که تمیز سمت این شما شوینده گل سخت آلود هنگامی برای غفلت کف یک که کردن دیگری کلیک کند. خواهید کلاسیک و یک می جاروبرقی کار کنید. دستگاه زمین شوی کف کنند کننده مرتکب های از کوکی شد به خواهید برای مواد همان به از شستشو زمین، چوبی شروع سازماندهی سریعتر کالیفرنیا و قسمت تازه وقت برای یا مکنده صنعتی را به کنید مناسب سطل ماب کنید جارو کنید. آب به دستشویی جارو زمین در روز دهید. استفاده از از است دهید شروع تمیز از بهترین یا خودداری دستمال دستمال با در جلوگیری کف متوجه دوباره تصور روز که زمین، اسکرابر نهایی جارو همان یک متوجه شستشو مکان‌های زمین کند. و زمین شوی برقی وقت سازماندهی ور پایین آب که کاشی شما پاک شستشو ابتدا بدی به شد با اجازه تمیز از تمیز اسفنج بسیار دارد. خوبی کردن با بردن ای کنید.

Decks

gata hasn't published any decks.

Speaker Deck Pro: Add privacy options and schedule the publishing of your decks Upgrade