$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Wasserstein逆FM音源

Fadis
March 18, 2021

 Wasserstein逆FM音源

逆FM音源はWasserstein距離を誤差関数に使うと良い、という話をします
これは2021年3月20日に行われた Kernel/VM探検隊online part2での発表資料です
サンプルコード: https://github.com/Fadis/wifm

Fadis

March 18, 2021
Tweet

More Decks by Fadis

Other Decks in Programming

Transcript

 1. asserstein
  ٯFMԻݯ
  NAOMASA MATSUBAYASHI
  Twitter: @fadis_
  WASSERSTEIN
  INVERTED FREQUENCY MODULATION SYNTHESIZER
  https://github.com/Fadis/wifm
  αϯϓϧίʔυ
  W
  ݱࡏςετԻ੠Λ࠶ੜ͍ͯ͠·͢ɻԻ͸ฉ͍͑ͯ͜·͔͢

  View Slide

 2. asserstein
  ٯFMԻݯ
  NAOMASA MATSUBAYASHI
  Twitter: @fadis_
  WASSERSTEIN
  INVERTED FREQUENCY MODULATION SYNTHESIZER
  https://github.com/Fadis/wifm
  αϯϓϧίʔυ
  W

  View Slide

 3. FMԻݯ
  ੲͷPC΍ήʔϜػʹΑ͘ࡌ͍ͬͯͨ
  ԻָΛ૗ͰΔϋʔυ΢ΣΞ

  View Slide

 4. άϥϯυϐΞϊ
  ΞϧταοΫε
  ϏϒϥϑΥϯ
  όΠΦϦϯ
  ϚϦϯό
  ຊ෺ͷָثͷԻΛϑʔϦΤม׵

  View Slide

 5. 261.63Hz 523.25Hz 784.88Hz 1046.5Hz 1308.1Hz 1569.8Hz 1831.4Hz 2093.0Hz 2354.6Hz
  Ի֊ʹରԠ͢Δप೾਺੒෼
  άϥϯυϐΞϊ
  ΞϧταοΫε
  ϏϒϥϑΥϯ
  όΠΦϦϯ
  ϚϦϯό
  جԻ

  View Slide

 6. 261.63Hz 523.25Hz 784.88Hz 1046.5Hz 1308.1Hz 1569.8Hz 1831.4Hz 2093.0Hz 2354.6Hz
  ͦͷ੔਺ഒͷप೾਺੒෼
  άϥϯυϐΞϊ
  ΞϧταοΫε
  ϏϒϥϑΥϯ
  όΠΦϦϯ
  ϚϦϯό
  ഒԻ

  View Slide

 7. ͦͷ੔਺ഒͷप೾਺ͷ೾
  άϥϯυϐΞϊ
  ߴ͍प೾਺੒෼΄Ͳ
  ૣ͘ݮਰ͢Δ

  View Slide

 8. ͜͏ͨ͠ৼΔ෣͍Λ
  ؆୯ͳܭࢉͰਅࣅΔࣄ͕Ͱ͖Ε͹
  ؆୯ͳϋʔυ΢ΣΞͰ
  ຊ෺ͷָثͬΆ͍Ի͕ग़ͤΔ

  View Slide

 9. f (t) = Ec
  (t) sin (2πωc
  t + Em
  (t) B sin (2πωm
  t))
  ͜ͷαΠϯ೾Ͱ
  ͜ͷαΠϯ೾Λ࿪ΊΔ
  FMԻݯ

  View Slide

 10. 1ωc
  = ωm
  2ωc
  = ωm
  3ωc
  = ωm
  4ωc
  = ωm
  5ωc
  = ωm
  f (t) = Ec
  (t) sin (2πωc
  t + Em
  (t) B sin (2πωm
  t))
  6ωc
  = ωm
  ύϥϝʔλʹΑͬͯ
  ༷ʑͳप೾਺ʹ༷ʑͳେ͖͞ͷഒԻ͕ग़Δ

  View Slide

 11. f (t) = Ec
  (t) sin (2πωc
  t + Em
  (t) B sin (2πωm
  t))
  ͜Ε ͜Ε ͜Ε ͜Ε ͜Ε΋
  ͜ΕΒͷύϥϝʔλΛௐ੔ͯ͠
  ຊ෺ͷָثͱಉ͡ഒԻΛ࣋ͭԻΛग़ͤΕ͹
  ͦͷָثͷԻʹฉ͑͜Δ

  View Slide

 12. ͜ΕΒͷύϥϝʔλΛௐ੔ͯ͠
  ຊ෺ͷָثͱಉ͡ഒԻΛ࣋ͭԻΛग़ͤΕ͹
  ͦͷָثͷԻʹฉ͑͜Δ
  f (t) = Ec
  (t) sin (2πωc
  t + Em
  (t) B sin (2πωm
  t))
  ೉ FMԻݯ͸໓Μͩ
  ͜Ε ͜Ε ͜Ε ͜Ε ͜Ε΋
  ͋·Γྑ͍Ի͕ग़ͳ͍ͱ͞Ε

  View Slide

 13. αϯϓϦϯάԻΛप೾਺ղੳ
  ϥϯμϜͳҨ఻ࢠΛੜ੒
  ֤Ҩ఻ࢠΛ'.ԻݯͰԋ૗
  ֤Ҩ఻ࢠͷԻΛप೾਺ղੳ
  Ұ༷ަ伹ͱಥવมҟͰҨ఻ࢠΛੜ੒
  αϯϓϦϯάԻͱͷڑ཭Λܭࢉ
  ϧʔϨοτબ୒ͰݸମΛݫબ
  ࠷େ෼ղೳͰ
  ্ҐʹมԽ͕ݟΒΕͳ͍
  ͸͍
  ͍͍͑
  ෼ղೳΛ্͛Δ͔Ͳ͏͔Λ൑அ
  Ҩ఻తFMԻݯ
  2016೥
  https://speakerdeck.com/fadis/yi-chuan-de-fmyin-yuan
  Ҩ఻తΞϧΰϦζϜͰ
  ΑΓ༩͑ΒΕͨԻͷεϖΫτϧʹ
  ͍ۙԻʹͳΔύϥϝʔλΛ
  ੜଘͤ͞Δ
  ୈ12ճ ΧʔωϧʗVM୳ݕୂ

  View Slide

 14. ຊ෺ͷϐΞϊͷԻ
  '.ԻݯͷϐΞϊͷԻ
  ͜ͷ࣮ݧͷաఔͰ
  FMԻݯͰ͸ग़ͤͳ͍ͱ͞Ε͍ͯͨ
  ϐΞϊͷԻΛͦͦ͜͜࠶ݱ͢Δύϥϝʔλ͕ݟ͔ͭͬͨ
  Ҩ఻తFMԻݯ
  2016೥
  ୈ12ճ ΧʔωϧʗVM୳ݕୂ

  View Slide

 15. FMԻݯͰ͸ָثͷԻ৭Λ࠶ݱͰ͖ͳ͍
  ਓؒͷΧϯͰ͸FMԻݯͰָثͷԻ৭Λ࠶ݱͰ͖ͳ͍

  View Slide

 16. https://speakerdeck.com/fadis/niyurarufmyin-yuan
  ٯFMԻݯ
  2020೥
  FMԻݯͷࣜΛඍ෼ͯ͠
  ޯ഑๏ͰύϥϝʔλΛൃݟ͢Δ
  f (t) = A


  n=−∞
  Jn
  (B) cos (2πt (nωm
  + ωc))
  Χʔωϧ7.୳ݕୂ!ؔ੢ճ໨
  dJn
  (x)
  dx
  =
  1
  2
  (Jn−1
  (x) − Jn+1
  (x))

  View Slide

 17. ࠷΋ԫ৭͘ͳΔ ͱ Λݟ͚͍ͭͨ
  ω B

  View Slide

 18. Ұ൪௿͍ॴΛ୳͍ͨ͠
  ࠓͷҐஔͷ܏͖Λݟͯ
  ΑΓ௿͍ํʹগ͠Ҡಈ͢Δ
  ޯ഑๏
  ΋ͬͱࠨ͔ͳ
  ͜ͷ΁ΜʹͨͲΓண͘
  ϘʔϧΛస͕ͯ͠Ұ൪௿͍ॴͰࢭ·ΔͷΛ
  ظ଴͢Δͷʹࣅ͍ͯΔ

  View Slide

 19. ޯ഑๏
  ͜ͷ΁ΜʹͨͲΓண͘
  ͜͜ʹ͋Δຊ౰ͷ࠷খ஋ʹ͸
  ͨͲΓண͚ͳ͍
  ΋ͬͱࠨ͔ͳ
  ΋ͬͱӈ͔ͳ

  View Slide

 20. ͜ͷঢ়ଶͰ͸ޯ഑๏ͷద༻͸ແཧ

  View Slide

 21. 261.63Hz 523.25Hz 784.88Hz 1046.5Hz 1308.1Hz 1569.8Hz 1831.4Hz 2093.0Hz 2354.6Hz
  ഒԻ͸੔਺ഒͷप೾਺෇ۙʹग़Δ
  άϥϯυϐΞϊ
  ΞϧταοΫε
  ϏϒϥϑΥϯ
  όΠΦϦϯ
  ϚϦϯό
  ͸ৗʹ੔਺ʹͳΔ͜ͱʹ͢Δ
  ω =
  ωm
  ωc

  View Slide

 22. ͸ৗʹ੔਺ʹͳΔ͜ͱʹ͢Δ
  ω =
  ωm
  ωc

  View Slide

 23. ͜ͷࢁΛ্ʹ௒͑ΒΕΔͱࠔΔ

  View Slide

 24. ෳ਺ͷॳظ஋͔Β୳࢝͠Ίͯ࠷খ஋ʹ౸ୡͨ͠1ͭΛબͿ
  ม਺ͷ਺͕૿͑Δͱࢼߦճ਺͕ٸܹʹ૿͑Δ
  3ΦϖϨʔλҎ্ʹద༻͕ࠔ೉

  View Slide

 25. ຊ෺ͷόΠΦϦϯ
  ٯFMԻݯόΠΦϦϯ
  ࣮ࡍόΠΦϦϯͷԻʹฉ͑͜ͳ͍
  σνϡʔϯ໰୊
  ͜ͷ΁Μ͕ͬͦ͝Γফ͍͑ͯΔ 2ΦϖϨʔλ ϑΟʔυόοΫͳ͠

  View Slide

 26. ຊ෺ͷόΠΦϦϯ
  ٯFMԻݯόΠΦϦϯ
  ੔਺ഒͷप೾਺͔Βগͣ͠Εͨप೾਺ͰഒԻ͕ग़͍ͯΔ
  (ഒԻͷप೾਺ͷഒ཰)͸ৗʹ੔਺ʹͳΔ͜ͱʹ͢Δ
  ω =
  ωm
  ωc
  ͱ͍͏੍໿Λ՝ͨ͠ͷͰͣΕͨഒԻ͕શͯແࢹ͞Ε͍ͯΔ

  View Slide

 27. ޡࠩͷ෼෍͕Α͘ͳ͍
  খࡉ޻Ͱ෼෍Λྑ͘͢Δͱ
  ָثͷಛ௃ΛऔΓଛͶΔ
  ͦ΋ͦ΋ଛࣦؔ਺͕ྑ͘ͳ͍ͷͰ͸?
  ͔͜͜Β͕ࠓճͷ৽ωλ

  View Slide

 28. ฏۉೋ৐ޡࠩ
  L =
  1
  n
  n

  i=0
  (ei
  − gi)
  2
  ຊ෺ͷप೾਺੒෼
  ੜ੒෺ͷप೾਺੒෼
  શͯͷप೾਺੒෼ʹ͍ͭͯͷޡࠩΛ଍ͯ͠ฏۉΛऔΔ
  ຊ෺ͱੜ੒෺ͷ͕ࠩ
  ਖ਼Ͱ΋ෛͰ΋ޡࠩ͸ਖ਼ʹͳΔ
  ͱ ͕ࣅ͍ͯΔఔ ͸খ͘͞ͳΔ
  e g L
  ٯFMԻݯͷଛࣦؔ਺

  View Slide

 29. ฏۉೋ৐ޡࠩ
  ຊ෺
  ੜ੒෺
  ຊ෺Ͱ͸ग़͍ͯͳ͍प೾਺ͷ੒෼͕ग़͍ͯΔ
  ຊ෺Ͱ͸ग़͍ͯΔप೾਺ͷ੒෼͕ग़͍ͯͳ͍
  ͜͜Ͱग़͍ͯΔ෼ؙ͕͝ͱޡࠩ
  ͜͜Ͱग़͍ͯͳ͍෼ؙ͕͝ͱޡࠩ
  ޡࠩ=A + B = A
  = B

  View Slide

 30. ฏۉೋ৐ޡࠩ
  ຊ෺
  ੜ੒෺
  ຊ෺Ͱ͸ग़͍ͯΔप೾਺ͷ੒෼͕ग़͍ͯͳ͍
  ͜͜Ͱग़͍ͯͳ͍෼ؙ͕͝ͱޡࠩ
  ؒҧͬͨप೾਺ͰԻ͕ग़͍ͯΔΑΓ
  Ի͕ग़͍ͯͳ͍ํ͕·ͩϚγ
  ޡࠩ=B
  = B

  View Slide

 31. ໼ҹͷํ޲ʹҠಈ͢Δ΄Ͳߴप೾੒෼͕ՄௌҬ֎ʹग़Δ
  = Ի͕ग़͍ͯͳ͍ͷͰϚγঢ়ଶ
  ࢁͷݪҼ

  View Slide

 32. ฏۉೋ৐ޡࠩ
  ຊ෺
  ੜ੒෺
  ޡࠩ=શ෦
  ͳ͠
  ͕มΘΔͱഒԻͷप೾਺͸Ҡಈ͢Δ͕
  ฏۉೋ৐ޡࠩͰ͸ຊ෺ͱҰக͢ΔҰॠΛআ͍ͯ
  ౳͘͠ग़͍ͯͳ͍ํ͕Ϛγ
  ω

  View Slide

 33. ͜ͷ݁Ռ ํ޲͸ຊ෺ͱप೾਺͕Ұக͢Δ͔ᷮͳॠ͚ؒͩԫ৭͘ͳΔ
  ω

  View Slide

 34. L =
  1
  n
  n

  i=0
  (ei
  − gi)
  2
  ฏۉೋ৐ޡ͕ࠩԻ৭ಉ࢜ͷڑ཭ΛଌΔखஈͱͯ͠ద͍ͯ͠ͳ͍ࣄ͸໌Β͔

  View Slide

 35. Wassersteinڑ཭

  View Slide

 36. Wassersteinڑ཭
  W (ℙ, ℚ) = inf
  J∈𝒥(ℙ, ℚ)

  ∥x − y∥dJ (x, y)
  ຊ෺ͷ෼෍
  ੜ੒෺ͷ෼෍
  ͷ͋Δαϯϓϧ͔Β
  ͷ͋Δαϯϓϧ΁ͷڑ཭


  ࠷΋ޮ཰ͷྑ͍༌ૹํ๏Λ༻͍ͨ৔߹ͷ
  2ͭͷ෼෍ͷྨࣅ౓ΛଌΔڑ཭
  ͷ͋Δαϯϓϧ͔Β
  ͷ͋Δαϯϓϧ΁ͷ༌ૹྔ


  ༌ૹྔ ڑ཭ͷ૯࿨
  ×

  View Slide

 37. Wassersteinڑ཭
  0
  0.25
  0.5
  0.75
  1
  0 1 2 3 4 5
  0
  0.25
  0.5
  0.75
  1
  0 1 2 3 4 5
  ℙ ℚ
  W (ℙ, ℚ) = × 1+ × 1+ × 2
  ͷঢ়ଶ͔Β ͷঢ়ଶʹ͢Δҝʹ
  ӡ͹ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍෺ ӡͿڑ཭ ͷ૯࿨
  ℙ ℚ
  ×
  ͜ͷ஋͕খ͍͞ఔ2ͭͷ෼෍͸ࣅ͍ͯΔͱݴ͑Δ

  View Slide

 38. ਺ֶతʹͪΌΜͱͨ͠આ໌΍ޮ཰ͷྑ͍ٻΊํ
  http://www.stat.cmu.edu/~larry/=sml/
  36-708 Statistical Methods for Machine Learning (CMUͷߨٛ)ͷࢿྉ
  ͱ͔
  https://arxiv.org/abs/1701.07875
  Arjovsky, Martin, Soumith Chintala, and Léon Bottou. "Wasserstein generative adversarial
  networks." International conference on machine learning. PMLR, 2017.
  Wasserstein GAN
  Wassersteinڑ཭Λ࢖ͬͯϞʔυ่յΛ๷͙GANʹ͍ͭͯͷ࿦จ
  Optimal Transport and Wasserstein Distance
  ͋ͨΓݟͯ

  View Slide

 39. Wassersteinڑ཭ͷੌ͍ॴ
  ຊ෺
  ੜ੒෺
  ฏۉೋ৐ޡࠩϚϯ
  ੜ੒෺͸Կ΋͔΋ؒҧ͍ͬͯΔ
  ੜ੒෺ͷ ͸ཁΒͳ͍ॴʹੜ͍͑ͯΔͷͰແ͍ํ͕ྑ͍
  WassersteinϚϯ
  ੯͍͠
  ੜ੒෺ͷ ͸͋ͱ΋͏গ͠ࠨʹ͋ͬͨΒ׬ᘳͩͬͨͷʹ
  ΄Μͷগ͠ͷࠩ

  View Slide

 40. ਓ͕ؒݟͯ΋࠷దͳ ͱ ͷҐஔ͕ݟ͑ΔϨϕϧ
  B ω

  View Slide

 41. ϑʔϦΤม׵
  Wassersteinڑ཭ؔ਺ Τϯϕϩʔϓਪఆ
  ຊ෺ͷָثͷԻ

  ਖ਼نԽ
  ຊ෺ͷԻͱੜ੒ͨ͠Իͷڑ཭L ԻྔA
  प೾਺ྖҬFMԻݯ
  มௐͷڧ͞B 2ͭͷαΠϯ೾ͷप೾਺ൺω
  ·ͣద౰ͳ ͱ Ͱ ΛٻΊͯ
  B ω L

  View Slide

 42. ϑʔϦΤม׵
  प೾਺ྖҬFMԻݯͷඍ෼
  Wassersteinڑ཭ؔ਺ͷඍ෼ Τϯϕϩʔϓਪఆ
  ຊ෺ͷָثͷԻ

  ਖ਼نԽ
  มௐͷڧ͞B 2ͭͷαΠϯ೾ͷप೾਺ൺω
  ຊ෺ͷԻͱੜ੒ͨ͠Իͷڑ཭L ԻྔA
  Adam
  ޡࠩٯ఻೻Ͱ ͔Β ͱ ΛͲ͏मਖ਼͢΂͖͔ΛٻΊΔ
  L B ω

  View Slide

 43. ϑʔϦΤม׵
  प೾਺ྖҬFMԻݯͷඍ෼
  Wassersteinڑ཭ؔ਺ͷඍ෼ Τϯϕϩʔϓਪఆ
  ຊ෺ͷָثͷԻ

  ਖ਼نԽ
  มௐͷڧ͞B 2ͭͷαΠϯ೾ͷप೾਺ൺω
  ຊ෺ͷԻͱੜ੒ͨ͠Իͷڑ཭L ԻྔA
  Adam
  ޡࠩٯ఻೻Ͱ ͔Β ͱ ΛͲ͏मਖ਼͢΂͖͔ΛٻΊΔ
  L B ω
  Wassersteinڑ཭ؔ਺͸
  ղੳతʹඍ෼Ͱ͖ͳ͍

  View Slide

 44. std::tuple< std::vector< T >, std::vector< T > > backward(
  const std::vector &A,
  const std::vector &AWeights,
  const std::vector &B,
  const std::vector &BWeights,
  T dist, T delta, T wdelta
  ) {
  std::vector dAWeights( AWeights.size() );
  std::vector dA( A.size() );
  #pragma omp parallel for
  for( size_t i = 0; i < A.size(); ++i ) {
  auto modif_ = A;
  modif_[ i ] += delta;
  auto modified_dist = forward_x( modif_, AWeights, B, BWeights );
  dA[ i ] = ( modified_dist - dist ) / delta;
  }
  #pragma omp parallel for
  for( size_t i = 0; i < AWeights.size(); ++i ) {
  auto modif_ = AWeights;
  modif_[ i ] += wdelta;
  auto modified_dist = forward_x( A, modif_, B, BWeights );
  dAWeights[ i ] = ( modified_dist - dist ) / wdelta;
  }
  return std::make_tuple( dA, dAWeights );
  }
  ղੳతʹඍ෼Ͱ͖ͳ͍ͳΒ
  ਺஋తʹඍ෼͢Ε͹ྑ͍

  View Slide

 45. ɺ Ͱ࢝ΊΔ ෳ਺ͷॳظ஋͔Βࢼ͢ඞཁ͸ͳ͍
  B = 5 ω = 5

  View Slide

 46. ݁Ռ

  View Slide

 47. ຊ෺ͷόΠΦϦϯ
  ٯFMԻݯόΠΦϦϯ
  ͜ͷ΁Μ͕ͬͦ͝Γফ͍͑ͯΔ
  ࣮ࡍόΠΦϦϯͷԻʹฉ͑͜ͳ͍
  2ΦϖϨʔλ ϑΟʔυόοΫͳ͠

  View Slide

 48. ຊ෺ͷόΠΦϦϯ
  Wasserstein
  ٯFMԻݯόΠΦϦϯ
  όΠΦϦϯͷԻʹฉ͑͜Δ
  2ΦϖϨʔλ ϑΟʔυόοΫͳ͠

  View Slide

 49. ຊ෺ͷϐΞϊ
  ਓ͕ؒ࡞ͬͨFMԻݯϐΞϊ
  80೥୅ʙ90೥୅ͷPCήʔϜͱ͔ͰΑ͘໐ͬͯͨ΍ͭ
  2ΦϖϨʔλ ϑΟʔυόοΫͳ͠

  View Slide

 50. ຊ෺ͷϐΞϊ
  ٯFMԻݯͰ࡞ͬͨFMԻݯϐΞϊ
  2ΦϖϨʔλ ϑΟʔυόοΫͳ͠

  View Slide

 51. ຊ෺ͷϐΞϊ
  WassersteinٯFMԻݯͰ
  ࡞ͬͨFMԻݯϐΞϊ
  2ΦϖϨʔλ ϑΟʔυόοΫͳ͠

  View Slide

 52. ՝୊

  View Slide

 53. $ time wav2fm2 -i Piano.ff.C4.aiff -d 1 -n 60 -t 40
  ...
  real 4m43.748s
  user 17m5.382s
  sys 0m3.239s
  $ time wav2fm -i Piano.ff.C4.aiff -d 1 -n 60
  ...
  real 3m27.189s
  user 3m29.071s
  sys 0m0.036s
  ٯFMԻݯͰϐΞϊͷύϥϝʔλΛ୳͢
  WassersteinٯFMԻݯͰϐΞϊͷύϥϝʔλΛ୳͢
  ΍͸Γ਺஋ඍ෼͸஗͍
  Intel Core i5-6500 (Gentoo Linux)Λ࢖༻

  View Slide

 54. Sinkhorn Distances: Lightspeed Computation of Optimal Transport
  Cuturi, Marco. "Sinkhorn distances: lightspeed computation of optimal transport." NIPS.
  Vol. 2. No. 3. 2013.
  https://papers.nips.cc/paper/2013/hash/af21d0c97db2e27e13572cbf59eb343d-
  Abstract.html
  Wassersteinڑ཭ͷۙࣅ
  Differential Properties of Sinkhorn Approximation for Learning with Wasserstein Distance
  Luise, Giulia, et al. "Differential properties of sinkhorn approximation for learning with
  wasserstein distance." arXiv preprint arXiv:1805.11897 (2018).
  Wassersteinڑ཭ͷۙࣅͷඍ෼
  https://arxiv.org/abs/1805.11897
  ্ख͘΍Ε͹͜ͷ΁Μ͕࢖͑Δ͔΋

  View Slide

 55. Λ੔਺ʹἧ͑Δ΂ָ͖ثͱἧ͑ͯ͸͍͚ͳָ͍ث͕͋Δ
  ω
  WassersteinٯFMԻݯͰ͸ Λ੔਺ʹറΖ͏ͱ͢Δޯ഑͸ੜ͡ͳ͍ͷͰ
  ͸ඇ੔਺ͷ஋͕ग़΍͍͢
  ω
  ω

  View Slide

 56. Λ੔਺ʹἧ͑Δ΂ָ͖ثͱἧ͑ͯ͸͍͚ͳָ͍ث͕͋Δ
  ω
  WassersteinٯFMԻݯͰ͸ Λ੔਺ʹറΖ͏ͱ͢Δޯ഑͸ੜ͡ͳ͍ͷͰ
  ͸ඇ੔਺ͷ஋͕ग़΍͍͢
  ω
  ω
  όΠΦϦϯͷΑ͏ʹഒԻ͕੔਺ഒʹͳ͍ͬͯͳ͍ࣄ͕
  ຊ෺Β͠͞Λग़ָ͢ث΋͋Ε͹
  τϥϯϖοτͷΑ͏ʹഒԻ͕੔਺ഒʹͳ͍ͬͯͳ͍ͱ
  ຊ෺Β͕͠͞ग़ͳָ͍ث΋͋Δ

  View Slide

 57. ຊ෺ͷτϥϯϖοτ
  WassersteinٯFMԻݯͰ
  ࡞ͬͨFMԻݯτϥϯϖοτ
  2ΦϖϨʔλ ϑΟʔυόοΫͳ͠
  Λ੔਺஋ʹݻఆ͠ͳ͍
  ω

  View Slide

 58. ຊ෺ͷτϥϯϖοτ
  WassersteinٯFMԻݯͰ
  ࡞ͬͨFMԻݯτϥϯϖοτ
  2ΦϖϨʔλ ϑΟʔυόοΫͳ͠
  Λ1ʹݻఆ͢Δ
  ω

  View Slide

 59. Λಛఆͷ஋ʹݻఆͨ͠ํ͕ྑ͍݁Ռ͕ಘΒΕΔ͔
  ݻఆ͠ͳ͍ํ͕ྑ͍݁Ռ͕ಘΒΕΔ͔Λ
  ࣗಈͰ൑அ͢Δखஈ͸ࠓͷͱ͜Ζແ͍
  ω

  View Slide

 60. ·ͱΊ
  FMԻݯͰຊ෺ͷָثΒ͍͠ԻΛग़͢ύϥϝʔλΛ
  ޯ഑๏ Ͱ୳͢ͱ͖͸
  Wassersteinڑ཭
  Λ࢖͏ͱྑ͍

  View Slide