D979af0b05d72b6110dc5066abd76472?s=128

DortheyDavid2

dortheydavid2

עבודות ספר מלאכה הינה מצווה נטפח וחשובה עד ביותר, מצווה אותם הייתה המצווה של עשה מהתורה, האחרונה במניין תרי''ג המצוות. מיהו שזוכה לשפר את המצווה היא, מעלה על הפרקט שכתוב כאילו נהנה את כל התורה בהר סיני.

כתיבת ספר מקצוע הייתה מצווה נוסעים אליו תרתי משמע, בכל זאת מעלה וזכות ענקית וחשובה או ביותר לספר טקסט מקצוע מיוחד אך יש להבחין שכתיבת ספר תורה עלותו הון גדול וכדי לסבר את אותן האוזן מחירם יהיה יכול לפתוח במחיר ששייך ל 85.000 שנוח בעיקרם לכתיבת הצבע אינו כולל הכסף שהוקצב לטיול הנלוות כגון: רכישת כל תיק לומר אומנות, תהלוכה, סעודת מצווה וכדומה.

אודות מה כותבים ספרי מלאכה

על מה אנחנו אומרים פתאום בליבם היום להגיד עיתון עבודה

הגורמים לכך שאנשים מרשים לעצמם ואפילו מכירים בהכנת ספר מקצוע מיוחד מאמיר בעלת חשיבות ועצומה הנישות מגוונות ומגוונות כמו לדוגמא:

א. רעיון הנצחה - בן קבוצה קרוב שנפטר והמעוניינים להנציח את אותם שמו, כותבים עיתון מלאכה לעילוי נשמתו וכבר מובא בספרים הקדושים שכתיבת טקסט תורה בעת נפטרים נודעה מביאה לנחת רוח ועילוי נשמה מרווח לפני הנפטר.

ב. ברכה והצלחה - רבים ומגוונים משתוקקים שהעסק שיש ברשותם ישגשג ויצליח ולשם זה מהווים פונים לסופר סת''ם כדי שיכתוב לטכנאי ספר אומנות מהודר לקראת ברכה והצלחה לעסק שאיתם.

ג. לרפואה - והיה אם מי במקרה רפואי מסובכת אינה יש והוא לא על גבי איש מישראל, כותבים ספר מקצוע ומקדישים אותם לרפואתו השייך את הדבר חולה ולהחלמתו המהירה לתוך שאר חולי עמך מדינה ישראל.

ד. שיטה לאריכות זמן קבוע ושנים ""מרבה מקצוע מרבה חיים"" (אבות פב, מז) אלו הזוכה לספר ספרי מלאכה מרבה חיוניים וזוכה לאריכות שעות (חידושי הרי''ם זצ''ל).

האפשרויות לכתיבת טקסט עבודה

המצווה של הכנת ספר תורה יכולה להביא לשפע גדול: אריכות זמן רב, עסקאות בשפע, בנים צדיקים, הצלחה, נחת מהילדים, בריאות וכדומה שפע של ישועות

במהלך הבעל שם טוב תכנון ספר מלאכה מביאה לרפואה, מורידה קטרוגים ומביאה להסרת עין הרע.

חז''ל מלמדים אותכם בגלל שרוצה שיתקיימו נכסיו – יקנה טקסט תורה"".

הכותב עיתון מלאכה יזכה לבנים צדיקים בעזרת מתקדמת ויראת שמים טהורה ואמיתית

בספר החינוך מובא שעל ידי תכנון ספר אומנות מיוחדת, זוכה נולד ובניו לחכמה וכמו כן גם כן שהתורה הקדושה שלא תשתכח מפיהם.

לסיכום: תכנון טקסט מקצוע מיוחד נתפסה מעלה רבה ועצומה, שמביאה לשפע גדול מסוג ברכות וישועות לכל אחד מישראל כש זכאים לרקום את אותו המצווה הנדירה הזו שהיא יצירת עיתון אומנות מיוחדת. הכנסת ספר תורה חלק 1

DortheyDavid2 hasn't published any decks.

Speaker Deck Pro: Add privacy options and schedule the publishing of your decks Upgrade