Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Congratulations fukuokarb#100

Yohei Kawahara
July 20, 2018
3.8k

Congratulations fukuokarb#100

fukuokarb#100 で LT した際に利用した死霊です.

Yohei Kawahara

July 20, 2018
Tweet

Transcript

 1. fukuoka.rb ͕ 100 ճ Λܴ͑Δͱͷ͜ͱͰ, Ruby ٕज़ऀೝఆࢼݧΛ डݧ͖ͯ͠·ͨ͠ Fukuoka.rb ͕

  100 ճΛܴ͑Δͱͷ͜ͱͰ, Ruby ٕज़ऀೝఆࢼݧΛडݧ͖ͯ͠·ͨ͠ Fukuoka.rb #100 1
 2. 100 ճ ͓ΊͰͱ͏͍͟͝·͢ʂ • ͜ͷΑ͏ͳྺ࢙తͳΠϕϯτʹࢀՃͤͯ͞௖͖ײँͰ͢ʂ • ઒ݪ (@inokara) ͱਃ͠·͢, ͔ͬͺͬͯݺΜͰԼ͍͞mm

  • ΠϯϑϥपΓͷ͓࢓ࣄ͍ͯ͠·͢ • ΪϣʔϜͰ, Ruby ੡πʔϧΛ࢖͏ײ͡ͳͷͰ, ॳ৺ऀ࿮ Fukuoka.rb ͕ 100 ճΛܴ͑Δͱͷ͜ͱͰ, Ruby ٕज़ऀೝఆࢼݧΛडݧ͖ͯ͠·ͨ͠ Fukuoka.rb #100 3
 3. ࣮͸... डݧ͸...ࡾճ໨... • डݧͨ͠ͷ͸ Ruby Association Certified Ruby Programmer Gold

  version 2.1 • ҰԠ, Silver ͸औಘࡁΈ • ͜Ε·Ͱʹֻ͔ͬͨඅ༻͸ 40K ऑ... (΋ͪΖΜࣗඅ) Fukuoka.rb ͕ 100 ճΛܴ͑Δͱͷ͜ͱͰ, Ruby ٕज़ऀೝఆࢼݧΛडݧ͖ͯ͠·ͨ͠ Fukuoka.rb #100 7
 4. Ͱ΋, ண࣮ʹ఺਺͸্͕͖͍ͬͯͯΔ... • ߹֨ϥΠϯ͸ 75 ఺ (100 ఺ຬ఺த) • 62

  ఺ → 70 ఺ → 72 ఺ Fukuoka.rb ͕ 100 ճΛܴ͑Δͱͷ͜ͱͰ, Ruby ٕज़ऀೝఆࢼݧΛडݧ͖ͯ͠·ͨ͠ Fukuoka.rb #100 8
 5. ԶͷԿ͕μϝͳͷ͔ (ৼΓฦΓ) • ओʹʮϝλϓϩάϥϛϯά Rubyʯͱʮ߹֨ڭຊʯͰษڧ • ڭࡐͱͯؒ͠ҧ͍ͬͯͳ͍͸ͣ • 1 ೔

  10 ෼͸ Ruby ʹ৮ΕΔ࣌ؒΛ࡞͍ͬͯΔ (ࠓ೔ͷ Ruby) • Ͱ΋, ίʔυΛॻ͘Θ͚Ͱ͸ͳ͘, ͋͘·Ͱ΋ʮ߹֨ڭຊʯʹ ܝࡌ͞Ε͍ͯΔ໰୊Λղ͘Α͏ͳຖ೔ Fukuoka.rb ͕ 100 ճΛܴ͑Δͱͷ͜ͱͰ, Ruby ٕज़ऀೝఆࢼݧΛडݧ͖ͯ͠·ͨ͠ Fukuoka.rb #100 11
 6. ԶͷԿ͕μϝͳͷ͔ (ৼΓฦΓ) • Silver ͷࢼݧͱ͸ҟͳΓ ,ݴޠ࢓༷͕ཧղग़དྷ͍ͯΔલఏͱͳ Δग़୊͕΄ͱΜͲ • include, prepend,

  extend ʹ࢝·ͬͯ fiber, Refinments ౳, ͪ ΌΜͱ ͍֮͑ͯͳ͍ͱਏ͍ • Ҿֻ͚ͬ໰୊΋͋ͬͨΓͯ͠, ໛ٖ໰୊ͷ౴͑Λ֮͑ΔΑ͏ͳ ֶशͰ͸ਏ͍ Fukuoka.rb ͕ 100 ճΛܴ͑Δͱͷ͜ͱͰ, Ruby ٕज़ऀೝఆࢼݧΛडݧ͖ͯ͠·ͨ͠ Fukuoka.rb #100 12
 7. ͦΕͰ΋ͳͥ, डݧΛଓ͚Δͷ͔ • ෱Ԭݝຽͷٛ຿ (ͩͱࢥ͍ͬͯΔ) • ʮͪΌΜͱʯݴޠ࢓༷͔Βཧղ͍ͨ͠ • ίϛϡχςΟͷօ͞Μ͕༏͍͠ Ruby

  ͕޷͖ • ͦͯ͠, ΪϣʔϜͰ Ruby Λॻ͖͍ͨ Fukuoka.rb ͕ 100 ճΛܴ͑Δͱͷ͜ͱͰ, Ruby ٕज़ऀೝఆࢼݧΛडݧ͖ͯ͠·ͨ͠ Fukuoka.rb #100 14
 8. Ϧϕϯδ • ͢Δκʂ • fukuoka.rb ͷօ͞Μ, ॿ͚ͯԼ͍͞ʂ Fukuoka.rb ͕ 100

  ճΛܴ͑Δͱͷ͜ͱͰ, Ruby ٕज़ऀೝఆࢼݧΛडݧ͖ͯ͠·ͨ͠ Fukuoka.rb #100 15