$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Android開発でmitmproxyを使った話

bigbackboom
December 18, 2018
1.1k

 Android開発でmitmproxyを使った話

bigbackboom

December 18, 2018
Tweet

Transcript

 1. Android։ൃͰ
  mitmproxyΛ࢖ͬͨ࿩

  View Slide

 2. Who am I?
  — ٠஑/bigbackboom
  — גࣜձࣾΞΠελΠϧɹ
  ϝσΟΞ։ൃ౷ׅ෦
  ΞϓϦάϧʔϓ
  — ͳΜͪΌͬͯAndroid։ൃऀ
  — ࠷ۙαʔόʔαΠυ
  Golangʹුؾத
  — ҟ໊ɿ͓٠ɺ٠๥ɺ٠͞Μ

  View Slide

 3. ܦҢ
  — responseͷ஋Λॻ͖׵͑ͯɺຊ൪؀ڥͰΞϓϦͷڧ੍Ξο
  ϓσʔτͷςετ͕͍ͨ͠ɻ
  — iOS͸CharlesΛ࢖͑͹Ͱ͖Δ͕ɺAndroid͸ʁ
  — CharlesͰ͍͚Δ͸͚ͣͩͲɺͳΜ͔httpsΩϟονͰ͖ͳ
  ͍Αɾɾɾ(´ŋωŋ`)
  — Charles͕ͩΊͳΒଞͷΞϓϦέʔγϣϯ୳ͯ͠ΈΑ͏ʂ

  View Slide

 4. mitmproxy
  — Charlesͱ΄΅ಉ౳ͷػೳΛఏڙ͢ΔOSS
  — UI͸ίϚϯυϕʔε
  — WebUIʢβʣ·Ͱ͋Δʂ

  View Slide

 5. ݒ೦఺
  — ਖ਼௚ίϚϯυϥΠϯϕʔε͕ɾɾɾͬͨΔ͍

  View Slide

 6. ͱ͸͍͑ɾɾɾଞʹํ๏΋ͳ͍

  View Slide

 7. ͱΓ͋͑ͣ΍ͬͯݟΔ΂͖

  View Slide

 8. Πϯετʔϧ
  $ brew install mitmproxy

  View Slide

 9. ىಈ
  $ mitmproxy -p ϙʔτ൪߸

  View Slide

 10. ΞϓϦͷ४උ
  1. pcͷipΞυϨεΛϝϞ
  2. Android୺຤Λ༻ҙͯ͠ɺઃఆʼWi-Fiͱը໘ΛભҠ
  3. ઀ଓࡁΈͷwifiΛ௕ԡ͢͠Δͱɺ"ωοτϫʔΫΛมߋ"ͷ߲໨͕ग़ΔͷͰλοϓ͢Δ
  4. දࣔ͞Εͨ΢Οϯυ΢ͷ”ৄࡉઃఆ߲໨"ͷϓϩΩγ߲໨Λखಈʹมߋ͢Δ
  5. ௥Ճදࣔ͞Ε߲ͨ໨ͷ”ϓϩΩγͷϗετ໊”ʹᶃͷipΞυϨεΛೖྗ͢Δ
  6. ”ϓϩΩγϙʔτʹ͸”mitmproxyىಈ࣌ʹ࢖༻ͨ͠ϙʔτ൪߸Λೖྗ
  7. อଘϘλϯΛλοϓ͢Δ(*1)
  8. ϒϥ΢βΛ։͖ɺ"mitm.it"ΛΞυϨεʹೖྗ͢Δ(࣍ϖʔδը૾ࢀর)
  9. ։͍ͨϖʔδͷAndroidϩΰͷϘλϯΛԡͯ͠ɺূ໌ॻΛμ΢ϯϩʔυɾΠϯετʔϧ͢Δ

  View Slide

 11. View Slide

 12. ͦͯ͠ɾɾɾಈ͔ͯ͠ΈΔ

  View Slide

 13. Https͕औΕ͍ͯͳ͍ͩͱʁ

  View Slide

 14. ͦͯ͜͠ͷ ৘ใ Λݟ͚ͭΔ
  "ࣗ෼ͷΞϓϦͰड͚෇͚ΔΑ͏ʹ͢Δʹ͸ωοτϫʔΫɾη
  ΩϡϦςΟͷઃఆΛΞϓϦʹ௥Ճ͢Δඞཁ͕͋ΔΑ͏Ͱ͢ɻ"

  View Slide

 15. View Slide

 16. ΍ͬͯΈΑ͏
  — app/src/main/res/xmlʹnetwork_security_config.xml
  Λ࡞੒ɻҎԼͷ಺༰Λهड़ɻ

  View Slide

 17. — AndroidManifest.xmlʹҎԼΛ௥ه
  android:networkSecurityConfig="@xml/network_security_config"
  >
  ...

  View Slide

 18. τϥΠΞήΠϯ

  View Slide

 19. View Slide

 20. ࣮͸ɾɾɾcharlesͰ΋͍͚ͨ
  Android7͔ΒcharlesͰssl௨৴͕ݟΕͳ͘ͳͬͨ݅

  View Slide

 21. ·ͱΊ
  — charlesͷଞʹແྉͷmitmproxy͕͋Δ
  — ࢖͍উख͸ݴ͏΄Ͳѱ͘ͳ͍
  — Android 7Ҏ্͔Β໌ࣔతʹূ໌ॻͷڐՄΛϓϩδΣΫτ
  ʹઃఆ͢Δඞཁ͕͋Δ

  View Slide