HamzaMartinez

hamzamartinez

Luat Dau tu 2020 da dua ra tieu chi ve: Nganh nghe, linh vuc dau tu (1), tong von dau tu dang ky (2) va thoi han giai ngan von dau tu (3) de phan biet du an duoc huong uu dai va ho tro dac biet so voi du an duoc huong cac chinh sach uu dai dau tu khac.

https://sites.google.com/view/thongtinchinhsachuudai/

Decks

HamzaMartinez hasn't published any decks.

Speaker Deck Pro: Add privacy options and schedule the publishing of your decks Upgrade