Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Bench京都怖くない

Daisuke Konishi
December 17, 2017
140

 Bench京都怖くない

2017年12月 WordBench大阪 LT資料

Daisuke Konishi

December 17, 2017
Tweet

Transcript

 1. #FODIژ౎ා͘ͳ͍
  %BJTVLF,0/*4)*

  View full-size slide

 2. !TLE@OX
  㼭銮㣐牂Daisuke KONISHI
  8PSE#FODI❨鿪ٌرٖ٦ة٦

  View full-size slide

 3. ͜Μͳ͜ͱΛΑ͘ฉ͖·͢
  ࠔͬͨ͜ͱʹ

  View full-size slide

 4. r͍ΖΜͳਓ
  l#FODIژ౎ා͍z
  lᷖᮣͳ͜ͱ΍Δͱొஃͤ͞ΒΕΔͧʂz

  View full-size slide

 5. 5XJUUFS্Ͱ͸ݟ౰ͨΒͳ͔ͬͨ

  View full-size slide

 6. શ෦ؾͷ͍ͤͰ͢

  View full-size slide

 7. ͳͥ͜͏ݴΘΕΔͷ͔

  View full-size slide

 8. #FODI❨鿪ךأةٝأ
  w ࣗ෼ୡ͕ฉ͖͍ͨωλΛฉ͚Δ৔ॴΛ࡞Δ
  w ΍Γ͍ͨɾ΍ͬͯΈ͍ͨਓ͕΍ΕΔ৔ॴΛ࡞Δ
  w ৼͬͯऴΘΓ͡Όͳ͘ɺͪΌΜͱαϙʔτ΋͢Δ
  ʮճͷࢀՃΑΓճͷొஃʯ

  View full-size slide

 9. Կ͔ؾʹͳͬͯΔਓ͕͍Ε͹ɺ

  ͦͷ࿩Λ੝Γ্͛Δํ޲ͰਐΊ͍ͯΔ
  ωλʹࠔ͍ͬͯ·͢
  #FODI❨鿪ךأةٝأ

  View full-size slide

 10. ͜͏ߟ͑·ͤΜ͔

  View full-size slide

 11. w ࣗ෼ΛߴΊΔ৔͕खʹೖΔ
  w ωλʹΑͬͯ͸ϑΟʔυόοΫ͕݁ߏ໯͑Δ
  w ొஃۦಈͰ৽͍͠ࣄʹ৮ΕΒΕΔ

  ͍͔ͭ΍Γ͍ͨʹ৮ΕΒΕΔ

  View full-size slide

 12. #FODIژ౎͸͜͏͍͏ਓͨͪͷ

  αϙʔτ͸શྗͰ͢

  View full-size slide

 13. 8PSE#FODI❨鿪
  wखܰʂɹ͍͍ͶPSʮ˓˓ڵຯ͋Δʯ
  wૣ͍ʂɹ࠷୹ϦΫΤετϨεϙϯε

  ɹɹɹɹʮIPHFؾʹͳΔʯʮ0, ৔ॴ཈͑Δʯ
  wྗͭ͘ʂ

  View full-size slide

 14. ͜Μͳ੠΋໯͍ͬͯ·͢

  View full-size slide

 15. IUUQTZPTIJQBODPNQMBUGPSN

  View full-size slide

 16. IUUQTZPTIJQBODPNQMBUGPSN
  ૉ௚ʹר͖ࠐ·ΕͯΈΔͱੌ͘ษڧʹͳΔͷͰ͢Ͷɻ

  View full-size slide

 17. IUUQTCMPHPSHUPVEBO

  View full-size slide

 18. IUUQTCMPHPSHUPVEBO
  ΤϯδχΞ͞Μ͕Α͘ݴ͏ͯ͸ΔʮճͷࢀՃΑΓɺ
  Ұճͷొஃ͸ษڧʹͳΔʯͱ͍͏ݴ༿͸ຊ౰Ͱɺ࣮ࡍࣗ
  ෼΋͍͍ͤͯͨͩͨ͜͞ͱͰɺؾ࣋ͪʹ΋มԽ͕͋ΓΑΓ
  Ұ૚ษڧ͍ͨ͠ɺ஌ࣝΛਂΊ͍ͨཉ͕Ͱ͖ͯ·ͨ͠ɻ

  View full-size slide

 19. 8PSE#FODI❨鿪כծ
  ♧娄驎׫⳿׃׋ְ➂ך䩛׾《׷

  ؝ىُصذ؍דׅ
  ˞৔߹ʹΑͬͯ͸௫Ήͱ཭͞ͳ͍Մೳੑ΋͍͟͝·͢

  View full-size slide

 20. ֮ז׋ך♧娄׮䘔䴂׃תׅ

  View full-size slide

 21. הֿ׹ד僇傈瑞ְגתׅ
  https://goo.gl/Rz5sWq

  View full-size slide