Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

デザイナー × エンジニア で Podcastを始めて良かった3つのこと

tamu
December 11, 2018
710

デザイナー × エンジニア で Podcastを始めて良かった3つのこと

tamu

December 11, 2018
Tweet

Transcript

 1. σβΠφʔʷΤϯδχΞͰ 1PEDBTUΛ࢝Ίͯྑ͔ͬͨͭͷ͜ͱ ాଜ༞հ !UBNVTBO

 2. ࣗݾ঺հ ాଜ༞հ ࡀ σβΠφʔ 1PEDBTUྺ൒೥

 3. None
 4. None
 5. ൪૊ʹ͍ͭͯ σβΠφʔʷΤϯδχΞͷίϯϏ ෯޿͘ɺσβΠϯ΍ٕज़ʹ͍ͭͯτʔΫ ૬ํʹ͓ࢠ͞Μ͕஀ੜ͠ɺҰ࣌ٳۀத

 6. ࢝Ίͯྑ͔ͬͨ͜ͱ

 7. ͓ޓ͍͕஌Βͳ͍͜ͱΛ஌ΕΔ ҟ৬छίϯϏ͔ͩΒͦ͜ɺૉ๿ͳٙ໰Λ࿩ͤΔ )551ͬͯͳʹʁ.7$ʁ 69σβΠϯͬͯɺ۩ମతʹԿʁ

 8. ࣗ෼ͷݴ༿Ͱ࿩ͤΔΑ͏ʹͳΔ യવͱࢥ͍ͬͯΔ͜ͱΛݴޠԽ͢ΔػձʹͳΔ ϦεφʔΛҙࣝͯ͠࿩͢͜ͱͰɺࣗ෼ͷݴ༿ʹͳΔ ݁Ռతʹɺ࢓ࣄʹ΋׆͖ͯ͘Δ

 9. ਓ͔Β஌ͬͯ΋Β͍΍͘͢ͳΔ ɹ1PEDBTU΍ͬͯ·͢ͱΞϐʔϧͰ͖Δ ੠͕༩͑Δҹ৅͸େ͖͍ จষΑΓ΋ਓͱͳΓ͕఻ΘΓ΍͍͢

 10. ·ͱΊ

 11. ͓ޓ͍͕஌Βͳ͍͜ͱΛ஌ΕΔ ࣗ෼ͷݴ༿Ͱ࿩ͤΔΑ͏ʹͳΔ ਓ͔Β஌ͬͯ΋Β͍΍͘͢ͳΔ

 12. ͓·͚

 13. Θͨ͠ͷ޷͖ͳ1PEDBTUબ

 14. None
 15. None
 16. None
 17. ͓͠·͍