔλసૹྔ
  • ͲΕ͘Β͍σʔλΛ࣋ͪग़͔ͨ͠
  • APIίʔϧྉۚ
  • Ξοϓϩʔυ/࡟আ/μ΢ϯϩʔυͳͲͷૢ࡞

  View Slide

 45. Amazon S3ͷ஫ҙ఺
  • σʔλసૹྔ͕݁ߏߴ͍Ͱ͢
  ex.1TB(1024GB)ΛΠϯλʔωοτܦ༝Ͱ

  μ΢ϯϩʔυͨ͠Β໿1.5ສԁ($143.36)
  • σϑΥϧτͷอ؅ઌ͕

  ถࠃ౦෦(όʔδχΞ)

  View Slide

 46. Amazon Redshift

  View Slide

 47. Amazon Redshiftͱ͸
  • AWS͕ఏڙ͢Δ׬શϚωʔδυܕͷ

  σʔλ΢ΣΞϋ΢ε(DHW)
  • ϖλόΠτΫϥεʹεέʔϧ͢Δ
  • ྻࢦ޲σʔλϕʔε
  • ྉۚମܥ͸ΦϯσϚϯυྉۚ

  View Slide

 48. Amazon Redshiftͷ஫ҙ఺
  • σʔλߏ଄ͷઃܭΛ͢Δ(͋ͨΓલ?)
  • ಛʹ෼ࢄΩʔɺιʔτΩʔɺ࣌ܥྻςʔϒϧ෼ׂ
  • ࣌ʑɺڧ੍ϝϯςφϯε͕ൃੜ͢Δ
  • ϦΞϧλΠϜॲཧʹ͸ෆ޲͖
  • ͋͘·Ͱ෼ੳ༻ʹ࢖͏
  • ຊ൪؀ڥͰར༻͢Δ৔߹͸μ΢ϯλΠϜΛ૝ఆ͢Δ
  • μογϡϘʔυ͸༏ल

  View Slide

 49. ঺հ͔ͨͬͨ͠αʔϏε
  Amazon
  RDS
  AWS͕ఏڙ͢ΔϚωʔδυܕ
  ϦϨʔγϣφϧσʔλϕʔε
  Amazon
  Athena
  Amazon S3 ಺ͷσʔλʹ
  SQL Λ࣮ߦͰ͖ΔαʔϏε
  6݄ʹ౦ژϦʔδϣϯ։࢝
  Amazon
  Kinesis
  Amazon
  Elasticsearch
  AWS
  Lambda
  Amazon
  VPC
  Amazon
  CloudWatch
  Amazonͷఏڙ͢Δ
  Ծ૝ωοτϫʔΫαʔϏε
  جຊ͸ແྉͰར༻Մೳ
  ετϦʔϛϯάॲཧ͕
  ग़དྷΔϚωʔδυαʔϏε
  αʔόʔϨεͰϓϩάϥϜΛ
  ࣮ߦͰ͖ΔαʔϏε
  ElasticsearchΛΤϯδϯ
  ͱͨ͠ϚωʔδυαʔϏε
  AWSͷ؂ࢹπʔϧ

  View Slide

 50. Ϋϥ΢υͰࣄނΛ๷͙ͨΊʹ

  View Slide

 51. ઈର΍Δ΂͖͜ͱ
  • ྉۚΞϥʔϜΛઃఆ͢Δ

  Ξϥʔτͱ௨஌Ͱ੥ٻֹΛϞχλϦϯά

  http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/awsaccountbilling/latest/aboutv2/monitor-charges.html
  • APIΩʔͷ؅ཧ͸ެ։ઈର͠ͳ͍
  • Access key/Secret Key͸ඞͣެ։͠ͳ͍Α͏ʹ
  • ʮॳ৺ऀ͕AWSͰϛεͬͯෆਖ਼ར༻͞Εͯ$6,000੥ٻɺٽ͖ͦ͏ʹͳ͓ͬͨ࿩ʯͳͲ
  • ݟੵ΋Γ͸ඞ͓ͣ͜ͳ͏
  • AWS ؆қݟੵΓπʔϧ

  http://calculator.s3.amazonaws.com/index.html?lng=ja_JP
  • AWS ՝ۚମܥͱݟੵΓํ๏ʹ͍ͭͯ

  https://aws.amazon.com/jp/how-to-understand-pricing/
  • ηΩϡϦςΟάϧʔϓ͸[ssh 0.0.0.0/0]ͱ͔ઃఆ͠ͳ͍
  • ݁ߏϒϧʔτϑΥʔε(૯౰Γ߈ܸ)ͱ͔ɺ੬ऑੑ߈ܸ͕͋Γ·͢

  View Slide

 52. ࣭໰λΠϜ

  View Slide

 53. AWS΍σʔλαΠΤϯε
  ΍Γ͍ͨͻͱ
  ϚδͰઈࢍืूத
  ※ΦϑΟεݟֶ͚ͩͰ΋େৎ෉Ͱ͢
  αΠόʔΤʔδΣϯτ
  ΞυςΫελδΦ
  https://adtech.cyberagent.io/

  View Slide

 54. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide

 55. ࢀߟ৘ใ
  AWS υΩϡϝϯτ
  https://aws.amazon.com/jp/documentation/
  AWS Ϋϥ΢υαʔϏε׆༻ࢿྉू
  https://aws.amazon.com/jp/aws-jp-introduction/
  Youtube AWSެࣜνϟϯωϧ(Re:InventͷηογϣϯͳͲ)
  ӳޠ https://www.youtube.com/user/AmazonWebServices
  ೔ຊޠ https://www.youtube.com/user/AmazonWebServicesJP
  
AWSΫϥ΢υσβΠϯύλʔϯ
  http://aws.clouddesignpattern.org/index.phpύλʔϯ
  Developers.IO
  http://dev.classmethod.jp/
  DeNA TechCon 2017 ͱ Developers Summit 2017 ͰDeNAͷػցֶशج൫ͱ෼ੳج൫ͷߨԋΛ͠·ͨ͠
  http://blog.livedoor.jp/sonots/archives/49502478.html

  View Slide