Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

VueFes.pdf

takanori sugawara
November 03, 2018
9.2k

 VueFes.pdf

takanori sugawara

November 03, 2018
Tweet

Transcript

 1. Atomic Design
  σβΠϯͱ࣮૷ͷڱؒ
  ੁݪ ޹ଇ
  VueFesJapan 2018

  View full-size slide

 2. 17೥͘Β͍σβΠφʔͱΤϯδχΞΛ

  ߦͬͨΓདྷͨΓͯ͠·͢ɻ
  ΠϯλϥΫγϣϯͱ
  σʔλϏδϡΞϥΠζ
  ͕ಘҙͰ͢

  View full-size slide

 3. Interaction Designer
  UX Design UI Design
  Design System Management

  View full-size slide

 4. Technical advisor
  ख͕଍Γͳ͍ॴͷϑΥϩʔ

  View full-size slide

 5. Έͳ͞Μ
  ίϯϙʔωϯτ
  ࡞ͬͯ·͢ΑͶɻ

  View full-size slide

 6. Atomic Design͸

  σβΠφʔͱΤϯδχΞʹಉ͡໨
  ઢΛ༩͑·ͨ͠

  View full-size slide

 7. σβΠφʔͱ
  ΤϯδχΞ
  ෼͔Γ߹͑ͯ·͔͢ʁ

  View full-size slide

 8. ίϯϙʔωϯτͷ
  ෼͚ํͳΜ͔ҧ͏ͳʔ
  ͱ͔ࢥ͍·ͤΜ͔ʁ

  View full-size slide

 9. ͦΓΌҧ͏ΜͰ͢

  View full-size slide

 10. ͱ͍͏Θ͚Ͱઌि
  ΞϯέʔτͱͬͯΈ·ͨ͠ɻ

  View full-size slide

 11. 24໊ͷํʹճ౴͍ͨͩ
  ͖·ͨ͠ɻ

  View full-size slide

 12. ৬छ
  ͷ΂ਓ਺

  View full-size slide

 13. ίϯϙʔωϯτʹؔΘΔ
  ਓ਺ن໛

  View full-size slide

 14. ར༻͍ͯ͠ΔσβΠϯπʔϧ
  FigmaϢʔβʔάϧʔϓʹڠྗΛ௖͍ͨͷͰ
  ͪΐͬͱόΠΞε͔͔ͬͯΔ͔΋

  View full-size slide

 15. ෼཭
  σβΠϯ͸ϥϑ·Ͱ
  ίʔυ্Ͱ࢓্͛Δ
  ελΠϦϯάͱԋग़
  ʹؔΘΔίʔυ͸
  σβΠφʔ͕ॻ͘
  σβΠϯ͕׬͔ྃͯ͠Β
  ΤϯδχΞ͕ίʔυΛॻ͘
  σβΠϯ͔Βίʔυ·Ͱ
  ҰਓͰ΍Δ

  σβΠφʔͱσΟϨΫλʔͰ
  ਺ࣈΛݟͯͲ͜Λ
  վળ͢Δ͔ܾΊ͍ͯΔ
  ϓϩτλΠϓΛ࡞͔ͬͯΒ
  ΤϯδχΞʹڞ༗
  ϓϩηε

  View full-size slide

 16. ίϯϙʔωϯτϕʔεͷར఺
  σβΠϯ໨ઢ
  σβΠϯͷϧʔϧ͕໌֬Խ͠
  ଐਓੑʹΑΒͳ͍σβΠϯ͕ՄೳʹͳΔ
  ΧϥʔελΠϧͳͲʹઆ໌จΛॻ͘ͱ
  ϧʔϧΛकΓͳ͕ΒσβΠϯ͠΍͍͢
  ࠶ར༻͠΍͍ͨ͢ΊɺσβΠϯ޻਺͕ݮΒͤΔ
  ݟͨ໨ͷʮσβΠϯʯͰ͸ͳ͘ɺ
  ϧʔϧͱͯ͠ͷʮσβΠϯʯΛ

  ͭ͘Δͱ͍͏ҙ͕ࣝࣗવͱժੜ͑Δ
  Ұ෦௚͢ͱ͢΂ͯ௚Δ఺
  ίϛϡχέʔγϣϯίετ͕ݮΔ
  ਖ਼͍͠σβΠϯʹ͍ͭͯͷڞ௨ཧղΛ࣋ͪ΍
  ͍͢఺
  શମͷ౷ҰײɺҰ؏ੑΛҡ࣋͠΍͍͢
  ΤϯδχΞ໨ઢ
  ΤϯδχΞͰ΋͍ܰσβΠϯ͸Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΓ
  ͦ͏
  XD, Sketchͷ࡞ΓࠐΈ͸࠷ऴ੒Ռ෺ʹ
  ͳΒͳ͍͜ͱ͕ٯઆతͳར఺
  scoped cssͰBEMֶशίετ͕ա৒౤ࢿʹͳͬͨ
  StorybookΛར༻ͯ͠
  ݟͨ໨ͷ֬ೝ͕Ͱ͖Δ
  σβΠϯͷஈ֊͔Β࠶ར༻ੑΛߟ͑ͨUIઃܭΛ͢
  Δ͜ͱͰɺ
  CSSͳͲ࣮૷ͷ౎߹͕ࣗવͱߟྀ͞ΕΔ
  ΧϓηϧԽʹΑΓɺ௿εΩϧͷΤϯδχΞɾσβ
  Πφʔ΋ίΞͷίʔυʹ৮Εͣʹ։ൃʹίϛοτ

  View full-size slide

 17. ίϯϙʔωϯτϕʔεͷ೉఺
  σβΠϯ໨ઢ
  ϏδϡΞϧͷࣗ༝౓͕Լ͕Δ
  ֶशίετ͕͔͔Δ
  σβΠϯͷཻ౓ͱػೳͷཻ౓Λἧ͑ͯίϯϙʔ
  ωϯτઃܭΛߦΘͳ͚Ε͹ɺ
  ίϯϙʔωϯτͷछྨ͕૿͍͖͑ͯɺιʔε
  ίʔυʹѱӨڹ͕ͰΔ
  ίϯϙʔωϯτԽ͢Δج४ʹෆ͕҆͋Δ

  (1Օॴ͔͠࢖ͬͯͳ͍ͷʹίϯϙʔωϯτԽ
  ͢Δͷʁ)
  ΤϯδχΞ໨ઢ
  UIతͳίϯϙʔωϯτͱɺσʔλϑϩʔతͳ
  ίϯϙʔωϯτͷ෼͚ํ͕ҟͳΔ͜ͱ͕͋Δ
  σβΠφʔ΋atomicdesignͷ֓೦Λ஌ͬͯ໯͏
  ඞཁ͕͋Δ
  ֶशίετ͕͔͔Δ
  ࡉ͔͗͢Δͱ؅ཧ͠ਏ͍
  σβΠφʔͱΤϯδχΞͰίϯϙʔωϯτͷ
  ཻ౓ͷ؍఺͕ҧ͏
  ཻ౓Λ෼͚Δ͜ͱͰίϯϙʔωϯτ͕૿͑ͯ
  ໘౗
  σβΠϯͱ࣮૷ऀཻ͕౓ͷೝ͕ࣝҟͳ͍ͬͯ
  Δͱӡ༻Ͱ͖ͳ͍

  View full-size slide

 18. ΤϯδχΞɾσβΠφʔͱͷ
  ΍ΓऔΓͰͲΜͳࣄ͕ى͍ͬͯ͜Δ͔ʁ
  ίϯϙʔωϯτ͕ग़ἧͬͯ͘Δͱɺίϯϙʔωϯτͷ࿩ΑΓ໰୊੔ཧ΍APIͷઃܭɺ࢖͍΍͢͞ʹ͍ͭͯ࿩ͯ͠
  ͍·͢ɻ
  ࣮૷ͱσβΠϯʹဃ཭͕͋Δ
  ίϯϙʔωϯτͷඞཁੑΛσβΠφʔ͕ཧղ͠ͳ͍
  ݁ہσβΠϯΛݩʹΤϯδχΞ͕ίϯϙʔωϯτԽ͍ͯ͠Δ
  ΤϯδχΞ͕BEMΛอक͢Δ͜ͱʹർΕ͍ͯΔɻ
  ίϯϙʔωϯτΨΠυతͳ෺͕ͳ͍ͱίϯϙʔωϯτ͕ར༻͞Εͳ͍
  ίϯϙʔωϯτΛར༻͢ΔΑ͏ʹͳΓɺσβΠφʔಉ࢜Ͱͷ΍ΓऔΓ͕೉͘͠ͳ͕ͬͨɺΤϯδχΞͱͷ΍Γͱ
  Γ͸ָʹͳͬͨ
  ࣮૷Λ஌Βͳ͍σβΠφʔʹͱͬͯ͸ɺӢΛ͔ͭΉΑ͏ͳ࿩ʹฉ͑͜Δ෦෼͕͋ΔΑ͏ͰɺͦΕΛཧղͤ͞Δʹ
  ۤ࿑͍ͯ͠Δɻ

  View full-size slide

 19. ஌ࣝͷ෼அ͕େ͖͍

  View full-size slide

 20. େࣄʹ͍ͯ͠Δ
  ࣄฑ͕ҧ͏

  View full-size slide

 21. ·ͣ͸ɺσβΠφʔ͕΍ͬͯ
  ͍ΔࣄΛ੔ཧͯ͠Έ·͠ΐ͏ɻ

  View full-size slide

 22. UXσβΠϯ
  ୭͕Ϣʔβʔ͔ΛఆΊΔ

  ͲΜͳ΋ͷΛ࡞ͬͨΒϢʔβʔ͕تͿ͔ߟ͑Δ

  ෼ੳͯ͠ɺϓϩτλΠϓ࡞ͬͯɺ

  ϢʔβʔʹͿ͚ͭͨΓͱ͔ͯ͠Ձ஋ݕূΛߦ͏

  View full-size slide

 23. UIσβΠϯ
  UXσβΠϯͰಋ͍ͨՁ஋ʹରͯ͠ܗΛ༩͑Δɻ

  Ձ஋ΛϢʔβʔʹಧ͖΍͍͢ܗʹ͢Δ͜ͱ͕੹຿

  View full-size slide

 24. σβΠϯ৭ʑ
  CI(ίʔϙʔϨʔτΞΠσϯςΟςΟ)΍

  ࣄۀઓུΛ΋ͱʹίϯηϓτΛ࿅ͬͨΓɻ

  ͔ΒͷUIΛׂΓग़ͨ͠Γɺ

  PR༻ͷαΠτͷσβΠϯͨ͠Γ

  View full-size slide

 25. ΋ͬͱ
  ৭Μͳ࢓ࣄ͕͋Δ

  View full-size slide

 26. ޮ཰Խ͸͍͕ͨ͠
  ΋ͬͱ΋େࣄͳͷ͸ɺ
  Ϣʔβʔͷ൓Ԡ

  View full-size slide

 27. ៉ྷͳߏ଄Λ࡞Δࣄ͸
  େࣄ͚ͩͲ̍൪͡Όͳ͍

  View full-size slide

 28. ͍͍ͩͨ͜Μͳײ͡

  View full-size slide

 29. Atomic DesignͳΒ
  ͦ͜Μͱ͜Ͳ͏ʹ͔ͳΔΜ͡Όʹ
  ͷʁ

  View full-size slide

 30. ͳΒͳ͍Ͱ͢ɻ

  View full-size slide

 31. ͔֬ʹUIͷ෦඼ͷઃܭ͸
  ڞ௨ԽͰ͖Δ

  View full-size slide

 32. ίϯϙʔωϯτ͸ͦ΋ͦ΋
  ΤϯδχΞϦϯάͷ֓೦

  View full-size slide

 33. σβΠφʔ͸Ձ஋ʹ
  ܗঢ়Λ༩͑
  ΤϯδχΞ͸ܗঢ়Λ࣮ݱ͢Δ

  View full-size slide

 34. σβΠφʔʹͱͬͯࠓ·Ͱͦ
  ͜·Ͱؔ৺ࣄͰ͸ͳ͔ͬͨ

  View full-size slide

 35. ͱ͸ݴͬͯ΋αʔϏε͸
  ӡ༻Λଓ͚Δ͜ͱ΋
  େࣄͳՁ஋

  View full-size slide

 36. ͪΐͬͱ࿦఺ม͑·͢

  View full-size slide

 37. ࿩͸ඈΜͰ
  20೥͘Β͍લ

  View full-size slide

 38. ΦϒδΣΫτࢦ޲
  vs
  ߏ଄Խࢦ޲

  View full-size slide

 39. ઃܭΛඪ४Խ͢Δख๏

  View full-size slide

 40. ΤϯδχΞಉ࢜Ͱ΋
  ΍ͬͯ·ͨ͠

  View full-size slide

 41. ஗͍ͱ͔೉͍͠ͱ͔ݴΘΕͯ
  ͍ͨJava͕ݱࡏͰ͸౰ͨΓલ
  ʹͳΓ·ͨ͠ɻ

  View full-size slide

 42. ΈΜͳ׳Εͨ

  View full-size slide

 43. ࣮ߦ؀ڥͷੑೳ্͕͕Γ
  ෋߽తϓϩάϥϛϯάͰ
  ໰୊ͳ͘ͳͬͨ

  View full-size slide

 44. σβΠϯπʔϧʹ
  ͦ͏͍͏ࣄ͕
  ى͍ͬͯ͜Δ

  View full-size slide

 45. ਺೥લ·Ͱɺίϯϙʔωϯτࢥߟͷσβ
  Πϯπʔϧ͸͋·Γྲྀߦ͓ͬͯΒͣɺ
  ίϯϙʔωϯτػೳͷͳ͍PhotoShopͰ
  Ұੜݒ໋σβΠϯ͍ͯͨ͠ͷͰ͢ɻ

  View full-size slide

 46. ׳Εͯͳ͍ΜͰ͢

  View full-size slide

 47. Sketch͸σβΠφʔʹ
  ͱͬͯͷJava

  View full-size slide

 48. Sketch

  vs

  PhotoShop

  View full-size slide

 49. खஈ͕ਐԽͨ͠ͷͰ
  ख๏΋มΘΔ

  View full-size slide

 50. खஈ͕ਐԽͨ͠ͷͰ
  ख๏΋มΘΔ

  View full-size slide

 51. ·ͩ·ͩ
  πʔϧͷαϙʔτ͕଍Γͳ͍

  View full-size slide

 52. ͕࣌ؒղܾ͢Δ͜ͱ΋
  ݁ߏ͋Γͦ͏Ͱ͸͋Δ

  View full-size slide

 53. ͞ΒʹAtomicDesign
  ͳΜͯݴͬͨΒ

  View full-size slide

 54. C͔͠ॻ͍ͨ͜ͱͷͳ͍ਓʹ

  JavaͷSpringBootͰΞϓϦॻ͚
  ͱཁٻ͍ͯ͠ΔΑ͏ͳ΋ͷͱ͝ཧղ͍ͩ͘͞ɻ

  View full-size slide

 55. ͱ͸ݴ͑ͳΜͱ͔͍ͨ͠

  View full-size slide

 56. ͿͬͪΌ͚ɺ׳Εͯͳ͍ίϯϙʔ
  ωϯτ࡞Γ·Ͱ಄ճΓ·ͤΜ

  View full-size slide

 57. ΤϯδχΞͱ͍͏
  ੜ͖෺͸
  ߹ཧԽͷԽ਎

  View full-size slide

 58. Ͳ͏ʹ͔ͯ͠
  ߹ཧԽ͍ͨ͠

  View full-size slide

 59. σβΠφʔ͸
  ΤϯδχΞͰ͸ͳ͍

  View full-size slide

 60. σβΠφʔ͸ΫϦΤΠςΟϒʹूதͯ͠
  ϢʔβʔʹΘ͒ͱݴΘ͍ͤͨ͠
  ΤϯδχΞ͸៉ྷͳߏ଄Λ
  ࡞ͬͯอकίετΛԼ͍͛ͨ

  View full-size slide

 61. ͦ΋ͦ΋৬੹͕ҧ͏
  ͦΜͳ͜ͱͯ͠ΔͳΒ
  ΋ͬͱྑ͍ϓϩμΫτΛ
  σβΠϯͯ͠΄͍͠

  View full-size slide

 62. ͱ͸ݴ͑

  ϑϩϯτΤϯυͷۤ͠Έ͸্ྲྀ͔
  Βม͍͔͑ͯͳ͚Ε͹վળ͠ͳ͍

  View full-size slide

 63. ΜͰͲ͏͢Ε͹ྑ͍ͷ͞

  View full-size slide

 64. ӡ༻ͰΧόʔ

  View full-size slide

 65. ͦ͜Ͱஸ౓͍͍
  ֓೦͕͋Γ·͢

  View full-size slide

 66. “https://www.designbetter.co/designops-handbook/introducing-designops"

  View full-size slide

 67. σβΠφʔࣗ෼ͷ
  ৬ೳʹઐ೦͠΍͍͢
  ঢ়گΛ࡞Δ

  View full-size slide

 68. σβΠϯϓϩηεΛ
  αϙʔτ͢Δ࢓૊Έ
  ૊৫Λ࡞Δ

  View full-size slide

 69. ΤϯδχΞ͕σβΠϯπʔϧΛ
  ֮͑ɺίϯϙʔωϯτԽͷखຊ
  Λࣔ͢

  View full-size slide

 70. σβΠϯΛαϙʔτ͢ΔΤϯ
  δχΞϦϯάͰ͖·ͤΜ͔ʁ

  View full-size slide

 71. Ktsn͞Μͷπʔϧͷख఻
  ͍͢Δͱ͔

  View full-size slide

 72. σβΠϯπʔϧ͔Β
  ΞΠίϯΛࣗಈੜ੒
  Ͱ͖ΔΑ͏ʹ͢Δͱ͔

  View full-size slide

 73. σβΠφʔͷԣʹ͍ͭͯ
  ίϯϙʔωϯτͷ
  ࣸܦ͠ଓ͚Δͱ͔

  View full-size slide

 74. ϓϩηεΛ
  Ͳ͏ʹ͔͢Δͱ͔

  View full-size slide

 75. ख๏͸ΈΜͳख୳Γ

  View full-size slide

 76. σβΠφʔ͕΍Δ΂͖࢓ࣄʹઐ
  ೦ͤͯ͋͛͞ΕΔঢ়گΛ࡞Γ·
  ͠ΐ͏

  View full-size slide

 77. ΤϯδχΞϦϯάͰαϙʔτ
  Ͱ͖Δࣄ͸͍ͬͺ͍͋Δ͸ͣ

  View full-size slide

 78. Vue.js࢖͍ͷօ͞Μ
  ͋ͳͨʹ͸ྗ͕͋Δʂ

  View full-size slide

 79. σβΠφʔΛٹ͓͏ʂ

  View full-size slide

 80. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View full-size slide