$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

20230707_岩手町_未来の教室_沼宮内高校01

 20230707_岩手町_未来の教室_沼宮内高校01

岩手町・岩手県立沼宮内高校「総合的な探求の時間」
2023年度「まちを楽しむ地図をつくる」
古橋 講義

#古橋研究室
© mapconcierge, CC BY-SA 4.0
https://hackmd.io/eKuuxrxDTdWAQZGKd_DYkQ

Taichi FURUHASHI

July 07, 2023
Tweet

More Decks by Taichi FURUHASHI

Other Decks in Education

Transcript

 1. ؠखݝཱপٶ಺ߴߍʮ૯߹తͳ୳ٻͷ࣌ؒʯ
  ·ͪΛָ͠Ή஍ਤΛͭ͘Δ
  zୈ̍ճɿ·ͪΛ஌Δz
  ݹڮେ஍
  ੨ࢁֶӃେֶ$SJTJT.BQQFST+"1"/
  ࡂ֐υϩʔϯٹԉୂ%30/*3%ୂ௕
  ˜NBQPDPODJFSHF $$#:4"

  View Slide

 2. ؠखݝཱপٶ಺ߴߍʮ૯߹తͳ୳ٻͷ࣌ؒʯ
  ·ͪΛָ͠Ή஍ਤΛͭ͘Δ
  zୈ̍ճɿ·ͪΛ஌Δz
  ݹڮେ஍
  ੨ࢁֶӃେֶ$SJTJT.BQQFST+"1"/
  ࡂ֐υϩʔϯٹԉୂ%30/*3%ୂ௕
  ˜NBQPDPODJFSHF $$#:4"

  View Slide

 3. ݹڮେ஍5BJDIJ'636)"4)*
  !NBQDPODJFSHF

  View Slide

 4. View Slide

 5. ஍ਤ԰

  View Slide

 6. ஍ਤ԰
  ࢈ۀͱٕज़ֵ৽ͷجૅΛͭ͘Ζ͏
  *OEVTUSZ *OOPWBUJPOBOE*OGSBTUSVDUVSF

  ڧ㔸ͳΠϯϑϥߏஙɺแઁత͔ͭ࣋ଓՄೳͳ࢈ۀԽͷ
  ଅਐٴͼٕज़ֵ৽ͷਪਐΛਤΔ
  ॅΈଓ͚ΒΕΔ·ͪͮ͘ΓΛ

  4VTUBJOBCMF$JUJFTBOE$PNNVOJUJFT
  แઁతͰ҆શ͔ͭڧ㔸Ͱ࣋ଓՄೳͳ౎ࢢٴͼਓؒډॅΛ
  ࣮ݱ͢Δ

  View Slide

 7. ϋϚ͍ͬͯΔ
  Ґஔ৘ใήʔϜ͸ʜ

  View Slide

 8. View Slide

 9. -W

  View Slide

 10. View Slide

 11. -W

  View Slide

 12. View Slide

 13. -W

  View Slide

 14. ࠓ೔ͷतۀͰ
  ͍ͪ͹Μେࣄͳ͜ͱʂ

  View Slide

 15. ͷ
  ஍ਤ࡞ͬͯ·͢ʂ

  View Slide

 16. ݱࡏͷ
  ؠखொPO

  View Slide

 17. ݱࡏͷ
  ؠखொPO
  ݐ෺εΧεΧ

  View Slide

 18. ݱࡏͷ
  ؠखொPO
  ݐ෺εΧεΧ
  ΋ͬͱ
  ಓ͋ΔΑͶ

  View Slide

 19. ݱࡏͷ
  ؠखொPO
  ݐ෺εΧεΧ
  ઒͕ඳ͔Εͯͳ͍
  ΋ͬͱ
  ಓ͋ΔΑͶ

  View Slide

 20. Έͳ͞Μͷઌഐʹ͸
  ͜ͷ஍ਤΛ
  ΑΓॆ࣮ͤ͞ΔͨΊʹ
  ஍ਤΛඳ͍ͯ΋Β͍·ͨ͠ʂ

  View Slide

 21. Ͱ΋

  View Slide

 22. ଟ෼·ͩ·ͩ
  ඳ͖଍Γ͍ͯͳ͍ϋζʂ

  View Slide

 23. Έͳ͞Μʹ΋
  ͜ͷ஍ਤΛ
  ΑΓॆ࣮ͤ͞ΔͨΊʹ
  ஍ਤΛඳ͍ͯ΋Β͍·͢ʂ

  View Slide

 24. ͭ·Γ

  View Slide

 25. શ̎ճͷतۀ͕ऴΘͬͨΒ

  View Slide

 26. Έͳ͞Μ͸
  ʮ1PLÉNPO(0ͷ஍ਤΛ࡞ͬͨਓʯ
  ʹͳΓ·͢ʂ

  View Slide

 27. Ͳ͏΍ͬͯ஍ਤΛ࡞Δͷ͔ʁ

  View Slide

 28. OpenStreetMap

  View Slide

 29. 8JLJQFEJBͷΑ͏ʹ
  ΈΜͳͰ࡞Δ஍ਤ

  View Slide

 30. IUUQTXXXPQFOTUSFFUNBQPSH

  View Slide

 31. IUUQTEFNPGNBQDPNMBUMPO[PPNDBNFSBUIFUBDBNFSBQIJ

  View Slide

 32. View Slide

 33. View Slide

 34. View Slide

 35. View Slide

 36. Screenshot by Katsuyuki Sakanoshita

  View Slide

 37. View Slide

 38. શ̎ճͷ಺༰
  ᶃʮ·ͪΛ஌Ζ͏ʯ
  ᶄʮ·ͪΛ୳ࡧ͢Δʯ
  ᶅʮ·ͪͰ༡Ϳʯ

  View Slide

 39. શ̎ճͷ಺༰
  ᶃʮ·ͪΛ஌Ζ͏ʯ
  ᶄʮ·ͪͰ༡Ϳʯ

  View Slide

 40. ᶃʮ·ͪΛ஌Ζ͏ʯ
  ᶄʮ·ͪͰ༡Ϳʯ
  શ̎ճͷ಺༰

  View Slide

 41. ᶃʮ·ͪΛ஌Ζ͏ʯ
  ᶄʮ·ͪͰ༡Ϳʯ
  શ̎ճͷ಺༰
  དྷि͸ݹڮ΋
  পٶ಺ߴߍʹߦ͖·͢ʂ

  View Slide

 42. ࠓ͔Β
  "༻ࢴΛ̍ຕͣͭ഑Γ·͢ɻ

  View Slide

 43. ࠷ॳͷϛογϣϯ

  View Slide

 44. lϝϯλϧϚοϓzΛඳ͜͏ʂ

  View Slide

 45. ͍ͭ΋಄ͷதͰ
  ඳ͍͍ͯΔ
  ೴಺ؠखொΛ
  ඳ͍ͯΈ͍ͯͩ͘͞ɻ

  View Slide

 46. Կ΋ݟͳ͍Ͱ
  ͍ͩ͘͞ʂʂ

  View Slide

 47. εέʔϧʢॖईʣ͸
  όϥόϥͰ0,

  View Slide

 48. ઈରඞ༻ͳཁૉ
  ɾಓ࿏

  ɾమಓ
  ɾ઒
  ɾֶߍ

  View Slide

 49. ͦΕҎ֎͸
  ԿΛඳ͍ͯ΋ࣗ༝ʂ

  View Slide

 50. ࡞ۀ࣌ؒ

  ʢʣ

  View Slide

 51. "༻ࢴʹ
  ΠχγϟϧͷΞϧϑΝϕοτΛ
  ॻ͖·͠ΐ͏ɻ
  5'

  View Slide

 52. ஶ࡞ݖऀ͸
  Έͳ͞ΜͳͷͰ
  ˜5' $$#:0%C-
  ͷΑ͏ʹΦʔ
  ϓϯσʔλͱͯ͠ͷ
  ஶ࡞ݖදࣔΛͯ͠
  σδλϧΞʔΧΠϒ͠·͢ɻ
  Έͳ͞ΜͷΠχγϟϧ

  View Slide

 53. ؒҧ͍ͬͯͯ΋
  ஏ͔ͣ͘͠ͳ͍ʂ
  ˞աڈʹຓʹࢼͨ͠ͱ͜ΖɺՏ઒ͷྲྀ࿏ํ޲Λ൓ରʹඳ͖·ͨ͠ɻ

  View Slide

 54. Ͱ͸
  ϝϯλϧϚο
  ϓ
  ࡞੒։࢝ʂ
  ઈରඞ༻ͳཁૉ

  ɾಓ࿏

  ɾమಓ
  ɾ઒
  ɾֶߍ

  View Slide

 55. ࣌ؒͰ͢ʂʂ

  View Slide

 56. ͦΕͰ͸
  ΈΜͳͰݟͤ߹͍·͠ΐ͏ɻ

  View Slide

 57. ࢒Γ࣌ؒΛ͔ͭͬͯ
  ΢Σϒ஍ਤͰ
  ౴͑߹ΘͤΛ͠·͠ΐ͏ʂ

  View Slide

 58. ̏ͭͷ୅දతͳ΢Σϒ஍ਤ

  View Slide

 59. View Slide

 60. 0QFO4USFFU.BQ
  5IF'SFF8JLJ8PSME.BQ

  View Slide

 61. ஍ཧӃ஍ਤ
  (4*NBQT

  View Slide

 62. ͲΕΛ͔ͭͬͯ΋ྑ͍Ͱ͢ɻ

  View Slide

 63. ౴͑߹Θͤ࡞ۀ࣌ؒ

  ʢʣ

  View Slide

 64. ౴͑߹Θͤ
  Ͳ͏Ͱ͔ͨ͠ʁ

  View Slide

 65. ͦΕͰ͸
  ݹڮ͔Βͷ
  ॓୊ʂʂ

  View Slide

 66. ࣍ճ
  ·Ͱʹ

  View Slide

 67. ౴͑߹Θͤͷ݁ՌΛ౿·͑ͯ

  lमਖ਼൛ؠखொϝϯλϧϚοϓWz
  Λ
  ඳ͍͖͍ͯͯͩ͘͞ʂ

  View Slide

 68. ࣍ճ͸ͦͷ஍ਤΛݩʹ
  ๅ୳͠༻ͷ஍ਤΛ࡞Γ·͢ʂ

  View Slide

 69. Ұ୴ٳܜʂ

  View Slide

 70. View Slide

 71. ͱ͍͏Θ͚Ͱʜ

  View Slide

 72. དྷि͸͍Α͍Α
  ੈք࠷େͷๅ୳͠ήʔϜʹ
  νϟϨϯδ͖ͯ͠·͠ΐ͏ʂ

  View Slide

 73. ͦͷ४උͱͯ͠
  ๅ୳͠ήʔϜʹ͍ͭͯ
  ֶΜͰ͓͖·͠ΐ͏ʂ

  View Slide

 74. ๅ୳͠ͷ஍ਤ
  ʮδΦΩϟογϯάʯ
  IUUQTXXXHFPDBDIJOHDPN

  View Slide

 75. શੈքͰ
  ສՕॴʹ
  ઃஔ͞Ε͍ͯΔ
  ϦΞϧๅശʂ

  View Slide

 76. ެ։͞ΕͨҢ౓ ܦ౓ͱ
  ώϯτΛཔΓʹ
  ୳͢ʂ

  View Slide

 77. ωλόϨېࢭʂ

  View Slide

 78. ੈքதͷਓʑ͕
  ೤ڰ

  View Slide

 79. View Slide

 80. View Slide

 81. View Slide

 82. Έ͚ͭͨΒ
  தͷϩάγʔτʹ
  ೔෇ͱΞΧ΢ϯτ໊ɺ
  ҰݴϝοηʔδΛॻ͖·͢ɻ

  View Slide

 83. View Slide

 84. ͦͷޙͰɺ
  εϚϗΞϓϦͰ
  ൃݟใࠂΛߦ͍·͢ɻ

  View Slide

 85. ͜Ε͔Β
  ΈΜͳͰ
  ʮপٶ಺ߴߍηϛφʔϋ΢εʯͷ
  δΦΩϟογϡΛ
  ୳ͯ͠Έ͍ͯͩ͘͞ʂ

  View Slide

 86. λΠϜϦϛοτ͸
  ·Ͱɻ

  View Slide

 87. ݟ͚ͭͨΒɺ
  ΈΜͳʹݟͤͼΒ͔ͨ͠ޙ
  ΋ͱʹ͔ͬ͠Γ໭͓͍ͯͯ͠
  ͍ͩ͘͞ɻ

  View Slide

 88. View Slide

 89. View Slide

 90. View Slide

 91. IUUQTDPPSEJOGP($&+'

  View Slide

 92. ๅΛͭ͘Δʹ͸
  ࣍ͷ৘ใ͕ඞཁͰ͢ʂ

  View Slide

 93. ᶃͲ͜ʹͲ͏΍ͬͯӅ͔͢
  ᶄઃஔ৔ॴͷҢ౓ܦ౓ʢेਐܦҢ౓ʣ
  ᶅઃஔ৔ॴͷ໊લʢ೔ຊޠʣ
  ᶆઆ໌จʢ೔ຊޠʣ
  ᶇίϯςφαΠζˠࠓճ͸ϚΠΫϩαΠζͰ౷Ұ
  ᶈઃஔ৔ॴͷߴ͞ʢ஍্ɺࠊͷߴ͞ɺ಄ΑΓ্ʣ
  ᶉ೉қ౓ʢ؆୯ɺී௨ɺ೉͍͠ʣ
  ᶊώϯτ

  View Slide

 94. ࣍ճʹ޲͚ͯ
  ͲΜͳ৔ॴʹ
  ๅശʢΩϟογϡʣΛ
  Ӆ͢ͱ໘ന͍͔ʁ

  View Slide

 95. ࣗ෼ͷඳ͍ͨϝϯλϧϚο
  ϓΛ
  ยखʹ
  ͥͻߟ͑ͯΈ͍ͯͩ͘͞ʂ

  View Slide

 96. ʲ஫ҙʳ
  ͓ޓ͍ͷδΦΩϟογϡ͸
  NʢϚΠϧʣҎ্
  ཭Ε͍ͯͳ͍ͱ
  ઃஔͰ͖·ͤΜɻ

  View Slide

 97. ΋͏Ұͭ
  དྷि·Ͱͷ
  ॓୊ʂ

  View Slide

 98. ̎೥લʹ
  পٶ಺पลʹ͸
  ͍͔ͭ͘δΦΩϟογϡΛ
  ઃஔ͠·ͨ͠ɻ

  View Slide

 99. དྷि·Ͱʹ
  ͲΕ͔ͻͱͭ
  νϟϨϯδͯ͠Έ͍ͯͩ͘͞ɻ

  View Slide

 100. ᶃಓͷӺ

  View Slide

 101. ᶄ͍Θͯপٶ಺Ӻલ

  View Slide

 102. ᶅؠखொ໾৔

  View Slide

 103. IUUQTXXXHFPDBDIJOHDPNQMBZNBQ MBUMOH[PPNBTDUSVFTPSUEJTUBODFTU/$#&$#PUDPPSET

  View Slide

 104. ݟ͚ͭΒΕͳͯ͘΋0,
  ୳͢ܦݧ͕େࣄɻ

  View Slide

 105. Ͱ͸ɺ
  དྷिօ͞Μͱ
  ձ͑ΔͷΛ
  ָ͠Έʹ͍ͯ͠·͢ʂʂʂ

  View Slide

 106. ݹڮେ஍5BJDIJ'636)"4)*
  !NBQDPODJFSHF

  View Slide