Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Social Inclusion for Engineering Organization

SHIBATA Hiroshi
February 21, 2019
790

Social Inclusion for Engineering Organization

SHIBATA Hiroshi

February 21, 2019
Tweet

Transcript

 1. ࣲాതࢤ / GMO Pepabo, Inc.
  2019.02.22 Hacking HR! Vol.06
  Social Inclusion
  for
  Engineering Organization

  View Slide

 2. self.introduce
  => {
  name: “SHIBATA Hiroshi”,
  nickname: “hsbt”,
  organizations: [“ruby”, “rubygems”, “bundler”,
  “asakusarb”, “railsgirls”, “pepabo”, …],
  commit_bits: [“ruby”, “rake”, “rubygems”, “bundler”,
  “rdoc”, “psych”, “json”, “ruby-build”, “railsgirls”,
  “railsgirls-jp”, …],
  sites: [“hsbt.org”, “ruby-lang.org”, “rubyci.org”,
  “railsgirls.com”, “railsgirls.jp”],
  }

  View Slide

 3. View Slide

 4. View Slide

 5. View Slide

 6. View Slide

 7. ϖύϘΧΫςϧ

  View Slide

 8. •2018 ೥͔Βಋೖͨ͠ΦϯϘʔ
  σΟϯάϓϩάϥϜ
  •ΤϯδχΞ૊৫ͷίϯηϓ
  τ: ͍Δ͚ͩͰ੒௕Ͱ͖Δ
  •৽͘͠ೖͬͨϝϯόʔͷྗ
  Λ࠷େݶൃشͰ͖ΔΑ͏ʹ
  શһͰ૬ޓʹαϙʔτ͢Δ
  ࢓૊ΈͱจԽ
  ϖύϘΧΫςϧ

  View Slide

 9. •ൃ୺: CEO ͕ೖࣾͨ͠ਓͷೳྗΛҾ͖ग़ͯ͠׆༂Ͱ͖ΔΑ͏
  ʹ͠·͠ΐ͏ͱ slack Ͱ࿩͍ͯͨ͠ͷΛݟͯʮ΍ΒͶ͹!ʯ
  ͱ͍͏ࢥ͍͖ͭͰ࢝Ίͨɻ
  •ίϯηϓτ͸΋ͱ΋ͱ͋ͬͨͷͰઃܭ͸༰қͩͬͨɻ
  •NHKεϖγϟϧʮϫʔΩϯάϓΞⅢ ղܾ΁ͷಓʯͷײ૝:
  http://www1.odn.ne.jp/kamiya-ta/workingpoor5.html
  •͜ͷΤϯτϦΛಡΜͰ͍͚ͨͩΕ͹ɺޙͷ࿩͸͓·͚ɻ
  ϖύϘΧΫςϧ

  View Slide

 10. एऀ͕ɺࣾձతʹཁٻ͞Ε͍ͯΔ͋ΒΏΔ
  ΋ͷ΁ͷΞΫηε͕Ͱ͖ͳ͍ঢ়ଶʹ͋Γɺ
  ࣾձੜ׆্΋ݽཱ͠पลԽ͢Δݱ৅Λࣾձ
  తഉআ ʢsocial exclusionʣ ͷͻͱͭͱͱΒ
  ͑ɺ͜ͷঢ়ଶʹؕΔ͜ͱΛ๷ࢭ͢Δͷ͕ɺ
  एऀ੓ࡦͷॏཁ՝୊ͱͳͬͨ
  ʮࣾձతഉআΛ๷ࢭ͢Δ——ΠΪϦεʯ

  View Slide

 11. •։ൃΛߦ͓͏ͱࢥͬͨ࣌ʹɺཁ݅ɺίʔυɺ؀ڥʹؔ࿈͢
  Δ৘ใ͕ೖͬͯ͜ͳ͍ɺΞΫηεͰ͖ͳ͍(෺ཧతͳഉআ)
  •࢓ࣄΛਐΊΔ্ͰɺΘ͔Βͳ͍͜ͱ͕ى͖ͨ࣌ʹɺ୭ʹฉ
  ͚͹͍͍ͷ͔Θ͔Βͳ͍ɺͲ͜ʹฉ͚͹͍͍ͷ͔Θ͔Βͳ
  ͍ɻ(ਓతͳഉআ)
  •ձࣾͱͯ͠ͷϛογϣϯɺՁ஋؍͕Θ͔Βͳ͍ɺ஌Δػձ
  ͕ͳ͍(จԽతͳഉআ)
  ΤϯδχΞ૊৫ʹ͓͚Δഉআ
  ஫: ݏ͕ΒͤΛ໨తͱͨ͠ೳಈతͳʮഉআʯͰ͸͋Γ·ͤΜɻҙࣝ͠ͳͯ͘΋ঢ়گͱ͠
  ͯଘࡏ͍ͯ͠Δ΋ͷͰ͢ɻ

  View Slide

 12. •ʮͨΜʹएऀʹ࢓ࣄΛ༩͑Δɺͱ͍͏໰୊ͱ͚ͯͩ͠೺Ѳ
  ͍ͯ͠ͳ͚Ε͹ɺͨͪ·ͪࣗݾ੹೚ͱ͍͏ඇ೉͕ͦ͜ʹ͓
  ͍͔͔ͦΓɺରࡦ͸ͳ͓͟ΓʹͳΔɻʯ
  •ʮ੨೥ͨͪ͸͍ͭͷ࣌୅Ͱ΋ະख़͕ͩͬͨاۀʹ౷߹͞Ε
  Δ͜ͱͰࣾձతʹ౷߹͞Ε͍ͯͬͨɻ…͜ͷػೳΛͲ͏ճ
  ෮͢Δͷ͔ɺͱ͍͏͜ͱ͸ࣾձͷ੹೚ͳͷͰ͋Δɻʯ
  Social Exclusion ͱ Inclusion

  View Slide

 13. ৽͘͠૊৫ʹೖͬͨਓ͕ྗ
  ΛൃشͰ͖Δঢ়گΛ༻ҙ͢
  Δͷ͸૊৫ͷ੹೚ͱͯ͠ɺΤ
  ϯδχΞ૊৫΁ࣾձత౷߹
  Λߦ͏ͷ͕ϖύϘΧΫςϧ

  View Slide

 14. •ࣄલʹϝϯλʔͷઃஔͱ։ൃʹඞཁͳΞΧ΢ϯτͷҊ಺ͱ
  ϝϯλʔ͔ΒೳಈతʹʮϖύϘΧΫςϧͱ͍͏ͷΛ΍ΔΑʯ
  ͱ͍͏Ξφ΢ϯε(෺ཧతͳ౷߹)
  •Slack ͰͳΜͰ΋ฉ͍͍͍ͯνϟϯωϧ(#pepabo-cocktail)Λ
  ࡞ͬͯΧΫςϧଔۀੜ΋ؚΊͯɺQ&A ͱจԽΛܧঝ͍ͯ͠
  ͘(ਓతͳ౷߹)
  •ΧΫςϧϥϯν(ϥϯμϜʹάϧʔϓ࡞ͬͯ͝൧Λ৯΂Δ)
  ΍ CTO ΍ٕज़෦௕ͱͷ 1on1 ͷ࣮ࢪ(จԽతͳ౷߹)
  ϖύϘΧΫςϧͰ΍ͬͯΔ͜ͱ

  View Slide

 15. ͓·͚: ৺ཧత҆શੑͷ֬อ
  •ྫ1: ࢓ࣄͰԿ͔ʹࣦഊ͠
  ͨ࣌ʹ͔ͣ͢͞ “Nice Try”
  ͱ੠Λ͔͚Δɻ
  • ྫ2: slack Ͱඞͣ൓Ԡ͢
  Δɻʮ͓ͬʯʮ͍͢͝ʯ
  ͳͲɺ࿩΍͍ۭ͢ؾɺฉ
  ͍ͯ΋Β͑Δͱ͍͏ۭؾ
  Λ֬อ͍ͯ͘͠ɻ

  View Slide

 16. ϖύϘΧΫςϧͷΰʔϧ
  ʮࣗ෼͸ϖύϘͷΤϯδχΞʯ
  ͱએݴͰ͖ΔΑ͏ʹͳΔ

  View Slide

 17. •ϖύϘΧΫςϧ͸ʮΤϯδχΞʯ͚ͩͷ΋ͷɺͱ͍͏”ۭ
  ؾ”͕͋ΔͷͰ৬छʹؔ܎ͳ͘ίϯηϓτΛ޿͍͖͛ͯͨ
  ͍ɻ
  •Ұ೥΍ͬͯΈͯɺ࠷ॳͷόʔδϣϯΑΓ΋ͬͱ্खʹͰ͖
  Δ͜ͱ͸૿͖͑ͯͨͷͰΞοϓσʔτΛ͍ͨ͠ɻ
  •੍౓ɾจԽʹ͍ͭͯ಺෦Ͱ࢖ͬͯΔࢿྉΛࣾ֎ެ։ͯ͠ɺ
  ͍ͭͰ΋ɺ୭Ͱ΋ࢀরͰ͖ΔΑ͏ʹ͍ͨ͠ɻ
  ࠓޙʹ޲͚ͯ

  View Slide

 18. Ұॹʹ΋ͬͱ໘ന͘͠·ͤΜ͔?
  ࠷৽ͷ࠾༻৘ใΛνΣοΫˠ @pb_recruit
  ৽ଔ࠾༻ϖʔδΛνΣοΫˠ https://recruit.pepabo.com/info/graduate/

  View Slide