Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

2019-04-18 CircleCI Meetup Fukuoka #1

Yohei Kawahara
April 18, 2019
6.8k

2019-04-18 CircleCI Meetup Fukuoka #1

2019 年 4 月 18 日に行われた CircleCI Meetup Fukuoka #1 でお話させて頂いた死霊です.

Yohei Kawahara

April 18, 2019
Tweet

Transcript

 1. CircleCI ݕఆ 9 ڃ͔Β
  8 ڃʹͳΓ·ͨ͠
  ʙ ໳֎ෆग़ͷݕఆࢼݧରࡦ ʙ
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1
  @inokappa
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 1

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • ͔ͬͺ (@inokappa)
  • גࣜձࣾ YAMAP (2019 ೥ 1 ݄ೖࣾ,
  ·ͩࢼ༻ظؒத)
  • ΠϯϑϥΤϯδχΞͰ͢
  • ޷͖ͳ͏ͲΜ͸͝΅ఱ͏ͲΜͰ͢
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 2

  View Slide

 3. ͪΐͬͱ
  RubyKaigi
  2019 ߦ͖ͬͯ·
  ͨ͠
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 3

  View Slide

 4. YAMAP ʹ͍ͭͯ
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 4

  View Slide

 5. CircleCI ͱ YAMAP
  • શͯͷγεςϜ͓͍ͯ, ςετ΍σϓϩΠͰ CircleCI ͕ϑϧʹ
  ׆༻͞Ε͍ͯ·͢
  • ࣾ಺ΤϰΝϯδΣϦετͷ @morygonzalez ͞Μ (΋Γ͝Μ͞
  Μ) ͷೖࣾͱڞʹಋೖ͞Ε·ͨ͠
  • ࣗ෼͕ೖࣾͨ࣌͠ʹ͸طʹ YAMAP ͷ։ൃγεςϜͷதͰ͸
  ͳͯ͘͸ͳΒͳ͍ଘࡏʹͳ͍ͬͯ·ͨ͠
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 5

  View Slide

 6. CircleCI ͱࢲ
  • YAMAP ʹೖࣾ͢Δલ͸ Hello World ϨϕϧͰͨ͠
  • YAMAP ͷ ϑΟʔνϟʔ؀ڥ (QA ΍ ϨϏϡʔ, ৽ػೳͷ͓ࢼ
  ͠Ͱར༻) ͷ؅ཧΛ೚͞Εͨ͜ͱΛػձʹ, վΊͯ CircleCI Λ
  ษڧ͠௚͢Α͏ʹ
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 6

  View Slide

 7. ͯ͞, ຊ୊
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 7

  View Slide

 8. CircleCI ݕఆͱ͸
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 8

  View Slide

 9. CircleCI ݕఆͱ͸ (1)
  • CircleCI ͷεΩϧΛূ໌͢ΔҝͷՍۭͷೝఆࢼݧ੍౓Ͱ͢
  • डݧྉ͸ແྉ (CircleCI ʹ͸ແྉϓϥϯ͕͋Γ·͢)
  • ͍ͭͰ΋, Ͳ͜Ͱ΋, Πϯλʔωοτ͕ແͯ͘΋डݧग़དྷ·͢
  (CircleCI ͸ϩʔΧϧ PC Ͱ΋࣮ߦग़དྷ·͢)
  • ӳޠ, ೔ຊޠ, YAML Ͱडݧ͢Δ͜ͱ͕ग़དྷ·͢ (೔ຊޠͷυ
  Ωϡϝϯτ΋͋Γ·͢)
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 9

  View Slide

 10. CircleCI ݕఆͱ͸ (2)1
  1 CircleCI ݕఆެࣜαΠτ (Ծ) ΑΓҾ༻
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 10

  View Slide

 11. CircleCI ݕఆͱ͸ (3)
  • 1 ڃ͸શੈքͰ໿ 40 ਓڧ (CircleCI ͷࣾһ਺ͱಉ౳)2
  • 2 ڃҎԼ͸໿ 10 ສਓڧ (CircleCI ͷϢʔβʔ਺ͱಉ౳)2
  2 2018 ೥ 10 ݄ௐ΂, CircleCI ݕఆެࣜαΠτ (Ծ) ΑΓҾ༻
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 11

  View Slide

 12. CircleCI ݕఆͱ͸ (4)
  • ݕఆࢼݧͷग़୊ൣғ͸ CircleCI 2.0 ͱ 2.1
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 12

  View Slide

 13. ͱ͍͏͜ͱͰ...
  ໳֎ෆग़ͷݕఆࢼݧରࡦ
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 13

  View Slide

 14. ஫ҙʂʂ
  ͔͜͜Β͸໳֎ෆग़ͳ಺༰͕ଓ͖·͢ͷͰ, εϥΠυͷࣸਅࡱӨ
  ΍͓࿩͢Δ಺༰ͷ SNS ΁ͷ౤ߘ͸ʮ͝ԕྀ͠ͳ͍ͰʯԼ͍͞.
  ୠ͠, શͯͷ಺༰͕ެࣜυΩϡϝϯτ΍Πϯλʔωοτ্ʹଘࡏ
  ͓ͯ͠Γ·͢ͷͰ͝஫ҙԼ͍͞
  !
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 14

  View Slide

 15. CircleCI Λ࢝ΊΔ (9 ڃ)
  ઃ໰ 1. ҎԼͷ ( ) ͷதʹ౰ͯ͸·Δݴ༿ΛຒΊͳ͍͞.3
  • CircleCI Λ࢝ΊΔʹ͸, ( (1) ) ຢ͸ ( (2) ) ͷΞΧ΢ϯτ͕ඞཁ
  ʹͳΓ·͢
  • ϦϙδτϦͱ CircleCI ͷ ( (3) ) Λ࿈ܞͤ͞Δඞཁ͕͋Γ·͢
  3 (1)Github, (2)BitBucket, (3)࿈ܞ
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 15

  View Slide

 16. CircleCI Λ࢝ΊΔ (ղઆ)
  CircleCI Λ࢝ΊΔʹ͸, Github ຢ͸ BitBucket ͷΞΧ΢ϯτ͕ඞ
  ཁʹͳΓ·͢ͷͰ, Github ΍ BitBucket ͷΞΧ΢ϯτ͸औಘͯ͠
  ͓͖·͠ΐ͏. CircleCI ݕఆࢼݧΛडݧ͢Δҝʹઈରʹඞཁͳ४
  උͰ͢. ๨Εͳ͍Α͏ʹ͠·͠ΐ͏.
  ΞΧ΢ϯτΛऔಘͨ͠Β, ϦϙδτϦΛ CircleCI ϓϩδΣΫτͱ
  ࿈ܞͤ͞·͠ΐ͏. શͯͷϦϙδτϦͱϓϩδΣΫτ͕࿈ܞग़དྷ
  Δͱ͸ݶΓ·ͤΜͷͰ஫ҙ͕ඞཁͰ͢.
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 16

  View Slide

 17. ॳΊͯͷ .circleci/config.yml (9 ڃ)
  ઃ໰ 2. ҎԼ͸, ੈքͰ࠷΋γϯϓϧͳ .circleci/config.yml Ͱ͢.
  ( ) ͷதʹೖΔΩʔϫʔυΛ౴͑ͳ͍͞.4
  version: ( (1) )
  jobs:
  ( (2) ):
  docker:
  - image: docker:18.06.0-ce-git
  ( (3) ):
  - run:
  name: Hello world
  command: |
  echo "Hello CircleCI!!"
  4 (1)2, (2)jobs, (3)steps
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 17

  View Slide

 18. ॳΊͯͷ .circleci/config.yml (ղઆ)
  ϦϙδτϦʹ .circleci/config.yml ͱ͍͏ YAML ϑΥʔϚοτͷ
  ઃఆϑΝΠϧΛ௥Ճ͢Δඞཁ͕͋Γ·͢. ओཁͳΩʔ͸, ҎԼͷ
  ௨ΓͰ͢.
  • version
  • jobs
  • steps
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 18

  View Slide

 19. ϩʔΧϧϚγϯͰϏϧυΛ࣮ߦ͢Δ (8 ڃ)
  ઃ໰ 3. ઃ໰ 2 ͷ .circleci/config.yml Λ༻͍ͯ, ϩʔΧϧϚγϯ
  ্ͰߏจͷνΣοΫͱϏϧυΛ࣮ߦ͠ͳ͍͞.
  • CircleCI Ͱ͸, circleci ͱ͍͏ίϚϯυϥΠϯπʔϧΛఏڙ͠
  ͍ͯ·͢
  • macOS Ͱ͸, Homebrew Λ࢖ͬͯΠϯετʔϧ͢Δͱྑ͍Ͱ
  ͠ΐ͏
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 19

  View Slide

 20. ϩʔΧϧϚγϯͰϏϧυΛ࣮ߦ͢Δ (σϞ 1)
  • config validate ΦϓγϣϯͰߏจͷνΣοΫ
  $ circleci config validate
  Config file at .circleci/config.yml is valid.
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 20

  View Slide

 21. ϩʔΧϧϚγϯͰϏϧυΛ࣮ߦ͢Δ (σϞ 2)
  • local execute ΦϓγϣϯͰϏϧυΛ࣮ߦ
  $ circleci local execute
  Docker image digest: sha256:5eb8cb710920f567403cc4cbd2de16d5ab8fc9a1b4c6357d2e7137fa5f1a4f62
  ====>> Spin up Environment
  ... தུ ...
  ====>> Hello world
  #!/bin/sh -eo pipefail
  echo "Hello CircleCI!!"
  Hello CircleCI!!
  Success!
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 21

  View Slide

 22. CircleCI ͰϏϧυΛ࣮ߦ͢Δ (8 ڃ)
  ઃ໰ 4. ઃ໰ 3 Ͱ֬ೝͨ͠ .circleci/config.yml Λ༻͍ͯ, CircleCI
  ্ͰϏϧυΛ࣮ߦ͠ͳ͍͞.
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 22

  View Slide

 23. CircleCI ͰϏϧυΛ࣮ߦ͢Δ (ղઆ)
  ϦϙδτϦͱͷ࿈ܞ͕ਖ਼͘͠ߦΘΕ͍ͯΔ৔߹, ϦϙδτϦʹ
  push ͢ΔͱϏϧυ͕࣮ߦ͞Ε·͢.
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 23

  View Slide

 24. Ϗϧυ؀ڥʹ SSH ϩάΠϯ͢Δ (8 ڃ)
  ઃ໰ 5. Ϗϧυ؀ڥʹ SSH Λ࢖ͬͯϩάΠϯ͠ͳ͍͞. ϩάΠϯ
  ͨ͠Β, hello.txt ͕࡞੒͞Ε͍ͯΔ͜ͱΛ֬ೝ͠ͳ͍͞.
  • Ϗϧυ؀ڥʹ SSH ϩάΠϯ͢Δ͜ͱͰ, Ϗϧυͷσόοά౳
  ͕ߦ͑·͢
  • ࣄલʹ Github ্ʹ SSH ͷެ։伴Λొ࿥͓͖ͯ͠·͠ΐ͏
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 24

  View Slide

 25. Ϗϧυ؀ڥʹ SSH ϩάΠϯ͢Δ (8 ڃ)
  ࣄલʹ, .circleci/config.yml ΛҎԼͷΑ͏ʹमਖ਼͓͖ͯ͠·͢.
  version: 2
  jobs:
  build:
  docker:
  - image: docker:18.06.0-ce-git
  steps:
  - run:
  name: Hello world
  command: |
  echo "Hello CircleCI!!" > hello.txt
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 25

  View Slide

 26. Ϗϧυ؀ڥʹ SSH ϩάΠϯ͢Δ (σϞ)
  δϣϒը໘ͷ Rerun workflow ͔Β Rerun job with SSH Λબ
  ୒ͯ͠δϣϒΛ࠶࣮ߦ͠·͢.
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 26

  View Slide

 27. Ϗϧυ؀ڥʹ SSH ϩάΠϯ͢Δ (σϞ)
  $ ssh -p 64536 xxx.xxx.xxx.xxx
  ... ུ ...
  ~ # ls -al
  total 16
  drwx------ 3 root root 4096 Apr 16 22:02 .
  drwxr-xr-x 43 root root 4096 Apr 16 22:01 ..
  -rw------- 1 root root 7 Apr 16 22:02 .ash_history
  drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 16 22:01 project
  ~ # cd project/
  ~/project # ls
  hello.txt
  ~/project # cat hello.txt
  Hello CircleCI!!
  ~/project #
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 27

  View Slide

 28. ͪΐͬͱϒϨΠΫ
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 28

  View Slide

 29. CALLING MOUNTAIN
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 29

  View Slide

 30. CALLING MOUNTAIN
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 30

  View Slide

 31. workflows Λ࢖͏ (7 ڃ)
  ઃ໰ 6. workflows Λ࢖ͬͯ, master ϒϥϯνҎ֎Ͱ build ͕࣮
  ߦ͞ΕΔΑ͏ʹ͠ͳ͍͞.
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 31

  View Slide

 32. workflows Λ࢖͏ (ղઆ)
  • workflows Ͱ͸, ֤εςοϓΛδϣϒͱ͍͏୯ҐͰѻ͍·͢
  • workflows Λ࢖͏͜ͱͰ, ௚ྻͳεςοϓ࣮ߦ͚ͩͰͳ͘, ৚
  ݅ʹԠͯ͡δϣϒΛ࣮ߦͤ͞Δ͜ͱ͕ग़དྷ·͢
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 32

  View Slide

 33. workflows Λ࢖͏ (ղઆ)
  ͜Ε·Ͱͷ .circleci/config.yml ʹ workflows ͱ͍͏ηΫγϣϯ
  Λ௥Ճ͠·͠ΐ͏.
  ... ུ ...
  workflows:
  version: 2
  pr-build:
  jobs:
  - build:
  filters:
  branches:
  ignore:
  - master
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 33

  View Slide

 34. workflows Λ࢖͏ (ղઆ)
  ผͷϒϥϯνΛ੾্ͬͨͰ commit, push ͯ͠Έ·͠ΐ͏.
  (master)$ git checkout -b development/demo01
  Switched to a new branch 'development/demo01'
  (development/demo01)$ echo 'test' >> README.md
  (development/demo01)$ git add README.md
  (development/demo01)$ git commit -m 'demo'
  [development/demo01 6ef698f] demo
  1 file changed, 1 insertion(+)
  (development/demo01)$ git push -u origin development/demo01
  ...
  Branch 'development/demo01' set up to track remote branch 'development/demo01' from 'origin'.
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 34

  View Slide

 35. workflows Λ࢖͏ (ղઆ)
  development/demo01 ϒϥϯνͰ͸, build ͕࣮ߦ͞Ε͍ͯ·
  ͢.
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 35

  View Slide

 36. Ϗϧυͷޮ཰Խ (7 ڃ)
  ઃ໰ 7. ΩϟογϡΛ༻͍ͯ, Ϗϧυ࣌ؒͷ୹ॖΛݕ౼͠ͳ͍͞.
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 36

  View Slide

 37. Ϗϧυͷޮ཰Խ (ղઆ)
  • save_cache εςοϓΛར༻͢Δ͜ͱͰ, ϥΠϒϥϦ΍ιʔε
  ίʔυͷΩϟογϡΛอ࣋ग़དྷ·͢
  • restore_cache ʹͯ key Ͱࢦఆͨ͠ΩϟογϡΛ෮ݩ͠·
  ͢
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 37

  View Slide

 38. Ϗϧυͷޮ཰Խ (ղઆ)
  ҎԼͷΑ͏ʹ .circleci/config.yml Λमਖ਼͠·͠ΐ͏.
  steps:
  - restore_cache:
  key: cache-data-{{ .Branch }}
  ... தུ ...
  echo $n >> data.txt
  sleep 0.3
  done
  fi
  - save_cache:
  key: cache-data-{{ .Branch }}
  paths:
  - data.txt
  ... ࣍ͷϖʔδ΁ ...
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 38

  View Slide

 39. Ϗϧυͷޮ཰Խ (ղઆ)
  ҎԼͷΑ͏ʹ .circleci/config.yml Λमਖ਼͠·͠ΐ͏.
  ... લͷϖʔδΑΓ ...
  - run:
  name: Remove data.txt
  command: |
  rm -rf data.txt && sleep 5 && ls -al
  - restore_cache:
  key: cache-data-{{ .Branch }}
  - run:
  name: Restore data
  command: |
  cat data.txt
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 39

  View Slide

 40. Ϗϧυͷޮ཰Խ (ղઆ)
  • key ʹ͸ {{ .Branch }} ΍ {{ .Revision }} ౳ͷςϯϓ
  Ϩʔτ͕ࢦఆՄೳͰ͢
  • paths ʹ͸ϑΝΠϧ໊΍σΟϨΫτϦͷύεΛࢦఆ͠·͢
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 40

  View Slide

 41. Ϗϧυͷޮ཰Խ (σϞ 1)
  ΩϟογϡΛ࢓ࠐΜͩ͜ͱͰ, ҎԼͷΑ͏ʹॳճͷϏϧυҎ߱Ͱ
  ܶతʹॲཧ͕࣌ؒ୹ॖ͞Ε͍ͯ·͢.
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 41

  View Slide

 42. Ϗϧυͷޮ཰Խ (ࢼݧʹग़Δ)
  restore_cache Ͱ͸ keys Ͱෳ਺ͷΩϟογϡΩʔΛࢦఆՄೳ
  Ͱ͢.
  - restore_cache:
  keys:
  - cache-data-{{ .Branch }}
  - cache-data
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 42

  View Slide

 43. Ϗϧυͷޮ཰Խ (σϞ 2)
  ҎԼͷΑ͏ʹ, ࢦఆͨ͠ΩʔͷΩϟογϡ͕ଘࡏ͍ͯ͠ͳ͍৔߹
  ʹ͸, restore_cache ͸εΩοϓ͞Ε, طʹΩϟογϡΩʔ͕ଘ
  ࡏ͍ͯ͠Δ৔߹ʹ͸ save_cache ΋εΩοϓ͞Ε·͢.
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 43

  View Slide

 44. Ϗϧυͷޮ཰Խ (ࢼݧʹग़Δ)
  ࠓͷͱ͜Ζ, ΩϟογϡΛফ͢ज़͕͋Γ·ͤΜʂ
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 44

  View Slide

 45. ςετͷޮ཰Խ (7 ڃ)
  ઃ໰ 8. ύϥϨϧςετΛར༻ͯ͠ςετ࣌ؒͷ୹ॖΛݕ౼͠ͳ
  ͍͞.
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 45

  View Slide

 46. ςετͷޮ཰Խ (ղઆ)
  • ςετΛϑΝΠϧ୯ҐͰ෼ׂ͢Δ͜ͱͰ, ฒߦͯ͠ςετΛ࣮
  ߦ͢Δ͜ͱ͕ՄೳͰ͢
  • ෼ׂ͸ circleci ίϚϯυΛར༻͠·͢
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 46

  View Slide

 47. ςετͷޮ཰Խ (ղઆ)
  ҎԼͷΑ͏ʹ .circleci/config.yml ʹςετΛ௥Ճ͠·ͨ͠.
  test:
  parallelism: 2
  docker:
  - image: docker:18.06.0-ce-git
  steps:
  - checkout
  - run:
  name: Paralell Test
  command: |
  echo $(circleci tests glob "tests/*" | circleci tests split) | xargs -n 1 sh
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 47

  View Slide

 48. ςετͷޮ཰Խ (ղઆ)
  ςετͱݴ͍ͬͯ·͕͢, ҎԼͷΑ͏ͳγϯϓϧͳγΣϧεΫϦ
  ϓτͰ͢.
  sleep 5
  echo "01"
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 48

  View Slide

 49. ςετͷޮ཰Խ (σϞ 1)
  γϦΞϧʹςετΛ࣮ߦͨ͠৔߹, ҎԼͷΑ͏ʹ 26 ඵֻ͔ͬͯ
  ͍·͢.
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 49

  View Slide

 50. ςετͷޮ཰Խ (σϞ 2)
  ύϥϨϧʹςετΛ࣮ߦͨ͠৔߹, ҎԼͷΑ͏ʹ 16 ඵ·Ͱʹ୹
  ॖ͍ͯ͠·͢
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 50

  View Slide

 51. ͯ͞
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 51

  View Slide

 52. ͍͔͕ͩͬͨͰ͠ΐ͏͔
  • CircleCI ݕఆͰࢼݧʹඞͣग़ͦ͏ͳϙΠϯτΛૡ͍ఠΜͰ͓
  ࿩͠·ͨ͠
  • ·ͩ, CircleCI Λ৮ͬͨ͜ͱ͕ແ͍ํ͸ੋඇαΠϯΞοϓͯ͠
  ࢖ͬͯΈ·͠ΐ͏
  • υΩϡϝϯτ΋େมॆ࣮͍ͯ͠ΔͷͰ, υΩϡϝϯτ͸ੋඇ,
  ໨Λ௨͠·͠ΐ͏
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 52

  View Slide

 53. ͍͞͝ʹ
  • CircleCI ৮͍ͬͯΔͱ, ͳΜͰ΋ CircleCI Ͱॲཧ͍ͨ͠ͱ͍͏
  ཉ͕༙͍͖ͯ·͢ΑͶ
  • Բͤͣ৮Γଓ͚Δ͜ͱ͕ঢڃ (্ୡ) ΁ͷۙಓͩͱࢥ͍·͢
  • օ͞Μ΋ੋඇ, ݕఆΛडݧ͠·͠ΐ͏
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 53

  View Slide

 54. ͓ΘΓ
  CircleCI ϢʔβʔίϛϡχςΟϛʔτΞοϓ #1 54

  View Slide