Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

github-enterprise-user-kai-desuyone

Yohei Kawahara
March 02, 2018
91

 github-enterprise-user-kai-desuyone

Github Enterprise ユーザー会でお話した資料です

Yohei Kawahara

March 02, 2018
Tweet

Transcript

 1. 1
  (JU)VC&OUFSQSJTF
  Ξοϓσʔτ࡞ۀޮ཰ԽͷࢼΈ
  2018.03.01
  (JU)VC&OUFSQSJTFϢʔβձ
  "ENJOηογϣϯ
  ͔ͬͺ !JOPLBSB

  View Slide

 2. ઒ݪ༸ฏʢ͔ͬͺʣ
  2
  JSFUגࣜձࣾDMPVEQBDLࣄۀ෦
  JOPLBSB
  JOPLBQQB
  JOPLBQQB
  ෱Ԭ͔ΒϦϞʔτͰ ͓٬༷͔Β͓༬
  ͔Γ͍ͯ͠Δ"84؀ڥͷߏங͔Β
  ӡ༻ʹܞΘ͍ͬͯ·͢

  View Slide

 3. ͸͡Ίʹ
  ‘ ຊࢿྉதͰ͸ (JUIVC&OUFSQSJTFΛ()&ͱ
  ͍͏ུশͰදه͠·͢
  ‘ ຊࢿྉ͸ެ։͠·͕͢ ࣸਅࡱӨ͸पΓͷํʹ഑
  ্ྀͨ͠Ͱࣗ͝༝ ࢿྉ͚ͩͰͳ͘ ࢲ΋ͨ·ʹ͸
  ࡱͬͯԼ͍͞

  ‘ ͝ෆ໌ͳ఺͕͋Γ·ͨ͠Β ࠙਌ձͰ͓ؾܰʹ͓
  ੠͕͚Լ͍͞
  3

  View Slide

 4. γεςϜ։ൃࣄۀ
  DMPVEQBDLࣄۀ
  *P5։ൃࣄۀ
  ઃཱ
  ࢿຊۚ
  ୅දऔక໾ࣾ௕
  ैۀһ਺
  ೥݄೔
  ສԁ
  ᜊ౻কฏ
  ໊ ೥݄࣌఺

  ڌ఺ ౦ژɾେࡕɾ໊ݹ԰

  View Slide

 5. "84Λ׆༻͠ͳ͕Β
  ͓٬͞·͸ϏδωεʹूதͰ͖Δ
  ίϯγΣϧδϡαʔϏε

  View Slide

 6. ࣌ؒ೔
  ఆֹ՝ۚ
  ੥ٻॻ෷͍
  1ϚʔΫɺ*4.4ɺ1$*%44ɺ40$ϨϙʔτऔಘࡁΈͷӡ༻ମ੍
  ؂ࢹӡ༻อक
  اۀ "84

  View Slide

 7. View Slide

 8. ϓϨϛΞίϯαϧςΟϯά
  ύʔτφʔ
  શੈքͰࣾ

  ೔ຊͰࣾ
  ࠷্Ґύʔτφʔ
  DMPVEQBDL͸೥࿈ଓೝఆ
  1SFNJFS"EWBODFE4UBOEBSE3FHJTUFSFE

  View Slide


 9. ࣾ௒
  ϓϩδΣΫ
  τ௒


  ೥ؒ
  ೥ؒ"84ͷΈͰӡ༻อक

  View Slide


 10. Ϋϥ΢υ
  ಋೖࣄྫ
  ˞೥݄࣌఺

  View Slide

 11. ΞδΣϯμ
  DMPVEQBDL✕()&
  ()&Ξοϓσʔτ࡞ۀ
  Ξοϓσʔτ࡞ۀͷ՝୊
  ޮ཰Խ΁ͷऔ૊Έ
  ޮ཰ԽͰಘΒΕͨޮՌ
  ࠓޙͷऔ૊Έ
  ࠷ޙʹ
  11

  View Slide

 12. DMPVEQBDL✕()&
  ‘ ͓٬༷ͷ()&؀ڥΛ͓༬͔Γͯ͠ӡ༻͍ͯ͠Δ
  ‘ ॳظߏங͸ࢲୡͷνʔϜ͕୲౰
  ‘ ೔ʑͷӡ༻͸.41νʔϜ͕୲౰
  ‘ ͪͳΈʹ ࣗࣾͰ΋ར༻͍ͯ͠Δ
  12

  View Slide

 13. ()&Ξοϓσʔτ
  ‘ Ξοϓσʔτͷස౓͕ͱͯ΋ߴ͍
  ‘ Ҏલʹ͸ िʹճͱ͔ʜ
  ‘ 344ˠ4MBDLͰ؂ࢹ͍ͯ͠Δ
  ‘ Ξοϓσʔτͷ࡞ۀࣗମ͸ͱͯ΋؆୯
  13

  View Slide

 14. ()&ͷΞοϓσʔτ࡞ۀ
  14
  # Ξοϓσʔτ࣮ߦ !!
  $ GHE_VERSION=2.x.x
  $ curl -L -O https://${URL}/ami/updates/github-enterprise-ami-$
  {GHE_VERSION}.pkg
  $ ghe-upgrade github-enterprise-ami-${GHE_VERSION}.pkg
  # ࣮ߦ͢Δͱ…
  …(snip)…
  *** Rebooting!
  Broadcast message from [email protected]
  (/dev/pts/4) at 1:18 ...
  The system is going down for reboot NOW!

  View Slide

 15. Ξοϓσʔτ࡞ۀͷ՝୊
  ‘ ӡ༻ۀ຿ͷຆͲ͕ ()&ͷΞοϓσʔτ࡞ۀ
  ‘ ࣮͸ Ξοϓσʔτ࡞ۀΑΓ΋ࣄલ ࣄޙͷ࡞ۀ
  ͷํ͕޻਺ֻ͕͔Δ ೔ఔௐ੔΍ใࠂ౳

  ‘ ͦͯ͠ Ξοϓσʔτස౓͕ߴ͍ͷͰʜ ུ
  15

  View Slide

 16. ࡞ۀޮ཰Խ΁ͷऔ૊Έ
  ΞοϓσʔτΛݕ஌ͯࣗ͠ಈͰ#BDLMPHىථ
  Ξοϓσʔτ࡞ۀࣗମΛεΫϦϓτԽ
  16

  View Slide

 17. #BDLMPH΁ͷࣗಈىථ

  Ξοϓσʔτ௨஌ͷ344Λऔಘ
  Քಇதͷ()&όʔδϣϯͱൺֱ
  Ξοϓσʔτର৅ىථࡁΈͰͳ͚Ε͹ʜ
  #BDLMPHʹىථͯ͠ ͓٬༷ͱ೔ఔௐ੔Λ։࢝
  17

  View Slide

 18. #BDLMPH΁ͷࣗಈىථ

  18

  View Slide

 19. #BDLMPH΁ͷࣗಈىථ

  19

  View Slide

 20. ΞοϓσʔτॲཧͷεΫϦϓτԽ

  ࡞ۀ։࢝ͷ࿈བྷ
  ϝϯςϞʔυ
  ؂ࢹఀࢭ
  ".*όοΫΞοϓ
  ύοέʔδऔಘ
  Ξοϓσʔτ
  20
  Ξοϓσʔτͷ֬ೝ
  ϝϯςϞʔυղআ
  ؂ࢹ࠶։
  ࡞ۀ׬ྃͷใࠂ

  View Slide

 21. ΞοϓσʔτॲཧͷεΫϦϓτԽ

  21

  View Slide

 22. ΞοϓσʔτॲཧͷεΫϦϓτԽ

  22
  … ུ
  #
  # ϝϯςφϯεϞʔυ΁Ҡߦ
  #
  post_comment_to_backlog "͜ΕΑΓϝϯςφϯεϞʔυ΁ͷ੾Γସ͑Λߦ͍·͢."
  curl -k -s -L -X POST "https://${_DOMAIN}:${_PORT}/setup/api/maintenance?api_key=${_API_KEY}" -d
  'maintenance={"enabled":true, "when":"now"}' > /dev/null
  #
  # ϝϯςφϯεϞʔυ΁Ҡߦͨ͜͠ͱΛ֬ೝ
  #
  _MAINTENANCE_STATUS=$(curl -k -s -L -X GET "https://${_DOMAIN}:${_PORT}/setup/api/maintenance?api_key=$
  {_API_KEY}" | jq -r .status)
  if [ "${_MAINTENANCE_STATUS}" == "on" ];then
  notify ${_SLACK_CHANNEL} "ϝϯςφϯεϞʔυʹҠߦ͠·ͨ͠.\nҾଓ͖ॲཧΛଓߦ͠·͢."
  post_comment_to_backlog "ϝϯςφϯεϞʔυʹ੾ΓସΘΓ·ͨ͠.\nҾଓ͖ߋ৽࡞ۀΛߦ͍·͢."
  else
  notify ${_SLACK_CHANNEL} "ϝϯςφϯεϞʔυ΁ͷҠߦʹࣦഊ͠·ͨ͠.\nॲཧΛதஅ͠·͢."
  exit 1
  fi
  … ུ

  View Slide

 23. ΞοϓσʔτॲཧͷεΫϦϓτԽ

  23
  $ cd ${HOME}/update
  $ GHE_VERSION=2.8.3
  $ ./update.sh ${GHE_VERSION} | tee -a log/update_${GHE_VERSION}.log

  GitHub Enterprise 2.8.3 ΁ͷߋ৽࡞ۀΛ։࢝͠·͢.
  ॲཧΛଓߦ͠·͔͢? [Y/n]
  ॲཧΛଓߦ͠·͢...
  2017-01-09 12:00:55 PM ୲౰ͷ ઒ݪ Ͱ͢.
  GitHub Enterprise 2.8.3 ΁ͷߋ৽࡞ۀΛ։࢝͠·͢.
  2017-01-09 12:00:55 PM ϝϯςφϯεϞʔυʹҠߦ͠·ͨ͠.
  Ҿଓ͖ॲཧΛଓߦ͠·͢.
  2017-01-09 12:00:58 PM εφοϓγϣοτͷ࡞੒Λ։࢝͠·ͨ͠.
  snap-01655e2d103bdbb41 snap-00179948b79535ac7
  2017-01-09 12:00:59 PM εφοϓγϣοτͷ࡞੒தͰ͢.
  pending pending

  View Slide

 24. ΞοϓσʔτॲཧͷεΫϦϓτԽ

  24

  View Slide

 25. 25

  View Slide

 26. ޮ཰ԽʹΑΓಘΒΕͨ͜ͱ

  ‘ Ξοϓσʔτ࡞ۀ͸.41νʔϜͷΈͰճͤΔΑ
  ͏ʹͳͬͨ
  ‘ खॱ͕؆ૉԽ͞ΕͨͳͷͰ Ξοϓσʔτ࡞ۀͷ
  ϋʔυϧ͕Լ͕ͬͨ
  26

  View Slide

 27. ޮ཰ԽʹΑΓಘΒΕͨ͜ͱ

  ‘ ࡞ۀͷਐ௙Λ୭Ͱ΋ݟकΕΔΑ͏ʹͳͬͨͷͰ
  ສ͕Ұͷࣄଶʹ΋௚͙ʹରԠग़དྷΔΑ͏ʹͳͬͨ
  ‘ ස౓ͷߴ͍ΞοϓσʔτʹλΠϜϥάແ͘௥ैग़
  དྷΔΑ͏ʹͳͬͨ
  27

  View Slide

 28. ࠓޙͷऔ૊Έ
  ‘ ΑΓਓͷखΛհ͞ͳ͍Α͏ͳ࢓૊Έͮ͘Γ
  ‘ Ͱ΋ʜແཧͯࣗ͠ಈԽ͸ಥ͖٧Ίͳ͍ͭ΋Γ
  ‘ ΞοϓσʔτεΫϦϓτͷվળ
  ‘ 344ˠ#BDLMPHىථͷ෦෼ΛαʔόϨεԽ
  ‘ ()&Ͱఏڙ͞Ε͍ͯΔ"1*ͷ׆༻
  28

  View Slide

 29. ࠷ޙʹ
  29
  ΑΓଟ͘ͷ͓٬༷ʹ
  (JU)VC&OUFSQSJTFΛ͝ར༻௖͖
  ฐࣾʹӡ༻Λ͓೚͍ͤͩ͘͞

  View Slide

 30. ͓ΘΓ
  30

  View Slide