$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

デザイナー × エンジニア で Podcastを始めて良かった3つのこと

tamu
December 11, 2018
770

デザイナー × エンジニア で Podcastを始めて良かった3つのこと

tamu

December 11, 2018
Tweet

Transcript

 1. σβΠφʔʷΤϯδχΞͰ
  1PEDBTUΛ࢝Ίͯྑ͔ͬͨͭͷ͜ͱ
  ాଜ༞հ
  !UBNVTBO

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  ాଜ༞հ

  σβΠφʔ
  1PEDBTUྺ൒೥

  View Slide

 3. View Slide

 4. View Slide

 5. ൪૊ʹ͍ͭͯ
  σβΠφʔʷΤϯδχΞͷίϯϏ
  ෯޿͘ɺσβΠϯ΍ٕज़ʹ͍ͭͯτʔΫ
  ૬ํʹ͓ࢠ͞Μ͕஀ੜ͠ɺҰ࣌ٳۀத

  View Slide

 6. ࢝Ίͯྑ͔ͬͨ͜ͱ

  View Slide

 7. ͓ޓ͍͕஌Βͳ͍͜ͱΛ஌ΕΔ
  ҟ৬छίϯϏ͔ͩΒͦ͜ɺૉ๿ͳٙ໰Λ࿩ͤΔ
  )551ͬͯͳʹʁ.7$ʁ
  69σβΠϯͬͯɺ۩ମతʹԿʁ

  View Slide

 8. ࣗ෼ͷݴ༿Ͱ࿩ͤΔΑ͏ʹͳΔ
  യવͱࢥ͍ͬͯΔ͜ͱΛݴޠԽ͢ΔػձʹͳΔ
  ϦεφʔΛҙࣝͯ͠࿩͢͜ͱͰɺࣗ෼ͷݴ༿ʹͳΔ
  ݁Ռతʹɺ࢓ࣄʹ΋׆͖ͯ͘Δ

  View Slide

 9. ਓ͔Β஌ͬͯ΋Β͍΍͘͢ͳΔ
  ɹ1PEDBTU΍ͬͯ·͢ͱΞϐʔϧͰ͖Δ
  ੠͕༩͑Δҹ৅͸େ͖͍
  จষΑΓ΋ਓͱͳΓ͕఻ΘΓ΍͍͢

  View Slide

 10. ·ͱΊ

  View Slide

 11. ͓ޓ͍͕஌Βͳ͍͜ͱΛ஌ΕΔ
  ࣗ෼ͷݴ༿Ͱ࿩ͤΔΑ͏ʹͳΔ
  ਓ͔Β஌ͬͯ΋Β͍΍͘͢ͳΔ

  View Slide

 12. ͓·͚

  View Slide

 13. Θͨ͠ͷ޷͖ͳ1PEDBTUબ

  View Slide

 14. View Slide

 15. View Slide

 16. View Slide

 17. ͓͠·͍

  View Slide